سرکار خانم روشن زاده - سرکار خانم صالحی - سرکار خانم طالبی
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢۸   کلمات کلیدی:

سلام لطفا در ارسال کارهای عملی خود با توجه به محدودیت زمانی تسریع فرمایند

ا- نمونه سئوالات فصل 6 کتاب بودجه ریزی در ایران

2- کارتحقیقی

3- ارسال  اصل و  بخشی از ترجمه  مقاله در خصوص Beyund budgeting به شکل انفرادی

بدیهی است با توجه به ضرورت اعلام نمرات در اسرع وقت در صورت عدم ارسال فوری , نمره عملی برای گروه منظور نخواهد گردید.


 
نمونه سئوالات فصل ششم کتاب بودجه ریزی عملیاتی
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢۸   کلمات کلیدی:

 بسمه تعالی

 

نام درس : نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

نام کتاب : بودجه ریزی عملیاتی ( در نظریه و عمل )

نام فصل : فصل ششم کتاب

استاد گرامی : جناب آقای احمد نجاری مقدم

نام و نام خانوادگی ارائه دهندگان: زکیه هاشمی منصوره بصیری حمیده کریمی ( گروه 15 )

 

 

1- فرایند اصلاح نظام بودجه ریزی ................ است و نظام های بودجه در این فرایند مراحل ............... را پشت سر               می گذارند. ( صفحه 149 پاراگراف 1 )

الف) تدریجی- به هم پیوسته        ب) متمایز- تدریجی          ج) تکاملی – کاملا متمایز          د) تکاملی – پیوسته

2- روند تکاملی بودجه چگونه است؟ ( صفحه 149 پاراگراف 1 )

الف) تدریجی است           ب) گسسته است                   ج) یکباره است                         د) تعدیل شده است

3- در نظام های بودجه ریزی سنتی که بر اطمینان از کنترل دقیق مخارج تاکید می شود این تاکید در تدوین چه بودجه ای است؟ ( صفحه 149 پاراگراف 2 )

الف) بودجه افزایشی           ب) بودجه ریزی سنتی          ج) بودجه ریزی عملیاتی        د) بودجه برنامه ای

4- نظام بودجه ریزی سنتی بیشتر بر پایه کدامیک از الزامات مهم بودجه مدرن تاکید دارد ؟ ( صفحه 149 پاراگراف 6 )

الف) کمک به تثبیت اقتصادی از طریق انجام تعهدات

ب) حصول اطمینان از کنترل مخارج و مطابقت آن با قوانین مربوطه

ج) کمک به ارتقاء سطح کارآیی فنی

د) رویه هایی که انگیزه مناسب برای بهبود بهره وری ایجاد کند

5- سه شرط مهم مهم یک نظام بودجه ای مطلوب کدامند؟ ( صفحه 150 پاراگراف 3 )

الف) انعطاف پذیری و کنترل و فشار برای عملکرد بهتر

ب) انعطاف پذیری و آزادی عمل مدیران بدون اعمال فشار برای کارآیی

ج) انعطاف پذیری و تثبیت و کارآیی

د) آزادی عمل و انعطاف پذیری و کارآیی

6- امروزه اکثر کشورهای جهان برآنند که نظام بودجه خود را به ابزاری برای ............... تبدیل کنند؟                            ( صفحه 150 پاراگراف 3)

الف) کنترل اقتصاد کلان            ب) مدیریت بودجه انعطاف پذیر         ج) مدیریت بودجه            د) مدیریت عملکرد

7- دیدگاه نظام بودجه ریزی سنتی چگونه است ؟ ( صفحه 150 پاراگراف 4 )

الف) دیدگاه کوتاه مدت مبتنی بر کنترل تفصیلی و جزبه جزء خروجیها

ب) دیدگاه بلند مدت مبتنی بر کنترل تفصیلی و جز به جزء ورودیها

ج) دیدگاه کوتاه مدت مبتنی بر کنترل تفصیلی و جز به جزء ورودیها

د) دیدگاه بلند مدت مبتنی بر کنترل تفصیلی و جز به جزء خروجیها

8- در فرآیند استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی ابزاری که برای بهبود عملکرد برای رسیدن به اهداف وجود دارد کدامند؟

( صفحه 151 پاراگراف 1 )

الف) تعارض                     ب) رقابت                       ج) انعطاف پذیری                      د) کارآیی

9- هر کشوری برای رسیدن به .................. باید به سطح مشخصی از کنترل بودجه و تثبیت اقتصاد کلان دست یافته باشد.

( صفحه 151 پاراگراف 3 )

الف) بودجه افزایشی             ب) بودجه عملیاتی                   ج) بودجه آبشاری                       د) بودجه سنتی

10) یکی از معروف ترین روش های تجویز شده برای یک مدیریت تغییر موفق توسط چه کسی ارائه شده است؟              ( صفحه 152 پاراگراف 2 )

الف) جویس                   ب) وانی و لینچ                         ج) اسبورن                            د) کاتر

11- در روند نظام بودجه اهدافی که باید بطور هماهنگ کنترل شوند کدامند؟ ( صفحه 152 پاراگراف 1 )

الف) کنترل،تثبیت،عملکرد                                            ب) کنترل،تثبیت،کرآیی

ج) تثبیت،کارآیی،انعطاف پذیری                                     د) کنترل،تثبیت،رقابت

12- جنبه ای از فرایند اصلاحات نظام بودجه ای که به معنی شناخت مولفه های ضروری یک تغییر که می باید آنها را به ترتیب منطقی به اجراء گذاشت؟ ( صفحه 152 پاراگراف 3 )

الف) تحول نهادی            ب) تشخیص ضرورت       ج) متدولوژی مدیریت تغییر        د) انتصاب رهبر تغییرات

13- از عناصر استراتژی بودجه ریزی عملیاتی کدام یک از موارد زیر است؟ ( صفحه 152 پاراگراف 3 )

الف) تشکیل ائتلاف برای پشتیبانی از تغییرات                                 ب) تشخیص ضرورت ایجاد تغییر

ج) انصاب رهبر تغییرات                                                           د) همه موارد

14- .................... از عناصر استراتژی استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد؟ ( صفحه 153 پاراگراف 1 )

الف) استفاده از جو روانی مثبت         ب) عدم تشخیص ضرورت تغییر        ج) انتصاب رهبر تغییرات       د) همه موارد

15- در کدام نظام بودجه ای تصور بر این است که لزوماً تغییرات باید از بالا به پایین باشد؟ ( صفحه 153 پاراگراف 3 )

الف) نظام بودجه غیرمتمرکز         ب) نظام شدیدا متمرکزو سنتی             ج) نظام عملیاتی       د) نظام سنتی

 

 

16- نهادینه کردن تغییرات به چه معنایی است؟ ( صفحه 153 پاراگراف 4 )

الف) چشم انداز و تصویر مطلوبی از سازمان پس از تغییر رسم کرده و آن را به دیگران منتقل کند

ب) وضعیت و شرایط جدید به جزئی از فرهنگ سازمان تبدیل شود

ج) ایجاد انگیزه برای بر عهده گرفتن مسئولیت فرایند اصلاحات

د) برداشتن موانع از سرراه فرایند تغییرات

17- هر گونه تحولی در اجرای استراتژی مبتنی بر چه عنصری است؟ ( صفحه 153 پاراگراف 5 )

الف) عنصر زمان           ب) عنصر انسان                ج) عنصر مالی                د) عنصر مالی و انسانی

18- یکی از علت های مقاومت در برابر تغییر چیست؟ ( صفحه 153 پاراگراف 6 )

الف) ترس از حرکت بسوی ناشناخته ها                                        ب) ترس از مواجه شدن با شکست مالی

ج) ترس از حیف و میل شدن منابع مالی و فساد مالی                         د) گزینه های الف و ج صحیح است

19- سیستمهای سنتی بودجه بر استفاده صحیح از ............. تمرکز دارند؟ ( صفحه 154 پاراگراف 1 )

الف) ورودیها                      ب) خروجیها                       ج) بازخور                   د) ترکیب ورودیها

20- کدام یک از سیستمهای بودجه بر استفاده صحیح از ورودیها تمرکز دارند و متوجه اتلاف های حاصل در خروجی ها نمی شوند؟ ( صفحه 154 پاراگراف 2 )

الف) سیستم های سنتی بودجه    ب) سیستم غیر سنتی بودجه     ج) سیستم های عملیاتی     د) سیستم های برنامه ای 

21- در شرکتهای خصوصی مدیریت تغییر چگونه فعالیتی است؟ ( صفحه 155 پاراگراف 2 )

الف) فعالیت عملیاتی        ب) فعالیت اصلاحی            ج) فعالیت زیربنایی                 د) فعالیت اجرایی

22) مدیر بخش دولتی در این نظام خود را موظف می داند که از قوانین مقررات و البته از محدودیت های بودجه ای تبعیت کند، در عین حال در قبال نتیجه کار خود هم غالبا مسئولیت چندانی ندارد. ( صفحه 155 پاراگراف 3 )

الف) نظام بودجه ریزی سنتی  ب) نظام بودجه ریزی عملیاتی  ج) نظام بودجه ریزی افزایشی  د) نظام بودجه ریزی آبشاری 

23- وظیفه دستگاههای اجرایی تغییر چیست؟ ( صفحه 156 پاراگراف 1 )

الف) توزیع منابع مالی             ب) مدیریت مالی            ج) توزیع منابع انسانی            د) مدیریت انسانی

24- برخی از کشورها مانند تایلند چه ابزاری را به عنوان راه حلی برای بهبود ظرفیت های مدیریتی مورد استفاده          قرار داده اند؟ ( صفحه 157 پاراگراف 1 )

الف)مدیریت فرایند تدارکات          ب) مدیریت داراییها         ج) توافقنامه منابع             د) حسابرسی داخلی

25- کدام کشور توافقنامه منابع را به عنوان راه حلی برای بهبود ظرفیت های مدیریتی مورد استفاده قرارداد؟                    ( صفحه 157 پاراگراف 1 )

الف) بولیوی                     ب) تایلند                    ج) انگلیس                       د) زلاندنو

 

26- کدام کشورها بر جنبه تاکید بر اهداف و مقاصد به عنوان یکی از جنبه های اصلاحات تاکید ویژه ای داشتند؟              ( صفحه 158 پاراگراف 3 )

الف) تایلند و بولیوی              ب) بولیوی و استرالیا                 ج) زلاندنو و استرالیا                   د) زلاندونو و تایلند

27- روشها و ابزارهای مدیریت فرایند کدامند؟ ( صفحه 158 پاراگراف 3 )

الف) تاکید بر اهداف و مقاصد- حفظ تمرکز دست اندرکاران اصلاحات- ارزیابی عملکرد- ارتقا و به روز آوری سیستم حسابداری

ب) تاکید بر اهداف و مقاصد- تشویق و پاداش به ازاء عملکرد خوب- ارزیابی عملکرد- نگهداری سیستم حسابداری

ج) تاکید بر اهداف و مقاصد- حفظ تمرکز دست اندرکاران اصلاحات- ارزیابی عملکرد- تنبیه در ازاء عملکرد بد

د) حفظ تمرکز دست اندرکاران اصلاحات- ارزیابی عملکرد- نگهداری سیستم حسابداری- تشویق و پاداش به ازاء عملکرد خوب

28- در بخش تاکید بر اهداف و مقاصد ( از روشهای مدیریت فرایند ) کلید موفقیت چیست؟ ( صفحه 158 پاراگراف 3 )

الف) بهبود فرایند مدیریتی بودجه ، سهولت و آزادی عمل                 ب) بهبود فرایند مدیریتی اهداف اولیه بودجه

ج) تمرکز بر اهداف دست اندرکاران بودجه                                  د) تمرکز بر اهداف و مقاصد اولیه بودجه

29- یکی از راه های ایجاد انگیزه و وارد آوردن فشار سازنده در تلاش برای دستیابی به اهداف چیست؟                       ( صفحه 158 پاراگراف4 )

الف) ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد                      ب) تمرکز بر اهداف و مقاصد

ج) حفظ تمرکز دست اندرکاران اصلاحات بر اهداف و مقاصد                     د) تشویق و پاداش در ازاء عملکرد خوب

30- ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری برای ...............  باید کم هزینه باشد.( صفحه 159 پاراگراف 2 )

الف) افزایش عملکرد                 ب) بازخورد                   ج) بهبود عملکرد                      د) ایجاد عملکرد

31- کدام یک از موارد زیر از منافع سازمان ها در رابطه با توافق نامه رسمی عملکرد کشورهای امریکای لاتین می باشد؟

( صفحه 160 پاراگراف 2 )

الف) سهولت در به کارگیری نیروی انسانی                                 ب) آزادی بیشتر برای مدیران ارشد

ج) بهبود فرایند های مدیریتی                                                   د) همه موارد

32- پیش شرط لازم برای توسعه سیستم بودجه ریزی ، تبدیل سیستم حسابداری به چه سیستمی است؟                         ( صفحه 160 پاراگراف 3 )

الف) حسابداری مالی         ب) حسابداری تعهدی        ج) حسابداری دولتی         د) حسابداری مالی و تعهدی

33- کدام یک از عوامل زیر محرکی برای انجام اصلاحات می باشد؟ ( صفحه 161 پاراگراف 2)

الف) کمبود منابع                       ب) بحران مالی                       ج) مشکلات اقتصادی           د) گزینه الف و ب

34- کدام یک از کشورهای زیر هم زمان با شروع اصلاحات بودجه ای تلاش گسترده ای را برای تقویت بنیه مالی دولت آغاز کردند؟ ( صفحه 161 پاراگراف 2 )

الف) SAFCO                       ب) OECD                        ج) FMIS                          د) IRAN

35- زمانی که بحران مالی شدید و اوضاع خطرناک باشد مسئولان بودجه برای از سر گذراندن بحران به چه راه حل هایی می اندیشند؟ ( صفحه 162 پاراگراف 1 )

الف) راه حل های درازمدت        ب) راه حل های ضربتی       ج) راه حل های کوتاه مدت     د) گزینه ب و ج

36- شدت بحران مالی عامل تعیین کننده در اجرای اصلاحات است اگر بحران شدید باشد باعث ................... می شود.      ( صفحه 162 پاراگراف 2 )

الف) مانع اصلاحات         ب) ایجاد اصلاحات                ج) تشدید بحران            د) مشکلات اقتصادی

37- اگر سیستمی دارای ثبات کافی باشد آثار منفی بحران چگونه است؟ ( صفحه 162 پاراگراف 3 )

الف) افزایش می یابد             ب) تاثیری ندارد             ج) حداقل می شود          د) در درازمدت کم می شود

38- از آنجا که نیروی انسانی ماهر برای اجراء اصلاحات کمیاب بوده و تربیت کارشناسان و مدیران زبده نیاز به زمان دارد لذا پیاده کردن اصلاحات از چه رویکردی تبعیت می کند؟ ( صفحه 163 پاراگراف 1 )

الف) تدریجی            ب) گام به گام                     ج) یکباره                      د) گزینه الف و ب

39- افزایش شفافیت در مدیریت مالیه دولت یکی از اهداف اساسی این چارچوب قانونی بود. ( صفحه 164 پاراگراف 1 )

الف) منشور صداقت بودجه       ب) قانون مسئولیت بودجه ای     ج) آئین نامه ثبات مالی         د) قانون مسئولیت مالی

40- در این قانون اصول (( مدیریت مسئولانه امور مالی )) در بخش دولتی تعیین شده که چارچوب تعیین کننده رویه ها ، اهداف مالی و الزامات گزارش دهی است. ( صفحه 164 پاراگراف 1 )

الف) قانون مسئولیت مالی      ب) منشور صداقت بودجه       ج) قانون مسئولیت بودجه ای       د) آئین نامه ثبات مالی        

41- قانون مسئولیت مالی در کدام کشور به تصویب رسیده است؟ ( صفحه 164 پاراگراف 3 )

الف) استرالیا                               ب) انگلستان                          ج) برزیل                     د) زلاندنو

42- در کشور استرالیا کدام قانون به تصویب رسیده است؟ ( صفحه 164 پاراگراف 3 )

الف) قانون مسئولیت مالی     ب) منشور صداقت بودجه      ج) قانون مسئولیت بودجه ای       د) آئین نامه ثبات مالی

43- در کشور انگلستان کدام رویکرد اتخاذ شده است؟ ( صفحه 164 پاراگراف 3 )

الف) منشور صداقت بودجه     ب) قانون مسئولیت بودجه ای     ج) قانون مسئولیت مالی     د) آئین نامه ثبات مالی        

 

 

 

 

 

 

 

 

کـلید سـوالات

شماره سوال

الف

ب

ج

د

شماره سوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

*

 

23

*

 

 

 

2

*

 

 

 

24

 

 

*

 

3

*

 

 

 

25

 

*

 

 

4

 

*

 

 

26

 

 

*

 

5

*

 

 

 

27

*

 

 

 

6

 

 

 

*

28

 

 

 

*

7

 

 

*

 

29

*

 

 

 

8

 

 

*

 

30

 

 

*

 

9

 

*

 

 

31

 

 

 

*

10

 

 

 

*

32

 

*

 

 

11

*

 

 

 

33

 

*

 

 

12

 

 

*

 

34

 

*

 

 

13

 

 

 

*

35

 

 

*

 

14

*

 

 

 

36

*

 

 

 

15

 

*

 

 

37

 

 

*

 

16

 

*

 

 

38

 

 

 

*

17

 

*

 

 

39

 

*

 

 

18

*

 

 

 

40

 

 

*

 

19

*

 

 

 

41

 

 

*

 

20

*

 

 

 

42

 

*

 

 

21

 

 

*

 

43

 

 

 

*

22

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
نمونه سئوالات فصل پنجم کتاب بودجه ریزی عملیاتی
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢۸   کلمات کلیدی:

 
نام فصل: فصل پنجم،الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی

 
نام کتاب:نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی(بودجه ریزی عملیاتی)

 
نام و نام خانوادگی دانشجویان: طاهره سلطانی، فاطمه اسدی، مریم معینی یزدی

 

 

صفحه:121                                               پاراگراف:اول

 

1-یکی از پیشرفته ترین شیوه های اجراء بودجه عملیاتی، چه شیوه ای می باشد؟

الف) شیوه شریانی               ب) شیوه آشکاری                  ج)شیوه آبشاری                     د)شیوه آبیاری

 

 

 

صفحه:121                                               پاراگراف:اول

 

2-کدام یک از گزینه های زیر جزو اهداف بودجه ریزی عملیاتی آبشاری می باشد؟

الف)پیوند آشکار میان فعالیتهای روزمره و اهداف بلند مدت سازمان

ب)شناسایی هزینه کامل و هزینه واحد فعالیتها، و هزینه های مرتبط با دستیابی به اهداف مختلف و سایر شاخص های عملکرد که ازاین فعالیتها ناشی می شوند

ج) الف و ب

د)هیچکدام

 

 

صفحه:121                                             پاراگراف:دوم

 

3- :ویژگی منحصر به فرد بودجه ریزی عملیاتی کدام است؟ 

الف) کاهش هزینه فعالیتها                                        ب) ارتباط هزینه و نتیجه را در تمام سطوح سازمان جاری می کند 

ج) استفاده از اطلاعات عملکرد به عنوان ابزار مدیریت      د)شناسایی هزینه کامل و واحد فعالیتها 

 

 

 

صفحه:122                                           پاراگراف:اول

 

4-در بودجه ریزی سنتی، در قالب بودجه کل کشور برای هروزارتخانه و سازمان بودجه خاصی تعیین می شود، و بودجه های وزارتخانه ها در قالب بودجه..........و.........شکل می گیرند.کدام گزینه بیانگر این مفهوم می باشد؟

الف)معاونت ها- ادارات                                       ب)سازمان ها- وزارتخانه ها

ج)ادارات- دولتها                                              د)هیچکدام

 

 

صفحه: 123                                       پاراگراف:اول

 

5-میزان دفت ارقام بودجه به چه مواردی بستگی پیدا می کند؟

الف)نحوه محاسبه قیمت تمام شده      ب)نحوه محاسبه هزینه واحد      ج)اصل بهای تمام شده       د)تطابق هزینه ها با درآمد    

 

 

 

 

صفحه:123                                     پاراگراف: سوم

 

6- کدامیک از موارد زیر یکی از مشکلات ساختار بودجه ریزی سنتی است؟

الف) در بودجه ریزی سنتی شناسایی هزینه فعالیتها کاری دشوار است                                                               

ب) نمی تواند بین هزینه ها و اهداف ارتباط برقرار کند

ج) دشواری در اندازه گیری بودجه           

د) تاکید بر افزایش هزینه ها نسبت به سال گذشته

 

صفحه:124                                     پاراگراف:دوم

 

7-بودجه ریزی عملیاتی، برای رفع نقایص ناشی از بودجه ریزی سنتی، در قالب برنامه های راهبردی سازمان ها و وزارتخانه، چه اقداماتی انجام می دهند؟

الف)با مرتبط ساختن اهداف با نتایج                            ب)آثار برنامه های بودجه ای نتایج                                        ج)منابع درخواستی اهداف                                        د)همه موارد

 

صفحه:124                                    پاراگراف:چهارم

 

8-بودجه عملیاتی آبشاری ابزاری بسیار موثر برای یکپارچه سازی...........و...........یک سازمان است.گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

الف)اهداف- مدیریت            ب)مدیریت- یودجه                  ج)بودجه- عملکرد              د)عملکرد- اهداف

 

صفحه:124                                  پاراگراف:چهارم

 

9- کدامیک از گزینه های زیرمراحل بودجه ریزی عملیاتی آبشاری به ترتیب است؟

 شناسایی فرصتها – تعیین اهداف عملکرد ـ تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد الف)

ب) تجدید ساختار بودجه ـ تعیین اهداف – استخراج هزینه ها

ج) تجدید ساختار بودجه  و سازماندهی- مرتبط ساختن فعالیتهای روزمره با بودجه عملیاتی – استخراج هزینه های کامل فعالیتها

 د)شناسایی رسالت – پیوند اطلاعات برنامه راهبردی با بودجه – توسعه شاخص های عملکرد با چارچوب بودجه – گزارش نتایج

 

 

صفحه:125                                پاراگراف: دوم

 

10- ساختار بودجه پیوند میان........ و نتایج را تسهیل می کند؟

الف) عملکرد                      ب)فرصت                          ج)هزینه                                  د)منابع

 

صفحه:126                               پاراگراف:اول

 

11-کدام یک از گزینه های زیر از اهداف عملیاتی راهبردی نمی باشد؟

الف)کاهش تعداد حوادث جدی           ب)بهبود رتبه استاندارد             ج)کاهش از حفاظت از منابع طبیعی           د)الف و ب

 

صفحه:128                             پاراگراف:چهارم

 

12-در سیستم بودجه ریزی عملیاتی آبشاری، اهداف راهبردی و سایر اهداف، به چه صورتی جریان می یابند تا راهنمای مدیریت مستمر برنامه ها باشند؟

الف)به صورت حفظ سلامت جامعه در مقابل فعالیتهای مخرب زیست محیطی جریان می یابند

ب)به صورت مجموعه ای از بودجه های عملیاتی به هم پیوسته به سطوح مختلف سازمان جریان می یابند

ج)در اصل نتایج سنجش پذیری هستند که وزارتخانه در پی دستیابی به آن هاست

د) همه موارد

 

صفحه:128                             پاراگراف:آخر

 

13- طرح راهبردی وزارتخانه به چند نوع سند پشتیبان مرتبط می شود؟چگونه؟

الف)2 نوع سند

ب) بودجه عملیاتی خود وزارتخانه که شامل طرح عملیاتی سالیلنه و توجیه بودجه است

ج)طرح های راهبردی در سطح اداره ها

د)همه موارد

 

صفحه:130                           پاراگراف: اول

 

14- چه کسی موفقیت نهایی کل سازمان را در دستیابی به اهداف مورد نظر تعیین می کند؟ 

الف) حسابدار                ب)مدیران خط مقدم                  ج)رهبر                  د)مدیر میانی

 

 

صفحه:139                          پاراگراف: اول

 

15- کدامیک از موارد زیر از وظایف بودجه ریزی آبشاری است؟ 

الف) شناسایی طیف فعالیتهای سازمان که از نتایج مورد نظر پشتیبانی می کند و شناسایی خروجی ها و ارتباط آن با نتایج

ب) پیوند هزینه ها با وظایف و ستاده و نتایج را نشان می دهد

ج) تنظیم سیستم های منابع انسانی در راستای تاکید بر نتایج

د) بررسی و توسعه برنامه های راهبردی و ایجاد سیستم اطلاعات 

 

صفحه:139                         پاراگراف: پنجم

 

16- چه کسانی در شناسایی و تعریف فعالیتهای بودجه ریزی عملیاتی مشارکت دارند؟

الف) حسابدار سازمان و مدیران برنامه                         ب) حسابدار و میر خط مقدم                                                    ج) مدیران عالی و میانی                                         د) مدیر عالی و مدیر خط مقدم 

 

 

صفحه:141                            پاراگراف: دوم

 

17- کدامیک از گزینه های زیر دقیق ترین شیوه محاسبه هزینه های نتایج در بودجه ریزی عملیاتی است؟                        الف) مرتبط ساختن هر واحد پول به وظیفه و برنامه                                                                                             ب) هر واحد پول با یک فعالیت مرتبط می شود آنگاه فعالیتها و هزینه های آن از طریق شاخص به ستاده برنامه مرتبط می شوند  ج) بررسی و شناسایی ارتباط بین هزینه و نتایج                                                                                                   د) سیستم  بهای تمام شده

صفحه:142                          پاراگراف: دوم

 

18- برای اینکه پیوند میان پول و فعالیت، مناسب و دقیق باشد، باید به صورت کامل انجام بگیرد. یعنی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم هر فعالیت به درستی تعیین شود. این فرایند را چه می نامند؟

الف)قیمت تمام شده            ب)اصل بهای تاریخی             ج)نحوه محاسبه هزینه واحد             د)همه موارد

 

 

 

 

صفحه:144                         پاراگراف: دوم

 

19- یکی از شیوه های مقبول برای محاسبه هزینه فعالیتهای برنامه برنامه،تعیین هزینه مبتنی بر.......است؟

الف) برنامه                      ب)فعالیت                      ج)بهای تمام شده                       د)نتایج

 

 

د

 

ج

ب

الف

سوال

 

ü  

 

 

1

 

ü  

 

 

2

 

 

ü  

 

3

 

 

 

ü  

4

 

 

ü  

 

5

ü  

 

 

 

6

ü  

 

 

 

7

 

ü  

 

 

8

 

ü  

 

 

9

 

 

ü  

 

10

 

ü  

 

 

11

 

 

ü  

 

12

ü  

 

 

 

13

ü  

 

 

 

14

 

 

 

ü  

15

 

 

 

ü  

16

 

 

ü  

 

17

 

 

 

ü  

18

 

ü  

 

 

19

 


 
نمونه سئوالات فصل چهارم کتاب بودجه ریزی عملیاتی
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢۸   کلمات کلیدی:

نام فصل: چهارم                                                                  نام کتاب: بودجه ریزی عملیاتی

نام نام خانوادگی گروه: افسانه دانائی نژاد - منصوره ارغوانی - آمنه اسکندری – سمانه فدائی

صفحه: 93                                                پاراگراف: -                                        خط: نهم

1- یکی از مهم ترین مراحل در .................. بودجه ریزی عملیاتی استخراج شاخص های عملکرد برای سنجش عملکرد تخصیص بهینه منابع است.

الف) تصمیم گیری                    ب) نظارت                          ج) اجراء                             د) لایحه بودجه

صفحه: 94                                                پاراگراف: دوم                                     خط: پنجم

2- .............. یکی از ابزارهای مهم مدیریتی هستند که به بهبود مستمر ارائه خدمات به شهروندان کمک می کند.

الف) شاخص های عملکرد          ب) عملیات                         ج) بودجه                             د) قوه مجریه

صفحه: 94                                                پاراگراف: آخر                                     خط: -

3- کدام شاخص بر یزان تحقق آرمان یا هدف ، بدون در نظر گرفتن هزینه ها تاکید می ورزد؟

الف) شاخص اثربخشی              ب) شاخص حجم کار             ج) شاخص کارایی                  د) تمام موارد

صفحه: 95                                                پاراگراف: اول                                     قسمت: ب

4- شاخص.......... که بر نحوه استفاده از منابع بدون توجه ویژه به مقدار خدمات ارائه شده در مقایسه با مقدار منابع به کار رفته تاکید می ورزد.

الف) شاخص کارایی                 ب) شاخص اثربخشی            ج) شاخص حجم کار                د) گزینه الف و ب

صفحه: 95                                                پاراگراف: دوم                                     قسمت: ج

5- شاخص............ رایج ترین شیوه های ارزیابی عملکرد و شاخص............ (؟؟؟؟) مورد استفاده قرار می گیرد ولی به کیفیت کار توجهی نیست.

الف) کارایی - کارایی                ب) حجم کار - حجم کار         ج) کارایی - حجم کار              د) حجم کار - اثربخشی

صفحه: 93                                                پاراگراف: -                                        خط: آخر

6- دستگاه ها و سازمان های دولتی ملزم به ایجاد.................. هستند.

الف) شاخص کارایی                 ب) شاخص پاسخگویی           ج) شاخص حجم کار               د) شاخص اثربخشی

صفحه: 98                                                موارد پر رنگ نوشته شده                                      

7- کدام یک جزء انواع گروه های شاخص های عملکرد نمی باشد.

الف) ورودی                           ب) اثربخشی                       ج) نتایج                               د) بازخورد

قسمت1) صفحه: 98                                   پاراگراف: آخر                                    خط: پنجم

قسمت2) صفحه: 101                                 قسمت: 3-3                                        خط: سوم

8- شاخص های............ نمایانگر اثرات واقعی برنامه ها عهستند و کدام یک از شاخص ها محدود هستند؟

الف) نتایج - ورودی                  ب) اثربخشی - خروجی         ج) نتایج - توضیحی               د) نتایج - خروجی

صفحه: 102                                             قسمت: 5-3                                        خط: اول

9- .......... نماینگر اثربخشی برآورده ساختن اتتظارات مشتریان است.

الف) شاخص خدمات                 ب) شاخص اثربخشی            ج) شاخص کارایی                 د) شاخص توضیحی

صفحه: 103                                             قسمت: 4                                            خط: دوم

10- شاخص های نتایج در مباحث مربوط به...................است؟

الف) مدیریتی                          ب) عملیاتی                        ج) سیاست گذاری                   د) تصمیم گیری

صفحه: 108                                                موارد شماره گذاری شده

11- اولین مرحله در ایجاد سیستم جامع سنجش عملکرد کدام مرحله است؟

الف) انتخاب شاخص های عملکرد                           ب) تقویت مشارکت و ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی                         ج) گردآوری داده ها                                              د) شناسایی فرصت های بهبود

صفحه: 109                      قسمت: 4                         پاراگراف: دوم                       خط: دوم

12- در توضیح عملکرد یک برنامه از کدام شاخص استفاده می شود؟

الف) کارایی                           ب) کاملا ناهمگون                ج) اثربخشی                          د) حجم کار

صفحه: 114                                             پاراگراف: آخر                                     خط: اول

13- آموزش- محرمانه بودن اطلاعات- دقت برای  ...............است.

الف) مقایسه                                                                                 ب) شاخص های عملکرد                       

ج) اطمینان از دقت و انسجام گردآوری داده ها                                       د) ابزارهای گردآوری داده ها

صفحه: 114                                             پاراگراف: آخر                                     خط: -

14- گزینه صحیح را انتخاب کنید

الف) نظرسنجی- گروه های کاری ویژه- کارکنان آموزش دیده جزء ابزارهای گردآوری داده ها هستند.                                                                                 ب) نظرسنجی- گزارشات-سوابق سازمانی جزء منابع داده ها هستند.                       

ج) گزارش عملکرد اولین مرحله از ایجاد سیستم ها جامع سنجش عملکرد هستند.                                    

 د) همه موارد

صفحه: 115                                             پاراگراف: دوم                                     خط: -

15- ابزار شناسایی فرصت های بهبود کدام است؟

الف) مقایسه                            ب) آموزش                        ج) سنجش عملکرد رقیب           د) گزارش مالی

صفحه: 99                                              قسمت: 1-3                                          خط: اول

16- درصد کاه مرگ و میر  در تصادفات جاده ای جزو کدام یک از شاخص هاست؟

الف) خروجی                          ب) نتایج                            ج) اثربخشی                           د) کارایی

صفحه: 103                                             قسمت: 4                                            خط: دوم

17- کدام یک از شاخص ها در سیاست گذاری مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) خروجی                          ب) اثربخشی                       ج) توصیفی                            د) نتایج

صفحه: 101                                             قسمت: 3-3                                         خط: آخر

18- تعداد افراد دستگیر شده توسط پلیس در طبقه بندی شاخص های عملکرد در کدام گزینه است؟

الف) توضیحی                         ب) ورودی                         ج) خروجی                            د) اثربخشی

صفحه: 113                                             پاراگراف: -                                         خط: چهارم

19- اینکه شاخص باید اطلاعات را به گونه ای ارائه دهد که برای افراد مختلف قابل درک باشد بیان گر کدام ویژگی شاخص های عملکرد است؟

الف) اعتبار                            ب) وضوح                          ج) اثربخشی هزینه                   د) قابلیت دسترسی

صفحه: 114                                             قسمت: 2-5-8                                      خط: پنجم

20- کدام یک از موارد ذیل جزو ابزارهای گردآوری داده ها می باشد؟

الف) گزارشات سالانه               ب) سوابق سازمانی            ج) پرونده ثبت شده          د) سیستم های مدیریت اطلاعات

صفحه: 117                                             قسمت: 10-8                                        خط: -

21- آخرین مرحله ایجاد یک سیستم سنجش عملکرد کدام است؟

الف) گزارش عملکرد        ب) تعیین اهداف عملکرد       ج) تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد       د) ارزیابی شاخص ها

صفحه: 94                                               قسمت: الف                                           خط: اول

22- کدام یک از شاخص های عملکرد بر میزان تحقق آرمان یا هدف بدون در نظر گرفتن هزینه ها تاکید می ورزد؟

الف) کارایی                           ب) اثربخشی                       ج) حجم کار                             د) ورودی

صفحه: 102                                             قسمت: 5-3                                          خط: اول

23- شاخص های خدمات نمایانگر اثربخشی برآورده ساختن کدام گزینه می باشند؟

الف) انتظارات کارمندان           ب) انتظارات مشتریان            ج) انتظارات مدیران           د) انتظارات قانون گذاران

صفحه: 103                                             قسمت: 4                                             خط: چهارم

24- شاخص های خروجی و اثربخشی برای کدام نوع تصمیم گیری ها سودمندند؟

الف) برنامه ریزی                  ب) اهداف بلندمدت                 ج) مدیریتی و عملیاتی          د) اهداف کوتاه مدت

صفحه: 116                                             قسمت: 8-8                                         خط: هشتم

25- یکی از ملاحظاتی که نباید در تحلیل داده ها در نظر گرفت ، چیست؟

الف) باید همه عوامل تاثیر گذار بر عملکرد ارزیابی شود                          

ب) از نظرات کارمندان و دست اندرکاران برنامه ها درباره نتیجه گیری ها استفاده شود                       

ج) تحلیل آماری ممکن است نیازمند کمک متخصصین خارج از سازمان باشد          

د) استفاده از عملکرد سیستم های اطلاعاتی مدیریتی

 

 

پاسخنامه سوالات:    
         
ردیف
الف ب ج د
1     *  
2 *      
3     *  
4   *    
5   *    
6   *    
7       *
8       *
9 *      
10     *  
11   *    
12   *    
13     *  
14 *      
15 *      
16   *    
17       *
18     *  
19   *    
20       *
21 *      
22 *      
23   *    
24     *  
25       *

 
نمونه سئوالات فصل سوم کتاب بودجه ریزی عملیاتی
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢۸   کلمات کلیدی:

اسامی گروه:  مریم رحمتی   منصوره غلامرضاپور - نفیسه عرفانی زهرا خاوری

فصل سوم: کتاب بودجه ریزی در نظریه و عمل

1-    مبنایی برای بهبود کارآیی و بهره وری دولتها چه عاملی است؟(صفحه 59 پاراگراف اول)

الف) زمان                                   ب) منابع                          ج) بودجه ریزی عملیاتی               د) تلاش

 

2-    مکلرز و ویلافبی درباره میزان اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی چه نتیجه ای گرفتند؟
( صفحه 61 پاراگراف  اول  صفحه 60 پاراگراف دوم )

الف) اطلاعات عملکردی بیشترین تاثیر در سطح سازمان دارد اگرچه در سازمان مرکزی بودجه تاثیر کمتری دارد.

ب) بودجه در سازمان مرکزی تاثیر بیشتری دارد و اطلاعات عملکردی کمترین تاثیر را در سازمان دارد

ج) بودجه ریزی عملیاتی ، بهبود مدیریت در سازمان های ایالتی را بیشتر از سطوح تخصیص تحت تاثیر قرار میدهد.

د) الف و ج صحیح است .

 

3- از نظر وایت ، دلیل ناکافی اصلاحات بودجه ر یزی چیست؟ (صفحه 61 پاراگراف دوم )

الف) گستردگی محدوده اطلاعات و هزینه هایی است که برای اتخاذ این تصمیمات ضروری است پس بودجه ریزی عملیاتی رویکرد بهتری است.

ب) کاهش محدوده اطلاعات و هزینه هاست در نتیجه بودجه ریزی افزایشی رویکرد بهتری است.

ج) کاهش محدوده اطلاعات و هزینه هاست در نتیجه بودجه ریزی افزایشی نمی تواند رویکرد بهتری باشد.

د) گستردگی محدوده اطلاعات و هزینه هاست پس بودجه ریزی افزایشی نمی تواند رویکرد بهتری باشد.

 

4-    بودجه ریزی عملیاتی درمقایسه با سایر شیوه ها در معرض تخلف وسوء استفاده قرار می گیرد از کیست؟(صفحه 61 پاراگراف دوم)

الف) وایت                    ب) اسمیت                        ج) جوردن                           د) ملکرز

 

5-    در مطالعات کلاس و دافرتی اجزاء بودجه ریزی عملیاتی چه براساس قانونی و چه براساس اجرایی چه ارتباطی با مخارج سرانه ثابت دارد؟(صفحه 62 پاراگراف سوم)

الف) مثبت             ب) منفی              ج) ارتباط ندارد               د) در همه موارد به جز بزرگراه ها منفی است

 

6-   بیشتر پژوهش های مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی بر........................ مبتنی هستند.

(صفحه 63 پاراگراف دوم)

الف) مشاهده             ب) پرسش نامه              ج) مصاحبه              د) نظر سنجی

 

7-    بودجه عملیاتی عبارتند از :( صفحه 64 پاراگراف اول )

الف) نظام پاداش و تنبیه مبتنی بر سطح عملکرد میباشد و رویکرد تصمیم گیری مبتنی بر شواهد است.

ب) برنامه عملکرد سالانه همراه بودجه سالانه که رابطه وجوه تخصیص یافته با نتایج را نشان می دهد.

ج) شیوه تدوین و نهایی سازی درخواست سازمان برای تخصیص منابع است که از طرح راهبردی نشات گرفته و بر وظایف قانونی استوار است.

د) گزینه ب و ج صحیح می باشد.

 

8- کلید مدیریت صحیح برنامه ها است؟ (صفحه 64 پاراگراف اول )

الف) رابطه بین بودجه هزینه شده دولت با نتایج حاصل برای مردم

ب) رابطه بین بودجه هزینه شده دولت با مخارج سرانه ثابت

ج) رابطه بین مخارج سرانه ثابت با نتایج حاصل برای مردم

د) رابطه بین بودجه هزینه شده دولت با تخصیص کارآمد منابع

 

9-  بودجه ریزی عملیاتی منابع را بر چه مبنایی تخصیص میدهد؟ ( صفحه 64 پاراگراف اول)

الف) برنامه ریزی در سازمان                           ب) اهداف سنجش پذیر سازمان

 ج) کارآیی سازمان                                        د) کنترل بر عملکرد سازمان

 

10-  بودجه ریزی عملیاتی استفاده نظام مند از (صفحه 65 پاراگراف دوم)

الف ) منابع                             ب) نیروی انسانی                   ج) اطلاعات عملکردی        د) سرمایه

 

11- کدام هدف بودجه ریزی به بهبود کارآیی تخصیص از طریق اولویت بندی   مخارج اشاره دارد که در خود بودجه نهفته است؟ (صفحه 65 پاراگراف  سوم)

الف) تدوین بودجه ای اثربخش                              ب) بهبود عملکرد سازمان         

ج) استفاده اثربخش از منابع مالی                              د) کاهش فشار نفوذ های سیاسی

 

12-کدام هدف بودجه ریزی به استفاده اثربخش تر هر سازمان از منابع مالی تخصیص یافته اشاره دارد؟ (صفحه 65 پاراگراف  سوم)

الف) کاهش فشار نفوذهای سیاسی                        ب) تدوین بودجه ای اثربخش

ج) بهبود کارایی                                                   د)  بهبود عملکرد سازمان

 

13- کدام هدف بودجه ریزی با بهره گیری از ارزیابی عقلانی اقلامی است که با منابع عمومی خریداری می شوند؟(صفحه 65 پاراگراف پنجم)

الف) تدوین بودجه ای اثربخش                               ب) بهبود عملکرد سازمان

ج) استفاده اثربخش از منابع مالی                      د) کاهش فشار اعمال نفوذهای سیاسی بر فرایند تخصیص منابع

 

14-  بودجه ریزی عملیاتی با مرتبط ساختن چه چیزی راهی برای تقویت پاسخ گویی دولت ارائه می دهد؟
( صفحه 66 پاراگراف دوم)

الف) اهداف بودجه و عملکرد مردم                           ب) تصمیمات بودجه و عملکرد دولت

ج) اهداف بودجه و عملکرد دولت                            د) تصمیمات بودجه و عملکرد مردم

 

15- چه چیزی بودجه ریزی عملیاتی را با شکست مواجه می کند؟ (صفحه 66 پاراگراف چهارم)

الف) انتظار بیش از حد و واقع بینانه از بودجه ریزی         ب) انتظار بیش از حد و غیر واقع بینانه از بودجه ریزی

ج) انتظار کمتر از حد و واقع بینانه از بودجه ریزی           د) انتظار کمتر از حد و غیر واقع بینانه از بودجه ریزی

 

   16-  بودجه ریزی در اصل ............................ است و ذاتا مستلزم تعیین .................... میباشد
(صفحه 66 پاراگراف پنجم)

الف) تخصیص منابع- اولویت ها                                               ب) بهبود کارایی فنی- اطلاعات عملکردی

ج) بهبود عملکرد سازمان- اطلاعات عملکردی                          د) بهبود اثربخشی- اولویت ها     

 

17-  بودجه ریزی عملیاتی در طی فرایند خود بر 2 محور متکی است عبارتند از: (صفحه 67 پاراگراف سوم)

الف) بهبود کارایی فنی- بهبود مدیریت                                        ب) بهبود کارایی فنی- بهبود اثربخشی

ج) بهبود مدیریت در سازمان – بهبود کارایی و اثربخشی                 د) بهبود اثربخشی- بهبود مدیریت    

 

18- بهبود کارایی فنی از چه طریق ایجاد می شود ؟( صفحه 67 پاراگراف سوم)

الف) از طریق مطلع ساختن مدیران از میزان تحصص اهداف و مقاصد

ب) از طریق برنامه ریزی راهبردی و ساختار برنامه

ج) از طریق تعیین میزان کارآیی و بهره وری سازمان برای مدیران

د) از طریق استفاده اثربخش ازمنابع مالی

 

19- زمان پاسخ گویی به مراجعات یا تماس های تلفنی مردم با پلیس بعنوان چه شاخصی است؟
(صفحه 68 پاراگراف ششم )

الف) میزان کار                              ب) میزان تقاضا            ج) میزان بهره وری و کارایی   د) اثربخشی

20-  شاخص ............................. بیانگر رابطه ای میان ستانده و نهاده یا ورودی های به مصرف رسیده است.(صفحه 68 پاراگراف پنجم)

الف) بهره وری                             ب) اثربخشی               ج) میزان تقاضا                  د) میزان کار و فعالیت

 

21-  میزان ستانده به ازاء هر نفر نیروی کار از معیارهای .......................... ا ست. (صفحه 68 پاراگراف پنجم)

الف) اثربخشی                          ب) تقاضا                           ج) بهره وری                   د) کار و فعالیت

 

22-  کدام مورد جزء ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی نمی باشد؟ (صفحه 68 پاراگراف پنجم)

الف) مشارکت سیاستگذاران ، مدیران و شهروندان در تصمیمات بودجه ای

ب) انعطاف پذیری و آزادی عمل به مدیران

ج) بر نتایج تاکید دارد و بخش ها در برابر استانداردهای مشخص عملکردی پاسخگو هستند.

د) با شناسایی ارتباط بین برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع بیشتر به افق های کوتاه مدت می نگرد.

 

23- (اعتبار به صورت یکجا تخصیص می یابد و در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج به مدیران آزادی عمل بیشتری میدهد) به کدام ویژگی بودجه ریزی تاکید دارد؟ (صفحه 69 پاراگراف دوم)

الف) تاکید بر نتایج        ب) انعطاف پذیری    ج) چشم انداز بلند مدت         د) تاکید بر برنامه ریزی راهبردی

 

24- مدیریت مالی و مدیریت عملکردی به چه صورت ایجاد می شوند؟  (صفحه 66 پاراگراف چهارم)

الف) با هم و بعنوان سیستم هایی موازی ایجاد می شوند که ممکن است با یکدیگر سازگار یا ناسازگار باشند.

ب) با هم و بعنوان سیستم هایی موازی ایجاد می شوند که با یکدیگر سازگارند.

ج) جداگانه از هم و بعنوان سیستم هایی موازی ایجاد می شو ند که ممکن است با یکدیگر سازگار یا ناسازگار باشند.

د) جداگانه از هم و بعنوان سیستم هایی موازی ایجاد می شوند که با یکدیگر ناسازگارند.

 

25- محور اصلی بودجه ریزی عملیاتی ....................... است (صفحه 69 پاراگراف پنجم)

الف) بهبود عملکرد سازمان                    ب) تدوین بودجه ای اثر بخش             

ج) بهبود ساختار برنامه                           د) برنامه ریزی راهبردی

 

26- این امر نمایانگر تاکید بیش از حد بر گستردگی کارآمدی سازمان در تولید محصول و خدمات بخش عمومی است.(صفحه 69 پاراگراف پنجم)

الف) تدوین بودجه ای اثربخش                                                ب) بهبود عملکرد سازمان        

ج) بهبود ساختار برنامه                                                             د) بهبود مدیریت

 

27- در این شیوه بودجه ریزی دو نوع پیوند بین نتایج و منابع قابل تصور است.( صفحه 69 پاراگراف پنجم)

الف) بهبود کارایی فنی                           ب) تدوین بوجه ای اثربخش   

ج) بهبود عملکرد سازمان                         د) بهبود مدیریت

 

28- سطح مشخصی از عملکرد در مقابل سطح مشخصی از منابع مالی است؟ (صفحه 67 پاراگراف دوم)

الف) شیوه مکانیکی                     ب) فرایند تنبیهی           ج) میزان تقاضا                د) میزان اثربخشی

 

29- کاهش منابع مالی به دلیل دست نیافتن به نتایج مورد نظر است؟ (صفحه 67 پاراگراف دوم)

الف) شیوه مکانیکی             ب) فرایند تنبیهی                    ج) میزان تقاضا                 د) میزا ن اثربخشی

 

30- در چه صورت یکپارچه سازی کامل اهداف و بودجه توجیه پذیر بوده و بودجه ریزی عملیاتی به موضوعی نسبتا ساده تبدیل می شود؟ (صفحه 70 پاراگراف اول)

الف) وقتی بین هزینه ها و نتایج رابطه محکمی وجود داشته باشد .

ب) وقتی بین هزینه ها و نتایج رابطه ضعیفی   وجود داشته باشد

ج) وقتی بین هزینه ها و تقاضا رابطه ضعیفی وجود داشته باشد

د) وقتی بین هزینه ها و تقاضا رابطه محکمی وجود داشته باشد.

31- تصمیم گیران بودجه چه عاملی را بعنوان تابعی از نتایج مورد انتظار آن مشخص می کنند؟
 (صفحه 70 پاراگراف چهارم)

الف) اثربخش فعالیتهای سازمان                                               ب) تخصیص بودجه هر سازمان

ج) بهره وری و کارایی سازمان                                                 د) برنامه ریزی راهبردی سازمان

32 - کدام گزینه ابزاری قدرتمند برای تعیین اولویت ها و اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره آینده می باشد.
( صفحه 81 پاراگراف اول )

الف) جلسات توجیهی            ب) برنامه ریزی راهبردی      ج) آموزش مستمر        د) تامین آموزش های لازم

 

33-  کدام گزینه می تواند چارچوب بلندمدتی برای تصمیمات بودجه سالیانه ایجاد می کند؟

(صفحه 81 پاراگراف اول)

الف) برنامه ریزی راهبردی    ب) تدوین دستور العمل ها   ج) تنظیم برنامه زمانی برای اجرا      د) ارزیابی عملکرد

34- کدام گزینه نمایانگر هزیه اجرا برنامه راهبردی آن در سال آینده می باشد. (صفحه 81 پاراگراف 2)

الف) بودجه ریزی بر مبنای صفر  ب) بودجه ریزی برنامه ای   ج)بودجه ریزی عملیاتی   د) پیشنهاد بودجه هر سازمان

35-  رایج ترین شیوه در نگهداری سیستم های حسابداری دوگانه کدام گزینه میباشد؟
(صفحه 83 پاراگراف 3)

الف) شیوه حسابداری نقدی                                              ب) شیوه حسابداری عملیاتی          

ج) شیوه حسابداری قیمت تمام شده                                د) شیوه حسابداری بر مبنای ارزش افزوده

36- به کدام یک از دلایل ززیر تعیین هزینه بر مبنای فعالیت دست کم در سیستم های اداری عمومی نسبتا پیچیده می تواند رویکرد مناسبی برای این کار باشد . (صفحه 83 پاراگراف 5)

الف) پیچیدگی سیستم های حسابداری مدیریت             ب) گوناگونی فعالیت های در حال انجام در سازمان

ج) افزایش یا کاهش غیر قابل پیش بینی هزینه ها             د) افزایش اطمینان و آسودگی خاطر برای مدیریت

37- کدام یک از موارد زیر تکنیکی است برای شناسایی هزینه های » کامل« عرضه یک کالا که شامل هزینه های نیروی انسانی، مواد و سایر هزینه های سربار است . (صفحه 83 پاراگراف 6)

الف) حسابداری به قیمت تمام شده                           ب) حسابداری نقدی

ج) تعیین هزینه بر مبنای فعالیت                                د) آموزش مستمر

38- تعیین اولویت راهبردها براساس هزینه ها مربوط به کدام یک ازسیستم های زیر می باشد؟
 (صفحه 84 پاراگراف 1)

الف) سیستم حسابداری قیمت تمام شده                              ب) سیستم حسابداری نقدی

ج) تنظیم بودجه زمانی برای اجرا                                  د) سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 

39-  کدام یک از گزینه های زیر مربوط به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می باشد؟
 (صفحه 83 پاراگراف اول)

الف)  سنجش عملکرد                           ب) پیوند فعالیت ها با نتایج عملکرد

ج) مدیریت عملکرد                             د) تدوین دستورالعمل ها و رهنمودهای بودجه ای

 

40- برای مطلع شدن از ثمربخش بودن فعالیت های هر برنامه پس از اجرا بودجه کدام گزینه استفاده می شود ؟

( صفحه 84 پاراگراف دوم )

الف) شناسایی هزینه های اجرا فعالیت ها یا راهبردهای ویژه

ب) فراهم کردن زمینه های مدیریتی

ج) تحلیل اطلاعات عملکردی

د) سنجش عملکرد

41- اجرای کدام یک از گزینه های زیر در مورد فراهم کردن زمینه های مدیریتی مستلزم واگذاری برخی اختیارات مدیریتی است. ( صفحه 85  پاراگراف دوم )

الف) رفع ابهام در اهداف مورد انتظار                        ب) افزایش ظرفیت های لازم برای اجرا

ج) پرورش قابلیت ها                                                د) اجرای بودجه ریزی عملیاتی

42- فقدان کدام یک از موارد زیر مدیریت نمی تواند وقوع خطاها یا تخطی از قوانین را در سازمان تشخیص دهد؟

الف) شناسایی هزینه های اجرا                                ب) اجرای سیستم سنتی مدیریت

ج) آموزش مستمر                                                  د) کنترل موثر داخلی

43- مواردی  از قبیل پرداخت حقوق و مزایا و عملیات خرید سازمان های دولتی از کدام گروه از مشکلات زیر می باشد؟

الف) مشکلات مالی      ب) مشکلات برنامه ریزی   ج) مشکلات بودجه بندی     د) مشکلات کنترل داخلی

 

44- کدام یک از موارد زیر برای کارکرد یک سیستم کنترل داخلی موثر، مفید می باشد؟

الف) یک سیستم اطلاعات مدیریت کارآمد                    ب) نظارت کافی

ج) پیوند فعالیت ها با نتایج عملکرد                                 د) ارزیابی عملکردهای سازمان

 

45- برای تشویق سازمان ها با استفاده از اطلاعات عملکرد جهت بهبود ارائه خدمات ازکدام گزینه استفاده می شود؟

الف) محرک های انگیزشی       ب) نظارت کافی          ج) تامین آموزش های لازم             د) اقدامات نهایی

 

46- کدام گزینه زیر جزو پاداش های اقدامات نهایی مراحل بودجه ریزی عملیاتی می باشد؟

الف) دستور بازرسی مدیریتی                  ب) حذف مسئولیت های سازمانی 

ج) حذف منبع های سازمان                    د) معافیت سازمان از برخی الزامات گزارش دهی

 

47-  عبارت « گاه در سازمان اهداف متعارض با یکدیگر هستند » جزو کدام مشکلات هستند؟

الف) مشکلات اجرایی                                       ب) مشکلات ساختاری          

ج) محدودیت های تحلیل هزینه                      د) متمرکز شدن فرایند بودجه

 

48- تاکید بیش از حد بر کارایی در اهداف برنامه مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) مشکلات ساختاری        ب) مشکلات اجرایی   ج) محدودیت های تحلیل هزینه        د) مشکلات نهایی

 

49- B نمایانگر چه چیزی است؟ ( صفحه 71 پاراگراف دوم)

الف) نمایانگر نوع تامین بودجه بر مبنای سنجش نتایج است.

ب) نمایانگر نوع عملکرد فرایند بودجه ریزی است

ج) نمایانگر کل منابع مالی بودجه است

د) همه موارد

50- بین پرداخت در ازاء نتیجه قطعی از یک سو و تامین اعتبار بر مبنای نتایج مورد انتظار از دیگر سو چه رابطه ای وجود دارد؟ (صفحه 71- پاراگراف 4)

الف) شباهت                      ب) تفاوت             ج) مکمل یکدیگرند             د) متقابل

 

51- سیستم بودجه ریزی بر مبنای خروجی معمولا به دنبال این هستند که با استفاده از ....................... خروجی ها به عنوان مبنایی برای .................... بودجه ای اصل پرداخت در ازاء نتایج و تامین مالی بر مبنای نتایج مورد انتظار را هم زمان به کار برند . (صفحه 72 پاراگراف اول)

الف) معیار اثربخشی – قیمت                        ب) قیمت – معیار اثربخشی

ج) معیار اثربخشی – تنظیم                             د) قیمت – تنظیم

 

52-  اصل پرداخت در برابر نتیجه در پی چه چیزی است؟ (صفحه 72 پاراگراف دوم)

الف) بازخورد دقیقی بین نتایج واقعی و بودجه ایجاد کند

ب) رابطه ای بین بودجه و تامین مالی ایجاد کند

ج) گزینه الف و ب

د) بازخورد دقیقی را میان نتایج واقعی و تامین مالی ایجاد کند

 

53- چه چیزی را می توان در تعیین تخصیص مالی به طور جدی در نظرگرفت؟
(صفحه 72 پاراگراف پنجم)

الف) ارتباط منابع با نتایج واقعی

ب) نتایج عملکرد سازمان

ج) ارتباط منابع با نتایج مورد انتظار

د) عملکرد ارزیابی ذهنی

 

54- مشکلات موجود در خصوص پیوند میان نتایج ومنابع در واقع همان مشکلات............................. است.

(صفحه 73 پاراگراف دوم)

الف) عملکرد سازمان          ب) تامین مالی              ج) بودجه ریزی عملیاتی                د) اثربخشی نسبی

 

55- کدامیک از موارد زیر در تنظیم بودجه ریزی عملیاتی نقش دارند؟ (صفحه 73 پاراگراف دوم)

الف) پیچیدگی فرایند پاسخ گویی به دلیل تقسیم مسئولیت ها

ب) ابهام در اهداف مورد انتظار

ج) سنجش عملکرد

د) همه موارد

 

56- وقتی تعارض اهداف گروه های هم سود از قبل به گونه ای حل نشود که تعیین اهداف روشن را برای سازمان میسر سازد این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟ (صفحه 73 پاراگراف 4)

الف) پیچیدگی فرایند پاسخگویی به دلیل تقسیم مسئولیت ها

ب) سنجش عملکرد

ج) ابهام در اهداف مورد انتظار                                د) شاخص های عملکرد

 

57- کدامیک از موارد زیر جزء فرایند بودجه ریزی عملیاتی نمی باشد؟ (صفحه 73 پاراگراف 5)

الف) شناسایی رسالت ها ، آرمان ها ، مقاصد و اهداف

ب) گزارش نتایج براساس فرآیند پاسخگویی و تقسیم مسئولیت ها

ج) پیوند اطلاعات برنامه ریزی راهبردی با بودجه

د) توسعه و یکپارچه سازی شاخص های عملکرد در چارچوب بودجه

 

58- بودجه ریزی عملیاتی به دنبال چه چیزی است؟(صفحه 73 پاراگراف 5)

الف) به دنبال تخصیص بهینه  منابع به برنامه ها

ب) شاخص های عملکرد و تخصیص بهینه

ج) فعالیت های یک سازمان یا دستگاه اجرایی

د) موارد الف و ج

 

59-  کدام یک جزء فواید بودجه ریزی عملیاتی نمی باشد؟ (صفحه 74 پاراگراف دوم)

الف) کاهش پاسخ گویی و کارآیی

ب)  بهبود مدیریت عمومی

ج) شناسایی فرصت های همکاری های بین سازمانی

د) بهبود ارتباط سازمان ها با شهروندان

60- برای ایجاد ساختارهای لازم بلند مدت برای بودجه ریزی عملیاتی چند رویکرد وجود دارد؟

( صفحه 75 پاراگراف دوم )

الف) 2 رویکرد          ب) چهار رویکرد          ج) سه رویکرد                         د) یک رویکرد

61- قوه مقننه چه نقشی را در بودجه ریزی عملیاتی دنبال می کند؟ (صفحه 75 پاراگراف 4)

الف) بعنوان ارسال اطلاعات برای بهبود برنامه در سطح کاغذ بازی

ب) نشر و انتظار برخی از شیوه های سنتی

ج) برای ایجاد هماهنگی در همه سطوح

د) ناظر بر دستور العمل ها یا قوانین اجباری

62- ....................... یکی از عناصر بسیار مهم در فرایند اجراست  (صفحه 76 پاراگراف دوم)

الف) طراحی و اجرا                ب) جلب همکاری           ج) برنامه زمانی               د) تعیین سطح انتظارات

63- در فرآیند اجرا دست کم باید کدام موارد را در نظر گرفت ؟ ( صفحه 72 پاراگراف دوم )

الف) تکمیل اسناد بودجه که سازمان تحویل می دهند .

ب) معرفی ابعاد جدید بودجه ای

ج) ارجاع پیش نویس بودجه به مجلس

د) همه موارد

64- چه چیزهایی طول دوره اجرای بودجه را می تواند تحت الشعاع قرار دهد ( صفحه 77 پاراگراف دوم)

الف) پیچیدگی سیستم داده های موجود

ب) نظرخواهی از شهروندان

ج) برگزاری جلسات با همکاران برای تشریح بودجه ای

د) ابلاغ بودجه ای

65- کدامیک از موارد  جزء معیارهای رویکرد تدریجی است .  ( صفحه 77 پاراگراف سوم)

الف) سهولت سنجش                ب) حجم بودجه سازمانی

ج ) گزینه الف و ب                د) وضع قوانین مربوطه

66- کدامیک از موارد زیر جزء مزایا رویکرد تدریجی نمی باشد ( صفحه 78 پاراگراف دوم)

الف) فرصت آزمون و اصلاح سیستم را فراهم می کند

ب) زمان اجرای کمتری لازم دارد

ج) می تواند قبل از اجرا کامل مشکلات را پیش بینی کند

د) امکان جلب حمایت سازمان غیر آزمایشی را فراهم می آورد

67- کدام یک جزء فعالیت رویکرد یکباره می باشد ؟ ( صفحه 78 پاراگراف دوم)

الف) ممکن است به اشبتاهات پرهزینه منجر شود

ب) اجرای همزمان دو سیستم دشوار است

ج) در کل زمان اجرای آن طولانی است

د) ممکن است مجریان انگیزه اولیه خود را از دست بدهند.

68- کدامیک از موارد زیر جزء جلسات توجیهی برای مدیران و سیاستگذاران بودجه ای نمی باشد؟

( صفحه 80  پاراگراف دوم)

الف) مزیت های برنامه ریزی راهبردی و سنجش عملکرد

ب) تدوین دستورالعمل ها و رهنمود های بودجه ای

ج) فرآیند برنامه ریزی راهبردی و نحوه ایجاد شاخص های عملکرد

د) اطلاعات لازم در خصوص شیوه های استفاده از اطلاعات عملکرد در تخصیص منابع و تدوین بودجه

 

                         

 

                                                                

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

ü

 

2

 

 

ü

 

3

ü

 

 

 

4

 

ü

 

 

5

ü

 

 

 

6

 

 

 

ü

7

 

 

 

ü

8

ü

 

 

 

9

 

ü

 

 

10

 

 

ü

 

11

ü

 

 

 

12

 

 

 

ü

13

 

 

 

ü

14

 

ü

 

 

15

 

ü

 

 

16

ü

 

 

 

17

 

ü

 

 

18

 

 

ü

 

19

 

 

 

ü

20

ü

 

 

 

21

 

 

ü

 

22

 

 

 

ü

23

 

ü

 

 

24

 

 

ü

 

25

ü

 

 

 

26

 

ü

 

 

27

 

 

ü

 

28

ü

 

 

 

29

 

ü

 

 

30

ü

 

 

 

31

 

ü

 

 

32

 

ü

 

 

33

ü

 

 

 

 

الف

ب

ج

د

34

 

 

 

ü

35

 

 

ü

 

36

ü

 

 

 

37

 

 

ü

 

38

 

 

 

ü

39

 

ü

 

 

40

 

 

ü

 

41

 

 

 

ü

42

 

 

 

ü

43

 

 

 

ü

44

ü

 

 

 

45

ü

 

 

 

46

 

 

 

ü

47

 

ü

 

 

48

 

 

ü

 

49

 

 

ü

 

50

 

ü

 

 

51

ü

 

 

 

52

 

 

 

ü

53

 

ü

 

 

54

 

 

ü

 

55

 

 

 

ü

56

 

 

ü

 

57

 

ü

 

 

58

 

 

 

ü

59

ü

 

 

 

60

ü

 

 

 

61

 

 

 

ü

62

 

 

ü

 

63

 

 

 

ü

64

ü

 

 

 

65

 

 

ü

 

66

 

ü

 

 

67

ü

 

 

 

68

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
نمونه سئوالات فصل 5 و 7 و 8 و 9 کتاب بودجه ریزی در ایران
ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٥   کلمات کلیدی:

سئوالات فصل پنجم کتاب بودجه ریزی درایران(مسائل و حاشیه ها)

نام فصل: بودجه وسازمان اداری

تهیه و تنظیم : فاطمه شیردلی ماهرود- اعظم ثمری- محدثه سادات نعمتی خیرآبادی – بهاره رباطیان

صفحه :161

پاراگراف :اول

سوال 1)نظام بودجه ریزی با کدام یک از ساختارهای کشور در ارتباط است؟

1-اجرایی

2-اجتماعی

3-سیاسی

4-همه موارد

 

صفحه :161

پاراگراف: اول

سوال 2) چرا نظام بودجه ریزی با ساختار نظام اداری بیشتر از سایر ساختارها در اتباط است؟

1-زیرا جمع اوری کننده چیشنهادات و نظرات است

2-ساختار اداری به دلیل سرو کار داشتن با رویداد های مالی بیشتر در اتباط با نظام بودجه ریزی است

3-زیرا با پردازش داده ها تهیه کننده لایحه بودجه کل کشور است

4-هیچ کدام

 

صفحه :162

پاراگراف :اول

سوال3 )مهم ترین نارسایی های بودجه کدام است؟

1-چیش بینی نادرست بودجه سال اینده

2-اطلاعات نادرست و در نتیجه به دست امدن لایحه غیر کارامد

3-اتصاص نادرست بودجه به بخش های غیر ضروری

4-عدم تامین نیازهای کارکنان از جمله داشتن قدرت خرید

 

صفحه:162

پاراگراف : اول

سوال 4)نقش عمده نظام بودجه ریزی کشور چیست؟

1-اتصاص بودجه به ساختارهای مخختلف کشور

2-استقرار و استمرار وضع موجود در وزارتخانه و سازمانهای دولتی

3-پیش بینی بودجه سال اینده

4- همه موارد

 

صفحه:162

پاراگراف :دوم

سوال 5)رابطه میان بودجه را می توان به چند شکل تصور کرد؟

1-یک شکل-مدیریت و راهبری امر بودجه در قانون برنامه و بودجه

2-دو شکل- مدیریت و راهبری امر بودجه در قانون برنامه و تشکیلات دولت به عنوان زیر نظامی از نظام جمهوری اسلامی ایران

3-دو شکل –تشکیلات دولت به صورت زیر نظامی از جمهوری اسلامی و پیش بینی بودجه سال اینده

4- همه موارد

 

صفحه :163

پاراگراف : اول

سوال 6)کدام یک جزء هدفها و فعالیت های حاکمیت است؟

1-تامین و حفظ امنیت

2-حفظ تمامیت ارضی و دفاع

3-تصدی در قالب شرکت های دولتی

4-الف و ب صحیح است

 

صفحه:163

پاراگراف : اخر

سوال7)دولتها به دو شرط توانای پاسخ گویی به نیازهای جامعه خود و مقابله با چالش های پیش رو را دارند این دو شرط کدام اند؟(این سوال بیشتر از یک پاسخ صحیح دارد)

1-توانایی انجام انچه می خواهند انجام بدهند را داشته باشند

2-تقویت نهادهای عمومی و مشارکت مردم برای برای انجام کارهای بیشتر

3-داشتن بودجه مورد نیاز برای فراهم کردن امکانات مورد نیاز

4-1و2

 

 

صفحه:164

پاراگراف:دوم

سوال 8) کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

1-دولت باید تسهیل کننده باشد

2-دولت باید (مقررات محوری) را جایگزین (ماموریت محوری) کند

3-دولت باید (مشتری سالاری )را جایگزین (دیوان سالاری)کند

4-دولت باید جسورانه اقدام کندو به جای در امد به مخارج توجه نماید

 

صفحه : 165                                      پاراگراف :اول            

سؤال 9) نتیجه کاستی های قانونی و مدیریتی تشکیلات دولت در کشور ما از نظر نظام بودجه ریزی چیست؟

1- افزایش سرسام آور هزینه ها

2- کاهش  سرسام آور هزینه ها

3- مورد الف وب

4- تغییر نکردن هزینه ها

 

صفحه : 165                                پاراگراف : اول

سؤال 10)کدام یک از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی زیر فاقد قانون تأسیس یا اساسنامه قانونی هستند؟

1- وزارت دادگستری

2- وزارت دارایی

3- وزارت کار وامور اجتماعی

4- همه موارد

 

صفحه : 165                                پاراگراف :اول

سؤال 11 )چرا تشخیص و تمایز انواع تعاریف عناوین سازمانی بسیار دشوار است؟

1- زیرا فاقد ضوابط مشخص است.

2- زیرا دارای ضوابط مشخص و جامع است.

3- زیرا فاقد ضوابط جامع قانونی است.

4- زیرا فاقد ضوابط مشخص و جامع و مانع قانونی است.

 

صفحه : 165                                پاراگراف :سوم

سؤال 12)تصویب اساسنامه سازمان ها و مؤسسات دولتی از حقوق کدام مورد است؟

1- رئیس جمهور

2- رهبر

3- مجلس ونمایندگان ملت

4- قوه قضائیه

 

صفحه : 166                                پاراگراف :اول

سؤال 13)کدام مورد یک ضایعه تشکیلاتی و علت بروز مشکلات اساسی در مجموعه نظام اداری است؟

1- وجود سازمان های مشابه وموازی  

2- تعداد مراجع تصویب اساسنامه

3- نقص یا فقدان تعاریف قانونی

4- همه موارد

 

صفحه : 166                                پاراگراف :اول

سؤال 14)جمله " انجام یک وظیفه بر عهده چند وزارتخانه و سازمان دولتی گذاشته شده است. " به کدام مورد زیر اشاره دارد؟

1- وجود سازمان های مشابه وموازی

2- فقدان اساسنامه

3- تقسیم یک وظیفه بین چند وزارتخانه وسازمان

4- عدم تشکیل بعضی سازمان ها

 

صفحه : 166                                پاراگراف : دوم

سؤال 15)بنیادی ترین و عمده ترین ویژگی و نقص ساختاری نظام اداری چیست؟

1- گسترش بی رویه تشکیلات دولت

2- بزرگی خارج از اندازه ساختار اجرایی و نظام اداری

3- درگیری نامحدود دولت در اداره امور جامعه به ویژه در بخش تصدی ها

4- همه موارد

 

صفحه : 166                                 پاراگراف :دوم

سؤال 16 )علت اصلی ناکارآمدی نظام اداری چیست؟

1- توسعه کمی دستگاه های دولتی

2- افزایش بی حساب کارکنان دولت

3- مورد 1 و 2

4- هیچکدام

 

 

 

 

صفحه : 166                                پاراگراف : سوم

سؤال 17)تنوع وگوناگونی وظایف دولت در کشور ما منجربه چه چیزی می شود؟

1- ناهمگونی و عدم انسجام و دوام شکل آن

2- تغییر و تحولات مرتب و موضعی و بدون برنامه در ساختارها

3- عدم استواری ساختارهای تشکیلاتی در یک بنیاد

4- همه موارد

 

صفحه : 167                                پاراگراف : اول

سؤال 18)ناهماهنگی و گسیختگی تشکیلات اداری و اجرایی شامل کدام مورد می شود؟

1- عدم کفایت چارچوب ها و ساز وکارهای هماهنگی

2- مخدوش شدن وظایف و صلاحیت ها

3- مخدوش شدن مسئولیت های مراجع و افراد هماهنگ کننده

4- همه موارد

 

صفحه : 167                                پاراگراف : اول

سؤال 19)بررسی های علمی پیرامون سیستم های اجتماعی بیان گر چیست؟

1- رفتار بعضی اجزاء نظام دارای اهمیت ویژه ای است.

2- رفتار بعضی اجزاء نظام دارای اهمیت ویژه ای نیست.

3- رفتار بعضی اجزاء نظام دارای اهمیت کمی است.

4- هیچکدام

 

صفحه : 167                                پاراگراف :چهارم

سؤال 20)عامل مهم در گسترش بی رویه و رشد ناهنجار بوروکراسی دولتی چیست؟

1- نااستواری ساخت تشکیلاتی و تأسیس استقرار واحدهای اداری و اجرایی دولت برپایه واحد آماری مشخص

2- پراکندگی تشکیلات اداری بدون توجه به مراکز استقرار جمعیت

3- پراکندگی نیازها

4- همه موارد

 

صفحه : 168                                پاراگراف : اول

سؤال 21)از مؤلفه های مهم ساختارهای سازمانی در نظام اداری کدام است؟

1- تراکم تشکیلاتی در مرکز کشور

2- نبود اصول و ضوابط سازمانی ناظر برطراحی

3- سیاست های نامشخص در تقسیم وظایف

4- همه موارد

 

صفحه : 168                                پاراگراف : اول

سؤال 22)کدام مورد عارضه مهمی در نظام اداری است؟

1-  تراکم تشکیلاتی در مرکز کشور

2- نبود اصول و ضوابط سازمانی ناظر برطراحی

3- تجمع دستگاه های اداری در مرکز و مراکز استان هاو نواحی خاصی از کشور

4- همه موارد

 

 

 صفحه : 168                                پاراگراف : دوم

سؤال 23)اهمیت بهبود روش های انجام کار در نظام اداری بودجه ریزی چیست؟

1- موجب کاهش زمان انجام کار می شود.

2- باعث تعدیل نیروی انسانی می شود.

3- باعث کاهش قابل توجه هزینه ها و بهینه سازی نظام بودجه ریزی می شود.

4- همه موارد

 

صفحه : 168                                پاراگراف : دوم

 سؤال 24)کدام مورد در دسته روش های عمومی جای می گیرد؟

1- بایگانی

2- حسابداری

3- انبارداری

4- همه موارد

 

صفحه : 168                                پاراگراف :دوم

 سؤال 25)جمله " دسته ای دیگر از روش های انجام کاردستگاه های اجرایی با وظایف اصولی و تخصصی دستگاه های اجرایی کشور مرتبط است و در قالب وظایف صف آن دستگاه جای می گیرد. " به کدام مورد مرتبط است؟

1- روش های عمومی

2- روش های اختصاصی

3- روش های انجام کار

4- مورد 1 و 2

 

 

 

 

 

صفحه : 168                                پاراگراف :سوم

سؤال 26)کدام مورد از نارسایی ها در روش های انجام کار زمینه بروز و ظهور دارد؟

1- اشکالات ناشی ازفن آوری

2- طراحی روش های انجام کار

3- عدم مراقبت

4- همه موارد

 

صفحه : 169                                پاراگراف : دوم

 سؤال27 )پس از تصویب قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 فعالیت انجام شده به چه شکل بوده است؟

1- روش عمومی

2- روش مشترک  

3- روش اختصاصی

4- هیچکدام

 

صفحه : 169                                پاراگراف : دوم

سؤال 28)به چه دلیل در سال 1345 روش اختصاصی و روش مشترک پیشرفتی نداشته است؟

1- مقاومت مسئولان

2- تداخل وظایف میان سازمان ها

3- فقدان صراخت لازم در مواد قانون مربوط

4- همه موارد

 

صفحه : 170                                پاراگراف : اول

سؤال 29)بهبود کدام یک از موارد زیر در عملکرد نظام بودجه ریزی به خصوص کاهش هزینه مؤثر است؟

1- کمبود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

2- عدم جامع نگری در تهیه طرح ها

3- کمبود فضای مناسب برای ارائه خدمات تجمیع شده

4- همه موارد

 

صفحه : 170                                پاراگراف : هفتم

سؤال 30)از مهم ترین مؤلفه های هر سازمان به ویژه نظام اداری چیست؟

1- بودجه

2- نیروی انسانی

3- سرمایه

4- نوآوری

 

 

صفحه : 171                                پاراگراف : سوم

سؤال 31)از عمده نارسایی های نیروی انسانی کدام مورد را شامل می شود؟

1- فقدان بانک اطلاعاتی پرسنلی روزآمد

2- فقدان نظام تشویق و تنبیه مناسب

3- نرخ جابه جایی و ترکیب گروه شغلی

4- همه موارد

 

صفحه : 172                                پاراگراف :پنجم

سؤال 32)نقطه مرکزی نیروی انسانی چیست؟

1- واگذاری امور و خصوصی سازی

2- نظام آموزش نیروی انسانی

3- پست ثابت سازمانی

4- سوابق تجربی نیروی انسانی

 

صفحه :173

پاراگراف : اخر

سوال 33) کدام مورد دلیل روشنی بر بیماری نظام اداری کشور است؟

1- پیش بینی های نادرست

2-تخصیص بودجه به صورت ناعادلانه

3-وجود 50 درصد از مشاغل مدیران در امور مالی

4-همه موارد

 

صفحه :174

پاراگراف اول

سوال 34) کدام یک از موارد زیر جزء ویژگی هایی از مدیران است که با مقایسه انها وضعیت کیفی مدیران مشخخص می شود؟

1-کافی بودن پایه تخصصی هم به لحاظ رشته هم به زمینه تحصیل

2-اشنایی مدیران به فنون رویکردی

3-برخوردار نبودن مدیران از شهرت کافی به دلیل نبود جامعه حرفه ای

4- هیچ کدام

 

صفحه : 174

پاراگراف : اخر

سوال 35 )واضع نظریه بروکراسی ارمانی که بود ؟

1-مازلو

2-وبر

3-فلوبر

4-مارکس

 

صفحه : 174

پاراگراف :اخر

سوال 36)منظور ماکس وبر از قوانین حساب شده چه بود؟

1-تصمیم ها تا حد امکان عینی باشد

2-تصمیم ها تا حد امکان عینی باشد و از انچه جنبه ذهنی دارد پرهیز شود

3-تصمیم ها تا حد امکان ذهنی باشد و از انچه عینی است پرهیز شود

4-هیچ کدام

 

صفحه :175

پاراگراف : اول

سوال 37)کدام یک از موراد زیر جزو منابع مدون یعنی قوانین و مقررات حاکم بر عملیات و فعالیتهادر نظام اداری کشور نیست؟

1-قوانین اداری استدامی کشور

2-بخش نامه ها و دستور العمل ها

3-مصوبات نهادهای جمعی

4- قوانین حقوقی و تجاری

 

صفحه : 176

سوال 38)کدام یک از موارد زیر جزء نارسایی های عمده قوانین و مقررات اداری است ؟

1-درک واحد و تعریف یکسان و استانداردی از قانون وجود دارد

2-قانون گذاری و وضع مقررات غالبا مبتنی بر ملاحظات سیاسی است

3-نظام اداری ما در تولید و وضع مقررات مربوط به نظام اداری نیز مانند وجوه دیگر کار از بهینه گزینی و تراز یابی استفاده می کند

4-قوانین و مقررات ابزار در وسیله اجرایی و بهبود و توسعه عملکرد اجرایی دستگاها در نظام اداری نیست و در جهت هدف و مقصود انهاست

 

صفحه : 177

پاراگراف اول

سوال 39)قانون استخدام کشوری مصوب تیر ماه 1345 به تصویب کدام نهاد رسیده است ؟

1-مجلس شورای اسلامی

2- ریاست جمهوری

3-مجلسین شورای ملی و سنا

4-هیچ کدام

 

صفحه : 177

پاراگراف اخر

سوال 40)کدام فصل از قانون استخدامی بعد از انقلاب اصلاح و کدام فصل تغییریافته است؟

1-بازنشستگی- اموزش پودمانی

2-بازنشستگی –اموزش و پرورش

3-اموزش پودمانی – بازنشستگی

4-اموزش و پرورش اموزش پودمانی

 

 

 

 

 

 

 

گزینه

 

سؤال

1

2

3

4

1

 

 

 

*

2

 

 

*

 

3

 

 

 

*

4

 

*

 

 

5

 

*

 

 

6

 

 

 

*

7

 

 

 

*

8

 

 

*

 

9

*

 

 

 

10

 

 

 

*

11

 

 

 

*

12

 

 

*

 

13

*

 

 

 

14

 

 

*

 

15

 

 

 

*

16

 

 

*

 

17

*

 

 

 

18

 

 

 

*

19

*

 

 

 

20

 

 

 

*

21

*

 

 

 

22

 

 

*

 

23

 

 

 

*

24

 

 

 

*

25

 

*

 

 

26

 

 

 

*

27

*

 

 

 

28

 

 

 

*

29

 

 

 

*

30

 

*

 

 

31

 

 

 

*

32

 

 

*

 

33

 

 

*

 

34

 

 

*

 

35

 

*

 

 

36

 

*

 

 

37

 

 

 

*

38

 

*

 

 

39

 

 

*

 

40

*

 

 

 

 

 

 

 

                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوالات فصل هغتم کتاب بودجه ریزی درایران(مسائل و حاشیه ها)

نام فصل: برش های اطلاعاتی و مبانی مقرراتی بودجه                                          

تهیه و تنظیم : زینب جعفری – نرگس راستی – مهشید کیشی گرمرودی

نمونه سئوالات فصل هفتم

 

صفحه 200   پاراگراف 3

سؤال 1- موضوع انشای حقوقی بودجه و راهنمای چگونگی تفکیک و تمیز قسمت های مختلف تصویبی و اطلاعی و معرفی پیوست های سند بودجه است ؟

الف) ماده واحده                 ب) سند بودجه                 ج) فهرست درآمدها                        د) بودجه عمومی

صفحه 200   پاراگراف 3

سؤال 2- طبق متن ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور بودجه متشکل از کدام قسمت هاست ؟

الف) بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و بانک های دولتی،بودجه سایر مؤسسات

ب) بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و بانک های دولتی،بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

ج) بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و بانک های دولتی

د) بودجه شرکت ها و بانک های دولتی، بودجه سایر مؤسسات

صفحه 200   پاراگراف 3

سؤال 3- ماده واحده موضوع ........ و راهنمای چگونگی تفکیک و تمیز قسمت های مختلف تصویبی و اطلاعاتی و معرفی پیوست های..........است ؟

الف) سند بودجه – انشای حقوقی بودجه                       ب) سند بودجه - بودجه عمومی                      

ج) بودجه عمومی – سند بودجه                                 د) انشای حقوقی بودجه – سند بودجه

صفحه 200   پاراگراف 3

سؤال 4- متن ماده واحده بودجه هرساله چگونه تکرار می شود ؟

الف) به طورکل تغییر می کند      ب) با تغییرات جزئی        ج) هرساله تقریباً بدون تغییر         د) در مواردی خاص بدون تغییر

صفحه 200   پاراگراف 3

سؤال 5- بودجه کل کشور در سال های اخیر متشکل از چه قسمت هایی می باشد ؟

الف) بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و بانک های دولتی

ب) بودجه شرکت ها و بانک های دولتی، بودجه سایر مؤسسات

ج) بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و بانک های دولتی،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

د) بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و بانک های دولتی،بودجه سایر مؤسسات

صفحه 200   پاراگراف 3

سؤال 6- منظور از ماده واحده چیست ؟

الف) انشای حقوقی بودجه و راهنمای چگونگی تفکیک قسمت های مختلف تصویبی و اطلاعی و معرفی پیوست های سند بودجه

ب) منظور بودجه عمومی کل کشور می باشد

ج) منظور بودجه عمومی و بودجه شرکت ها و بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی است

د) الف و ج

صفحه 201   پاراگراف 1

سؤال 7- اختلاف بین اجزاء اعتبارات قانونی و کل مبلغ بودجه ناشی از چیست ؟

الف) احتساب مضاعف اعتبارات طرح های عمرانی و مالیات و سود سهام پرداختی

ب) قراردادهای پیمانکاری دولت

ج) نبود روش معین برای تعیین دریافت ها و پرداخت های بودجه ای

د) همه موارد

صفحه 201   پاراگراف 1

سؤال 8- کدام جمله صحیح است ؟

الف) بین اجزاء اعتبارات فانونی و کل مبلغ بودجه هیچ اختلافی وجود ندارد و با هم برابرند

ب) کل مبلغ بودجه بیشتر از اجزاء اعتبارات قانونی است

ج) کل مبلغ بودجه کمتر از اجزاء اعتبارات قانونی می باشد

د) هیچکدام

صفحه 202   پاراگراف 1

سؤال 9- در سال های اخیر علاوه بر منابع منظور در متن ماده واحده احکام تبصره های بودجه اجازه استفاده از چه منابعی را داده و آثار مالی آن به چه طریقی در پیش بینی دریافت ها و پرداخت ها منعکس نمی شود ؟

الف) حساب ذخیره ارزی – به طور مستقیم                    ب) تسهیلات داخلی – به طور غیرمستقیم                      

ج) حساب ذخیره ارزی - به طور غیرمستقیم                   د) تسهیلات داخلی – به طور مستقیم       

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 10- بودجه ریزی به چه معناست ؟

الف) فهرستی از درآمدها و هزینه های دستگاه های مختلف بخش عمومی است

ب) مبالغی که طرح های شرکت های دولتی از محل بودجه عمومی تخصیص می گیرد

ج) تنظیم تراز دریافت ها و پرداخت های دولت

د) تهیه و تنظیم مسئولیت های مالی و محاسباتی کشور

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 11- بودجه ریزی فهرستی از ......... و هزینه های دستگاه های مختلف .......... است.

الف) درآمدها – بخش خصوصی                               ب) درآمدها – بخش عمومی                      

ج) دریافت ها – بخش عمومی                                 د) دریافت ها – بخش خصوصی     

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 12- کاربرد بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری اقتصادی در برگیرنده چه مفاهیمی است ؟

الف) تأمین ثبات                ب) باز توزیع درآمدها          ج) حفظ تعادل اقتصادی       د) درآمدها و هزینه های عمومی دولت

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 13- تنظیم سیاست های مالی در نیم قرن اخیر به منظور تأمین مالی چه اهدافی صورت گرفته است؟

الف) حفظ تعادل اقتصادی    ب) جلوگیری از بروز بحران های ادواری       ج) تأمین ثبات و باز توزیع درآمدها       د) همه موارد

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 14- بودجه ابزار سیاست گذاری ......... ،تنظیم مسئولیت های .......... و اداره امور ........... و مدیریتی است.

الف) اقتصادی – مالی و محاسباتی – اجرایی                   ب) اقتصادی – مالی و محاسباتی - عملیاتی                  

ج) مالی و محاسباتی – اقتصادی - اجرایی                      د) مالی و محاسباتی – اقتصادی - عملیاتی     

 

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 15- کاربرد بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری اقتصادی دربرگیرنده مفاهیمی از برنامه گذاری، طرح ریزی و مستلزم انتقال این مفاهیم به رده های ............ جامعه برای تصمیم گیری های ............ است.

الف) مدیریتی – کوتاه مدت                         ب) مدیریتی – میان مدت                  

ج) عمومی – میان مدت                               د) عمومی – کوتاه مدت

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 16- کاربردهای مختلف فرآیند تهیه و تنظیم بودجه، بودجه را به چه ابزاریتبدیل می کند ؟

الف) سیاست گذاری های اقتصادی                  ب) تنظیم مسئولیت های مالی و محاسباتی

ج) اداره امور اجرایی و مدیریتی                       د) همه موارد

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 17- از پراهیت ترین مأموریت های بودجه ای چیست ؟

الف) تنظیم مسئولیت های مالی و محاسباتی      ب) اداره امور مالی کشور       ج) سیاست گذاری های اقتصادی    د) همه موارد

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 18- پیامدهای تنظیم سیاست های مالی چیست ؟

الف) حفظ تعادل اقتصادی – جلوگیری از بروز بحران های ادواری – تأمین ثبات

ب) حفظ تعادل اقتصادی – اداره امور اجرایی – باز توزیع درآمدها

ج) حفظ تعادل اقتصادی – اداره امور اجرایی – تأمین ثبات

د) همه موارد

صفحه 202   پاراگراف 3

سؤال 19- ابزار بودجه ای در پی کنترل ......... و هزینه های ................ است.

الف) درآمدها – عمومی بانک ها                     ب) درآمدها – عمومی دولت

ج) درآمدها – مؤسسات                                د) درآمدها – عمومی شرکت ها

صفحه 203   پاراگراف 1

سؤال 20- هدف از بودجه ریزی در یک کشور چیست ؟

الف) تنظیم مسئولیت های مالی و محاسباتی                  ب) تأمین نیازهای مدیریتی و اجرایی

ج) تنظیم تراز دریافت ها و پرداخت های دولت                د) سیاست گذاری های اقتصادی

صفحه 203   پاراگراف 1

سؤال 21- کدام گزینه در جهت کنترل مسئولیت های محاسباتی و موازین مالی سازمان اجرایی کشور است ؟

الف) سیاست گذاری های اقتصادی      ب) بودجه ریزی    ج) حفظ تعادل اقتصادی       د) اداره امور اجرایی

صفحه 203   پاراگراف 2

سؤال 22- از این دیدگاه بودجه ریزی فرایندی سیاسی است که تهیه یک سند عملیاتی از مجموعه تصمیم های مدیریت بخش عمومی را بر عهده می گیرد ؟

الف) طبقه بندی عملیاتی     ب) تنظیم مسئولیت های مالی           ج) تأمین نیازهای مدیریتی و اجرایی    د) هیچکدام

صفحه 203   پاراگراف 2

سؤال 23- کدام طبقه بندی بودجه در پی تجزیه و گروه بندی وظایف و مأموریت های دولت است؟

الف) طبقه بندی اجرایی       ب) طبقه بندی عملیاتی       ج) طبقه بندی سازمانی       د) طبقه بندی وظیفه ای

صفحه 203   پاراگراف 3

سؤال 24- چه چیزی معرف ویژگی های سازمان اجرایی و نظم مدیریتی بخش عمومی است ؟

الف) طبقه بندی های بودجه ای         ب) ساختار اطلاعاتی سند بودجه

ج) تجزیه و گروه بندی وظایف           د) تنظیم تراز دریافت ها و پرداخت ها

صفحه 203   پاراگراف 3

سؤال 25- چه هنگام طبقه بندی عملیاتی بودجه اهمیت پیدا می کند ؟

الف) هنگامی که سازماندهی و ارائه اطلاعات بودجه ای مورد توجه قرار می گیرد

ب) هنگامی که تکیه بر مسئولیت های محاسباتی و کنترل های مالی باشد

ج) هنگامی که نقش مدیریت، کارایی و قیمت تمام شده خدمات مورد توجه قرار می گیرد

د) هنگامی که بودجه ریزی بر مبنای طبقه بندی سازمانی باشد

صفحه 204   پاراگراف 1

سؤال 26- ویژگی های ساختار اطلاعاتی فرایندهای بودجه ای چیست ؟

الف) در بردارنده ترکیب بهینه ای از طبقه بندی های مبتنی بر مبانی اقتصادی،وظیفه ای و عملیاتی می باشد

ب) ثبت و نگهداری وقایع مالی و حسابداری در بخش عمومی را بر عهده می گیرد

ج) هم در بعد درآمدها و دریافت ها و هم در بعد هزینه ها و پرداخت ها پاسخگوی نیازهای اصلی می باشد

د) همه موارد

صفحه 204   پاراگراف 2

سؤال 27- سند بودجه در حال حاضر دارای چند گروه اساسی می باشد ؟

الف) 3 گروه                     ب) 4 گروه                       ج) 2 گروه                       د) دارای چندین گروه و زیربخش است

صفحه 204   پاراگراف 2

سؤال 28- گروه های اساسی و مستقل سند بودجه کدامند ؟

الف) درآمدها – هزینه ها – مخارج                  ب) درآمدها – هزینه ها

ج) درآمدها – مخارج                                   د) درآمدها – هزینه ها – زیان ها

صفحه 204   پاراگراف 2

سؤال 29- کلیه دریافت های دولتچند بخش اصلی دارد ؟

الف) 5 بخش                    ب) 6 بخش                      ج) 7 بخش                      د) 8 بخش

صفحه205  پاراگراف 2

سؤال 30- درآمدهایی که تحت عنوان .......... برای امور مختلف وضع و وصول می شود به دلیل فقدان تعریف قانونی مشخص منشأ اخلال در طبقه بندی های ........... است.

الف) مالیات – منابع           ب) مالیات – بودجه            ج) عوارض – منابع                         د) عوارض – بودجه

صفحه205  پاراگراف 3

سؤال 31- در گروه هزینه های بودجه طبقه بندی های معمول در بردارنده چه اطلاعاتی است ؟

الف) اقتصادی و عملیاتی      ب) اقتصادی و اجرایی          ج) ساختاری و عملیاتی        د) ساختاری و اجرایی

صفحه206  پاراگراف 1

سؤال 32- در گروه هزینه های بودجه چند گروه اصلی وجود دارد ؟

الف) 5 گروه                     ب) 4 گروه                       ج) 7 گروه                       د) 6 گروه

صفحه206  پاراگراف 1

سؤال 33- کدامیک جزء طبقه بندی 5 گروه اصلی هزینه ها نیست ؟

الف) امور دفاعی                 ب) امور اداری                   ج) امور اجتماعی                د) امور عمومی

صفحه206  پاراگراف 2

سؤال 34- در فصل های مربوط به اداره عمومی کشور،امور قضایی،ثبتی و موقوفات برنامه ای تحت چه عنوان ایجاد شد ؟

الف) اطلاع رسانی و انفورماتیک          ب) اطلاع رسانی عمومی         ج) اطلاع رسانی قضایی        د) هیچکدام

صفحه206  پاراگراف 3

سؤال 35- در فصل حفظ نظم و امنیت کشور برنامه هایی با عنوان های "تأمین سوخت حرارتی" یا "آب و برق و مخابرات" وجود دارد که محتوای آن ها به طور معمول در طبقه بندی .......... است.

الف) امنیتی                      ب) مواد هزینه                  ج) امنیت و هزینه                         د) مخارج

صفحه 207  پاراگراف 3

سؤال 36- در فصل اداره امور مالی عنوان برنامه های موجود چیست ؟

الف) وصول درآمدهای مردم/وصول مالیات های مستقیم     ب) وصول درآمدهای دولت/وصول درآمدهای غیرمستقیم

ج)وصول درآمدهای مستقیم/وصول مالیات های مستقیم     د) وصول درآمدهای غیرمستقیم/وصول مالیات های دولت

صفحه 208  پاراگراف 3

سؤال 37- اجزاء مواد هزینه براساس دستورالعمل کدام گزینه تعیین شده است ؟

الف) سازمان برنامه و بودجه ب) سازمان علوم و تحقیقات ج) قوانین مالیات بر درآمد    د) اعتبارات هزینه ای بودجه

صفحه 209  پاراگراف 2

سؤال 38- .........که برای بررسی و رأی قانون گذار پیشنهاد می شود باید حداقل در.............بخش اساسی به ذکر مقدمه،متن اسناد ضمیمه،عناوین و ارقام بپردازد.

الف) مواد هزینه - 3           ب) قوانین بودجه - 4          ج) برنامه بودجه – 4          د) سندبودجه - 3

صفحه 209  پاراگراف 2

سؤال 39- کشورهایی که اصول مربوط به تفکیک قوای حاکمیت سیاسی را پذیرفته اند،تهیه و تنظیم و انتخاب مقاطع اطلاعاتی آن کم و بیش در مسئولیت چه بخشی است؟

الف) قوه قضائیه                 ب) قوه مقننه                    ج) قوه مجریه                   د) همه موارد

صفحه 209  پاراگراف 3

سؤال 40- تهیه و پیشنهاد سند بودجه در کدام مرحله از مراحل 3 گانه فرآیند بودجه کشور است ؟

الف) مرحله1                    ب) مرحله2                      ج) مرحله3                      د) در همه مراحل تکرار می شود

صفحه 209  پاراگراف 3

سؤال 41- در سال 1345 در ایران تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تحت نظر و مسئولیت مستقیم چه کسی بود ؟

الف) قوه قضائیه                 ب) مجلس                       ج) رئیس جمهور                د) نخست وزیر

صفحه 210  پاراگراف 2

سؤال 42- در حال حاضر تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به تبعیت از کدام قوانین کشور صورت می گیرد ؟

الف) برنامه و بودجه - نظام اطلاعاتی                ب) برنامه و بودجه – گزارش وضع مالی

ج) برنامه و بودجه – محاسبات عمومی کشور      د) محاسبات عمومی کشور – نظام اطلاعاتی

صفحه 211  پاراگراف 2

سؤال 43- نظام بودجه ای در زمره کدامیک از نظام های بخش عمومی است ؟

الف) اطلاعاتی                   ب) مالی                          ج) حقوقی                        د) برنامه ریزی

صفحه 212  پاراگراف 6

سؤال 44- در سال 1363 بودجه فاقد چه چیزی بود ؟

الف) پیش بینی اعتبارات      ب) سند بودجه                 ج) مواد هزینه                   د) اعتبارات استانی

صفحه 212  پاراگراف 7

سؤال 45- هر سند بودجه باید در بردارنده نشانه هایی از حدود تحقق ........... برنامه تا سال بودجه و پیش بینی چگونگی دستیابی به ........... باقی مانده است.

الف) هدف – هدف                         ب) مواد هزینه – هدف        ج) هدف – مواد هزینه         د) مواد هزینه – مواد هزینه

صفحه 213  پاراگراف 1

سؤال 46- پیش بینی های قانونی و رویه های معمول برای گزینش و تصویب کدام طرح ها در فرایند بودجه ای کشور مبهم و نارساست ؟

الف) اداری                       ب) اقتصادی                     ج) عمرانی                       د) شهرسازی

صفحه 214  پاراگراف 1

سؤال 47- فرایند قانون گذاری در مورد طرح های ........... هماهنگ و همسو با نیازهای ............ نخواهد بود.

الف) اجرایی – اداری           ب) عمرانی – اقتصادی        ج) اجرایی – اقتصادی          د) عمرانی – اجرایی

صفحه 214  پاراگراف 1

سؤال 48- سرمایه گذاری شرکت های دولتی که بیش از 8 میلیارد ریال باشد باید به تصویب کدام بخش یرسد ؟

الف) قوه مجریه                 ب) قوه مقننه                    ج) قوه قضائیه                   د) شورای اقتصاد

صفحه 215  پاراگراف 1

سؤال 49- چگونگی تشخیص،انتخاب یا تفکیک و ادغام طرح های عمرانی منشأ تصمیم گیری های متفاوت و بروز نابسامانی های ........... در بودجه است.

الف) برنامه ای                   ب) اجرایی                       ج) عملیاتی                      د) هزینه ای

صفحه 215  پاراگراف 1

سؤال 50- هر طرح عمرانی تأمین بخشی از هدف های کدام برنامه را بر عهده دارد ؟

الف) بلندمدت                   ب) میان مدت                  ج) کوتاه مدت                   د) هر سه برنامه

صفحه 216  پاراگراف 1

سؤال 51- کدام گزینه از جمله تغییراتی است که در اجرای قانون برنامه و بودجه صورت گرفت ؟

الف) حذف مدیریت مالی طرح های عمرانی از سازمان برنامه سابق

ب) تمرکز امور خزانه داری در وزارت امور اقتصادی و دارایی

ج) واگذاری مسئولیت تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به سازمان برنامه و بودجه

د) همه موارد

صفحه 217  پاراگراف 2

سؤال 52- موافقت نامه های طرح های عمرانی دارای مجموعه ای اطلاعات کلی درباره چه موضوعاتی است ؟

الف) شرح عملیات و مشخصات طرح ها                         ب) تعداد و عناوین پروژه های مربوط

ج) عوامل و اجزای هزینه ها                           د) همه موارد

صفحه 217  پاراگراف 2

سؤال 53- قانون برنامه و بودجه انجام هزینه توسط دستگاه های اجرایی را مستلزم مبادله چه چیزی کرده است ؟

الف) موافقت نامه               ب) لیست هزینه ها            ج) طرح عمرانی                 د) هیچکدام

صفحه 218  پاراگراف 3

سؤال 54- در موافقت نامه های طرح های عمرانی نبود تعریف قانونی و ضوابط لازم برای تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، پروژه های طرح های عمرانی را تابعی از چه چیز می کند ؟

الف) مقتضیات عمومی یا سلائق کارشناسی        ب) مقتضیات دولتی یا سلائق کارشناسی

ج) مقتضیات اداری یا سلائق کارشناسی            د) الف و ج

صفحه 219  پاراگراف 2

سؤال 55- چه چیزی هنوز جایگاه حقوقی و مأموریت اصلی اش در فرایند بودجه ای کشور شناخته شده نیست ؟

الف) طرح های عمرانی         ب) موافقت نامه ها                         ج) بودجه ریزی                 د) همه موارد

صفحه 219  پاراگراف 3

سؤال 56- تهیه، تنظیم و ابلاغ کدامیک موضوع یک جریان عظیم اداری است ؟

الف) بودجه                      ب) طرح های عمرانی          ج) موافقت نامه ها              د) پروژه های اجرایی

صفحه 220  پاراگراف 1

سؤال 57- در بررسی های بودجه و در مراحل مختلف تهیه و تنظیم، تصویب و اجرای آن محور اصلی مذاکرات و تصمیم گیری ها کدام بخش می باشد ؟

الف) قانونگذار                   ب) قوه مقننه                    ج) دستگاه های اجرایی        د) قوه قضائیه

 صفحه 220  پاراگراف 1

سؤال 58- چهار گروه اصلی دستگاه های اجرایی کدامند ؟

الف) وزارتخانه ها – مؤسسات دولتی – شرکت های دولتی – نهادهای عمومی غیردولتی

ب) وزارتخانه ها – مؤسسات دولتی – شرکت های دولتی – بانک ها

ج) وزارتخانه ها – مؤسسات دولتی – بانک ها – مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

د) مؤسسات دولتی – شرکت های دولتی– مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت – نهادهای عمومی غیردولتی

صفحه 220  پاراگراف 1

سؤال 59- کلیه دستگاه هایی را که در جدول قانون بودجه دارای پیش بینی اعتباری بوده و ماهیت آنها با تعاریف قانون محاسبات عمومی مطابقت نداشته باشد، چه می نامند ؟

الف) نهاد اداری غیردولتی     ب) نهاد رسمی غیردولتی     ج) نهاد غیر رسمی غیردولتی                         د) نهاد عمومی غیردولتی

 

 

صفحه 221  پاراگراف 2

سؤال 60- ردیف های قوانین بودجه چگونه اند ؟

الف) در عین وابستگی به دستگاه های اجرایی دارای بودجه مستقل اند

ب) از دستگاه های اجرایی مستقل اند و دارای بودجه مستقل نیز هستند

ج) به دستگاه های اجرایی وابسته اند و دارای بودجه وابسته می باشند

د) از دستگاه های اجرایی مستقل اند و دارای بودجه وابسته اند

صفحه 221  پاراگراف 3

سؤال 61- فقدان تعریف دقیق و موازین تشخیص صلاحیت حقوقی و اداری دستگاه های اجرایی برای حضور در فرایند بودجه ای و پاسخگویی به مسئولیت های محاسباتی سبب بروز چه چیزی می شود ؟

الف) آشفتگی سازمان مدیریت و تشکیلات دولتی                         ب) ورود به عرصه های شفاف

ج) آشفتگی در ساختار مالی و اقتدار سیاسی-نظارتی         د) کاهش هزینه های پشتیبانی وظایف بخش عمومی

صفحه 222  پاراگراف 1

سؤال 62- در قانون اساسی مسئولیت محاسباتی و پاسخگویی در قبال به هزینه از محل منابع عمومی به عهده چه کسی قرار گرفته است ؟

الف) رئیس جمهور              ب) وزیر دارای رأی اعتماد از قوه مقننه              ج) مجلس شورای اسلامی     د) هیچکدام

صفحه 222  پاراگراف 2و3

سؤال 63- کدام گزینه نادرست است ؟

الف) به موجب قانون محاسبات عمومی کشور وصول هر درآمدی مستلزم کسب مجوز قانونی است

ب) متن ماده واحده بودجه فقط به دولت اجازه می دهد که مجموعه درآمدهای ویژه ای را وصول کند

ج) در مواقع بروز تنگناهای مالی و عدم تکافوی درآمدهای وصولی اعتبارات پیش بینی شده برای هزینه های دستگاه های اجرایی به طور کامل در اختیار آنها قرار می گیرد

د) در قوانین بودجه تحت عنوان درآمد-هزینه برای برخی دستگاه ها مجوز صادر شده است

صفحه 223  پاراگراف 2

سؤال 64- هدف از قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چیست ؟

الف) جلوگیری از تکرار احکام درآمد-هزینه دستگاه ها در بودجه های سالانه و جمع آوری آنها در یک قانون مستقل دارای اعتبار چند ساله

ب) تکرار احکام درآمد-هزینه دستگاه ها در بودجه های سالانه و جمع آوری آنها در یک قانون مستقل دارای اعتبار چند ساله

ج) صدور احکام درآمد-هزینه جدید

د) اصلاح مصوبه های پیشین از طریق تبصره های بودجه ای

صفحه 223  پاراگراف 3

سؤال 65- به موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی کلیه دریافت های دولت باید در کجا متمرکز شود ؟

الف) بانک مرکزی              ب) خزانه داری کل             ج)خزانه معین هر استان                   د) صندوق ذخیره ارزی

صفحه 223  پاراگراف 3

سؤال 66- تمرکز خزانه داری به چه معناست ؟

الف) استان ها می توانند کمبود احتمالی منابع ارسالی از طریق مرکز را از محل درآمد وصول شده جبران نمایند

ب) استان ها می توانند درآمد اضافی خود را در خزانه معین استان نگهداری کنند

ج) خزانه استان باید تحت نظر خزانه داری کل باشد

د) استان ها باید درآمد اضافی خود را به خزانه کل واریز نمایند

صفحه 224  پاراگراف 2

سؤال 67- در قسمت هزینه های بودجه در مرحله نخست اهمیت چه چیز قرار دارد ؟

الف) تعارض بین قوانین موجود           ب) اعتبارات پیش بینی شده

ج) هزینه دستگاه های اجرایی            د) اعتبارات تخصیص یافته

 

صفحه 224  پاراگراف 2

سؤال 68- تخصیص اعتبار معمولا در مقاطع زمانی چند ماهه انجام می شود ؟

الف) سه ماهه                   ب) چهار ماهه                   ج) پنج ماهه                     د) شش ماهه

صفحه 225  پاراگراف 2

سؤال 69- هدف اصلی از اعتباراتی که در بودجه سال های اخیر تحت عنوان وجوه اداره شده منظور شده است، چیست ؟

الف) ایجاد اشتغال              ب) زمینه سازی برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی

ج) الف و ب                      د) هیچکدام

صفحه 225  پاراگراف 3

سؤال 70- درآمدی که به موجب قانون برای مصرف خاص در بودجه منظور می شود، کدام است ؟

الف) درآمد خاص               ب) درآمد اختصاصی           ج) درآمد خالص                د) درآمد ناخالص

صفحه 226  پاراگراف 2

سؤال 71- در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به کدام وزارتخانه اجازه داده شده تا بابت ارائه برخی خدمات نسبت به اخذ درآمدهایی اقدام کرده و آن را به مصرف هزینه های جاری و پرسنلی برساند ؟

الف) وزارت دارایی              ب) وزارت آموزش و پرورش

ج)وزارت رفاه                    د) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

صفحه 227  پاراگراف 2

سؤال 72- کدامیک از موارد زیر از دلایل مفقود شدن موازین لازم برای استفاده از قاعده تخصیص اعتبار در بودجه ریزی ایران است ؟

الف) تخصیص اعتباراتی به صورت تنخواه گردان به دستگاه های اجرایی در آغاز هر سال مالی

ب) تخصیص اعتبارات مصوب به دستگاه های اجرایی مبتنی بر گزارش پیشرفت کار است

ج) به سازمان مجری ساختمان ها اجازه داده شده 2.5 درصد از اعتبارات را به عنوان هزینه به مصرف برسانند

د) گستردگی فعالیت های جاری و پروژه عمرانی نیاز به تخصیص اعتبارات متعدد دارد

صفحه 229  پاراگراف 2

سؤال 73- به موجب مفاد احکام قانونی و آیین نامه مصوب مربوط، تخصیص اعتبار بر عهده کمیته ای مرکب از نمایندگان .......... است ؟

الف) وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه کشور

ب) وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور

ج) وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور

د) وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی کشور

صفحه 230  پاراگراف 3

سؤال 74- عملیات اجرایی طرح های عمرانی معمولا به یکی از دو شیوه زیر صورت می گیرد ؟

الف) عقد قرارداد با پیمانکاران – امانی              ب) عقد قرارداد با پیمانکاران – عقد قرارداد با سازمان

ج) عقد قرارداد با سازمان - امانی                    د) هیچکدام

 

 

 

 

 

 

پاسخ نامه سئوالات فصل هفتم کتاب بودجه ریزی در ایران

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

1

الف

15

ب

29

ج

43

الف

57

ج

71

د

2

الف

16

د

30

ج

44

ج

58

الف

72

الف

3

د

17

ج

31

الف

45

الف

59

د

73

ب

4

ج

18

الف

32

الف

46

ج

60

الف

74

الف

5

ج

19

ب

33

ب

47

د

61

ج

 

 

6

د

20

ج

34

الف

48

د

62

ب

 

 

7

د

21

ب

35

ب

49

ب

63

ج

 

 

8

ج

22

ج

36

ب

50

ب

64

الف

 

 

9

الف

23

ب

37

الف

51

د

65

ب

 

 

10

الف

24

الف

38

د

52

د

66

د

 

 

11

ب

25

ج

39

ج

53

الف

67

الف

 

 

12

د

26

د

40

الف

54

ج

68

الف

 

 

13

د

27

ج

41

د

55

ب

69

ج

 

 

14

الف

28

ب

42

ج

56

ج

70

ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوالات فصل هشتم: کتاب بودجه ریزی درایران(مسائل و حاشیه ها)

نام فصل: نظارت مالی و عملیاتی                                            

تهیه و تنظیم : سعیده السادات جوادی- هدیه ملامحمد - ملیحه خالصی

 

 

ص:236       پاراگراف تعریف مسئولیت های محاسباتی

1-کدام گزینه د رتعریف مسئولیت های محاسباتی صحیح است؟

الف:اقداماتی که توسط مدیران مالی و غیر مالی دستگاههای اجرائی انجام می شود.

ب:پرداخت ها و هزینه هایی است که بر اساس قوانین و مقررات ،تخصیص اعتبارات ،موافقتنامه هایای متبادله و محاسبات و معیارهای مشخص انجام می گیرد.

ج:اقداماتی که به منظور حصول صحیح و به موقع در آمدها و سایر دریافت های پیش بینی شده انجام می گیرد.

          د:همه موارد

ص:236      پاراگراف2

2-دریافت های دولت شامل وجوهی است که پس از وصول در حسابهای خزانه متمرکز می شودبه این وجوه چه می گویند؟

الف:درآمد عمومی                       ب:نقدینگی عمومی                      ج:درآمد اختصاصی                   د:سپرده ها

ص:236     پاراگراف2

3- کدام گزینه از انواع دریافت های دولت می باشد؟

الف:واگذاری دارائی های مالی         ب:هدایا                                   ج:درآمد کلیه شرکتها                 د:موارد الف و ب

ص:237        پاراگراف 2

4- مسئولیت های قانونی وصول صحیح و به موقع دریافت دولت به عهده................... است؟

الف:بالاترین مقام دستگاه اجرائی      ب:بالاترین مقام قوه مقننه            

  ج:بالاترین مدیران اجرائی             د:بالاترین فرد قوه قضائیه     

ص:237       پاراگراف 2     

5-وظایف و مسئولیت های مقامات دستگاه های اجرائی در مورد دریافتی های دولت شامل کدام گزینه می شود؟

الف:وصول مالیات به موجب قانون است                ب:دریافت هر گونه وجه بدون مجوز قانونی و مقررات مربوط ممنوع  است

ج:هر طرح یا لایحه یا آئین نامه ای که بار مالی داشته باشد باید به امضای وزیر اقتصاد و دارائی نیز برسد.    د:همه موارد

 

ص:238      پاراگراف1

6-طبقه بندی پرداخت بر اساس منابع بودجه ای و سایر پرداخت های غیر بودجه ای شامل:

الف:پرداخت از محل منابع عمومی دولت             ب:پرداخت از محل بودجه شرکتهای دولتی

ج:الف و ب                                               د:هیچکدام

 

ص:238    پاراگراف 1

7-نوع و احکام مربوط به پرداخت ها و ارتباط آنها با مسئولیتهای مدیران چیست؟

الف:پرداخت از محل منابع عمومی دولت                             ب:مراحل انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها

ج:انواع پرداخت ها با توجه به سرفصل های حسابداری           د:ب و ج

ص:239    پاراگراف2

8-این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟"معاینه و بررسی کارهای انجام شده و نظر کردن و نگریستن به آنها"

الف:بودجه ریزی               ب:نظارت             ج:پیش بینی                د:حواله

ص:239    پاراگراف2

9-نظارت و کنترل در بخش مالی تحت عناوین .................تعریف صورت می گیرد.

الف:رسیدگی                    ب:حسابداری         ج:حسابرسی               د:الف و ج

ص:239    پاراگراف3

10-در ایران چند مرجع و دستگاه نظارتی و بازرسی وجود دارد؟

الف:20 مرجع                 ب:24 مرجع          ج:22 مرجع              د:بیش از 22 مرجع

ص:239   پاراگراف3

11-کدام گزینه از مهم ترین مراجع و دستگاه های نظارتی نیست؟

الف:سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور                                 ب:دیوان محاسبات کشور           

ج:سازمان بازرسی منطقه ای                                                   د:سازمان حسابرسی  

ص:241   پاراگراف3

16-دیوان محاسبات ایران در چه سالی تشکیل و تا چه سالی زیرنظروزارت مالیه سابق و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه می شود؟

الف:1324-1350                 ب:1282-1320              ج:1290-1358             د:1300-1348

ص:244 پاراگراف 1

17-کدام یک از ابزارهای ذیل از اختیار مدیریت عالی کشور نیست؟

الف:منصوب مدیر امور اداری         ب: منصوب مدیر امور مالی      

ج: منصوب مدیریت اجرایی          د:نصب وعزل مدیر امورعالی

 

 

 

 

ص:244     پاراگراف1

18-یکی از ابزارهای مهم مسئولیت های محاسباتی انتصاب..........و........... توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی است.

الف:حسابرس و مدیریت اجرائی                 ب:مدیریت مالی و مدیریت اجرائی             

  ج:ذیحساب و مدیر مالی                        د:ذیحساب و مدیریت اجرائی

 

ص:245  پاراگراف1

19-تمامی گزینه ها دارای مفهومی نادرست هستند به جز...

الف:پس از گذشت 90 سال از تصویب اولین قانون اساسی کشور هنوز مدارک و اسناد هزینه در کشور یکنواخت نشده است.

ب:پس از گذشت 90 سال از تصویب اولین قانون محاسبات خصوصی هنوز مدارک و اسناد هزینه در کشور یکنواخت نشده و سلیقه ای عمل می شود.

ج: پس از گذشت 90 سال مدارک و اسناد هزینه ها بایستی  یکنواخت  شده و سلیقه ای اعمال نشود.

د:پس از گذشت 90 سال از تصویب اولین قانون محاسبات عمومی هنوز مدارک حسابداری و اسناد هزینه در کشور یکنواخت نشده و سلیقه ای عمل می شود.

 

ص:245 پاراگراف2

20-کاهش در زمان نگه داری اسناد بایگانی در دستگاههای اجرایی به کدام یک از موارد ذیل تاثیر گذار است؟

الف:بر نحوه ی رفتاری مدیران               ب:کاهش بر هزینه هایی که صرف تهیه اسناد حسابداری  می شود

ج:بر افزایش هزینه ها                          د:بر کاهش اختلال در محاسبات      

ص: 245  پاراگراف4

23-نظارت قضایی به عهده کدام یک از ارگان های دولتی می باشد؟

الف:دیوان قضایی        ب:دیوان اجرایی                     ج:دیوان محاسبات                     د:دیوان مقننه

ص :245 پاراگراف 4

24-کدام یک از موارد زیر جزء وظایف دیوان محاسبات محسوب می گردد؟

الف:اعمال نظارت عمومی بر محاسبات          ب:اعمال نظارت غیر مستقیم بر محاسبات  

ج:اعمال نظارت قضایی                             د:اعمال نظارت مستقیم بر محاسبات

 

 

 

ص:245   پاراگراف 5

25-یکی از ابزارهای مهمی که در اختیار..........و.............. دستگاههای اجرایی نیست در اختیار نگذاشتن کل منابع مورد استفاده برای انجام ماموریت های محوله است.

الف:مدیریت های میانی و عمومی              ب:مدیریت های میانی و خصوصی       

 ج:مدیریت های میانی و کشوری               د:مدیریت های میانی و استانی

 

ص:245 پاراگراف 5

26-کدام یک از ابزارهای  مهم  ذیل در اختیارمدیریت های میانی و استانی دستگاههای اجرایی نمی باشد؟

الف: در اختیار نداشتن کل منابع مورد استفاده برای انجام ماموریت های محوله

ب:اختیار گذاشتن کل منابع مورد استفاده برای انجام ماموریت های محوله

ج:در اختیار نداشتن مقداری از منابع مورد استفاده برای انجام ماموریت های محوله

د:هیچ کدام از موارد فوق درست نمی باشد.

 

ص:246   پاراگراف 1

27-روش حسابداری در وزارت خانه ها، موسسات دولتی در بخش پرداخت ها به صورت........... و در بخش دریافت ها به صورت........... ابلاغ می شود.

الف: به صورت نقدی – نیمه تعهدی            ب:به صورت غیر نقدی- نیمه تعهدی      

ج:به صورت غیر نقدی – تعهدی               د:به صورت نقدی- تعهدی

 

ص:246     پاراگراف 1

28- روش حسابداری در وزارتخانه ها  و موسسات دولتی توسط کدام یک از موارد ذیل ابلاغ می شود؟

الف: وزارت امور دارایی و اقتصادی و دیوان محاسبات                ب: وزارت امور دارایی

ج:وزارت کار و امور اجتماعی                                                      د:قوه مقننه

ص:249        پاراگراف2

34-نظارت عملیاتی ........ است وبرای کامل بودن نیازمند ارتباط ریشه ای با........ است؟

الف:حین اجرا- قبل از اجرا                  ب:قبل از اجرا- حین اجرا       ج:بعد از اجرا- حین اجرا     د:قبل از اجرا- بعد از اجرا

 

 

 

ص:249        پاراگراف3

35-کدام یک از گزینه های زیر در بخش نظارت عملیاتی جز3 جنبه ایست که در طرح های عمرانی مورد توجه قرار نمی گیرد؟

الف:نظارت عملیاتی از بعد منابع قانونی ان مورد توجه قرار نمی گیرد.

ب:نظارت عملیاتی از بعد منابع قانونی ان مورد توجه قرار می  گیرد.

ج:تصویری  از نظارت عملیاتی در وضع موجود و نقاط قوت و ضعف ان مطالع می شود.

د:تجارب عملی نظارت در دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی در برنامه های توسعه بررسی می شود.

ص:249  پاراگراف 5

36-در سال 1325 بر اساس مصوبه هیات وزیران (هیات عالی برنامه).......

الف:تحت ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.

ب:تحت ریاست نخست وزیر تشکیل شد تا برنامه ای متناسب  با توانایی های مالی کشور فراهم نماید.

ج:تحت ریاست نخست وزیر تشکیل شد تا طرحی قانونی برای تشکیل هیات نظارت بر اجرای  برنامه تهیه نماید.

د:هیچکدام

ص:250    پاراگراف2

37-قانونگذار در برنامه اول نظارت بر اجرای صحیح برنامه را بعهده یک هیات ........ قرار داد که به پیشنهاد......... وبرای امر نظارت برگزیده می شود.

الف:5 نفره- دیوان محاسبات                  ب:7 نفره – هیات دولت              ج:5 نفره – هیات دولت            د:7 نفره- هیات محاسبات

 

ص:250  پاراگراف 4

38-در چندمین برنامه توسعه فعالیت جاری دستگاهها مورد توجه قرار گرفت؟

الف:برنامه اول          ب:برنامه دوم             ج:برنامه سوم                    د:برنامه چهارم

ص:252      پاراگراف 3

39-طبق برنامه سوم توسعه ،رئیس جمهور موظف است گزارش نظارتی و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا حداکثر......... به مجلس ارائه کند.

الف:پایان تیر                ب:پایان فروردین            ج:پایان شهریور                  د:پایان سال مالی

 

ص:254    پاراگراف2

40-نظارت عملیاتی در شرایط کنونی باید بر مبنای قانون .....................و.......................... صورت پذیرد.

الف:قانون برنامه و بودجه- برنامه سوم توسعه                 ب:قانون برنامه سوم -چهارم توسعه

ج:قانون برنامه و بودجه-برنامه چهارم توسعه                   د:هیچکدام

ص:255    پاراگراف 1

41-کدام یک از عوامل زیر جزء دلایل عدم توفیق نظارت عملیاتی نیست؟

الف:قانونمندی                 ب:نارسایی های قانونی               ج:عدم ارتباط و برنامه بودجه          د:عدم اتمام پروژه ها

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه فصل هشتم کتاب بودجه ریزی در ایران

د

ج

ب

الف

 

 

د

ج

ب

الف

 

 

 

*

 

21

 

*

 

 

 

1

 

 

*

 

22

 

 

 

*

 

2

 

*

 

 

23

 

*

 

 

 

3

 

*

 

 

24

 

 

 

 

*

4

*

 

 

 

25

 

*

 

 

 

5

 

 

 

*

26

 

 

*

 

 

6

 

 

 

*

27

 

*

 

 

 

7

 

 

 

*

28

 

 

 

*

 

8

 

 

*

 

29

 

*

 

 

 

9

 

 

 

*

30

 

*

 

 

 

10

 

 

 

*

31

 

 

*

 

 

11

 

 

 

*

32

 

*

 

 

 

12

*

 

 

 

33

 

 

 

 

*

13

 

 

 

*

34

 

*

 

 

 

14

 

 

 

*

35

 

 

 

*

 

15

 

 

*

 

36

 

 

*

 

 

16

 

*

 

 

37

 

 

 

*

 

17

 

*

 

 

38

 

 

*

 

 

18

 

*

 

 

39

 

*

 

 

 

19

 

 

 

*

40

 

 

 

*

 

20

*

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوالات فصل نهم : کتاب بودجه ریزی درایران(مسائل و حاشیه ها)

نام فصل: سنجه هایی برای داوری                                             

تهیه و تنظیم : المیراایمانی - مهتاب سلیمانی -  عطیه حسینی

 

1-کدامیک جزء مهمترین مشکلات موجود در بودجه ریزی کشور است؟

الف)شیوه های حقوقی مورد استفاده

ب)ساختار نامناسب درآمدها وهزینه ها

ج)نبود یک نظام جامع وکارآمد

د)هرسه مورد

صفحه259 پاراگراف اول

0000000000

2-مسئولیت قانونی بودجه با کیست؟

الف)رهبر                ب)رییس جمهور                    ج)قوه قضاییه                       د)قوه مجریه

صفحه259 پاراگراف1

0000000000

3-دوبخش درآمدهای عمومی واختصاصی جزء کدامیک از موارد زیر است؟

الف)اعتبارات خارج ازشمول مقررات

ب)اعتبارات متمرکز

ج)بودجه عمومی دولت

د)هیچکدام

صفحه265 پاراگراف2

0000000000

4-سهم عمده درامدهای اختصاصی موجود دربودجه مربوط به درآمدکدام سازمان است؟

الف)بانک                       ب)هلال احمر                      ج)تامین اجتماعی                      د)مخابرات

صفحه 265 پاراگراف3

0000000000

5-سهولت استفاده ازاعتبارات مربوط به درآمدهای اختصاصی موجب چه شده است؟

الف)حذف اعتبارات

ب)تبدیل درآمدهای دستگاه های اجرایی ازدرامدعمومی به درآمداختصاصی

ج)منظور کردن اعتبارات عمومی به عنوان درامداختصاصی

د)گزینه ب و ج

صفحه265 پاراگراف 5 وصفحه 266 پاراگراف2

0000000000

6-هزینه کردن..............تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی است که به موجب آن قانون ازرعایت قانون محاسبات عمومی وسایرمقررات عمومی مستثناست؟

الف)اعتبارات متمرکز                                                  ب)مالیات         

ج)اعتبارات خارج ازشمول مقررات                             د)درامدهای اختصاصی

صفحه266 پاراگراف4

0000000000

7-فلسفه وجودی اعتباردرردیف های متفرقه درکدام گزینه نیامده است؟

الف)عدم امکان پیش بینی دقیق برنامه ومواردهزینه

ب)هزینه های پیش بینی نشده جاری وعمرانی

ج)اعتبارات پیش بینی شده برای حوادث غیر مترقبه

د)کاهش ردیفهای درآمدی

صفحه267 پاراگراف1

0000000000

8-کدام نوع درامد جزء درآمدهای بادوام است وبیانگرحدودمشارکت جامعه درانجام هزینه های جاری دولت مطرح میباشد؟

الف)درآمدهای حاصل ازوصول مالیات

ب)درآمدهای حاصل ازتسهیلات بانکی

ج)درآمدهای حاصل ازاعتبارات متمرکز

د)درآمدهای حاصل از اوراق مشارکت

صفحه267 پاراگراف2

0000000000

9-کدام عامل موجب مقاومت نظام بانکی کشور درمقابل اجرای احکام شد؟

الف)فقدان اطلاع دقیق ازعملکرد تسهیلات تکلیفی سال های قبل

ب)عدم تامین وپرداخت یارانه های موردنظر

ج)عدم اخذوثیقه درمورد قسمت اعظم تسهیلات

د)هرسه مورد

صفحه268 پاراگراف3

0000000000

10-کدام گزینه درمورداوراق مشارکت صحیح نمیباشد؟

الف)زمان بازپرداخت اوراق به طورمتوسط3.5سال است که حدود80%به اصل اوراق افزوده است

ب)آیین نامه های مربوط وضوابط مصوب دولت دراین زمینه پرداخت جایزه وتضمین اصل بهای اوراق درسررسیدتقریبا غیرقابل اجرابوده است

ج)طرح های موضوع انتشار اوراق به ندرت بااعتبارات حاصل ازفروش انها خاتمه یافته تاامکان محاسبه وپرداخت سودقطعی به جای سودعلی الحساب فراهم آید

د)ازاوراق مشارکت شبیه اوراق قرضه استتفاده میشود

 

 

 

 


 
برای توجه دانشجویان درس تهیه و تنظیم تا کنترل یودجه ریزی دولتی پیام نور مشهد
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۸   کلمات کلیدی:

سلام با عرض پوزش با توجه به محدودیت زمانی تا زمان امتحانات پایان ترم حداکثر تا تاریخ 1390/9/23 فرصت دارید تا کارهای عملی و تحقیقاتی خود را شامل 1- کار عملی تعریف شده برای گروه خود ( نمونه سئوالات و یا چکیده کتاب و یا فصولی از کتاب و یا معرفی برخی از اصطلاحات ) 2- کارهای تحقیقاتی تعریف شده برای گروه خود 3- ترجمه در حد یک صفحه از مقالات گرفته شده از اینترنت در خصوص Beyund  Budgeting به همراه اصل مقاله لاتین را که به عنوان یک کار انفرادی نه گروهی برای تمام دانشجویان محترم در نظر گرفته شده است را به نشانی پست الکترونیک اینجانب  ا anmoghaddam@gmail.com ارسال نمایید . بدیهی است چنانچه در زمان مقرر موارد ذکر شده ارسال نشود از درج نمره عملی برای دانشجویان محترم معذور خواهم بود .

ضمنا تاریخ امتحان میان ترم برای گروه 1 نظری ساعت 18-16 و برای گروه 2 نظری ساعت 20-18 روز پنج شنبه مورخ 1390/9/24 خواهد بود . همچنین یادآور میشود که منبع امتحان میان ترم نمونه سئوالات مربوط به فصل اول تا چهارم کتاب بودجه ریزی در ایران و فصل اول و دوم کتاب بودجه ریزی عملیاتی که در همین وبلاگ آورده شده است خواهد بود .


 
نمونه سئوالات فصل دوم کتاب بودجه ریزی در ایران به همراه پاسخ آنها
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۸   کلمات کلیدی:

1.-بودجه ریزی در بخش عمومی ناظر برپیش بینی منابع ومصارف مالی برای انجام ..........ووظایف دولت است:

 

الف)تعاریف               ب)ساختارها           ج)ماموریت ها              د)حاکمیتها

 

2-بودجه در تعریف کلی ،ابزاری با ساختارهای .........و..........خاص برای بررسی وانتخاب است:

 

الف)دولتی-فنی            ب)سیاسی و دولتی           ج)فنی و اجتماعی             د)سیاسی و فنی

 

3-باتوجه به سوال قبل کدام گزینه درست است :

 

الف)طرح مبانی نظری بودجه و بودجه ریزی مستلزم شناخت تعاریف ،ساختارهاو ماموریت های آن است:

 

ب)بودجه ریزی در ایران به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی،ابزاری کارامداست

 

ج)بودجه شامل فرایند بررسی و تحلیل کارکردهای مدیریت بخش عمومی،گزینش منابع و انجام هزینه ها نمیشود.

 

د)برای کشورهایی که در اداره امور خود از برنامه ریزی های اقتصادی-اجتماعی استفاده می کتتد.نظام های بودجه ریزی معنی ندارد.

 

4-کدام تعریف از بودجه صحیح نمی باشد؟

 

الف)بودجه وبودجه ریزی انتخاب هایی بین گزینه های ممکن است .

 

ب)بودجه و بودجه ریزی انتخاب هایی بین گزینه های ممکن است که با استفاده از قواعد و اصول معین به عمل می اید.

 

ج)بودجه کل کشوربرنامه مالی یک ساله دولت است که درامدهاوسایرمنابع تامین اعتباررا پیش بینی میکند.

 

د)بودجه هزینه های انجام عملیاتی را که منجربه تحقق سیاست  هاوهدفهای قانونی میشود براورد نمیکند.

 

5-در ساختارهای سیاسی-حقوقی کنونی و در اکثرکشورهای جهان مدیریت مالیه عمومی و هدایت فرایندهای بودجه ای از مسئولیت های اصلی ..................است؟

 

الف)دولت ها          ب)شهروندان             ج)سیاست مداران                  د)مدیران اجرایی

 

6-کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟

 

الف)فرایندهای انتخاب و اتخاذ تصمیم های بودجه ای بر پایه مفهوم ذهنی . اغلب ناشناخت هایی به نام نفع عموم توجیه میشود.

 

ب)انبساط دامنه مسئولیت های دولت به دلیل وجود اختلال در ساختار سیاسی یا عدم تعادل در روابط کارگذاران سیاست های بودجه ای را ساده تر میکند.

 

ج)در برنامه اصلاحات بودجه ای نخست باید اصول و قواعد حاکم بر انتخاب را برگزیند

 

د)حدود مشروعیت سیاسی،ویژگی های اجتماعی و تلقی های  متداول عموم را به عنوان ابعاد فنی در نظر میگیریم.

 

7-...............را میتوان مجموعه پیوست هایی در نظر گرفت که کاردهای خود دارای هماهنگی ،انسجام و هم نهادی در بین عوامل باشند.؟

 

الف)ماموریت ها        ب)ساختارها          ج)تصمیم گیری ها               د)تعاریف

 

8-تحلیل ساختارهای بودجه ای مستلزم بررسی و شناسایی حدود همسازی و انسجام..................است ؟

 

الف)ابعاد سیاسی و فنی        ب)ابعاداجتماعی و فنی        ج)ابعادفرهنگی و سیاسی     د)ابعاد فنی و ترتیبی

 

9-فرایندهای انتخاب بودجه ای به رغم حاکمیت محدودیت های مالی، فیزیکی وزمانی همواره تحت تاثیر رفتارها و روابط اجتماعی طیف.............است ؟

 

الف)سیاست مداران          ب)کارگزاران        ج)کارشناسان          د)شهروندان

 

10-نخستین زمینه موثردر فرایندانتخاب و تصمیم گیری های بودجه ای کدام مورد است ؟

 

الف)وجود تفاوت در دیدگاه های سیاست مداران و کارشناسان 

 

ب)چگونگی سازماندهی ومدیریت فرایندانتخاب

 

ج)حوزه روابط قوای قانون گذاری و اجرایی 

 

د)سیاست ها و شیوه های دستیابی به منابع

 

11-کدام یک ازموارد زیر در ظهور ابعاد سیاسی  بودجه ریزی نقش دارد؟

 

الف)تاثیرگروههای ذی نفوذ و علائق یا تلقی های بودجه ریزان از حقوق بودجه . برخورداری از منابع عمومی

 

ب)سیاست ها و شیوه های دستیابی به منابع سطوح قابل قبول هزینه ها

 

ج)حوزه روابط قوای قانون  گذاری و اجرایی

 

د)همه موارد

 

12-کدام یک از موارد زیر مربوط به چهارمین  زمینه در بررسی ویژگی های ساختاری بودجه و بودجه ریزی نمی باشد؟

 

الف)تصمیم گیری های مالی بر سر موازنه      ب)تشخیص اولویت های اجرایی 

 

ج)سطوح قابل قبول هزینه ها      د)حوزه روابط قوای قانون گذاری و اجرایی

 

13-فرایندهای انتخاب بودجه ای تحت تاثیر چه عواملی شکل می گیرد؟

 

الف)محدودیت های مالی       ب)محدودیت های فیزیکی         

 

ج)رفتارها و روابط اجتماعی طیف کارگزاران        د)همه موارد

 

14-بودجه از ان جهت فنی است که اعتبارات لازم را دربخش های........و...........پیش بینی می کند؟

 

الف)دریافت ها-بدهی ها       ب)بدهی ها – پرداخت ها       ج)هزینه ها-دریافت ها      د)دریافت ها-پرداخت ها

 

15-این تعبیر قدیمی که وزیر بودن به مثابه مامورهزینه یودن است بر گرفته از کدام قاعده است؟

 

الف)سازوکاربررسی و تاثیر نیازهای اعتباری دستگاه ها و اختصاص منابع به آنها

 

ب)ضرورت اجتماع تمامی اطلاعات و اعتبارات مربوط به گزینه های انتخابی

 

ج)اعتبار و جایگاه عوامل ودستگاه های اجرایی در فرایند بودجه و بازشناسی حدود مسئولیت هاو اختیارات آنها در در دریافتها و انجام هزینه ها و قاعده تفکیک منابع و مصارف

 

د)قاعده تقدم درامدها بر هزینه ها

 

16-اصل............مبنای بودجه نویسی کلاسیک بود؟

 

الف)انعطاف پذیری           ب)اصل برآوردی بودن درآمدها     

 

ج)تقدم درامدها بر هزینه ها             د)هیچ کدام

 

17-اطلاعات بودجه ای بایدبه گونه ای باشد که نمایانگر رجحان های .............در اموراجرایی و تایید سیاست های مالیاتی توسط آنها باشد ؟

 

الف)شهروندان         ب)دولت           ج)سیاست مداران     د)کارشناسان

 

18-نظام اطلاعاتی بودجه باید بازتاب گزینه هایی باشدکه دولت برای تامین هدفهای ..........و........و......... یا خواسته های گسترده مردم اتخاذ کرده است؟

 

الف)ملی-مالی-عمومی        ب)ملی-منطقه ای-محلی         ج)محلی-عمومی-مالی    د)ملی-عمومی-منطقه ای

 

19-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 

الف)بودجه نمایانگر ساختار سازمانی و مدیریت بخش عمومی است   

    

ب)اطلاعات بودجه ای باید مبین چگونگی هدایت جامعه به سوی تعمیم عدالت و تامین اجتماعی باشد .

ج)ماموریت های بودجه ای سرانجام به سمت حوزه قانون گذاری نیز کشیده میشود

د)سازماندهای و مدیریت نیروهای دفاعی جز هدف های محلی است.

 

20-اصلاح نظام های بودجه ریزی عمدتا متضمن تلاش هایی برای نارسایی ساختاری در زمینه های.......و ابعاد........وتعدیل روابط ما بین کارگزاران است ؟

 

الف)سیاسی-فنی         ب)سیاسی –مالی      ج)فنی – اجتماعی        د)اجتماعی- فنی

 

21-هدایت فرایند بودجه از وظایف کدام است ؟

 

الف)قوه ی مقننه        ب)قوه مجریه            ج)قوه قضاییه             د)رئیس سازمان

 

22-در کدام مکتب  دخالت دولت  در امور بودجه کمتر بوده است؟

 

الف)دموکراسی          ب)سوسیالیست             ج)کلاسیک         د)کمونیسم

 

23-عنصراصلی تعریف بودجه به عنوان فرایند انتخاب بین کزینه های ممکن کدام است ؟

 

الف)وجود گزینه های مهم و مفید    ب)مشخص بودن درامد و هزینه 

 

ج)گزینش و تحلیل امکان               د)هیچ کدام

 

24-عامل موثر برای سنجش امکان و انتخاب  از طریق ابزار بودجه ای کدام است ؟

 

الف)عملیات ا جرایی و مواضع سیاسی دولت      ب)شرایط و فضای اجتماعی  

 

  ج)اتخاذ سیاستهای توسط سیاست گذاران       د)همه موارد

 

25-کدام مورد ابزاری برای تشخیص و گزینش مجزا از عملیات اجرایی و موانع سیاسی دولت است ؟

 

الف)قانون گزاری       ب)حمایت مردم         ج)همراهی فنی و سیاسی        د)بودجه ریزی

 

26-ابعاد برنامه اصلاحات بودجه ای کدام است ؟

 

الف)متغیرو قابل سیاست گذاری      ب)فاقد انعطاف و فنی  

 

 ج)متغیرو فاقد انعطاف     د)فنی و غیر قایل سیاست گذاری

 

27-ویژگی اصلی ساختارها............؟

 

الف)هماهنگی انسجام و همسازی در  بین عوامل      ب)هماهنگی بین بخشهای همکار

 

ج)همسازی عوامل دورنی و بیرونی             د)آرایش منظم

 

پاسخ صحیح سئوالات

1-ج   2-الف   3-الف   4 -د    5-الف     6-الف    7 -ب    8-الف     9-ب   10-الف

 11-د   12 –د    13-د     14-د     15-ج    16-ج   17-الف    18 -ب      19-د 

20-الف     21-ب     22 –ج   23-ب     24-د    25  -ج   26 – الف      27- الف


 
نمونه سئوالات فصل اول کتاب بودجه ریزی عملیاتی همراه با پاسخ نامه
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٧   کلمات کلیدی:

نمونه سئوالات فصل اول کتاب بودجه ریزی عملیا تی به همراه پاسخ نامه

صفحه :   1                       سطر:1

1ـتعریف بودجه ریزی عمومی درمفهوم کلی وابتدایی کدام گزینه است؟

الف: تعیین منابع یک کشور

ب :تصویب منابع پولی ومالی یک کشور

ج: تعیین منابع ومصارف یک کشوردریک دوره مالی

د : هیچکدام

صفحه:  1                        سطر:3

2ـتعریف: (انتخابهایی بین گزینه های ممکن سیاستی است که با ا ستفاده از  اصول وقواعدمعین به عمل میآید،مربوط به کدام گزینه است؟

الف)قانون      ب)منابع مالی       ج) بودجه ریزی       د)برنامه ریزی

صفحه:                          سطر:7و11

3-کدام ازگزینه علاوه براینکه ازموثرترین وکارآمدترین ابزارهای دولت برای ایفای وظایف و اجرای سیاستهای مورد نظراست  , ابزار حکمرانی حکومتها نیزبه شمارمیآید؟

الف ) برنامه  ب)تصویب قانون   ج)تخصیص منابع   د)بودجه

صفحه : 1سطر:15

4- بر اساس قوانین اکثر کشورها  پیشنهاداجراءبودجه بر عهده کیست؟

الف )قوه مقننه    ب)قوه  مجریه    ج) اعضای دولت     د)قوه قضائیه

صفحه:  1سطر:16

 5ـ- بر اساس قوانین اکثر کشورها اختیارتصویب وتخصیص منابع به مطالبات مشروع  شهروندان به عهده کدام است؟

الف)قوه قضاییه    ب)قوه مجریه    ج)قوه  مقننه      د)اعضای هیات دولت

صفحه:2                        سطر:3

6- کدام گزینه دربوجه ریزی عمومی صحیح است؟

الف)یک ابزارمکانیکی صرف است که تنها در حوزه تخصص تکنیسینها میگنجد .

ب)بخش تفکیک ناپذیری ازفعالیت حاکمیتی است که سیاستمداران درآن نقش ایفا می کنند.

ج)الف و ب .      د)هیچکدام

صفحه :2                          سطر:17

7 -  کدام یک از گزینة جزء سه عنصر بنیادین برای درک کارایی تخصیص ها و فرایند تصمیم گیری نیست؟

الف)اهداف مختلف و رقیبی که بودجه درصدد تحقق آنهاست.

ب)دیدگاههای متعارض نقش آفرینان بودجه

ج)پیامد های چرخة بودجه برای درگیر در فرایند بودجه

د)اهداف پاسخگویی

صفحه :21                          سطر:1

8)در هر کشوری تهیه و تدوین و تصویب و اجرای بودجه عمومی بیانگر چالشی در اولویت یا ترکیب مناسب میان چهار هدف اصلی است . کدام یک از گزینه های زیر جزءچهار هدف اصلی نیست؟

الف)اهداف اجتماعی   ب)اهداف سیاسی    ج)اهداف پاسخگویی مالی      د)اهداف اقتصادی

صفحه :21                          سطر:6

9)کدامیک از گزینه های زیر درباره استفاده از بودجه عمومی  صحیح است؟

الف)سیاست مداران به پیامد های کوتاه مدت بودجه عمومی توجه دارند اما متخصصین و مدیران به پیامد های بودجه توجه نمی کنند .

ب)سیاست مداران و متخصصین هردو به پیامدهای کوتاه مدت بودجه عمومی توجه دارند.

ج)سیاست مداران ومدیران به پیامدهای بلند مدت بودجه توجه دارند.

د)سیاست مداران به پیامد های کوتاه مدت و متخصصین به پیامد های بلند مدت بودجه توجه می کنند.

                        صفحه :       21                   پاراگراف :3

 10)کدام مورد بعد تاریخی بودجه ریزی عمومی را بیان می کند؟

الف)ابزاری برای کنترل بودجه    ب)ابزاری برای کاهش حجم وکنترل دولت  

ج)ابزاری برای کنترل پول         د)ابزاری برای کنترل سازمانها

صفحه :21                          سطر:15

11)هدف اصلی افزایش کارایی حکومت ها کدام است؟

الف)تجمیع نهادها و سازمانهای یکپارچه حکومت ها در چارچوب قانون 

ب)قوای مقننه قدرتمند و سازمانهای از هم گسسته

ج)تجمیع نهادها و سازمانهای از هم گسسته حکومتها در چارچوب بودجه و قوه مقننه قدرتمند

د)هیچکدام

صفحه :21                          سطر:18

12)در جریان تکامل نظام و بودجه فرآیند بودجه ریزی ابزاری برای..........

الف)جلوگیری از افزایش کارایی حکومتها  

 ب)افزایش فساد حکومتی و مهار حکومتها

ج)جلوگیری از فساد و کاهش کارایی حکومتها

د)جلوگیری از فساد و افزایش کارایی حکومتها در عین حال مهار حکومتها

صفحه :22                          سطر:4

13)ارائه گزارش مرحله ای عملکرد بودجه ودر خصوص هماهنگی هزینه ها با درآمد ها در راستای اهداف ملی بودجه از وظایف کیست؟

الف)قوه مجریه     ب)قوه قضاییه          ج)قوه مقننه         د)هیچکدام

صفحه :22                          سطر:11

14)بودجه در شکل نهایی خود نشان دهنده ی چه چیزی است؟

الف)سکوی سیاسی مهم                             ب)بر قرار کننده نظم  و اولویت بندی کارکردها 

ج)سیاستهای یکپارچه برای ارائه خدمات حکومتی      د)هیچکدام

صفحه : 22                         سطر:18

15)کلید درک فرآیند بودجه درک نیازها ی متعارض بین کدام گروهها است؟

الف)نیازهای مقامات سیاسی و گروههای همسود با ارزش ها و خواسته های نظام اداری

ب)نیازهای مقامات دولتی با ارزشها و خواسته های نظام سیاسی

ج)نیازهای مقامات رسمی با ارزشها و خواسته های نظام اداری

د)هیچکدام

 صفحه :        22                  پاراگرا ف آخر

16- مشروعیت و تداوم حضور مقامات سیاسی  و منخب به کدام تواناییها بستگی دارد ؟

الف)تو.انایی رهبری یا توانایی کنترل و استفاده از منابع عمومی برای راه حل مشکلات  حوزه انتخابی خود

  ب)ارزش های سازمانی و حرفه ای    

ج)توانایی پاسخ به نیازهای موکلان خود                       د)الف و ج

صفحه :                          سطر:

17- کدام دسته از مدیران بیشتربه کسب منابع ضروری برای استمرار ارائه خدمات به مشتریان خود پایبند هستند؟

الف)مدیران سیاسی     ب)مدیران نظامی    ج)مدیران اداری وکارشناسان بودجه    د)کارکنان دولت

صفحه :    23                      پاراگراف سوم

18- شکوفایی اقتصادی به چه چیزی می انجامد؟

الف) افزایش درآمد                                 ب) تقویت بودجه

ح) افزایش میزان بودجه                           د)افزایش درآمد و تقویت سلامت مالی بودجه

صفحه :        23                  پاراگراف سوم

19- وظیفه مقام اجرایی در شرایط رکود و برای برقراری تعادل میان هزینه ها و درآمد چیست؟

الف)محدود کردن بودجه     ب)محدود کردن هزینه ها    ج)محدود کردن مالیات    د)محدود کردن درآمد

صفحه :       23                   پاراگراف چهارم

20- کدام گزینه با خواست های مقام ارشد اجرایی سازگار نیست؟

الف)بازنگری و اصطلاح بودجه بطوریکه نیازهای قانون گذاران و رهبران  بر نفوذ قوه مقننه را براورده سازد.

ب) بازنگری و اصطلاح بودجه بطوریکه نیازهای مدیران و متخصصان تصویب و تخصیص بودجه را برآورد سازد.

ج) بازنگری واصطلاح هزینه ها بطوریکه نیازهای رهبران پرنفوذ را برآورد سازد

د) هیچکدام

صفحه :     24                     پاراگرا ف:2

21-کدام مورد از شیوه های مختلف دستیابی به پاسخگویی مالی بودجه ریزی عمومی نیست؟

الف)محدود کردن هزینه از طریق حسابرسی منظم مخارج در حین خرج

ب)حسابرسی پس از هزینه در انتهای چرخه بودجه

ج)نظارت مستمر مقننه از طریق دریافت گزارش های  عملکرد مرحله ای

د)کمک به باز توزیع ثروت در میان شهروندان

صفحه : 24                         سطر:12

22-مدیران با استفاده از اطلاعات هزینه ها که درچرخه بودجه فراهم می شود به چه مواردی دست پیدا می کنند؟

الف)شاخص های اقتصادی                       ب)  شاخص های پولی

ج)هزینه های واحد و شاخص های کمی          د)شاخص های اقتصادی و کمی

صفحه : 24                         سطر:23

23-کدام مورد از اهداف اقتصادی بودجه ریزی عمومی نیست؟

الف)ایجاد تعادل میان بودجه پیشنهادی دولت و بودجه مصوب مجلس

ب) تامین فرصتهای لازم برای اشتغال زایی شهروندان

ج)کمک به بازتوزیع ثروت در میان شهروندان

د)جهت دهی به سیاستهای مالیاتی به منظور اثرگذاری بر محیط کسب و کار  

صفحه : 25                         سطر:17

24-کدام مورد سبب تدوین بودجه ای ضعیف و غیر واقعی می شود؟

الف)برآورد مالیات     ب)برآورد خوشبینانه هزینه     ج)برآورد خوشبینانه وبیش از واقع درآمد   د)هیچکدام

صفحه :25                          سطر:23

25-پیش بینی های بودجه ای باید در برگیرنده چه عملیاتی باشد؟

الف)عملیات پولی و شبه پولی نظام بانکی       ب)مخارج آتی بدهیهای احتمالی ناشی از تعهدات دولت  

ج- عملیات مالی دولت و شبه مالی نظام بانکی   د) ب و ج

صفحه :     28                     پاراگراف :3

26- عوامل اصلی که تعامل میان نقش آفرینان اصلی فرآیند بودجه را شکل میدهند شامل :

الف – مسئولیتها                                                       ب- دیدگاهها و جهت گیریهای حرفه ای

ج - ÷یچیدگی و تردید و ابهام و تعارض های بالقوه سیاسی      د – هر سه مورد

صفحه :26                          سطر:15

27- کدام مورد جزء مطالبی است که در فرآیند بودجه ریزی عمومی با یکدیگر در تعارضند؟

الف)تقاضاهای متنوع                                     ب)دل مشغولیهای  اداری برای کارایی عملیاتی

ج) رهبری مقامات سیاسی                               د) هر سه مورد

صفحه :27                          سطر:13

28- کدام مورد جزء چرخه بودجه ریزی عمومی است؟

الف) بررسی و تصویب بودجه بوسیله پارلمان    ب) گرد آوری در خواستهای وزارتخانه ها و سازمانها

ج)اجرا توسط وزارتخانه ها و سازمان              د) هر سه مورد  

 

1- ج                2- ج         3- د         4- ب         5- ج  

6-ب                7 – د       8- الف       9- د          10- ب

11 – ج           12- د        13- الف        14- ج       15- الف

16 -  د            17- ج        18- د         19- ب       20- الف

21-  د         22- ج        23- الف        24- ج      25- د

26- د              27- د         28- د       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
نومنه سئوالات فصل سوم کتاب بودجه ریزی در ایران همراه با پاسخ
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٦   کلمات کلیدی:

نمونه سئوالات فصل سوم بودجه ریزی در ایران

صفحه : 98         پارگراف : 2

1-         باتوجه به نشریه  دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول بودجه سالانه چه وضعیتی باید داشته باشد ؟

الف : در چارچوب کلان اقتصادی و بصورت کیفی و جامع و هماهنگ ارائه شود

ب: در چارچوب کلان اقتصادی و بصورت کمی وکیفی و جامع و هماهنگ ارائه شود

ج:    در چارچوب کلان اقتصادی و بصورت کمی و هماهنگ ارائه شود

د: در چارچوب کلان اقتصادی و بصورت کمی و جامع و هماهنگ ارائه شود

صفحه : 98         پارگراف : 3

2-         در طرح اصلاح نظام بودجه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی چه الزامی مطرح شده است ؟

الف : عدم هماهنگی شاخص های مالی دولت با حساب های ملی

ب : هماهنگی شاخص های مالی کلان دولت با حسابهای کلان ملی

ج: هماهنگی شاخص های مالی دولت با شاخص های حساب های ملی

د: هیچکدام

صفحه : 99         پارگراف : 2

3-         پیش بینی درآمد و هزینه های دولت  در ایران به چه متغیرهایی بستگی دارد؟

الف : تولید ناخالص داخلی        ب : صادرات

ج:    وارادت                       د : همه موارد

صفحه : 99         پارگراف : 1و2و3

4-         تعریف بودجه اقتصادی در کدام گزینه آمده است ؟

الف : بررسی اثرواقعی اصلاح یا رفورم  – بررسی اثرات متغیرهای بودجه بخش عمومی – گنجاندن بودجه هزینه و درآمد دولت در حساب های ملی

ب: بررسی متغیرهای بودجه ای در بخش خصوصی – بررسی اثر موضعی تورم- گنجاندن بودجه در هزینه و در آمد دولت

ج : عدم بررسی متغیرهای اقتصادی – بررسی اثر تورم برمتغیرهای کلان اقتصادو بودجه بندی هزینه های مالی دولت

د : بررسی متغیرهای خرد و کلان و عدم تاثیر گذاری متغیرهای خرد برروی بودجه

صفحه : 100       پارگراف : 2

5-         برای تهیه بودجه اقتصادی استفاده از کدام الگو الزامی نمی باشد؟

الف: الگوی رفتاری                                   ب: الگوی مالیات و مزایا

ج : الگوی شبیه سازی و ریز شبیه سازی           د: الگوی ریاضی

صفحه : 101       پارگراف : 2

6-         تهیه بودجه اقتصادی امروزه به کمک چه الگوهایی انجام می پذیرد؟

الف : الگوهای میان مدت                       ب: الگوهای بلند مدت

ج:     الگوهای میان  مدت و بلند مدت       د: الگوهای کوتاه مدت

صفحه : 102       پارگراف : 2

7-         مزیت الگوی دکا به  الگوی زوگل در فرانسه در چیست ؟

الف : یکپارچگی الگو                     ب : پویا بودن

ج – یکپارچگی و پویا بودن               د: هیچکدام

صفحه : 102       پارگراف : 2

8-         با استفاده از الگوی استار در فرانسه چه بخشهایی یکپارچه شدند ؟

الف: بخش های واقعی و مالی اقتصاد              ب: بخشهای تولید و مصرف واقعی

ج: بخشهای ظاهری و واقعی اقتصاد               د: گزینه الف و ج

صفحه : 103       پارگراف : 1

9-         در الگوی کشور ما کدام متغیرها بودجه دولت را تشکیل می دهند ؟

الف : کل در آمد های دولت                 ب: کسری بودجه دولت و خالص بدهی دولت

ج  : هزینه های جاری و عمرانی         د: همه موارد

صفحه : 104       پارگراف : 2

10-       لازمه بودجه اقتصادی در کدام گزینه آمده است ؟

الف : افزایش معادله ها و متغیرهای الگو                ب: ظرافت و دقت در الگو سازی

ج : ظرافت و دقت در متغیرها و معادله های الگو      د: کاستن حجم الگو

صفحه : 106       پارگراف : 2

11-       در چه زمانی امکان تهیه بودجه اقتصادی کامل تر و سودمند تر است ؟

الف : هرچه حسابهای ملی و مالی کامل تر باشند             ب: هرچه تفصیل حسابهای دولت  بیشتر باشد

ج: هرچه تفصیل و پیوستگی حساب های ملی بیشتر باشد    د: هیچکدام

صفحه : 107       پارگراف : 1

12-       هزینه ناخالص مالی در قسمت خصوصی شامل کدام گزینه است ؟

الف :  هزینه مصرف نهایی خانوارها و موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها

ب:  هزینه های دولتی و مصرف نهایی خانوارها

ج  : هزینه های موسسات غیر انتفاعی

د : هزینه های موسسات غیر انتفاعی و هزینه های دولتی و مصرف نهایی خانوارها

صفحه :108        پارگراف : 2

13-       منابع حساب بهره برداری و مانده این حساب به ترتیب کدام گزینه می باشد؟

الف  : منابع  دستمزد ناخالص و مالیات غیر مستقیم

ب: ارزش افزوده و یارانه تولید - ناخالص بهره برداری      ج : مالیات های مستقیم وغیر مستقیم - منابع دستمزد ناخالص

د: ارزش افزوده ناخالص - خالص بهره برداری

صفحه : 108       پارگراف : 2

14-       در جدول اقتصادی فرانسوی ها حساب تخصیص مربوط به کدام عملیات است ؟

الف : عملیات مالی

ب: عملیات توزیع   ج : عملیات تشکیل و مصرف درآمدها

د: عملیات تقسیم درآمد و بهره برداری

صفحه : 108       پارگراف : 3

15-       حساب تخصیص مربوط به کدام گزینه می باشد؟

الف : مربوط به هزینه ها و درآمدهاست

ب : مربوط به مصارف مالیات و پس اندازاست    ج : مربوط به همه منابع و مصارف آنها می باشد

د: مربوط به عملیات تشکیل و مصرف در آمدها است

صفحه : 108       پارگراف : 3

16-       در جدول اقتصادی فرانسوی  حساب سرمایه چه چیزی را نشان می دهد؟

الف : همه در آمدها و هزینه های جاری

ب : تقسیم درآمد بهره ای      ج: پس انداز ناخالص حساب تخصیص است

د: تغییرات دارایی هر یک از کارگزاران است

صفحه : 109       پارگراف : 1

17-       شرح تغییرات مطالبات و تعهدات مالی کارگزاران مربوط به کدام  حساب می باشد ؟

الف : حساب سرمایه

ب: حساب مالی      ج: حساب تخصیص

د: حساب بهره برداری

صفحه : 110       پارگراف : 1

18-       پرداخت های اجتماعی و انتقالی و بیمه در کدام تقسیمات عملیات قرار می گیرند ؟

الف : تقسیمات عملیات مالی

ب: تقسیمات عملیات مالی و توزیع       ج: تقسیمات عملیات توزیع

د : هیچکدام

صفحه : 113       پارگراف : 2

19-       کدام گزینه در تکمیل داده های آماری نقش دارد؟

الف : جداول محاسباتی

ب : جدول جریان وجوه        ج: دارایی سرمایه

د: گزینه ب و ج

صفحه : 115       پارگراف : 3

20-       هدفهای مهم بودجه اقتصادی در کدام گزینه آمده است ؟

الف بررسی دریافت ها و پرداخت ها در بخش عمومی توسط دولت

ب: پیش بینی و تبیین و بررسی  و سنجش اثر داده های مالی  و مالیاتی

ج : بررسی داده های مالی و مالیاتی

د: گزینه الف و چ

صفحه :  117      پارگراف : 4

21-       مشکل اساسی در تهیه بودجه اقتصادی کدام گزینه است ؟

الف : عدم داشتن آمار سالانه حساب های ملی

ب: فقدان تحلیل آمارها ی درست ومعین             ج : فقدان آمارهای سه ماهه حساب های ملی

د: فقدان آمارهای ماهانه ، سه ماهه و سالانه حساب های ملی

صفحه : 119       پارگراف : 3

22-       نظام آمار مالی دولت در بخش عمومی به چه صورت طبقه بندی شده است ؟

الف : دولت عمومی و شرکت های عمومی

ب : دولت مرکزی و دولت های ایالتی   ج: دولت عمومی و شرکت های مالی و پولی

د: دولت عمومی و شرکت های غیر پولی

صفحه : 119       پارگراف :4 

23-       در طبقه بندی SNA93  مالیات ها به چه صورت طبقه بندی می شوند ؟

الف: مالیات های تولیدو واردات ، مالیات های جاری درآمد, ثروت و غیره  ، مالیات های سرمایه ای

ب : مالیات  تولید صادرات ، مالیات بر درآمدهای جاری ، مالیات های بر حقوق و دستمزد

ج  : مالیات  بر کالاها و خدمات ، مالیات بر دارائی ها، مالیات بر ارث

د : مالیات تولید و واردات ، مالیات بر بازرگانی  ، مالیات های سرمایه ای

صفحه : 120       پارگراف :

24-       سیستم طبقه بندی GFS  برچه پایه استوار است ؟

الف  : نرخ مالیاتی     ب: پایه مالیاتی   ج: هر دو    د: هیچکدام 

صفحه : 122       پارگراف : 1

25-       الگو سازی چگونه فعالیتی است ؟

الف : فعالیتی متمرکز و دائمی           ب : فعالیتی مستمر و غیر متمرکز دائمی           

ج : فعالیتی پیوسته و متمرکز دائمی      د: فعالیتی مستمر و دائمی

صفحه : 100       پارگراف : 1

26-       در انگلستا ن پیش بینی ها با استفاده از دو الگوی رفتاری از نوع الگوهای بزرگ اقتصاد سنجی کوتاه مدت و دیگری الگوی موسوم به مالیات و مزایا  انجام گرفته است الگوی موسوم به مالیات و مزایا با استفاده از :

الف : سری زمانی حداکثر یک ساله    ب : سری زمانی بیش از 3 ماهه          ج : مطالعات مقطعی   د: هیچکدام 

صفحه : 100       پارگراف : 1

27-       در انگلستا ن پیش بینی ها با استفاده از دو الگوی رفتاری از نوع الگوهای بزرگ اقتصاد سنجی کوتاه مدت و دیگری الگوی موسوم به مالیات و مزایا  انجام گرفته است الگوی رفتاری از نوع الگوهای بزرگ اقتصاد سنجی کوتاه مدت  با استفاده از :

الف : سری زمانی حداکثر سالانه   ب : سری زمانی بیش از 3 ماهه              ج : مطالعات مقطعی     د: الف و ب 

صفحه :117        پارگراف : 2

28-       سازماندهی کدام نظام آماری روش نسبتا کم هزینه و بسیار سودمندی برای تحلیل بودجه اقتصادی است ؟

الف : نظام آماری سرشماری        ب : نظام آماری نمونه گیری       ج : نظام آماری ثبتی      د: الف و ب 

صفحه : 118       پارگراف : 1و2و3

29-       کدام جمله در مورد داده های 3 ماهه درست است ؟

الف : داده های 3 ماهه نسبت به داده های سالانه مشاهدات بیشتری را برای تحلیل ها ارائه می دهند .  

ب : ارتباط بین متغیرها با داده های 3 ماهه بیشتر نشان داده می شود .

ج : داده های 3 ماهه باعث می شوند که سریعتر این داده ها به داده های سالانه تبدیل شوند . 

د: الف و ب  و ج

صفحه 119         پاراگراف : 3

30-       در نظام آماری دولت بانک مرکزی یک:           

الف – شرکت غیر پولی        ب- شرکت پولی    ج – شرکت غیر مالی      د- هیچکدام

 

سئوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

*

2

 

 

*

 

3

 

 

 

*

4

*

 

 

 

5

 

 

 

*

6

 

 

 

*

7

 

*

 

 

8

*

 

 

 

9

 

 

 

*

10

 

*

 

 

11

 

 

*

 

12

*

 

 

 

13

 

*

 

 

14

 

 

*

 

15

 

 

*

 

16

 

 

 

*

17

 

*

 

 

18

 

 

*

 

19

 

 

 

*

20

 

*

 

 

21

 

 

*

 

22

*

 

 

 

23

*

 

 

 

24

 

*

 

 

25

 

 

 

**

26

 

 

*

 

27

 

 

 

*

28

 

 

*

 

29

 

 

 

*

30

 

*

 

 


 
نمونه سئوالات فصل پنجم تا ششم مالیه عمومی رشته حقوق همراه با پاسخ نامه
ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٦   کلمات کلیدی:

81- قضیه عدم امکان که مقرر میدارد که دولتها در نظام مردم سالار نمی توانند تصمیماتی را بگیرند که ترجیحات همه افراد جامعه در آن لحاظ شده باشد مربوط به :

الف – کوهن     ب- ماسگریو     ج – ساموئلسن    د- ارو

82- کدام اقتصادان معتقد است که کالای ممتاز بایستی توسط دولت و از طریق بودجه دولت تامین و عرضه شود و عرضه آن به بازار واگذار نشود ؟

الف – کوهن     ب- ماسگریو     ج – ساموئلسن    د- ارو

83- کدام اندیشمند رفتار پدر سالارانه دولت را با آزادی در تعارض دیده و با آن مخالفت می کند ؟

الف – هایک     ب- ماسگریو     ج – ساموئلسن    د- ارو

84- کدام اندیشمند رفتار پدر سالارانه دولت را نشانه های رهبری در یک جامعه مردم سالار تلقی می کنند  ؟

الف – هایک     ب- ماسگریو     ج – ساموئلسن    د- ارو

85- انتخاب عم.می مطالعه تصمیم گیری غیر بازاری یا بطور ساده کاربرد علم اقتصاد برای علوم سیاسی است ؟

الف – مولر    ب- ماسگریو     ج – ساموئلسن    د- ارو

86- در جامعه ای با نظام مردم سالاری غربی :

الف – رای دهندگان با تولید کنندگان متناطرند

ب- رای دهندگان با مصرف کنندگان و سیاستمداران با تولید کنندگان بازار متناظرند

ج - رای دهندگان با مصرف کنندگان و سیاستمداران و کارمندان با تولید کنندگان بازار متناظرند

د-  سیاستمداران با مصرف کنندگان متناظرند .

87- رفتاری را که رای دهندگان  برای شناخت برای رای دادن به نامزدها به منابعی رایگان و یا باهزینه بسیار ناچیز رجوع می کنند و از رجوع به منابعی که هزینه های آن بسیار زیاد است احساس زیان خالص میکنند چه رفتاری می گویند ؟

الف – رفتار عقلایی    ب – رفتار بی اعتنایی عقلایی   ج – رفتار غیر عقلایی   د – هیچکدام

88 – سیاستمداران نیروی پویای فرآیند تصمیم سازی سیاسی اند با چه گروهی مشابهت دارد ؟

الف – کارمندان نیروی پویای بخش دولتی    ب – کارآفرینان نیروی پویای بخش خصوصی

ج – هردو                                       د- هیچکدام

89- چه نوعی از مردم سالاری بهترین مرجع جایگزین بازار در تولید کالای سیاسی است ؟

الف -  مردم سالاری غربی     ب- مردم سالاری دینی     ج – مردم سالاری مبتنی بر نمایندگی     د – هیچکدام

90- کم اطمینانی و نااطمینانی رای دهندگان نشاندهنده :

الف – نارسایی دولت از طرف عرضه     ب- نارسایی دولت از طرف تقاضا  

ج – نارسایی دولت از طرف عرضه و تقاضا       د – هیچکدام

91- کدام دسته از دلایل نارسایی دولت را در طرف عرضه نشان می دهد ؟

الف – نقایص رای گیری  مبتنی بر تمایلات وقطع ارتباط پرداخت و مصرف

ب- اثر منافع گروههای خاص و اثر نزدیک بینی و کم اطلاعی و نااطمینانی رای دهندگان

ج - اثر منافع گروههای خاص و اثر نزدیک بینی و سلطه اداری و خود محوری کارمندان

د- ضعف انگیزه برای افزایش کارایی و نقایص رای گیری  مبتنی بر تمایلات وقطع ارتباط پرداخت و مصرف

92- اقدامات دولت  بیشتر به سمت اجرای سیاستهایی کشیده می شود که منافع فوری و قابل تشخیص داشته باشد ؟

الف – این نارسایی دولت از طرف تقاضا و حاصل اثر نزدیک بینی است .

ب- این نارسایی دولت از طرف عرضه و حاصل اثر نزدیک بینی است

ج - این نارسایی دولت از طرف تقاضا و اثر منافع گروههای خاص است

د- این نارسایی دولت از طرف عرضه و اثر منافع گروههای خاص است

93- کدام جمله صحیح است؟

الف – هرچه نفش رای دهندگان بیشتر و آگاهانه تر باشد شکست دولت ابعاد بیشتری پیدا می کند .

ب - هرچه نفش رای دهندگان بیشتر و آگاهانه تر باشد شکست دولت ابعاد کمتری پیدا میکند  .

ج – بین نقش رای دهندگان و شکست دولت هیچگونه ارتبلطی وجود ندارد .

د- هرچه نقش رای دهندگان کمتر و از روی آگاهی کمتری باشد شکست دولت ابعاد کمتری پیدامیکند .

94- کدام اندیشمند اقتصاد را دارای دو منشا اخلاق و مهندسی میداند ؟

الف - الف – مولر    ب- ماسگریو     ج – سن    د- ارو

95- کدام جمله کاملتر است ؟

الف – جامعه اسلامی  با مردم سالاری دینی بدلیل عقایدی  در باره انسان و جهان که انبیا مارا به اعتقاد بدان فراخوانده اند در تامین کارایی و عدالت و ارزشهای اخلاقی موفق تر بوده است .

ب-  جامعه اسلامی  با مردم سالاری دینی بدلیل عقایدی  در باره انسان و جهان که انبیا مارا به اعتقاد بدان فراخوانده اند و هدفمندی اقتصاد  اسلامی در تامین کارایی و عدالت و ارزشهای اخلاقی موفق تر بوده است .

ج - جامعه اسلامی  با مردم سالاری دینی بدلیل عقایدی  در باره انسان و جهان که انبیا مارا به اعتقاد بدان فراخوانده اند و هدفمندی اقتصاد  اسلامی و ویژگیهای حاکمان در مرم سالاری دینی در تامین کارایی و عدالت و ارزشهای اخلاقی موفق تر بوده است .

د- جامعه اسلامی  با مردم سالاری دینی بدلیل مسئولیت اجتماعی مسلمانان به عنوان یک تکلیف  در تامین کارایی و عدالت و ارزشهای اخلاقی موفق تر بوده است .

96- تحلیل گر هزینه – فایده اجتماعی

الف – باید همواره مجموعه ای از تصمیمات را برای مقایسه عرضه کند .

ب- تحلیل گر هزینه فایده اجتماعی باید تمامی فایده ها و هزینه ها را در فهرست خویش بیاورد .

ج – تحلیل گر باید ناسازگاری در اهداف را گزارش کند .

د- هر سه مورد صحیح است .

97- دولت منابع محدود خود را به پروژه هایی اختصاص میدهد که :

الف -  حداکثر سودآوری اقتصادی را داشته باشد

ب- خالص منافع اجتماعی را حداکثر کند

ج – دارای اولویت سیاسی باشد

د – هیچکدام

 

سئوال

الف

ب

ج

د

81

 

 

 

*

82

 

*

 

 

83

*

 

 

 

84

 

*

 

 

85

*

 

 

 

86

 

 

*

 

87

 

*

 

 

88

 

*

 

 

89

 

 

*

 

90

 

*

 

 

91

 

 

*

 

92

 

*

 

 

93

 

*

 

 

94

 

 

*

 

95

 

 

*

 

96

 

 

 

*

97

 

*

 

 


 
نمونه سئوالات مالیه رشته حقوق - فصل سوم و چهارم و پاسخ انها
ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٤   کلمات کلیدی:

55- تنوع نقشهای دولت و میزان اهمیت هریک به چه چیزی وابسته است ؟

الف – نظام فرهنگی هر جامعه       ب- نظام سیاسی هر جامعه

ج – نظام اقتصادی هر جامعه     د – نظام فرهنگی , سیاسی و اقتصادی هر جامعه

56 – اهداف اجتماع میتواند به شکلهای مختلف تعریف و اولویت بندی شود . این جمله از کیست ؟

الف -  ساموئلسن     ب- نردهاوس    ج – نیکلاس بار     د- فرانک

57- هدف اصلی از سیاست گذاری را چه کسانی بیشینه سازی رفاه کل می دانند ؟

الف – طرفداران مکتب اصالت مطلوبیت    ب –طرفداران مکتب اصالت آزادی فردی

ج- سوسیایستها                                  د- هیچکدام

58- چه کسی هدف از اجتماع و سیاست گذاری اقتصادی را عدالت اجتماعی تعریف می کند ؟

الف -  ساموئلسن     ب- نردهاوس    ج – نیکلاس بار     د- جان رالز

59- هرچه مقررات و قوانین مالکیت و حقوق ناشی از آن پیچیده تر و ناپایدارتر باشد

الف - قدرت اعمال حقوق مالکیت  کمتر    ب – هزینه اعمال حقوق مالکیت بیشتر

ج- قدرت اعمال حقوق مالکیت  کمتر  و هزینه آن  بیشتر      د- قدرت اعمال حقوق مالکیت بیبشتر  و هزینه آن  کمتر است      

60- انگیزه دولت از وضع قانون :

الف – بهبود جریان اطلاعات                        ب- تنظیم بازار پولی 

ج – سازماندهی رفتار بنگاههای اقتصادی           د- هر سه مورد

61- نگیزه دولت از وضع قانون :

الف – بهبود توزیع درآمد                                      ب- جلوگیری از آثار خارجی   

ج – حفظ کیفیتهای  مطلوب اجتماعی  و هنچاری           د- هر سه مورد

62- تفاوت سیاست گذاری با قانون گذاری در چیست ؟

الف – قانون گذاری حاصل فرآیندی طولانی در بخش عمومی است و معمولا کار مشترک قوه مجریه و مقننه است اما سیاست گذاری معمولا بدست قوه مجریه انجام می شود و فرآیند کوتاه تری دارد .

ب- قانون گذاری حاصل فرآیندی کوتاه در بخش عمومی است و معمولا کار مشترک قوه مجریه و مقننه است اما سیاست گذاری معمولا بدست قوه مجریه انجام می شود وفرآیندی طولانی دارد .

ج- قانون گذاری و سیاست گذاری هر دو فرآیند طولانی دارند و هر دوهم توسط قوه مجریه به تنهایی انجام می شود .

د- قانون گذاری و سیاست گذاری هر دو فرآیند ی کوتاه  دارند و سیاستگذاری توسط قوه مجریه و قانون گذاری نیز تنها توسط قوه مقننه انجام میگیرد .

63- در نظام سرمایه داری تامین اشتغال بالا , ثبات نسبی و قابل قبول قیمتها و وضع تراز مثبت تراز خارجی :

الف – به شکل خودکار تامین می شود .

ب- به شکل خودکار تامین نمی شود .

ج- تحقق آنه مسبلزم انواعی از سیاست گذاری دولتی است .

د-  مورد بو ج صحیح است .

64- تامین اشتغال , ثبات نسبی قیمتها و وضع تراز مثبت تراز خارجی مربوط به کدامیک از وظایف و نقشهای دولت است ؟

الف – نقش قانون گذاری     ب- نقش ثبات بخشی    ج – نقش تخصیصی   د- نقش توزیعی

65- رقابت ناپذیری کالای عمومی یعنی اینکه :

الف – پس از عرضه کالای عمومی اضافه شدن مصرف کنندگان هزینه ای  را بر دیگران تحمیل نمی کند .

ب-  پس از عرضه کالای عمومی اضافه شدن مصرف کنندگان هزینه ای  را بر دیگران تحمیل می کند.

ج- پس از عرضه کالای عمومی نمی توان هیچکس را از مصرف آن مستثی کرد .

د- پس از عرضه کالای عمومی می توان دیگران را از مصرف آن مستثی کرد .

66- در چه مواقعی کالای عمومی رقابت پذیر می شود ؟

الف – در زمان پیدا شدن ازدحام      ب – اصولا کالای عمومی رقابت پذیر نمی شود .

ج – در زمانی که عرضه آن زیاد می شود    د- همیشه کالای عمومی رقابت پذیر است .

67- در ارتباط با نقش تخصیصی , دولت

الف – با وجود منافع خارجی افزایش تخصیص را دنبال خواهد نمود .

ب – با وجود منافع خارجی کاهش  تخصیص را دنبال خواهد نمود .

ج - با وجود هزینه  خارجی افزایش تخصیص را دنبال خواهد نمود .

د- الف و ج

68- در ارتباط با نقش تخصیصی , دولت

الف – با وجود هزینه  خارجی افزایش تخصیص را دنبال خواهد نمود .

ب – با وجود منافع خارجی کاهش  تخصیص را دنبال خواهد نمود .

ج - با وجود هزینه  خارجی کاهش تخصیص را دنبال خواهد نمود .

د- الف و ب

69- دولت در قانون اساسی به چه معنی بکار رفته است ؟

الف – حکومت                 ب- قوه مجریه 

ج – حکومت و قوه مجریه    د- هیچکدام

70- در قانون اساسی در اصل46 آمده هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود , امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید . این بیانگ چه نقشی از نقشهای دولت است ؟

 الف – نقش عدالتخواها نه  دولت        ب- نقش قانون گذاری دولت

ج- نقش تخصیصی دولت                  د- نقش تثبیتی دولت

71- مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین می کند .این جمله که مربوط به اصل 57 قانون اساسی است بیانگر کدامیک از نقشهای دولت است ؟

الف – نقش عدالتخواها نه  دولت        ب- نقش قانون گذاری دولت

ج- نقش تخصیصی دولت                  د- نقش تثبیتی دولت

72- روش اعمال حاکمیت که مردم سالاری مبتنی بر نمایندگی است که البته در چارچوب دین صورت می گیرد در کدامیک از اصل قانون اساسی آمده است ؟

الف – اصل 58   ب- اصل 35  ج – اصل 4    د- اصل 44

73- کدام اصل قانون اساسی اعمال قوه مقننه را در بعضی موارد به رای مستقیم مردم در همه پرسی مربوط می سازد ؟

الف – اصل 58   ب- اصل 59 ج – اصل 43    د- اصل 44

74- کدام  اصل از قانون اساسی بخش عمومی را در کنار بخش خصوص و تعاونی یک رکن تلقی کرده و حتی حق برنامه ریزی در جهت دادن به اقتصاد برای دولت به رسمیت شناخته است ؟ این اصل به کدامیک از نقش های دولت بر می گردد ؟

الف – اصل 43 و نقش توزیعی دولت    ب- اصل 43 و نقش تخصیصی دولت

ج – اصل 44 و نقش تثبیتی دولت       د- اصل 44 و نقش توزیعی دولت

75- تامین دفاع که در اصل 143 قانون اساسی و اصل 150 قانون اساسی تحت عنوان ارتش و سپاه پاسداران آمده کدام نقش دولت را نشان میدهد ؟

الف – نقش عدالتخواها نه  دولت        ب- نقش قانون گذاری دولت

ج- نقش تخصیصی دولت                  د- نقش تثبیتی دولت

76- ممنوعیت اضرار به غیر به استناد بند پنجم از اصل 43 قانون اساسی , فعالیتهای مضر به حال محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی نمایا نگر چه نکته ای از مالیه عمومی است ؟

الف -  آثار خارجی دارای هزینه خارجی         ب- آثار خارجی دارای منافع خارجی

ج-  داخلی کردن هزینه خارجی  آثار خارجی    د- الف و ج

77- اصل سوم قانون اساسی  ارائه آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان , تقویت روح بررسی  و تتبع و ابتکار از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان بیانگر چه نکته ای از مالیه عموم است ؟

الف – دولت در تشویق برخی فعالیتها داراتی آثار خارجی از نوی مثبت دخالت می کند .

ب- دولت خود راسا به عرضه کالاهایی که منافع خارجی بسیار بالا دارند اقدام می کند .

ج – الف و ب صحیح است .

ج – هیچکدام

78- اصل 44 قانون اساسی مخابرات و شبکه های آبرسانی را در اختیار بخش دولتی قرار داده است . این تکلیف قانون اساسی بیانگر :

الف – انحصار       ب- انحصار طبیعی    ج – ناقصیهای بازار    د – آثار خارجی مثبت است .

79- برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی , بیکاری , پیری , ازکارافتادگی , بی سرپرستی , در راه ماندگی , حوادث و سوانح و... حقی است همگانی که در اصل 29 قانون اساسی آمده است . این اصل بیانگر کدام نقش از نقشهای دولت است ؟

الف – نقش عدالتخواهانه دولت        ب- نقش توزیعی  دولت    ج – نقش تخصیصی دولت   د – نقش هدایتی دولت

80- اصل سوم قانون اساسی که اشاره به ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا دارد مبین کدام نقش از نقش های دولت است ؟

الف – نقش عدالتخواهانه دولت        ب- نقش توزیعی  دولت    ج – نقش تخصیصی دولت   د – نقش هدایتی دولت

 

 

سئوال

الف

ب

ج

د

55

 

 

 

*

56

 

 

*

 

57

*

 

 

 

58

 

 

 

*

59

 

 

*

 

60

 

 

 

*

61

 

 

 

*

62

*

 

 

 

63

 

 

 

*

64

 

*

 

 

65

*

 

 

 

66

*

 

 

 

67

*

 

 

 

68

 

 

*

 

69

 

 

*

 

70

 

*

 

 

71

 

*

 

 

72

*

 

 

 

73

 

*

 

 

74

 

 

*

 

75

 

 

*

 

76

 

 

 

*

77

 

 

*

 

78

 

*

 

 

79

*

 

 

 

80

 

 

 

*

 


 
نمونه سئوالات فصل اول و دوم کتاب مالیه رشته حقوق به همراه پاسخنامه
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٤   کلمات کلیدی:

1- در علم  اقتصاد انسان بیشینه ساز نفع مادی شخصی تلقی می گردد .این بیشینه سازی

الف – منشا کامیابی بازار است             ب – اسباب ناکامی بازار است

ج – هر دو مورد الف و ب                 د- هیچکدام

2- اقتصار بخش عمومی و یا مالیه عمومی در باره نقش دولت در اقتصاد و قلمرو آن , مطالعه مناسبات بین بخش خصوصی و بخش عمومی و تعیین مرز مناسب برای هر کدام و در پی توصیه سیاستهایی است که به کارایی کل اقتصاد و عدالت اجتماعی و حصول سایر اهداف مرتبط منجر گردد :

الف – این یک تلاش اثباتی است                           ب- یک تلاش هنجاری است

ج – هم تلاش اثباتی و هم تلاش هنجاری است          ج – هیچکدام    

3- فرد جزیی از جامعه است   .دولت هم نماینده جامعه است این مربوط به کدام دیدگاه است ؟

الف – نگاه و دیدگاه ارگانیکی یا آلی                          ب- نگاه و یا دیدگاه مکانیکی

ج – نگاه و دیدگاه ارگانیکی                                   د- نگاه و دیدگاه آلی

4- جامعه از جمع افراد مستقل تشکیل شده و آنچه در کانون توجه و تاکید قرار میگیرد فرد است و خواسته های او .این مربوط به کدام دیدگاه است ؟

الف – نگاه و دیدگاه ارگانیکی یا آلی                          ب- نگاه و یا دیدگاه مکانیکی

ج – نگاه و دیدگاه ارگانیکی                                   د- نگاه و دیدگاه آلی

5- در کدام دیدگاه دولت نقش گسترده و اصیل دارد ؟

الف – نگاه و دیدگاه ارگانیکی یا آلی                          ب- نگاه و یا دیدگاه مکانیکی

ج – هر دو                                                       د- هیچکدام

6- در کدام دیدگاه نقش دولت نقش تبعی و بالسبه کوچک است ؟

الف – نگاه و دیدگاه ارگانیکی یا آلی                          ب- نگاه و یا دیدگاه مکانیکی

ج – هر دو                                                       د- هیچکدام

7- مطالعه فرآیند کارکرد اقتصاد است و به چگونگی واقعیت بیرونی توجه دارد :

الف – این موضوع اقتصاد اثباتی است .                 ب- این موضوع اقتصاد دستوری است

ج- این موضوع اقتصاد هنجاری است                   د- ب و ج صحیح است

8- تعیین اهداف و سیاستها و کوششی برای شناخت راههایی که اهداف اقتصادی جامعه مانند کارایی و عدالت را در دسترس قرار دهد موضوع

الف – این موضوع اقتصاد اثباتی است .                 ب- این موضوع اقتصاد دستوری است

ج- این موضوع اقتصاد هنجاری است                   د- ب و ج صحیح است

9- سیاست گذاری اقتصادی که در حیطه اقتصاد بخش عمومی می گنجد محتاج کدام یک است ؟

الف –اقتصاد اثباتی است .                 ب- اقتصاد دستوری است

ج- اقتصاد هنجاری است                   د- هر سه مورد صحیح است

10- کدامیک موضوع مالیه عمومی است ؟

الف – منابع عمومی                             ب- مصارف  عمومی

ج – اداره امور مالی                            د- هر سه مورد

11- عامل هماهنگی بین انتخابهای افراد که هریک از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به حداکثر منفعت دست یابند در اقتصاد بازار چیست؟

الف – کار                                     ب – قیمت

ج – سرمایه                                   د– هیچکدام

12- این نظریه که بازار سازو کاری است که بوسیله آن خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد قیمت و مقدار کالا یا خدمات را تعیین می کنند . قیمت هماهنگ کننده تصمیمات تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار است . قیمتهای بالا مشوق تولید کننده و مصرف کننده را به کاهش مصرف وامیدارد و قیمتهای پایین مشوق مصرف بیشتر و انگیزه ساز کاهش تولید است مربوط به کیست ؟

الف – ساموئلسن                                      ب – نردهاوس

ج – ساموئلسن و نردهاوس                         ج – هیچکدام

13- بر اساس نظر ساموئلسن و نردهاوس قیمت هماهنگ کننده تصمیمات تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار است . قیمتهای بالا

الف – مشوق تولید کننده                                      ب – مشوق مصرف بیشتر

ج – مصرف کننده را به کاهش مصرف وامیدارد         د– الف و ج

14- بر اساس نظر ساموئلسن و نردهاوس قیمت هماهنگ کننده تصمیمات تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار است . قیمتهای پایین

الف – مشوق تولید کننده                                      ب – مشوق مصرف بیشتر

ج – انگیزه ساز کاهش تولید                                 د– ب و ج

15- اقتصاد بازار که همان اقتصاد سرمایه داری است بر اکدام اصل استوار است ؟

الف – اصل تخصیص بهینه منابع                           ب- اصل کمیابی

ج – اصل کارایی اقتصادی                                  د- اصل مطلوبیت

16- بیشینه سازی نفع مادی شخصی و تصمیم گیری بر اساس آنرا

الف – رفتار عقلایی                                         ب- رفتار هنجاری

ج – رفتار غیر عقلایی                                     د- رفتار غیر هنجاری نامند .

17- نظام اقتصاد بازار

الف – به اختلاف طبقاتی دامن میزند                                ب- در تامین عدالت مطلوب جامعه شکست می خورد

ج – توزیع درآمد را در وضع موجود مطلوب دانسته است       د- الف و ب و ج

18- بهترین استفاده از منابع تولیدی محدود در جریان تولید به نحویکه سطح و نوعی از تولید انجام شود که حداکثر رفاه را برآورده سازد را ؟

الف – کارآیی اقتصادی                              ب- ناکارایی اقتصادی

ج- عدالت اجتماعی                                   د- عدالت اقتصادی مینامند .

19- در مالیه عمومی با کدامیک از اهداف زیر عملکرد بازار یا دولت را در تحقق و یا عدم تحقق هدفها بررسی می کنیم ؟

الف – کارآیی اقتصادی                              ب- عدالت اجتماعی 

ج- تقویت ارزشهای انسانی                         د- هر سه مورد

20- بازار و دولت در اقتصاد بخش عمومی

الف – در تضاد با همدیگر قرار دارند                               ب- مکمل یکدیگر برای اداره جامعه اند

ج- در اداره امور جامعه هیچکدام تواناایی ندارند                   د- هیچکدام

21- در صورت وجود کارایی در اقتصاد اگر بخواهیم بر رفاه و مطلوبیت یک فرد در جامعه بیافزلییم

الف – چاره ای نیست جز اینکه از برخورداری فرد دیگری بطور نسبی بکاهیم

ب- میتوان بدون کاستن از برخورداری فرد دیگر در جامعه بر رفاه و مطلوبیت یک فرد بیافزاییم

ج – جون منابع به سطوح مختلف از کالاهای گوناگون اختصاص یافته در کل حصول منفعت و رفاه بیشتر مقدور نیست

د- الف و ج

22- ارزش بازاری منابع یا نهاده های به کار رفته را با قیمتهای رایج هزینه

الف – تمام شده                     ب- فرصت

ج – واقعی                          د- الف و ب مینامند .

23- زمانی که فاصله بین منفعت کل و هزینه کل برای جامعه بیشینه گردد

الف – منافع خالص جامعه بیشترین است              ب- اقتصاد با کارایی عمل می کند

ج – تخصیص کارای منابع صورت گرفته است     ج – هر سه مورد صحیح است  

24- در هرسطح از مصرف چنانچه آخرین واحد مصرفی را واحد نهایی بنامیم منفعت حاصل ازآن

الف – منفعت نهایی است .                                       ب- منفعت کل است

ج – با هر بار مقدار بیشتری بر منفعت کل می افزاید         د- هیچکدام

25- کارایی در اقتصاد جایی است که

الف – هزینه و منفعت نهایی اجتماعی با هم برابر باشند

ب- منفعت کل بیشتر از هزینه کل باشد.

ج – منفعت کل بیشتر از هزینه کل و فاصله آنهم بیشینه باشد

د- الف و ج

26- با فرض برابر بودن منفعت و هزینه نهایی اجتماعی و وجود فاصله بیشینه منفعت کل از هزینه کل با تخصیص

مجدد منابع

الف – افزایش خالص منافع  اجتماعی امکان پذیر است .

ب0 افزایش خالص منافع اجتماعی امکان پذیر نیست .

ج – افزایش خالص منافع اجتماعی در شرایطی امکان پذیر است .

د- هیچ ارتباطی بین افزایش خالص منافع اجتماعی و برابری منفعت نهایی و هزینه نهایی اجتماعی وجود ندارد .

27- در زمانیکه هزینه نهایی اجتماعی بیشتر از منفعت نهایی اجتماعی است

الف – اضافه شدن هر واحد تولیدی هزینه نهایی اجتماعی را نسبت به منفعت نهایی اجتماعی افزایش میدهد .

ب- کاسته شدن از هر واحد تولیدی هزینه نهایی اجتماعی را نسبت به منفعت نهایی اجتماعی افزایش میدهد .

ج- کاسته شدن از هر واحد تولیدی منفعت  نهایی اجتماعی را نسبت به هزینه نهایی اجتماعی افزایش میدهد .

د- کاسته شدن از هر واحد تولیدی با صرفه نمی باشد .

28- در زمانیکه منفعت نهایی اجتماعی بیشتر از هزینه نهایی اجتماعی است

الف – به ازای افزایش  هر واحد تولیدی منفعت نهایی اجتماعی را نسبت به هزینه نهایی اجتماعی بالاتر است  .

ب- اضافه شدن هر واحد تولیدی هزینه نهایی اجتماعی را نسبت به منفعت نهایی اجتماعی کاهش میدهد .

ج- کاسته شدن از هر واحد تولیدی منفعت  نهایی اجتماعی را نسبت به هزینه نهایی اجتماعی کاهش میدهد .

د- افزایش هر واحد تولیدی با صرفه نمی باشد .

29- کدام جمله درست نیست ؟

الف – در اثر انجام یک فعالیت حداقل وضع یک نفر در اجتماع بهبود پیدا میکند در حالیکه وضع هیچکس دیگری تنزل نمی یابد این فعالیت از نظر اقتصادی کاراست .

ب– در اثر انجام یک فعالیت حداقل وضع یک نفر در اجتماع بهبود پیدا میکند در حالیکه وضع هیچکس دیگری تنزل نمی یابد این فعالیت از نظر اقتصادی ناکاراست .

ج- فعالیت اقتصادی وقتی ناکاراست که هزینه کل آن از منافعش برای همه افراد جامعه تجاوز کند .به بیانی لااقل وضع یک نفرآسیب میبیند .

د- فعالیتی در اجتماع غیر مولد شناخته میشود که منافع بدست آمده آن برای عده ای نمیتواند تمامی هزینه های ایجاد شده برای آنها یا دیگران را جبران سازد .

30-در چه شرایطی میتوان گفت بازار کارایی خود را ازدست میدهد ؟

الف – انحصار      ب- اثارخارجی      ج – کالای عمومی      د- هر سه مورد

31- در چه شرایطی میتوان گفت که بازار کارایی خود را ازدست میدهد ؟

الف – انحصار      ب- بی ثباتی اقتصادی      ج – ناقصیهای بازار       د- هر سه مورد

32- در شرایط انحصار

الف – تعداد فروشنده معدود انحصاری میتوانند با کاهش تولید به زیر تولید مطلوب قیمت بالاتر را بر خریداران تحمیل کنند .

ب- فروشندگان معدود انحصاری بازد وبند و تبانی می توانند با کاهش تولید و کاهش هزینه , قیمتهای بالا را به خریداران تحمیل کنند .

ج – بازار قدرت تامین نقطه کارا را ندارد  و اقتصاد ناکارا عمل می کند .

د- هر سه مورد صحیح است .

33- در شرایط انحصار

الف – تعداد فروشنده معدود انحصاری میتوانند با کاهش تولید به زیر تولید مطلوب قیمت بالاتر را بر خریداران تحمیل کنند .

ب- فروشندگان معدود انحصاری بازد وبند و تبانی می توانند با کاهش تولید و کاهش هزینه , قیمتهای بالا را به خریداران تحمیل کنند .

ج – بازار قدرت تامین نقطه کارا را دارد  و اقتصاد می تواند کارا عمل کند .

د- الف و ب  صحیح است .

34- گاهی ماهیت یک رشته از صنعت چنان است که مقرون به صرفه است که یک شرکت به تنهایی کل تولید را انجام دهد این حالت را

الف – انحصار طبیعی  نامند     ب- انحصار حاصل از تبانی نامند

ج – هردو موردالف و ب صحیح است    د- هردو موردالف و ب صحیح نیست  

35- برخی از فعالیتها ی اقتصادی طرفهای غیر درگیر از آن اقدام مرتکب هزینه  و از آن اقدام منفعتی می برند بی آنکه برای جبران هزینه آن پولی دریافت و یا برای منفعت چیزی پرداخت کنند این فعالیت را

الف – فعالیت انحصاری            ب- فعالیت رقابتی

ج – فعالیت ذارای آثار خارجی    د – فعالیت لنحصاری و رقابتی می نامند

36- آثار خارجی میتواند

الف – هزینه خارجی داشته باشد      ب- منافع خارجی داشته باشد

ج- هزینه داخلی داشته باشد            د- هزینه خارجی و منافع خارجی داشته باشد .

37- کدام جمله صحیح است ؟

الف – هزینه خارجی باعث میشود تولید بیش از سطح کارا صورت گیرد

ب – هزینه خارجی باعث میشود تولید کمتر از سطح کارا صورت گیرد

ج – منافع خارجی باعث میشود تولید بیش از سطح کارا صورت گیرد

د- هزینه و منافع خارجی هر دو باعث میشود که تولید کارا باشد .

38- کدام جمله صحیح است ؟

الف – منافع خارجی باعث میشود تولید بیش از سطح کارا صورت گیرد

ب – منافع خارجی باعث میشود تولید کمتر از سطح کارا صورت گیرد

ج – هزینه خارجی باعث میشود تولید کمتر از سطح کارا صورت گیرد

د- هزینه و منافع خارجی هر دو باعث میشود که تولید کارا باشد .

39- سرو صدای گوش خراش فعالیت فرودگاهی همسایگان آن را می آزارد این فعالیت دارای آثارخارجی

الف – هزینه خارجی است                   ب- منافع خارجی است

ج- هزینه و منافع خارجی  دارد             د- هیچکدام

40- کارخانه دود زیانبار ناشی از فرآیند تولید را روانه هوای شهر میکند این فعالیت دارای آثار خارجی

الف – هزینه خارجی است                   ب- منافع خارجی است

ج- هزینه و منافع خارجی  دارد             د- هیچکدام

41- فردی برای ایمن سازی در قبال بیماری واگیر تصمیم به واکسیناسیون میگیرد و هزینه کار را میپردازد

این فعالیت دارای آثار خارجی

الف – هزینه خارجی است                   ب- منافع خارجی است

ج- هزینه و منافع خارجی  دارد             د- هیچکدام

42- یک باغدار پرورش دهنده گلهای معطر و زینتی  برای همسایگان خود

الف – هزینه خارجی دارند                          ب – منافع خارجی دارند

ج- نه منافع  خارجی و نه هزینه خارجی دارند    د- هردو مورد الف و ب صحیح است

43- دولت برای جبران شکست بازار در صورت شرایط آثار خارجی از نوع منفی یا  دارای هزینه خارجی

الف – تصمیم میگیرد با وضع مالیات هزینه واحدهای دارای آثار خارجی منفی را افزایش داده تا تولید تا نقطه کارا کاهش یابد .

ب – تصمیم میگیرد با وضع مالیات هزینه واحدهای دارای آثار خارجی منفی را افزایش داده تا تولید تا نقطه کارا افزایش یابد .

ج – تصمیم میگیرد با پرداخت یارانه منافع واحدهای دارای آثار خارجی منفی را افزایش داده تا تولید تا نقطه کارا افزایش یابد .

د – تصمیم میگیرد با پرداخت یارانه منافع واحدهای دارای آثار خارجی منفی را افزایش داده تا تولید تا نقطه کاراکاهش  یابد .

44- دولت برای جبران شکست بازار در صورت شرایط آثار خارجی از نوع مثبت یا دارای منافع خارجی

الف – تصمیم میگیرد با وضع مالیات هزینه واحدهای دارای آثار خارجی منفی را افزایش داده تا تولید تا نقطه کارا کاهش یابد .

ب – تصمیم میگیرد با وضع مالیات هزینه واحدهای دارای آثار خارجی منفی را افزایش داده تا تولید تا نقطه کارا افزایش یابد .

ج – تصمیم میگیرد با پرداخت یارانه منافع واحدهای دارای آثار خارجی مثبت را افزایش داده تا تولید تا نقطه کارا افزایش یابد .

د – تصمیم میگیرد با پرداخت یارانه منافع واحدهای دارای آثار خارجی مثبت را افزایش داده تا تولید تا نقطه کاراکاهش  یابد .

45- اقتصاد بازار

الف – تنها در تولید کالای عمومی قادر به تامین کارایی است .

ب- تنها در تولید کالای خصوصی قادر به تامین کارایی است .

ج- در تولید کالای خصوصی  و عمومی هردو قادر به تامین کارایی است .

د- در هیچکدام از تولید کالای عمومی و خصوصی قادر به تامین کارایی نیست .

46- مصرف یک کالا ی خصوصی توسط یک فرد مانع مصرف هم زمان دیگران می شود این را

الف – استثثنا پذیری      ب- رقابت پذیری       ج – رقابت پذیری و استثاپذیری  می نامند .     د- هیچکدام 

47- در بازار بین پرداخت و مصرف کالای خصوصی پیوند مستحکمی وجود دارد قیمت  مانع از مصرف کالا توسط کسانی که حاضر به پرداخت نباشند می گردد .

الف – این رقابت پذیری است     ب- این استثاپذیری است

ج – این میتواند هر دوباشد       د- هیچکدام نیستند .

48- دفاع ملی و نظام قضایی و نظم و امنیت داخلی و شبکه صدا و سیما

الف – کالای عمومی     ب- کالای عمومی خالص   ج – کالای خصوصی     د- کالای خصوصی خالص

49- هزینه نهایی بر اثر اضافه شدن دارندگان تلویزیون که یک کالای عمومی خالص (سیما )محسوب میشود

الف – برابر با صفر است      ب- برابر با 1 است     ج- بزرگتر از 1 است      د- کوچکتر از و یزرگتر از صفر است .

50- در کدام شرایط نظام بازار نارسایی دارد؟

الف – بدلیل پیچیدگی جهان واقعی و تبلیغات تجاری شفافیت بازار ازبین میرود

ب-  قوانین و مقررات استخدامی و یا عادات فرهنگی مانع از جابجایی آزادانه و بی هزینه عوامل تولید می گردد

ج- تقسیم پذیری و همگونی کالاها و عوامل تولید وجود نداشته باشد

د- همه موارد صحیح است و موجب نارسایی بازار می گردد .

51- علاوه بر مواردی که در مبحث کارایی اقتصادی باعث بروز نارسایی نظام بازار گردید کدامیک از عوامل زیر نیز میتواند نشاندهنده نارسایی بازار باشد؟

الف – توزیع عادلانه      ب- تقویت ارزشهای انسانی    ج – توزیع عادلانه و تقویت ارزشهای انسانی   د – هیچکدام

52- امروزه هیچ اقتصادی توزیع درآمد را کاملا به نظام بازار وا نمیگذارد . این جمله از کیست ؟

الف – اسمیت     ب- ساموئلسن      ج – استوارت میل     د- فرانک

53- مردم غرب خواهان دفع فضولات زیانبار برای محیط زیست و انباشت مناسب آنند با قدرت بیشتری می خواهند که این کار در حیات خلوت خانه آنها نباشد . این عبارت از کیست ؟

الف – فرانک   ب – دولین     ج – گرفتن         د- ب و ج

54- آزادی واقعی همان

الف – آزادی انتخاب  است   ب- قدرت انتخاب است      ج – آزادی انتخاب و قدرت انتخاب است

د- با هیچکدام از این مفاهیم مرتبط نیست .

ادامه دارد ......

 

کلید سئوالات فصل و دوم مالیه عمومی رشته حقوق پیام نور مشهد

سئوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

*

 

2

 

 

*

 

3

*

 

 

 

4

 

*

 

 

5

*

 

 

 

6

 

*

 

 

7

*

 

 

 

8

 

 

 

*

9

 

 

 

*

10

 

 

 

*

11

 

*

 

 

12

 

 

*

 

13

 

 

 

*

14

 

 

 

*

15

 

*

 

 

16

*

 

 

 

17

 

 

 

*

18

*

 

 

 

19

 

 

 

*

20

 

*

 

 

21

 

 

 

*

22

 

*

 

 

23

 

 

 

*

24

*

 

 

 

25

 

 

 

*

26

 

*

 

 

27

*

 

 

 

28

*

 

 

 

29

 

*

 

 

30

 

 

 

*

31

 

 

 

*

32

 

 

 

*

33

 

 

 

*

34

*

 

 

 

35

 

 

*

 

36

 

 

 

*

37

*

 

 

 

38

 

*

 

 

39

*

 

 

 

40

*

 

 

 

41

 

*

 

 

42

 

*

 

 

43

*

 

 

 

44

 

 

*

 

45

 

*

 

 

46

 

*

 

 

47

 

*

 

 

48

 

*

 

 

49

*

 

 

 

50

 

 

 

*

51

 

 

*

 

52

 

 

 

*

53

 

 

 

*

54

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
دانشجویان محترم
ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٢   کلمات کلیدی:

سلام نمونه سئوالات فصل اول و چهارم کتاب بودجه ریزی در ایران و نمونه سئوالات فصل دوم کتاب بودجه ریزی در ایران آماده و در وبلاگ اینجانب قرار داده شده است . لطفا مطالب را کپی و سپس در نرم افزار word مرتب نمایید . البته از دانشجویان محترمی که زحمت کشیده اند و نمونه سئوالات را تهیه نمده اند صمیمانه سپاسگزاری می کنم .به امید موفقیت


 
نمونه سئوالات فصل چهارم کتاب بودجه ریزی در ایران همراه با کلید آن
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٢   کلمات کلیدی:

                                صفحه:127                                      پاراگراف:اول           

 

       سوال1)از نظر سیاسی در چه حالت بودجه ساخت مطلوب تری دارد؟

 الف) منابع در حد مصارف باشد                                           ب) منابع بیشتر باشد و مصارف کمتر باشد                                                                                            ج)   منابع کمتر و مصارف بیشتر باشد                                     د) هیچکدام

                         

                       صفحه: 127                                              پاراگراف:دوم           

 

       سوال2)چرا بررسی منابع و مصارف بودجه ای از اهمیت ویژه ای برخورد دار است؟

الف) به دلیل ایجاد امکان ارزیابی عملکرد دولت در یک مسیر پویا      

ب) نگرش دولت به اقتصاد  

ج) واسطه ی رسیدن دوات به اهداف 

د) به دلیل بررسی منابع و مصارف توسط دولت

                  صفحه:127                   پاراگراف:دوم         

 

       سوال3) نقش دولت در نگرش سنتی که حسابداری بودجه ای به مبنای ثبت ارقام،بدون عنایت به هویت وجودی آنها صورت می پذیرد چیست؟

 الف) پیش بینی منابع و مصارف مالی                                                                 ب) نوعی سازمان اجتماعی که برای رسیدن به اهداف خود بایستی منابعی را تجهیز وبه مصرف برساند          

ج) نوعی سازمان اقتصادی که باعث ایجاد پیوند بین منابع ومصارف می شود             د)هیچکدام      

      سوال4) کدام گزینه معرف شرکتهای دولتی درون بودجه ای است؟   

الف) شرکتهایی که به دولت وابستگی ندارند واسامی آنها در سند بودجه منظور نمی شود                  

ب) شرکتهایی که به نوعی به دولت وابستگی دارند                                               ج) شرکتهایی که به نوعی به دولت وابستگی دارند و اسامی آنها در سند بودجه منظور نمی شود      

د)شرکتهای دولتی که در سند بودجه منظور می گردند .

               

                صفحه: 128                                 پاراگراف: دوم          

       سوال5)در قانون محاسبات عمومی بودجه ی کل کشور یک برنامه ی مالی

الف) بلند مدت(2 الی3 ساله)                                             ب) یک ساله              ج) دو ساله                                                      د) کوتاه مدت(ا الی 2 ساله)

            صفحه: 128                        پاراگراف:دوم           

 

    سوال6) در قانون محاسبات عمومی ،بودجه چه وظیفه ای را بر عهده دارد؟                                                  

  ا لف) ارزیابی هویت و جایگاه دولت         

  ب)پیش بینی در آمدها و سایر منابع تامین  اعتبار                                               ج)  هزینه های انجام عملیاتی که منجر به برآورده شدن سیاستها و هدفهای دولت می شود      

  د) الف و ب

  صفحه: 128                                                   پاراگراف:چهارم           

        

       سوال7) در نگرش سنتی یکی از ویژگیهای برازنده ی بودجه های دولت

 الف)تراز بودن منابع و مصارف در هر دوره بودجه    

ب) وابستگی منابع و مصارف در هر دوره بودجه         

ج) ارزیابی منابع و مصارف در هر دوره بودجه            

د)ایجا دپیوند بین منابع و مصارف در هر دوره بودجه

                            

                    صفحه: 129                       پاراگراف: اول           

 

          سوال8) در ساده ترین حالت در جامعه چند نوع هویت وجود دارد؟

 الف) 3نوع هویت(فردی،جمعی،اشتراکی)             

ب)3 نوع هویت(فردی ،گروهی،جمعی)                                                                 ج) 2 نوع هویت(فردی،جمعی)                                                                  د)هیچکدام

 

         صفحه: 129                      پاراگراف:سوم           

 

 سوال9)کوچکترین نمونه ی هویت فردی کدام گزینه می باشد؟

  الف) اشخاص حقیقی که در جامعه زندگی می کنند                                               ب) اشخاص حقوقی که در محدوده های کوچکترند                                                   ج) گزینه ی الف و ب                                                                                      د)هیچکدام

      صفحه:129                                                   پاراگراف: سوم          

      

       سوال10)هر هویت فردی برای شناسایی خود نیازمند چند بعد است؟

 الف)  2 بعد(زمان و مکان)                                                                                    ب) 2 بعد(مکان و شخصیت)                                                                             ج) 3 بعد(مکان ،زمان،شخصیت)                                                                        د)3 بعد(زمان،مکان،هویت)

       صفحه:129                                                     پاراگراف:سوم           

        سوال11)کدام گزینه بیانگر بزرگترین هویت جمعی در هر جامعه می باشد؟

الف)گروه                                                         ب)حکومت                                                                                                     ج) جناح                                                                                                   د)گزینه ب وج

       صفحه: 130                                                    پاراگراف:اول          

       سوال12)فعالیت های دولت در قالب چند محور انجام می پذیرد؟

 الف)  3 محور                                               ب) 2 محور                                    ج) 4 محور                                                     د)1 محور اصلی

             صفحه:130                                                      پاراگراف:اول  

       سوال13)کدام یک از موارد زیر از جمله فعالیتهای دولت نمی باشد؟

 الف)فعالیتهایی که در چهارچوب رسالتی توسط حکومت به عهده ی دولت گذارده میشود.                               

 ب)فعالیتهایی در زمینه ی رفاه و بالابردن کیفیت زندگی جامعه                     ج)فعالیتهایی در چهارچوب هویت فردی و هویت جمعی                                  د)فعالیتهایی در چهارچوب وظایفی که دولت در مقام یک هویت جمعی ملزم به انجام آن است. 

                صفحه:147                                                     پاراگراف:اول   

        سئوال 14) کدام جمله درست نمی باشد:

الف ) بودجه های متمرکز در عمل نسبت به بودجه های نامتمرکز همیشه قابلیت اعتماد بیشتری دارند

ب) در بودجه های نامتمرکز سهم منابع اصلی هرگز از مرز 25 درصد کل منابع بودجه ای فراتر نمیرود

ج ) بودجه های متمرکز در عمل نسبت به بودجه های نامتمرکز همیشه قابلیت اعتماد کمتری  دارند

د)تمرکز منابع وقتی جدی تر می شود که منبع اصلی پایا نباشد و نوسانهای زیادی درآن رخ دهد .

              

               صفحه:130                                                     پاراگراف:چهارم   

         

       سوال15)کدام مورد از موارد ذکر شده بیانگر یک الگوی مشترک برای دولت و بخش خصوصی است؟

  الف) الگوی رفتاری کسب و کار                                                                          ب) اشتراک ساخت الگو با الگوی رفتارهای اشخاص  حقوقی                                  ج) وجود  شباهت بین الگوی رفتاری دولت و خصوصی الگوی در انتخاب معیارهای ارزیابی عملکردبخش

 د)ب و ج

                 صفحه:130                                                    پاراگراف: پنجم 

        

       سوال16)کدام یک از گزینه های زیر از جمله دلایل متمایز کردن الگوهای دولتی از الگوهای خصوصی نمی باشد؟

 الف)حضور دولت در مقام نماینده حاکمیت                                                            ب) تمایل دولت به تمرکز بر اصل تامین نیازهای مالی میان مدت                                 ج)تطابق رفتارهای مالی دولت با ضوابط و پیروی از قانون                                      د)وجود شباهت بین الگوهایرفتاری دولت و الگوی بخش خصوصی

    

                صفحه: 131                                                   پاراگراف: اول           

 

       سوال17)هر نوع ارتباط بین دولت و جامعه بایستی بر مبنای پذیرش چه اصلی صورت بپذیرد؟

 الف) بهبود زندگی جامعه                        ب) حفظ منافع هویت فردی                         ج) تسهیل خواسته های هویت فردی و جامعه     

 د)پیروی از قانون و ضوابط آن

    

                       صفحه:131                                                     پاراگراف:دوم            

 

       سوال18)کدام یک از گزینه های موجود جزء وظایف کلی دولت نمی باشد؟     

 الف)نماینده کلیه نسلها                                                                             ب)مقام حاکمیتی با هدف تسهیل خواسته های هویت های فردی  جامعه                ج)بضورت یک هویت فردی در قالب شخص حقوقی   

د)هر سه مورد

               صفحه:131                                                    پاراگراف:سوم           

 

       سوال19)در این وظیفه دولت حافظ و مدافع حقوق ملت در چهارچوب عملکرد یک جامعه ی مدنی می باشد......

 الف) نماینده کلیه نسلها                                                                              ب)یک هویت فردی در قالب شخص حقیقی                                                       ج)یک هویت جمعی در قالب شخص حقوقی                                                      د)مقام حاکمیتی با هدف تسهیل خواسته های هویت فردی جامعه

                    

        صفحه: 131                                                   پاراگراف:آخر           

 

       سوال20)در کدام یک از گزینه های زیر هزینه های حضور دولت  در فعالیت اقتصادی بیش از سود آن است؟ 

الف) در حالتی که هویت های فردی تمایلی به حضور و فعالیت نداشته باشند                 ب)حضور بازارآزاد به عنوان یکی از نهاد های جامعه                                      ج)حضور دولت به عنوان یک هویت فردی                                                          د)گزینه الف و ب

        صفحه: 132                                                    پاراگراف:دوم           

 

       سوال21)یکی از بزرگترین تحولات در نگرش بر گزارش دهی دولت کدام یک از موارد ذکر شده می باشد؟

الف)نگرش سنتی به نظام بودجه ای                                                                  ب) نگرش جدید به نظام بودجه ای                                                                     ج) نگرش تلفیقی سنتی و جدید به نظام بودجه ای                                         د)نگرش صنعتی به نظام بودجه ای

            صفحه:132                                                   پاراگراف:132          

 

       سوال22)هدف از ایجاد نگرش جدید به نظام بودجه ای ..............می باشد.   

الف)جایگزین نمودن نگرش جدید به جای سنتی                                                                                                     ب)ایجاد الگوی جدید که دولت ملی و محلی براساس آن نظم یافتند                                                                                                                                                           ج) بهبود الگوی سنتی در قالب ایجاد نگرش جدید                                        د)ارزیابی الگوی سنتی

                              

                صفحه: 132                                                    پاراگراف:آخر           

       سوال23)در کدام یک از گزینه های زیر میتوان تمایز بین الگوی جدید و سنتی را مشاهده کرد؟

 الف) الگوی جدید اصلی ترین ویژگی الگوی سنتی را حفظ کرده است.                           ب) الگوی جدید مشخصه های با اهمیتی را بر مشخصه های موجود افزوده  است.          

ج) الف و ب                               د)هیچکدام

  

                صفحه: 133                                                   پاراگراف:دوم         

 

       سوال24)هدف اصلی الگوی جدید نگرش به دولت در کدام گزینه ذکر شده است؟  

 الف) حفظ استفاده کنندگان موجود و گسترش دامنه ی خدمات رسانی به این گروه        ب)گزارش دهی تفصیلی بودجه                                                                        ج) بهبود عمده ی نگرش سنتی به دولت                                                                                                                                                                                د)شناسایی گزارش دهی مالی                                                   

 

                 صفحه:133                                            پاراگراف: دوم          

 

       سوال25)کدام یک از موارد زیر معرف ویژگی های اصلی نظام نگرش جدید به دولت نمی باشد؟    

الف)جذب کاربران جدید که در گذشته اثری از آنها وجود نداشته است.                         ب)نظام حسابداری یکپارچه  دولتی                                                                                                                                               ج)گزارش دهی تفصیلی بودجه                                                                                                                                          د)الزام به ارائه اطلاعات در مورد منابع مختلف درآمدی بودجه

                        

           صفحه:133                                                     پاراگراف: پنجم           

 

       سوال 26)در کدام گزینه تعریف مناسبی از گزارش دهی مالی ارائه شده است؟

الف) گزارش دهی مالی ارائه اطلاعات در مورد منابع مختلف درآمدی  بودجه است                                                                 ب)   گزارش دهی مالی ارائه اطلاعات به شیوه ای خاص است نظام گزارشگر به آن اعتقاد دارد                                                                ج) گزارش دهی مالی ارائه اطلاعات به شیوه خاص است که منجر به بیان موضوع بودجه می شود                                               د) گزارش دهی مالی ارائه اطلاعات به شیوه ای خاص برای تنظیم سند بودجه است

     

                               صفحه:133                                                     پاراگراف:پنجم           

 

       سوال27)در حالت کلی برای ارائه ی اطلاعات چند روش وجود دارد؟

 الف)3 روش(ارائه،افشا،افزودن یادداشت اضافی)                                                   ب)3 روش (بیان،افشا،افزودن یادداشت)                                                               ج)2 روش(ارائه،افشا)                                                                                         د)2 روش(افشا،افزودن یادداشت اضافی)

      

                   صفحه: 133                                                  پاراگراف:پنجم            

 

       سوال28)تعریف موجود بیانگر کدام یک از روش های ارائه اطلاعات است؟"بیان اطلاعات از راه زیر نویس یا یاداشت اطلاعات در کنار حساب های مالی "

 الف) ارائه اطلاعات  یعنی ارائه حسابهای مالی           ب) ارائه حسابهای مالی             ج) افشای اطلاعات                                               د)افزودن یادداشت اضافی

                 صفحه:133                                                  پاراگراف:آخر        

        سوال29)الگوی گزارش دهی مالی ترکیب حداقلی  است از:

 الف) ارائه اطلاعات و افشای اطلاعات                                                              ب)ارائه اطلاعات و ارائه ی حسابهای مالی                                                           ج) ارائه اطلاعات و افشای اطلاعات و افزودن یادداشت اضافی                                 د)ارائه اطلاعات و افشای اطلاعات با ارائه ی حسابهای مالی

          صفحه:134                                                     پاراگراف:اول           

 

       سوال30)از نظر محاسباتی بین الگوهای جدید با الگوهای سنتی چه تفاوتهایی وجود دارد؟    

 الف)حسابداری بر مبنای استفاده از منابع                                                          ب) استفاده از حسابداری ویژه برای موارد خاص                                              ج)ارائه ارقام مقایسه ای در بودجه  کل کشور                         د)تمام موارد

                     

               صفحه:134                                                     پاراگراف: دوم          

       سوال31)در گزارش دهی مالی چند گزینه باید منظور شود؟

الف)1 گزینه(پاسخگویی مالی)                                                                        ب)2 گزینه پاسخگویی مالی و اجرایی                                                                   ج) 2 گزینه پاسخگویی مالی و حقوقی           د)1 گزینه پاسخگویی اجرایی

                        

              صفحه: 134                                                    پاراگراف:سوم           

 

       سوال32) کدام گزینه شامل تراز مالی پایه ای نمی باشد؟  

 الف)ایجاد صورت های مالی خلاصه شده                                                         ب)تراز مالی برای کل دولت                                                                                ج) تراز مالی وجوه مختلف تحت کنترل دولت                                                           د)یاد داشت های حسابهای مالی

     

              صفحه: 134                                                    پاراگراف:سوم           

       سوال33) کدام یک از گزینه های موجود شامل تراز مالی وجوه مختلف تحت کنترل دولت نمی باشد؟  

 الف) وجوه دولتی جامعه از محل مالیات ها                                                          ب) وجوه اداره شده      

 ج) وجوه حاصل از کسب و کار آزاد      

د)وجوه حاصل شده از مالکیت

              صفحه: 134                                                    پاراگراف:آخر           

 

       سوال34) کدام یک از تعاریف ارائه شده صحیح نمی باشد؟   

 الف) وجوه دولتی شامل فعالیتهایی است که از طریق محل مالیات ها تامین شده است.                        

 ب)تحلیل از دید نفریغ بودجه قابل پذیرش نیست.                                                ج)وجوه اداره شده برای طرح ها قابل استفاده هستند.                                  د)ساخت کلی الگو شامل دو بخش تراز مالی پایه ای و اطلاعات اضافی می باشد.

           

                 صفحه:135                                                     پاراگراف: دوم         

       سوال35) کدام یک از گزینه های زیر شامل مهم ترین ابعاد ویژگی گزارش دهی مالی نمی باشد؟  

 الف)ماهیت حضور دولت                                ب)ماهیت حضور عملیات مالی           ج)ایجاد صورت حسابهای مالی خلاصه شده        د)ثبات در حضور عملیات مالی

   

           صفحه: 135                                                    پاراگراف: چهارم         

 

       سوال36) در کدام یک از ابعاد ویژگی گزارش دهی مالی امکان تداوم هر نوع عملیات مالی باید ارزیابی و شناسایی شود؟

 الف) دوره تداوم حضور عملیات مالی        ب) ثبات در حضور عملیات مالی                 ج) ماهیت حضور دولت                             د)حوزه جغرافیایی حضور عملیات مالی

               صفحه: 135                                                    پاراگراف:پنجم           

       سوال37)در کدام یک از ابعاد ویژگی گزارش دهی مالی چگونگی تصویر پویایی حضور دولت در اقتصاد ملی نشان داده می شود؟    

 الف) ثبات در حضور عملیات مالی                     ب) دوره تداوم حضور عملیات مالی ج)حوزه جغرافیایی حضور عملیات مالی                د)هیچ کدام

                        

             صفحه:135                                       پاراگراف:چهارم           

 

       سوال38) کدام  بعد از ابعاد گزارش دهی  مالی نشانگر کسب منابع یا مصرف در نقاط جغرافیایی است؟   

الف) حوزه ی جغرافیایی حضور عملیات مالی          ب) دوره تداوم حضور عملیات مالی  ج) ثبات در حضور عملیات مالی                             د)ماهیت حضور دولت

     

            صفحه:135                                                     پاراگراف:چهارم           

 

       سوال39) بر اساس کدام یک از ابعاد ویژگی گزارش دهی مالی می توان سیر نفوذ فعالیت دولت را در بخش های مختلف اقتصادی و کارگزاران گوناگون در اقتصاد  ارزیابی کرد؟   

 الف) ماهیت حضور دولت                                        ب) ماهیت حضور عملیات مالی  ج) ثبات در حضور عملیات مالی                              د) دوره تداوم حضورعملیات مالی

      

            صفحه:138                                                     پاراگراف:اول           

       سوال40) در بودجه منابع به چند دسته تقسیم می شوند؟

الف) 2 دسته( منابع عمومی و بودجه ای)    

ب)2 دسته(منابع عمومی و اختصاصی)

ج)3 دسته(منابع بودجه ای ،عمومی،اقتصادی )  

د)3 دسته (منابع فردی،عمومی،جمعی)

   

           صفحه: 138                                                    پاراگراف:سوم           

 

       سوال41) از نظر قانون کشور شرکتهای دولتی به چه شرکتهایی گفته می شود؟     

الف)شرکتهایی که اسامی آنها در سند بودجه منظور شده باشد                  ب)شرکتهایی که به نوعی به دولت وابسته هستند                                  ج)شرکتهایی که به دولت وابستگی ندارند                                                              د) شرکتهایی که اسامی آنها در سند بودجه ذکر نمی شود

              صفحه: 138                                                    پاراگراف: سوم          

 

       سوال42) کدام گزینه معرف شرکتهای دولتی برون بودجه ای است؟   

الف) شرکتهایی که به دولت وابستگی ندارند واسامی آنها در سند بودجه منظور نمی شود                                      

  ب) شرکتهایی که به نوعی به دولت وابستگی دارند    

 ج) شرکتهایی که به نوعی به دولت وابستگی دارند و اسامی آنها در سند بودجه منظور نمی شود    

د) شرکتهایی که به دولت وابستگی ندارند

           صفحه: 139                                                    پاراگراف:دوم           

 

       سوال43) در دسته بندی اقتصادی کدام گزینه از جایگاه ویژه ای برخوردار است؟      

      الف)ماهیت حضور منابع            ب)ماهیت حضور دولت 

    ج) ماهیت حضور دولت و منابع               د)ماهیت حضور عملیات مالی

                        

                                صفحه: 139                                                   پاراگراف:دوم

           

       سوال44)در نگرش جدید در بودجه نویسی منابع به چند گروه اصلی  تقسیم می شوند؟  

      الف)3 گروه اصلی                           ب) 5 گروه اصلی          

     ج)6 گروه اصلی                               د)8 گروه اصلی                           

 

            صفحه:139                                                     پاراگراف: دوم

          

       سوال45) کدام یک از تعاریف زیر معرف منابع جاری می باشد؟      

 الف) منابعی که از نقذ کردن ثروتهای فیزیکی ومادی موجود حاصل میشود        

ب)منابعی که از فعالیتهای اقتصادی بر میخیزد وبا با آنها پیوند می یابد

ج) منابع حاصله از فروش سهام و اخذ مالیات                                                 د)منابع حاصله از محل تغییر در دارایی های مالی

      

            صفحه: 139                                                    پاراگراف: سوم          

 

       سوال46) کدام یک از گزینه های زیر شامل دسته بندی اصلی منابع نمی باشد؟     

الف) منابع جاری                                    ب) منابع حاصله از در آمد ثروت موجود        ج) منابع حاصله از فروش سهام و اخذ مالیات    

د) منابع حاصله از محل تغییر در دارایی های مالی

            صفحه:140                                                     پاراگراف:سوم           

 

       سوال47) وقتی درآمدی از محل بازده ی ثروت حاصل می شود , این درآمد دوره ی تداوم.     

 الف)میان مدت                      ب)کوتاه مدت            

 ج)دراز مدت                  د) کوتاه و میان مدت خواهد داشت

               صفحه:141                                                   پاراگراف:سوم          

 

       سوال48) کدام گزینه از جمله دلایلی است که سبب می شود دولت ها دچار کسری  ساختاری شوند؟    

الف) وجوه تامین اجتماعی دراز مدت                                                                   ب) مصرف منابع کوتاه مدت و میان مدت برای مصارف بنیادی و دراز مدت                       ج) مصرف منابع درازمدت برای مصارف کوتاه مدت                                                    د) وجوه تامین اجتماعی کوتاه مدت

                    صفحه: 141                                       پاراگراف:پنجم           

 

       سوال49) کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟    

الف)هرچقدر مناطق مختلف هم سان تر باشد ،تمایز بودجه از نظر وابستگی به محدوده جغرافیایی در مناطق مختلف محدودتر خواهد شد   

 ب) هرچقدر منابع مختلف هم سان تر باشد تمایز بودجه محدودتر نخواهد شد             ج) عمده ترین خط تمایز جغرافیایی محدوده اقتصاد ملی و دنیای خارج است.                 د)هرچقدر منابع حاصل شده از دنیای خارج سهم بزرگتری از منابع بودجه ای را داشته باشند اقتصاد ملی به تحولات بین المللی پیوسته خواهد شد.

                    

                صفحه: 142                                       پاراگراف:چهارم           

 

       سوال50)کدام یک از گزینه های زیر شامل اصلی ترین بخش منابع اقتصادی قابل برنامه ریزی می باشد؟

      الف)منابع پایا                 ب) منابع پویا  

       ج) منابع مالی               د)منابع حاصل ازدر آمدها

                 صفحه: 143                                            پاراگراف: اول          

        سوال51) کدام یک از گزینه های زیر بیانگر عوامل ایجاد کننده ی اختلال در اقتصاد ایران می باشد؟   

  الف) نوسان در میزان درآمد وصول شده  در مقایسه با درآمد مورد انتظار دولت          ب) نوسان در نرخ برابری ارزی  که واحدپولی دریافت درآمدهای نفتی است

ج) الف و ب                        د) هیچکدام

            صفحه:145                                                     پاراگراف:سوم           

 

       سوال52) چه عواملی سبب رعایت نوعی احتیاط در هزینه کردن درآمدها تلقی می شوند؟ 

الف) کاهش نوسان در مصرف                                                                                                                                           ب) بالا رفتن درجه خطر                                                                                                                       ج)وجود هزینه های تعدیل و الزام به حفظ منابع نسل های آینده                                                                                                                                            د) تمام موارد

       صفحه:145                                                     پاراگراف: دوم          

 

       سوال53) در کدام یک از حالات ذکر شده ی زیر پس انداز الزامی میشود؟     

الف) بالارفتن درجه خطر                                   ب) کاهش نوسانات در مصرف           ج) وجود هزینه های تعدیل                                  د) حفظ منافع نسل های آینده

         صفحه: 146                                                    پاراگراف:1.2.3           

 

       سوال54) در خصوص پایایی منابه کدام یک از جملات زیر صحیح نمی باشد؟    

الف) روند صادرات غیر نفتی در تعیین شدت احتیاط  در هزینه کردن درآمدهای نفتی تاثیر مستقیم دارد       

 ب) احتمال  تغییر روند دراز مدت همیشه وجود دارد  . دولت باید به ترتیبی از تداوم روند اطمینان حاصل کند                                                                                                     

ج) در مورد منابع دریافتی از محل صادرات نفت ارزیابی حدود درآمد پایدار از نفت  با استفاده ازاطلاعات زمانی میسر می شود        

 د) احتیاط ایجاب می کند که آن مقدار درآمد که بصورت  دائمی از ثروت به دست می آید به  مصرف نرسند.

 

            صفحه:147                                               پاراگراف: اول          

 

       سوال55) در تحلیل اهمیت منابع کدام گزینه می تواند نشانه ای از استقلال نسبی بودجه می باشد؟

الف) سهم هر یک از منابع در کل منابع  بودجه ای       

ب) منابع بودجه ای حاصل از درآمد        

ج) منابع بودجه ای حاصل از ثروت                                    د) هیچ کدام

                     

               صفحه: 148                                                 پاراگراف:اول           

 

       سوال56) کدام ویژگی شباهت بسیار زیادی به ویژگی دوره تداوم داردولی نقطه شروع آن در گذشته است ؟     

 الف) وابستگی منابع به منابع و مصارف گذشته  

 ب) وابستگی منابع به کل مصارف                                                                      ج) وابستگی منابع به ساخت دولت                                                                     د) وابستگی منابع به سیاستهای دولت

     صفحه:148                                                    پاراگراف:چهارم           

        سوال57) یکی از عوامل موثر در نرخ هزینه کردن( سرعت هزینه کردن دولت بابت طرح های مختلف )     

الف) زمان شروع فعالیت                         ب) زمان شروع و دوره اجرا فعالیتهای مختلف ج) زمان اندازه گیری سرعت فعالیت          د) نحو ه ی حضور دولت در فعالیتها

              صفحه: 149                                             پاراگراف:اول           

        سوال58) در کشور های صنعتی مانند ایالات متحده  دولت برای اندازه گیری بار تضمین هایی که انجام میدهد  از چه معیاری استفاده میکند؟     

   الف) حضور مالیات               ب) حضور مصارف

    ج) حضور منابع                   د) حضور یارانه

            صفحه: 149                                                پاراگراف:دوم          

        سوال59)   مصارف بودجه ای باید در قالب پوشش جغرافیایی تفصیلی به چند صورت تدوین شود؟                                                  

الف)  2 صورت(استانی،منطقه ای)              ب)2 صورت(استانی  و محلی )              ج)  3 صورت(استانی،منطقه ای،محلی )       د)2 صورت(محلی ،منطقه ای)

    

         صفحه: 150                                                    پاراگراف: دوم          

 

       سوال60) دردسته بندی  اقتصادی مصارف به چند دسته تقسیم می شوند؟     

الف) 3دسته(سرمایه ای،عملیاتی،جاری)  

 ب)3دسته(سرمایه ای،جاری،حاکمیتی)       

  ج) 4دسته(سرمایه ای،جاری،عملیاتی،حاکمیتی)          

  د)4 دسته(سرمایه ای،عملیاتی،جاری،دفاعی)

               

         صفحه:151                                                     پاراگراف:سوم           

 

       سوال61) وجود آن سبب میشود تخصیص منابع  برای انجام هزینه ها برای مدتی طولانی محدود بماند 

 الف) پایایی منابع                                                   ب) پایایی مصرف                ج)دوره تداوم مصرف                                               د) وابستگی جغرافیایی مصرف

                      

              صفحه: 154                                                    پاراگراف: اول          

        سوال62) کدام یک از گزینه های زیر نشان دهنده این است که دولت جهت گیری خاصی را دنبال می کند؟   

 الف) وابستگی مصارف به مصارف گذشته       ب) وابستگی مصارف به ساخت دولت     ج) بهینه سازی ساخت منابع و مصارف             د) گزینه الف و ب

                   صفحه:155                                                 پاراگراف: سوم  

        

       سوال63) در مبحث بهینه سازی ساخت منابع و مصارف کدام یک از عوامل زیر سبب قابلیت اعتماد می شود؟     

 الف) صحت معیار کاربردی                                    ب) دقت آمارهای گردآوری شده

ج)   الف و ب                                                    د) هیچکدام

      

 

 

 

 

 

کلید نمونه سئوالات فصل چهارم کتاب بودجه ریزی در ایران

گزینه

سوال

د

ج

ب

الف

 

 

x

 

1

 

 

 

x

2

 

 

x

 

3

x

 

 

 

4

 

 

x

 

5

x

 

 

 

6

 

 

 

x

7

 

x

 

 

8

 

 

 

x

9

 

x

 

 

10

 

 

x

 

11

 

 

 

x

12

 

 

x

 

13

 

 

 

x

14

x

 

 

 

15

x

 

 

 

16

 

 

 

x

17

x

 

 

 

18

x

 

 

 

19

 

 

 

x

20

 

 

x

 

21

 

 

x

 

22

 

x

 

 

23

 

 

 

x

24

 

 

 

x

25

 

 

x

 

26

 

 

 

x

27

 

x

 

 

28

 

x

 

 

29

x

 

 

 

30

 

 

x

 

31

 

 

 

x

32

 

x

 

 

33

 

x

 

 

34

 

x

 

 

35

 

 

 

x

36

 

گزینه

سوال

د

ج

ب

الف

 

 

x

 

37

 

 

 

x

38

 

 

x

 

39

 

 

x

 

40

 

 

 

x

41

 

 

 

x

42

 

 

 

x

43

 

x

 

 

44

 

 

x

 

45

 

x

 

 

46

 

x

 

 

47

 

 

x

 

48

 

 

x

 

49

 

 

 

x

50

 

x

 

 

51

x

 

 

 

52

 

 

 

x

53

x

 

 

 

54

 

 

 

x

55

 

 

 

x

56

 

 

x

 

57

x

 

 

 

58

 

 

 

x

59

 

x

 

 

60

 

 

x

 

61

 

 

x

 

62

 

x

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
تاریخ امتحان میان ترم درس بودجه
ساعت ۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٢   کلمات کلیدی:

گروه 1 نظری روز پنج شنبه مورخ 24 آذرماه 90 ساعت 18-16

گروه 2 نظری روز پنج شنبه مورخ 24 آذر ماه90 ساعت 20-18

لازم به ذکر است دانشجویان محترم میتوانند در صورت وجود مشکل در گروه خود ‘ میتوانند بدلخواه در یکی از دوساعت تعیین شده در امتحان میان ترم شرکت نمایند .


 
کلید نمونه سئوالات فصل دوم از کتاب بودجه ریزی عملیاتی
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۱   کلمات کلیدی:

سئوال

الف

ب

ج

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 p

 

 

15

 

 

P

 

16

 

 

P

 

17

 

P

 

 

18

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

P

 

22

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

P

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

P

28

P

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

P

 

31

 

 

 

P

 

 

 

 

 

33

 

 

P

 

34

 

 

P

 

35

 

 

 p

 

36

 

 

 

P

37

 

 

P

 

38

 

P

 

 

39

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال

الف

ب

ج

د

40

 

 

P

 

41

 

P

 

 

42

 

P

 

 

43

 

 

P

 

44

 

P

 

 

45

 

P

 

 

46

 

 p

 

 

 

 

 

 

 

48

P

 

 

 

49

 

 

P

 

50

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

P

 

 

 

54

 

P

 

 

55

 

 

P

 

56

 

P

 

 

57

 

P

 

 

58

 

 

P

 

59

P

 

 

 

60

 

 

 

P

61

 

 

 

P

62

 

P

 

 

63

P

 

 

 

64

 

P

 

 

65

 

P

 

 

66

 

 

P

 

67

 

P

 

 

68

 

 

P

 

69

 

P

 

 

70

 

 

 

P

71

 

 

P

 

72

 

 p

 

 

73

P

 

 

 

74

 

 

 

P

75

 

 

P

 

 

 

 

 

 

77

 

 

P

 

78

 

 

P

 

79

 

 

P

 

80

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال

الف

ب

ج

د

81

 

P

 

 

82

 

 

 p

 

83

 

 

P

 

84

P

 

 

 

85

 

P

 

 

86

P

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

P

 

 

 

 

 

 

90

P

 

 

 

91

 

P

 

 

92

 

P

 

 

93

P

 

 

 

94

P

 

 

 

95

 

P

 

 

96

P

 

 

 

97

 

 

P

 

98

P

 

 

 

99

 

 

P

 

100

 

 

P

 

101

 

P

 

 

102

P

 

 

 

103

 

 

 

P

104

P

 

 

 

105

 

P

 

 

106

P

 

 

 

107

 

P

 

 

108

 

 

 

P

109

 

 

 

P

110

P

 

 

 

111

 

P

 

 

112

 

P

 

 

113

 

 

 

P

114

 

 

 

P

115

 

P

 

 

116

 

 

P

 

117

 

 

 

P

118

 

P

 

 

119

P

 

 

 

120

 

P

 

 

121

 

P

 

 

122

 

P

 

 

 

 

سئوال

الف

ب

ج

د

123

 

 

P

 

124

P

 

 

 

125

 

 

 

P

126

 

 

 

P

127

P

 

 

 

128

 

 

 

P

129

 

 

 

P

130

P

 

 

 

131

 

 

 

P

132

 

 

 

P

133

 

 

P

 

134

P

 

 

 

135

 

 

P

 

136

 

P

 

 

137

 

P

 

 

138

 

P

 

 

139

 

P

 

 

140

 

 

 

P

141

P

 

 

 

142

 

P

 

 

143

 

 

P

 

144

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
نمونه سئوالات فصل دوم کتاب بودجه ریزی عملیاتی
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۱   کلمات کلیدی:

ص 38 پاراگراف اول

 

8- تکامل شیوه بودجه ریزی چه نوع داستانی محسوب می شود و از چه لحاظ قابل اهمیت است؟

الف) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با سیاست است- تاریخی

ب) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با قدرت است- سیاسی

ج) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با قدرت است- تاریخی

د) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با سیاست است- سیاسی

ص 38 پاراگراف دوم

 

14- رویکرد برنامه ای و اطلاعات محور  بر چه چیزی تأکید دارد؟

الف)بر اهمیت انعکاس نظرات گروههای هم سود  تاکید میکند .

ب) اهمیت  اطمینان از اینکه بودجه های تخصیصی مواردی چون اثربخشی و کارآیی برنامه های عقلانی را در نظر میگیرند

ج) هر دو مورد الف و ب

د)هیچکدام

ص 38 پاراگراف سوم

 

15- در بودجه ریزی افزایشی

الف) بودجه ریزی کد موضوعی                             ب) بودجه ریزی خطی

ج) بودجه ریزی خطی و یا کد موضوعی                   د) بودجه ریزی  بر مبنای صفر

16- بودجه ریزی خطی چه ا مکانی را فراهم می کند؟

الف) با افزایش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده می کنیم و نیاز به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی و کارآیی است

ب) با کاهش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده میکنیم و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی و کارآیی است.

ج) با افزایش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده میکنیم  و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای اثربخشی و کارآیی نیست

د) با کاهش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده میکنیم و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی و کارآیی نیست .

17- در بودجه ریزی کد موضوعی از چه چیز شروع و هر سال بر چه مبنایی به کاهش یا افزایش ناچیزی می پردازیم؟

الف) بودجه عادلانه- بودجه پایه  موجود                 ب) بودجه پایه موجود - سهم عادلانه

ج) سهم عادلانه- بودجه پایه  موجود                              د) بودجه پایه موحود - بودجه عادلانه

18- در بودجه ریزی افزایشی به چه چیزهایی نیاز است؟

الف) آگاهی از ارتباط برنامه ای هر ردیف بودجه ای

ب) نقش هر یک از برنامه ها و ردیف ها در نیل به اهداف کلی برنامه رسالت سازمان

ج) به هیچ کدام از موارد بالا نیازی نیست

د) به هر دو مورد الف و ب نیاز است

 

ص 39- پاراگراف دوم

 

21- بودجه ریزی خطی برای نخستین بار در چه زمانی و چه عنوان معرفی گردید.

الف) سده بیستم به عنوان بخشی از اصلاحات بودجه ای برای کاهش فساد اخلاقی

ب) سده نوزدهم به عنوان بخشی از اصلاحات بودجه ای برای کاهش فساد سیاسی

ج) اوایل سده بیستم به عنوان بخشی از ا صلاحات بودجه ای برای کاهش فساد سیاسی

د) اواخر سده بیستم به عنوان بخشی از ا صلاحات بودجه ای برای کاهش فساد سیاسی

پاراگراف دوم

 

22-  در کدام روش بودجه ریزی  پیگیری منابع مالی از زمان تخصیص توسسط مجلس تا هزینه کرد آن توسط سازمان آسان تر است ؟

الف) بودجه ریزی برنامه ای

ب) بودجه ریزی بر مبنای صفر

ج) بودجه ریزی خطی و یا افزایشی

د) بودجه ریزی عملیاتی

ص 39- پاراگراف چهارم

 

25- مزیت اصلی شیوه بودجه ریزی افزایشی چیست؟

الف) باعث کاهش تعارض می شود                                        ب) تنظیم بودجه متوازن

ج) عدم نیاز به مهارت چندان  برنامه ای و مدیریتی                   د) ایجاد تعادل نسبی

27- به لحاظ پاسخگویی مالی ماندگارترین و رایج ترین شیوه بودجه ریزی در بخش عمومی کدام است؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی              ب) برنامه ای                ج) بر مبنای صفر               د) افزایشی

28- به چه علت بودجه ریزی افزایشی به ماندگارترین شیوه بودجه ریزی تبدیل شد؟

الف) اهمیتی که در افزایش پاسخگویی مالی دارد

ب) اهمیتی که در افزایش  پاسخگویی اقتصادی دارد

ج) اهمیتی که در افزایش پاسخگویی فرهنگی دارد

د) هیچکدام

ص 40- پارگراف دوم

 

30-  کدام یک از موارد زیر جزء مزیت های بودجه ریزی افزایشی نیست.

الف) عدم نیاز به مهارت زیاد برنامه ای یا مدیریتی                   ب) کاهش تعارض

ج) اختصاص منابع به گونه ای هدفمند                                    د) الزام نبخشیدن به کارایی و اثربخشی

31- کدام یک از انواع بودجه ریزی باعث کاهش تعارض  میشو.د و این مورد منجر به چه چیزی می گردد؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی و  جلوگیری از ظهور تعارضات خفته

ب) بودجه ریزی افزایشی- ایجاد ظهور تعارضات خفته

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر- جلوگیری از ظهور تعارضات خفته

د) بودجه ریزی  افزایشی- جلوگیری از ظهور تعارضات خفته

33- چه عاملی باعث  تعادل نسبی بودجه وکاهش تعارض در فرآیند بودجه ریزی می شود؟

الف) با تغییر مسیر از بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی

ب) با تغییر مسیر از منبع یابی به بررسی برنامه ها

ج) با تغییر مسیر ا ز بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی و فاصله گرفتن از برنامه ها و فعالیت ها

د) با تغییر مسیر از بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی و نزدیک شدن به برنامه ها و فعالیت

34- چطور می توان تعارض و پیچیدگی فرآیند بودجه ریزی را در محدوده ای قابل کنترل نگه داشت؟

الف)بر اساس فرمول  بودجه پایه             ب) فرمول سهم عادلانه             ج)فرمول  بودجه پایه و سهم عادلانه                د) هیچکدام

ص 41- پاراگراف اول

 

35- کدام یک از موارد زیر جزء نقاط ضعف بودجه ریزی خطی و یا افزایشی است ؟

الف) اثر بخشی , کارآیی و اولویتهای آینده به فراموشی سپرده میشود .

ب) پاسخگو نبودن به اینکه به ازاء خرج هر واحد چه چیزی را به دست می آوریم

ج) هردو مورد الف و ب

د) هیچکدام

36- کدام گزینه صحیح است؟

الف) به ازای خرج هر واحد درآمد چه چیزی را به دست می آوریم (بودجه ریزی عملیاتی)

ب) به ازاء خرج هر واحد درآمد چه چیزی را به دست می آوریم (بودجه ریزی برنامه ای)

ج) در زمینه هزینه کردن منابع تا چه حد کارآمد هستیم. (بودجه ریزی عملیاتی)

د) گزینه ب و ج

37-  بودجه ریزی بر مبنای صفر یعنی؟

الف) به ازاء خرج هر واحد  چه چیزی را به دست می آوریم

ب) در زمینه هزینه کردن منابع تا چه  حد کار آمد هستیم

ج) باید اصلاً ا ین فعالیت ها را انجام دهیم یا اینکه باید منابع درآمدی را به فعالیت دیگر اختصاص دهیم

د) هر سه گزینه صحیح است

ص 41- پاراگراف دوم

 

38- کدام شیوه بودجه ریزی، گروههای سنتی هزینه ها را در واحدهای بزرگ سازمان دهی می کند؟

الف) بودجه ریزی افزایشی        ب) بودجه ریزی برنامه ای        ج) بودجه ریزی خطی        د) بر مبنای صفر

39- هدف کدام شیوه بودجه ریزی تأکید بر واحدهای فعالیتی است که هر یک از ردیف های بودجه به آن اختصاص یافته است؟

الف) برنامه ای              ب) بر مبنای صفر                 ج) افزایشی                 د) کد موضوعی

40- کدام شیوه بودجه ریزی به عنوان یک روش بودجه ای متمایز با عنوان نظام برنامه ریزی طراحی و بودجه ریزی محبوبیت یافت و در چه زمانی ؟

الف) بر مبنای صفر و در دهه 1960                          ب) افزایشی در دهه 1950

ج) برنامه ای در دهه 1960                                       د) برنامه ای در دهه 1950

41- مک نامارا کدام شیوه بودجه ای را در آمریکا اجرا کرد؟

الف) عملیاتی                      ب) برنامه ای                     ج) افزایشی                       د) برمبنای صفر

42- شالوده و اساس بودجه ریزی برنامه ای چیست؟

الف) نظم                   ب) برنامه                      ج) تصمیم گیری                    د) گزینه الف و ب

43- هدف از بودجه ریزی برنامه ای ......................... می باشد.

الف) ایجاد پیوندی گسسته بین برنامه ریزی و بودجه ریزی

ب) ایجاد ارتباط بین بودجه ریزی خطی و مبنای صفر

ج) ایجاد پیوندی نظام مند بین برنامه ریزی و بودجه ریزی در خدمت  اهداف مشخص

د) ایجاد برنامه گسسته بین برنامه ریزی و بودجه ریزی

44- افزایش رقابت بین شاخه های مختلف نیروهای مسلح در تولید تسلیحات نظامی بیشتر باعث شکل گیری  کدام شیوه بودجه ریزی گردید؟

الف) عملیاتی                 ب) برنامه ا ی                   ج)  افزایشی                      د) برمبنای صفر

ص 42- پاراگراف دوم

 

45- جوهر بودجه ریزی برنامه ای

الف) ابزار برای شکل دادن برنامه ریزی عمومی                  ب) برنامه و برنامه ریزی

ج) گزینه الف و ب                                                           د) هیچکدام

46- بودجه ریزی برنامه ای در چه صورتی وجود دارد؟

الف) بودجه فقط دارای برچسب بودجه برنامه ای باشد 

ب) وجود برنامه ای ملموس که  ارتباط هزینه برنامه با مجموعه ای از اهداف را برقرار می کند .

ج) بودجه دارای برچسب بوده بدون ارتباط به هزینه برنامه یا مجموعه ای از اهداف

د) وجود برنامه ای ملموس بدون ارتباط هزینه  برنامه با مجموعه ای از اهداف

48- در چه صورت آرمانها و اهداف نشان دهنده برنامه کلی سازمان عمل کننده هستند؟

الف) به صورت مستقیم با منابع بودجه ای در ارتباط باشد 

ب) به صورت غیر مستقیم با منابع بودجه ای در ارتباط باشد

ج) به طور کلی با منابع بودجه ای در ارتباط نباشد

د) به طور کلی از منابع جدا باشد

49- سطح دستاوردهای واقعی را در بودجه ریزی برنامه ای چه چیزی تعیین می کند.

الف) مقدار منابع تأمین گردیده                          ب) توانایی مدیریت برای تحقق اهداف

ج) گزینه الف و ب                                          د) هیچکدام

50- ابزار برنامه ریزی در بودجه برنامه ای کدام است؟

الف) اهداف                ب) برنامه                     ج) هدف و برنامه                       د) هیچکدام

ص 43

 

53- چه چیزی ملاک برای تصویب بودجه قرار می گیرد؟

الف) آرمانها و اهداف               ب) برنامه                  ج) هدف و برنامه                   د) هیچکدام

54- در صورت انتخاب آرمان و اهداف چه چیزی تسهیل می گردد؟

الف) تصویب بودجه                                                                ب) پاسخگویی و اثربخشی

ج) تصویب بودجه و پاسخگویی و اثربخشی                              د) هیچکدام

صفحه 43

 

55- چطور می توان نشان داد  که یک سازمان به خوبی عمل می کند و خواسته های هیئت مدیره را برآورده می کند؟

الف) مخالفت با هیأت مدیره                                                  ب) شرایط مناسب 

 ج) آرمان و اهداف واقع بینانه                                               د) با موافقت کردن با هیأت مدیره

56- مزیت بیرونی بودجه برنامه ای چیست؟

الف) انعطاف پذیری کمی دارد                       ب) اطلاعات مدیریتی مهمی در اختیار، وزیر، سیاست گذاران و تصمیم گیران      ج) تصمیم گیری مجدد درباره بودجه              د) تأکید اصلی بر تزریق اطلاعات عملکرد

43 پاراگراف سوم

ج

57- کدامیک از شیوه بودجه ریزی و قتی با داده های عملکرد همراه می شود اطلاعاتی درباره سطوح خدمات سازمان ها ارائه می دهد و پس از تصویب مجلس شهروندان را از هزینه های این خدمات آگاه می سازد ؟

الف) عملیاتی                ب) بودجه ریزی برنامه ای                    ج) افزایشی              د) بر مبنای صفر

58- یکی از اهداف بودجه ریزی ................... ایجاد و امکان دسترسی آسان تر شهروندان به اطلاعات سودمند است.

الف) بودجه ریزی کد موضوعی          ب) خطی               ج) بودجه ریزی برنامه ای          د) بر مبنای صفر

59- مزیت درونی بودجه ریزی برنامه ای کدام گزینه است.

الف) ساختار هزینه ها و اهمیت نسبی فعالیت کارمندان در سازمان را مشخص می کند

ب) اطلاعات مدیریتی مهمی را در اخیتار وزیران، سیاست گذاران و تصمیم گیران قرار می دهد

ج) گزینه الف و ب صحیح است

د) هیچکدام

60- کدام گزینه جزء معایب بودجه ریزی برنامه ای محسوب می شود؟

الف) فقدان اطلاعات تاریخی  تفصیلی                          

ب) تخصیص منابع به صورت هدفمند

ج) محدود کردن انعطاف پذیری برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر

د) گزینه الف وج

ص 44

 

61- مزیت ها و معایب بودجه ریزی برنامه ای ؟

الف) تخصیص هدفمند منابع                                           ب) کمک کردن عملکرد واحدها به کل سازمان

ج) بیان عینی و ملموس نحوه ا ستفاده از  منابع بودجه ای     د) تمام موارد

62- کدام شیوه بودجه ریزی به لباس هایی که کاملاً اندازه فرد مورد نظر است تشبیه کرده اند؟

الف) عملیاتی           ب) بودجه ریزی برنامه ای              ج) بر مبنای صفر              د) افزایشی

63- در بودجه ریزی برنامه  ای تأکید اصلی بر چیست؟

الف) تزریق اطلاعات عملکرد در فرآیند تغییر اولویت های هزینه به منظور بهینه سازی تخصیص بودجه

ب) محدود کردن انعطاف پذیری برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر

ج) زمان بر بودن آن

د) انعطاف پذیری

64- کدام شیوه بودجه ریزی زمان برتر است؟

الف) عملیاتی               ب) بودجه ریزی برنامه ای              ج) کاهشی                 د) بر مبنای صفر

65- هدف اصلی بودجه ریزی برنامه ای چیست؟

الف) خام کردن به لحاظ سیاسی                  ب) بهینه سازی تخصیص بودجه

ج) تصمیم گیری مجدد             د) محدود کردن انعطاف پذیری برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر

ص 45- بودجه ریزی بر مبنای صفر

 

66- بودجه ریزی بر مبنای صفر اولین بار توسط

الف) آرون ویلدافسکی                     ب) مک نامارا                    ج) روبرت                   د) پیترفیر

67- هدف فیر چه بود؟

الف) بهینه سازی تخصیص بودجه  شرکت تگزاس اینسترومنتز

ب ) حفظ کردن توان رقابتی  شرکت تگزاس اینسترومنتز با شرایط متغیر بازار

ج) کمک کردن عملکرد واحدها به کل شرکت  

د) ساختار هزینه ها و اهمیت نسبی فعالیت کارمندان در شرکت  مشخص شود

68- دلیل کاری که انجام می دهیم چیست؟ بآیا نباید از منابع بودجه برای انجام کاری دیگر استفاده کنیم ؟ هر سال بودجه را دون فرض برخورداری از انچه سال گذشته انجام دادیم آغاز کنیم مربوط به کدام شیوه بودجه ریزی است؟

الف) خطی                ب) برنامه ای                    ج) بر مبنای صفر                د) کد موضوعی

69- فلسفه طرح همیشگی این پرسش که دلیل تداوم فعالیت های گذشته چیست جوهر اصلی کدام شیوه بودجه ریزی است؟

الف) خطی            ب) بودجه ریزی بر مبنای صفر               ج) افزایشی               د) عملیاتی

70- کدام شیوه بودجه ریزی بر  این فرض استوار است که بودجه ریزی را می توان به عنوان ابزاری برای شکل دادن به سیاست عمومی و ایجاد برنامه ریزی نظام مند به کار برد؟

الف) کد موضوعی                ب) برنامه ای                ج) افزایشی                د) بر مبنای صفر

71- درخواست از مدیران برای کاهش بودجه نسبت به سال قبل و افزودن درخواست خود به بودجه چه نامیده می شود؟

الف) بودجه ریزی صفر     ب) بودجه ریزی صفر تعدیل یافته       ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر    د) هیچکدام

72- عناصر اصلی شیوه بودجه ریزی بر مبنای صفرکه بر اساس اولویت رتبه بندی شده اند چیست ؟

الف) واحدهای تصمیم گیری، بودجه کاهش یافته , بسته های تصمیمات

ب) بودجه پایه , واحد های تصمیم گیری، بودجه کاهش یافته و بسته های تصمیمات

ج) وحد تصمیم گیری و بسته های تصمیمات و بودجه کاهش یافته و بودجه پایه

د) واحدهای تصمیم گیری، بودجه کاهش یافته، بسته های تصمیمات  و بودجه پایه

73- سطح بودجه کاهش یافته چیست؟

الف) درصدی که بر اساس دستورالعمل ها باید به زیر سطح بودجه پایه کاهش یابد

ب) مبلغی که بر اساس دستورالعمل ها باید به زیر سطح بودجه پایه کاهش یابد

ج) بند الف و ب

د) هیچکدام

74- سطح بودجه کاهش یافته شامل می شود؟

الف) خدمات حیاتی و یا ضروری                    ب) برنامه های موجود   

ج) برنامه  های جدید                                       د ) تمام موارد صحیح است

75-  افزایش های جداگانه سطح بودجه کاهش یافته که بر  اساس اولویت برای حفظ برنامه های موجود، افزایش بار کاری یا برنامه جدید رتبه بندی شده چه نامیده می شود؟

الف) واحد تصمیم گیری        ب) بودجه کاهش یافته          ج) بسته های تصمیمات          د) هیچکدام

ص 47- پاراگراف اول

77- روش بودجه بندی بر مبنای صفر به چه شکلی است؟

الف) به شکل بسته های افزایش و کاهش در مرحله تدوین است که مدیران بودجه ای مجبورند درخواستهای بودجه ای خود را بین 10 تا 20 درصد افزایش دهند

ب) به شکل بسته های افزایشی در مرحله تدوین است که مدیران مجبورند درخواستهای بودجه ای خود را بین 10 تا 20 درصد افزایش دهند

ج) به شکل بسته های افزایشی و کاهشی است در مرحله تدوین بودجه است که مدیران مجبورند درخواستهای بودجه ای خود را بین 10 تا 20 درصد کاهش دهند

د) به شکل بسته های کاهشی در مرحله تدوین بودجه است که مدیران مجبورند درخواستهای خود را بین 10 تا 20 درصد کاهش دهند

78- در کدام شیوه  بودجه ریزی به مدیران فرصت داده می شود تا تصمیمات جدیدی را تجربه کنند؟

الف) بودجه ریزی افزایشی                                ب) بودجه ریزی برنامه ای  

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر                            د) بودجه ریزی کاهشی

79- کدام شیوه بودجه ریزی باعث تضعیف روحیه بخشی از کارمندانی که برنامه های خود را بخشی ازیک بسته کاهشی می بینند  می شود؟

الف) بودجه ریزی کاهشی                                ب) بودجه ریزی افزایشی

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر                          د) بودجه ریزی برنامه ای

80) تعریف زیر تعریف کدامیک از شیوه های بودجه ریزی است؟

«برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصص یافته به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرا آن برنامه را نشان می دهد»

الف) بودجه ریزی کاهشی                              ب) بودجه ریزی افزایشی

ج) بودجه ریزی عملیاتی                                د) بودجه ریزی برنامه ای

صفحه 48- پاراگراف اول

 

81- در کدام شیوه بودجه ریزی با هر میزان اعتبار تخصیص یافته به هر برنامه، می بایست مجموعه معینی از اهداف تأمین شود؟

الف) بودجه ریزی افزایشی                               ب) بودجه ریزی عملیاتی

ج) بودجه ریزی برنامه ا ی                                 د) بودجه ریزی کاهشی

82- منظور از بودجه عملیاتی مطلوب چیست؟

الف) بودجه عملیاتی مطلوب باید همراه با نتایج پیش بینی شده باشد.

ب) بودجه عملیاتی مطلوب باید بدون توجه به نتایج پیش بینی شده باشد

ج) بودجه عملیاتی مطلوب به تفکیک برنامه ها یا دستگاههای اجرایی همراه یا نتایج پیش بینی شده باشد

د) هیچکدام

83-  در کدام شیوه به روشنی ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط دولت و نتایج حاصله  برای مردم نشان داده و شرح داده میشود.

الف) بودجه ریزی افزایشی                  ب) برنامه ا ی               ج) عملیاتی                د) برمبنای صفر

84- کدام گزینه صحیح است؟

الف) یک بودجه عملیاتی، تمامی فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز در برنامه و نیز تخمین دقیقی از هزینه فعالیتها را در بر می گیرد.

ب)یک  بودجه عملیاتی فقط فعالیتهای مستقیم مورد نیاز در برنامه را در بر می گیرد

ج) یک بودجه عملیاتی فقط فعالیتهای غیرمستقیم مورد نیاز در برنامه را در بر می گیرد

د) یک بودجه عملیاتی، تمامی فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز در برنامه را بدون توجه به هزینه آنها در بر می گیرد

85- یک مدیر دولتی چطور می تواند منابع تحت کنترل خود را به کارآمدترین شیوه اداره کند؟

الف) اطلاعات دقیق و به هنگام در مورد عملکردهای سازمان خود داشته باشد

ب) اطلاعات دقیق و به هنگام در مورد هزینه و عملکردهای سازمان  خود داشته باشد

ج) اطلاعات دقیق و به هنگام در مورد هزینه سازمان خود داشته باشد

د) هیچکدام

ص 48- پاراگراف دوم

 

86- در بودجه ریزی عملیاتی کلید مدیریت صحیح در چیست؟

الف) تشریح ارتباط بین اعتبارات هنزیه شده توسط دولت و نتایج حاصله برای  مردم

ب) ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط مردم و نتایج حاصله  توسط دولت

ج) بدون توجه به ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط مردم و نتایج حاصله  توسط دولت

د) بدون توجه به ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط دولت و نتایج حاصله توسط مردم

ص 49- پاراگراف اول

 

88- بودجه عملیاتی شامل چه نوع فرآیندی است؟

الف) فرآیندی از پائین به بالا                                    

 ب) فرآیندی از بالا به پائین

ج) فرآیندی از بالا به پائین و پائین به بالا به طور همزمان

د) هیچکدام

صفحه 49- پاراگراف دوم

 

90) بودجه ریزی عملیاتی  چطور می تواند به تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع کمک موثر نماید؟

الف) با نشان دادن اثرات بالقوه افزایش یا کاهش بودجه

ب) با نشان دادن اثرات بالقوه کاهش بودجه

ج) با نشان دادن اثرات بالقوه افزایش بودجه

د) هیچکدام

ص 49- پاراگراف سوم

 

91- بودجه ریزی عملیاتی یک .................. است که .................................... در همه سطوح در آن دست اندرکارند.

الف) فرآیند جداگانه- تمامی کارمندان                         ب) فرآیند مستمر- تمامی مدیران

ج) فرآیند جداگانه تمامی مدیران                                  د) فرآیند مستمر- تمامی کارمندان

92- کدام شیوه بودجه ریزی به تخصیص موثرتر منابع در درون سازمان منجر و باعث بهره برداری از منابع تخصیص یافته برای رسیدن به اهداف و نتایج  مد نظر سیاستگداران و برنامه ریزان  می شود؟

الف) بودجه ریزی افزایشی                                   ب) بودجه ریزی عملیاتی

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر                            د) بودجه ریزی برنامه ای

صفحه 49- پاراگراف دوم

 

93- کدام نوع شیوه بودجه ریزی به عنوان یک ابزار تشخیص ارزشمند برای دستیابی به درکی عمیق و زیربنایی از رابطه بین منابع به کار گرفته شده و عملکرد هاست؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی                       ب) بودجه ریزی افزایشی

ج) بر مبنای صفر                                      د) بودجه ریزی برنامه ای

94- از چه حیثی بودجه عملیاتی نسبت به بودجه سنتی گویاتر است؟

الف) اگر خوب تهیه شده باشد با شفافیت بیشتری عملکرد اجرایی برنامه ها را نشان می دهد

ب) اگر خوب تهیه شده باشد با شفافیت کمتری عملکرد اجرایی برنامه ها را نمایش می دهد

ج) اگر خوب تهیه شده باشد با شفافیت بیشتری عملکرد آینده برنامه ها را نشان می دهد

د)هیچکدام

ص 50- پاراگراف اول

 

95- چطور می توان از بودجه ریزی عملیاتی به عنوان ابزاری موثر که نشان دهنده میزان مخارج  در هر زمینه چه تأثیری بر کیفیت و کمیت نتایج حاصله دارد؟

الف) بودجه عملیاتی بدون استفاده از شاخص های فعالیت مبنای ستاده ی مورد انتظار و اهداف عملیاتی را مشخص می کند

ب) بودجه عملیاتی با استفاده از شاخص های فعالیت مبنای ستاده ی مورد انتظار و اهداف عملیاتی را مشخص می کند

ج) بودجه عملیاتی با استفاده از شاخص های ستاده مبنای فعالیت را مشخص می کند

د) بودجه عملیاتی بدون استفاده از شاخص های ستاده مبنای فعالیت را مشخص می کند

96- کدام یک از شیوه بودجه ریزی امکان ایجاد اهداف دو بخشی را به دست می دهدکه با استفاده از آن می توان ابعاد هزینه ای و نتایج برنامه ها را اندازه گیری کرد ؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی         ب) افزایشی               ج) برمبنای صفر             د) برنامه ای

97- بودجه ریزی عملیاتی امکان ایجاد اهداف دو بخشی را ممکن می سازد در این ارتباط کدام عبارت صحیح است ؟

الف) هر دو هدف  می تواند مرتبط با یک نتیجه مطلوب باشد

ب) هر دوهدف مرتبط با اجرا برنامه با یک نرخ هزینه واحد معین باشد

ج) قسمتی از یک هدف که می تواند مرتبط با یک نتیجه مطلوب باشد و قسمت دیگر هدفی که اجرا برنامه با یک نرخ هزینه واحد معین باشد

د) هیچکدام

ص 50- پاراگراف چهارم

 

98- چطور میتوان بهبود عملیاتی را بر حسب کاهش هزینه واحد ارائه خدمات را بیان کرد؟

الف) با استفاده از اطلاعات مربوط به هزینه واحد

ب)با  ا ستفاده ا ز اطلاعات عناوین برنامه ها

ج) با استفاده از اهداف مرتبط با یک نتیجه مطلوب

د) هیچکدام

99- در کدامیک از شیوه های بودجه ریزی  پاداش مدیران بر مبنای عملکرد آنان تعیین می شود؟

الف) بودجه ریزی افزایشی           ب) بر مبنای صفر            ج) عملیاتی              د) برنامه ای

100- در کدام یک از شیوه های بودجه ریزی می توان عملکرد مقایسه ای مفیدی انجام دادو از طریق آن واحدهایی که هزینه واحد آنها پایین تر است را شناسایی نمود ؟

الف) بودجه ریزی افزایشی             ب) بر مبنای صفر                          ج) عملیاتی              د) برنامه ای

101- کدامیک از شیوه های بودجه ریزی نیازمند صرف زمان و برخورداری از بینش و قدرت رهبری است؟

الف) برنامه ا ی             ب) بودجه ریزی عملیاتی               ج) کاهشی             د) افزایشی

102- یکی از نخستین چالش های مهم برای هر سازمان چیست؟

الف) فعالیت های تشکیل دهنده هر برنامه                   ب) شناسایی برنامه ها

ج) شناسایی برنامه ها و طرح ها                                د) هیچکدام

103- در این روش بودجه ریزی مدیران ممکن است نیاز به ترکیب، تقسیم و یا  تعریف دوباره فعالیت ها پیدا کنند؟

الف) برنامه ای                ب) بر مبنای  صفر                     ج) افزایشی                 د) عملیاتی

104- در بودجه ریزی عملیاتی چطور می توان از صرف زمان و انرژی قابل توجه  در شناسایی هزینه فعالیتها جلوگیری کرد؟

الف) باید از قبل مقدمات این کار را با  ایجاد سیستم حسابداری مناسب به وجود آورد.

ب) باید سیستمی تعیین کرد که برنامه سازمان را مشخص کند

ج) ایجاد سیستمی که بودجه سازمان را مشخص کند

د) هیچکدام

ص 52- پاراگراف دوم

105- یک چالش عمده در بودجه ریزی عملیاتی ..........................................................

الف) تعریف شاخص های هزینه که از طریق ایجاد سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ممکن می سازد

ب) تعریف شاخص های عملکردی است که از طریق ارتقاء سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ممکن است

ج) تعریف شاخص های عملکردی است که از طریق ایجاد سیستم های اطلاعاتی مالی ومدیریتی ممکن است

د) تعریف شاخص های برنامه که از طریق ایجاد سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ممکن است

ص 52- پاراگراف سوم

 

106- یکی از مهم ترین  وجه افتراق شیوه های بودجه ریزی در چیست؟

الف) نوع اهداف                     ب) نوع برنامه                  ج) نوع بودجه                  د) نوع نگرش

107- اولین هدف در بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای با در نظر گرفتن ترتیب کدام گزینه است؟

الف) پاسخگویی مالی - پاسخ گویی در زمینه  کارایی           ب) پاسخگویی مالی- پاسخگویی برنامه ای

ج) پاسخ گویی در زمینه کارآیی - پاسخ گویی مالی             د) پاسخ گویی برنامه ای - پاسخ گویی مالی

108- اولین هدف در بودجه ریزی عملیاتی و بر مبنای صفر به ترتیب کدام گزینه است؟

الف) پاسخگویی مالی - پاسخ گویی در زمینه  کارایی           

ب) پاسخگویی مالی - پی گیری برنامه های اولویت دار

ج) پیگیری برنامه های اولویت دار - کارآیی  

د) کارآیی- پیگیری برنامه های اولویت دار

109- مدیران برنامه و تحلیل گران برنامه نقش آفرینان کدام روش نوین بودجه ریزی است ؟؟

الف) افزایشی              ب) برنامه ای               ج) عملیاتی                 د) برمبنای صفر

صفحه 53- مربوط به جدول

110- هدف کدام یک از شیوه های بودجه ریزی (پاسخگویی مالی) است؟

الف) افزایشی           ب) برنامه ای           ج) عملیاتی             د) بر مبنای صفر

111- هدف کدام یک از شیوه های بودجه ریزی (پاسخگویی برنامه ای) است؟

الف) افزایشی           ب) برنامه ای            ج) عملیاتی              د) بر مبنای صفر

112- هدف کدام یک از شیوه های بودجه ریزی (کارایی و اثربخشی برنامه) است.

الف) افزایش               ب) عملیاتی               ج) برنامه ای                 د) بر مبنای صفر

113- هدف کدام یک از شیوه های بودجه ریزی (اولویت دار و مناسب بودن آنچه انجام می شودو باید انجام شود) می باشد.

الف) افزایشی              ب) عملیاتی                 ج) برنامه ای                 د) بر مبنای صفر

114- نائل شدن برنامه به اهداف و آرمانها جزء پرسش های اصلی کدام یک از شیوه های بودجه ریزی است ؟

الف) افزایشی              ب) عملیاتی                 ج) برنامه ای                 د) بر مبنای صفر

115- آیا اعتبار همانطور که قصد داریم خرج می شود جزء پرسش های اصلی  کدام شیوه بودجه ریزی است؟

الف) عملیاتی                 ب) افزایشی                   ج) بر مبنای صفر                    د) برنامه ای

116-  ( آیا برنامه به ا هداف و آرمانهایش نائل می شود؟) این جمله مربوط به کدام شیوه  بودجه ریزی است؟

الف) عملیاتی                  ب) افزایشی                    ج) برنامه ای                     د) بر مبنای صفر

117- ویژگی اصلی بودجه ریزی افزایشی؟

الف) تأکید بر گذشته یا سال گذشته عنوان پایه   

ب) استفاده از فرمول هایی مثل سهم عادلانه بر ایجاد توازن بودجه ای

ج) تأکید بر طرح و هدف ها  

د) گزینه الف و ب

118- نیازمند بودجه ریزی بر اساس برنامه و تاکید بر طرح ها ,آرمان ها و اهداف برنامه  از ویژگیهای  کدام یک از شیوه های بودجه ریزی است؟

الف) افزایشی                  ب) برنامه ای                     ج) بر مبنای صفر                  د) عملیاتی

119- نقش آفرینان اصلی در بودجه ریزی خطی چه کسانی هستند.

الف) حسابداران و مدیران  بودجه                         ب) مدیران برنامه و تحلیل گران برنامه

ج) تحلیل گران برنامه                                        د) گزینه الف و ب

120- نقش آفرینان اصلی در بودجه مدیران برنامه ای چه کسانی هستند؟

الف) حسابداران و مدیران  بودجه                            ب) مدیران برنامه و تحلیل گران برنامه

ج) مدیران بودجه                                                    د) گزینه الف و ب

121- نقش آفرینان اصلی در بودجه ریزی عملیاتی چه کسانی هستند؟

الف) حسابداران و مدیران                                 ب) مسئولیت ارشد دستگاه و کارشناسان اداری و عادی

ج) مدیران برنامه و تحلیل گران برنامه               د) بستگی به جایگاه اصلی قدرت دارد

122- نقش آفرینان اصلی بودجه ریزی بر مبنای صفر چه کسانی هستند؟

الف) مسئولین ارشد دستگاه ها  

ب) بستگی به جایگاه اصلی قدرت می توان بودجه ریزی صفر را در هر یک از سطوح یا کل سطوح اجرا کرد

ج) مدیران برنامه و تحلیل گران

 د) حسابداران و مدیران بودجه

123- شرایط لازم برای موفقیت بودجه ریزی افزایشی؟

الف) منابع لازم برای ایجاد طرح ها و اهداف  

ب) منابع قابل توجه برای ایجاد شاخصهای معتبر

ج) حداقل زمان مورد  نیاز و حداقل تخصص مورد نیاز برای پیگیری بودجه 

د) نیازمند زمان برای جلب اعتماد

124- شرایط لازم برای موفقیت بودجه ریزی برنامه ا ی؟

الف) منابع لازم برای ایجاد طرح ها وآرمان ها و  اهداف

ب) منافع قابل توجه برای ایجاد شاخص معتبر

ج) حداقل  کردن زمان مورد نیاز

د) تمام موارد

125-  شرایط لازم برای موفقیت بودجه ریزی عملیاتی؟

الف) منابع قابل توجه برای ایجاد شاخص های معتبر                      

   ب) نیازمند زمان برای جلب اعتماد تصمیم گیران برای ایجاد  شاخص های عملکردی                      

ج) منابع لازم برای ایجاد طرح ها وآرمان ها و  اهداف                            د) تمام موارد

126- شرایط لازم برای موفقیت بودجه ریزی بر مبنای صفر؟

الف) نیازمند زمان و منابع چشمگیر برای بازنگری فعالیت ها  ازصفر

 ب) نیازمند پرسنل و مدیران که اعتماد به نفس داشته باشند

ج) نیازمند زمان برای جلب اعتماد   

د) گزینه الف و ب

127- کدام شیوه بودجه ریزی در کمبود زمان خوب عمل می کند و این جزء نقاط قوت  است یا ضعف؟

الف) افزایشی- قوت             ب) افزایشی - نقاط ضعف         

ج) برنامه ای - نقاط قوت      د) برنامه ای-  نقاط ضعف

128-  نقاط قوت بودجه ریزی برنامه ای؟

الف) ایجاد پیوند آشکار بین فعالیت های برنامه و تخصیص بودجه

ب) بخش ها را به کل پیوند دهد

ج) حال را به آینده پیوند می دهد

د) تمام موارد

129- کدامیک جزء نقاط ضعف بودجه ریزی افزایشی است؟

الف) نیازمند سرمایه بالا است                             ب) احتمال ایجاد تعارض بالا است

ج) زمان بر و پرهزینه است                                د) کارآیی , اثر بخشی، ملاحظات آتی  نادیده گرفته می شود

130- کدام یک از گزینه های زیر جزء نقاط ضعف بودجه ریزی برنامه ای است؟

الف) نیازمند سرمایه بالا در زمینه منابع و احتمال ایجاد تعارض زیاد

ب) زمان بر و پر هزینه

ج) کارآیی، اثربخش

د) ایجاد فشار بالا به منابع سازمان

131- کدام یک از گزینه های زیر جزء نقاط ضعف بودجه ریزی عملیاتی است؟

الف) زمان بر است

ب) پر هزینه است

ج) به دلیل ترس از استفاده از شاخص ها برای مجازات و  تنبیه دارای پتانسیل مقاومت زیاد است

د) تمام موارد

132- کدام یک از موارد زیر از جمله نقاط ضعف بودجه ریزی بر مبنای صفر است؟

الف) فشار زیاد به منابع سازمان                                                                   ب) تهدید کننده است

ج) باعث  ایجاد مقاومت و دشوار بودن مقایسه بین واحدهای  سازمان            د) تمام موارد

133- کدام گزینه نقاط قوت بودجه ریزی عملیاتی را عنوان می کند؟

الف) فرصت بازنگری در فرضیات و فعالیت کنونی را فراهم می کند

ب) فرصت تجدیدنظر و تخصیص منابع را فراهم می کند

ج) برای مستند سازی دستاوردها شیوه های عینی ایجاد می کند

د) هیچکدام

134- فراهم کردن فرصت بازنگری در فرضیات و فعالیتهای کنونی و فراهم سازی فرمت تجدیدنظر در تخصیص منابع جزء نقاط قوت کدامیک از شیوه های بودجه ریزی است؟

الف) بر مبنای صفر                ب) کاهشی                  ج) افزایشی                 د) عملیاتی

جمع بندی و نتیجه گیری:

135-  کلیه شیوه  های بودجه ریزی چه امکاناتی را فراهم می  کند؟

الف) تعیین کردن قواعد تصمیمات بودجه ای

ب) امکان ارزیابی نتایج حاصل از اجرا ی تصمیمات مزبور

ج) گزینه الف و ب

د) هیچکدام

136- محور  مشترک اشیوه  ها ی بودجه ریزی  در چیست؟

الف) تلاش برای از کم ثر کردن  تصمیمات گروههای هم سود  در چهارچوب محدودیت های  بودجه ای

ب) تلاش برای نظم بخشیدن به تصمیمات گروههای هم سود در چهارچوب محدودیت های بودجه ای

ج) تلاش برای نظم بخشیدن به تصمیمات گروههای هم سود بدون توجه به محدودیت های  بودجه ای

د) هیچکدام

137- اصلی  ترین هدف بودجه ریزی افزایشی؟

الف) کارایی و اثربخشی                                                                            ب) پاسخگویی مالی 

ج) هزینه شدن اعتبارات بودجه بر اساس خواست مقام قانون گذار               د) ب و ج

138- پاسخگویی برنامه ای جزء اهداف کدام یک از  شیوه های بودجه ریزی است؟

الف) عملیاتی               ب) برنامه ای                        ج) افزایشی                   د)بر مبنای صفر

139- برقراری ارتباط بین وجوه  تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج حاصل از آن بر نامه  جزء کدامیک از شیوه های نوین بودجه ریزی است ؟

الف) برنامه ای                ب) عملیاتی                    ج) افزایشی                د) بر مبنای صفر

140- در بودجه ریزی عملیاتی چه چیزهایی بر آورد می شود؟

الف) تعیین دقیق فعالیت های هر برنامه                        ب) تعیین دقیق هزینه هر کدام از برنامه ها

ج) توجهی به تعیین فعالیت ها ندارد                            د) الف و ب

141- هدف اصلی بودجه ریزی عملیاتی؟

الف) کارآیی                 ب) تعیین دقت فعالیتها                ج) توجه به تعیین هزینه              د) الف و ب

142- برای دستیابی به کارایی در بودجه ریزی عملیاتی اولین قدم چیست؟

الف) تعریف هزینه          ب) تعریف شاخص عملکرد           ج) تعریف استاندارد هزینه          د) هیچکدام

143- پاسخ به نیازهای ناشی از تحولات روز در کدام شیوه بودجه ریزی مطرح می گردد؟

الف) عملیاتی              ب) کاهشی              ج) بر مبنای صفر                د) افزایشی

144- این سئوال د ر کدام شیوه بودجه ریزی مطرح می شود؟ (چرا تصور می کنیم حتماً باید مقید به همان برنامه ای باشیم که در  قبل هدف قرار داده ایم؟)

الف) افزایشی                ب) بر مبنای صفر                 ج) عملیاتی                     د) برنامه ای

 

 

سئوال

الف

ب

ج

د

سئوال

الف

ب

ج

د

 

 

 

 

 

40

 

 

P

 

 

 

 

 

 

41

 

P

 

 

 

 

 

 

 

42

 

P

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

P

 

 

 

 

 

 

44

 

P

 

 

 

 

 

 

 

45

 

P

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

P

8

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

P

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

P

 

 

 

 

 

 

50

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

P

53

P

 

 

 

15

 

 

P

 

54

 

P

 

 

16

 

 

P

 

55

 

 

P

 

17

 

P

 

 

56

 

P

 

 

18

 

 

P

 

57

 

P

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

P

 

 

 

 

 

 

59

P

 

 

 

21

 

 

P

 

60

 

 

 

P

22

 

 

P

 

61

 

 

 

P

 

 

 

 

 

62

 

P

 

 

 

 

 

 

 

63

P

 

 

 

25

 

 

P

 

64

 

P

 

 

 

 

 

 

 

65

 

P

 

 

27

 

 

 

P

66

 

 

P

 

28

P

 

 

 

67

 

P

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

P

 

30

 

 

P

 

69

 

P

 

 

31

 

 

 

P

70

 

 

 

P

 

 

 

 

 

71

 

 

P

 

33

 

 

P

 

72

 

 

 

P

34

 

 

P

 

73

P

 

 

 

35

P

 

 

 

74

 

 

 

P

36

 

 

 

P

75

 

 

P

 

37

 

 

P

 

 

 

 

 

 

38

 

P

 

 

77

 

 

P

 

39

P

 

 

 

78

 

 

P

 

 

 

 

 

 

79

 

 

P

 

 

 

 

 

 

80

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال

الف

ب

ج

د

سئوال

الف

ب

ج

د

81

 

P

 

 

123

 

 

P

 

82

 

 

 

P

124

P

 

 

 

83

 

 

P

 

125

 

 

 

P

84

P

 

 

 

126

 

 

 

P

85

 

P

 

 

127

P

 

 

 

86

P

 

 

 

128

 

 

 

P

 

 

 

 

 

129

 

 

 

P

88

 

 

P

 

130

P

 

 

 

 

 

 

 

 

131

 

 

 

P

90

P

 

 

 

132

 

 

 

P

91

 

P

 

 

133

 

 

P

 

92

 

P

 

 

134

P

 

 

 

93

P

 

 

 

135

 

 

P

 

94

P

 

 

 

136

 

P

 

 

95

 

P

 

 

137

 

P

 

 

96

P

 

 

 

138

 

P

 

 

97

 

 

P

 

139

 

P

 

 

98

P

 

 

 

140

 

 

 

P

99

 

 

P

 

141

P

 

 

 

100

 

 

P

 

142

 

P

 

 

101

 

P

 

 

143

 

 

P

 

102

P

 

 

 

144

 

P

 

 

103

 

 

 

P

 

 

 

 

 

104

P

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

P

 

 

 

 

 

 

 

106

P

 

 

 

 

 

 

 

 

107

 

P

 

 

 

 

 

 

 

108

 

 

 

P

 

 

 

 

 

109

 

 

 

P

 

 

 

 

 

110

P

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

P

 

 

 

 

 

 

 

112

 

P

 

 

 

 

 

 

 

113

 

 

 

P

 

 

 

 

 

114

 

 

 

P

 

 

 

 

 

115

 

P

 

 

 

 

 

 

 

116

 

 

P

 

 

 

 

 

 

117

 

 

 

P

 

 

 

 

 

118

 

P

 

 

 

 

 

 

 

119

P

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

P

 

 

 

 

 

 

 

121

 

P

 

 

 

 

 

 

 

122

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 


 
نمونه سئوالات فصل دوم کتاب بودجه ریزی عملیاتی
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۱   کلمات کلیدی:

ص 38 پاراگراف اول

 

8- تکامل شیوه بودجه ریزی چه نوع داستانی محسوب می شود و از چه لحاظ قابل اهمیت است؟

الف) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با سیاست است- تاریخی

ب) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با قدرت است- سیاسی

ج) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با قدرت است- تاریخی

د) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با سیاست است- سیاسی

ص 38 پاراگراف دوم

 

14- رویکرد برنامه ای و اطلاعات محور  بر چه چیزی تأکید دارد؟

الف)بر اهمیت انعکاس نظرات گروههای هم سود  تاکید میکند .

ب) اهمیت  اطمینان از اینکه بودجه های تخصیصی مواردی چون اثربخشی و کارآیی برنامه های عقلانی را در نظر میگیرند

ج) هر دو مورد الف و ب

د)هیچکدام

ص 38 پاراگراف سوم

 

15- در بودجه ریزی افزایشی

الف) بودجه ریزی کد موضوعی                             ب) بودجه ریزی خطی

ج) بودجه ریزی خطی و یا کد موضوعی                   د) بودجه ریزی  بر مبنای صفر

16- بودجه ریزی خطی چه ا مکانی را فراهم می کند؟

الف) با افزایش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده می کنیم و نیاز به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی و کارآیی است

ب) با کاهش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده میکنیم و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی و کارآیی است.

ج) با افزایش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده میکنیم  و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای اثربخشی و کارآیی نیست

د) با کاهش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده میکنیم و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی و کارآیی نیست .

17- در بودجه ریزی کد موضوعی از چه چیز شروع و هر سال بر چه مبنایی به کاهش یا افزایش ناچیزی می پردازیم؟

الف) بودجه عادلانه- بودجه پایه  موجود                 ب) بودجه پایه موجود - سهم عادلانه

ج) سهم عادلانه- بودجه پایه  موجود                              د) بودجه پایه موحود - بودجه عادلانه

18- در بودجه ریزی افزایشی به چه چیزهایی نیاز است؟

الف) آگاهی از ارتباط برنامه ای هر ردیف بودجه ای

ب) نقش هر یک از برنامه ها و ردیف ها در نیل به اهداف کلی برنامه رسالت سازمان

ج) به هیچ کدام از موارد بالا نیازی نیست

د) به هر دو مورد الف و ب نیاز است

 

ص 39- پاراگراف دوم

 

21- بودجه ریزی خطی برای نخستین بار در چه زمانی و چه عنوان معرفی گردید.

الف) سده بیستم به عنوان بخشی از اصلاحات بودجه ای برای کاهش فساد اخلاقی

ب) سده نوزدهم به عنوان بخشی از اصلاحات بودجه ای برای کاهش فساد سیاسی

ج) اوایل سده بیستم به عنوان بخشی از ا صلاحات بودجه ای برای کاهش فساد سیاسی

د) اواخر سده بیستم به عنوان بخشی از ا صلاحات بودجه ای برای کاهش فساد سیاسی

پاراگراف دوم

 

22-  در کدام روش بودجه ریزی  پیگیری منابع مالی از زمان تخصیص توسسط مجلس تا هزینه کرد آن توسط سازمان آسان تر است ؟

الف) بودجه ریزی برنامه ای

ب) بودجه ریزی بر مبنای صفر

ج) بودجه ریزی خطی و یا افزایشی

د) بودجه ریزی عملیاتی

ص 39- پاراگراف چهارم

 

25- مزیت اصلی شیوه بودجه ریزی افزایشی چیست؟

الف) باعث کاهش تعارض می شود                                        ب) تنظیم بودجه متوازن

ج) عدم نیاز به مهارت چندان  برنامه ای و مدیریتی                   د) ایجاد تعادل نسبی

27- به لحاظ پاسخگویی مالی ماندگارترین و رایج ترین شیوه بودجه ریزی در بخش عمومی کدام است؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی              ب) برنامه ای                ج) بر مبنای صفر               د) افزایشی

28- به چه علت بودجه ریزی افزایشی به ماندگارترین شیوه بودجه ریزی تبدیل شد؟

الف) اهمیتی که در افزایش پاسخگویی مالی دارد

ب) اهمیتی که در افزایش  پاسخگویی اقتصادی دارد

ج) اهمیتی که در افزایش پاسخگویی فرهنگی دارد

د) هیچکدام

ص 40- پارگراف دوم

 

30-  کدام یک از موارد زیر جزء مزیت های بودجه ریزی افزایشی نیست.

الف) عدم نیاز به مهارت زیاد برنامه ای یا مدیریتی                   ب) کاهش تعارض

ج) اختصاص منابع به گونه ای هدفمند                                    د) الزام نبخشیدن به کارایی و اثربخشی

31- کدام یک از انواع بودجه ریزی باعث کاهش تعارض  میشو.د و این مورد منجر به چه چیزی می گردد؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی و  جلوگیری از ظهور تعارضات خفته

ب) بودجه ریزی افزایشی- ایجاد ظهور تعارضات خفته

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر- جلوگیری از ظهور تعارضات خفته

د) بودجه ریزی  افزایشی- جلوگیری از ظهور تعارضات خفته

33- چه عاملی باعث  تعادل نسبی بودجه وکاهش تعارض در فرآیند بودجه ریزی می شود؟

الف) با تغییر مسیر از بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی

ب) با تغییر مسیر از منبع یابی به بررسی برنامه ها

ج) با تغییر مسیر ا ز بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی و فاصله گرفتن از برنامه ها و فعالیت ها

د) با تغییر مسیر از بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی و نزدیک شدن به برنامه ها و فعالیت

34- چطور می توان تعارض و پیچیدگی فرآیند بودجه ریزی را در محدوده ای قابل کنترل نگه داشت؟

الف)بر اساس فرمول  بودجه پایه             ب) فرمول سهم عادلانه             ج)فرمول  بودجه پایه و سهم عادلانه                د) هیچکدام

ص 41- پاراگراف اول

 

35- کدام یک از موارد زیر جزء نقاط ضعف بودجه ریزی خطی و یا افزایشی است ؟

الف) اثر بخشی , کارآیی و اولویتهای آینده به فراموشی سپرده میشود .

ب) پاسخگو نبودن به اینکه به ازاء خرج هر واحد چه چیزی را به دست می آوریم

ج) هردو مورد الف و ب

د) هیچکدام

36- کدام گزینه صحیح است؟

الف) به ازای خرج هر واحد درآمد چه چیزی را به دست می آوریم (بودجه ریزی عملیاتی)

ب) به ازاء خرج هر واحد درآمد چه چیزی را به دست می آوریم (بودجه ریزی برنامه ای)

ج) در زمینه هزینه کردن منابع تا چه حد کارآمد هستیم. (بودجه ریزی عملیاتی)

د) گزینه ب و ج

37-  بودجه ریزی بر مبنای صفر یعنی؟

الف) به ازاء خرج هر واحد  چه چیزی را به دست می آوریم

ب) در زمینه هزینه کردن منابع تا چه  حد کار آمد هستیم

ج) باید اصلاً ا ین فعالیت ها را انجام دهیم یا اینکه باید منابع درآمدی را به فعالیت دیگر اختصاص دهیم

د) هر سه گزینه صحیح است

ص 41- پاراگراف دوم

 

38- کدام شیوه بودجه ریزی، گروههای سنتی هزینه ها را در واحدهای بزرگ سازمان دهی می کند؟

الف) بودجه ریزی افزایشی        ب) بودجه ریزی برنامه ای        ج) بودجه ریزی خطی        د) بر مبنای صفر

39- هدف کدام شیوه بودجه ریزی تأکید بر واحدهای فعالیتی است که هر یک از ردیف های بودجه به آن اختصاص یافته است؟

الف) برنامه ای              ب) بر مبنای صفر                 ج) افزایشی                 د) کد موضوعی

40- کدام شیوه بودجه ریزی به عنوان یک روش بودجه ای متمایز با عنوان نظام برنامه ریزی طراحی و بودجه ریزی محبوبیت یافت و در چه زمانی ؟

الف) بر مبنای صفر و در دهه 1960                          ب) افزایشی در دهه 1950

ج) برنامه ای در دهه 1960                                       د) برنامه ای در دهه 1950

41- مک نامارا کدام شیوه بودجه ای را در آمریکا اجرا کرد؟

الف) عملیاتی                      ب) برنامه ای                     ج) افزایشی                       د) برمبنای صفر

42- شالوده و اساس بودجه ریزی برنامه ای چیست؟

الف) نظم                   ب) برنامه                      ج) تصمیم گیری                    د) گزینه الف و ب

43- هدف از بودجه ریزی برنامه ای ......................... می باشد.

الف) ایجاد پیوندی گسسته بین برنامه ریزی و بودجه ریزی

ب) ایجاد ارتباط بین بودجه ریزی خطی و مبنای صفر

ج) ایجاد پیوندی نظام مند بین برنامه ریزی و بودجه ریزی در خدمت  اهداف مشخص

د) ایجاد برنامه گسسته بین برنامه ریزی و بودجه ریزی

44- افزایش رقابت بین شاخه های مختلف نیروهای مسلح در تولید تسلیحات نظامی بیشتر باعث شکل گیری  کدام شیوه بودجه ریزی گردید؟

الف) عملیاتی                 ب) برنامه ا ی                   ج)  افزایشی                      د) برمبنای صفر

ص 42- پاراگراف دوم

 

45- جوهر بودجه ریزی برنامه ای

الف) ابزار برای شکل دادن برنامه ریزی عمومی                  ب) برنامه و برنامه ریزی

ج) گزینه الف و ب                                                           د) هیچکدام

46- بودجه ریزی برنامه ای در چه صورتی وجود دارد؟

الف) بودجه فقط دارای برچسب بودجه برنامه ای باشد 

ب) وجود برنامه ای ملموس که  ارتباط هزینه برنامه با مجموعه ای از اهداف را برقرار می کند .

ج) بودجه دارای برچسب بوده بدون ارتباط به هزینه برنامه یا مجموعه ای از اهداف

د) وجود برنامه ای ملموس بدون ارتباط هزینه  برنامه با مجموعه ای از اهداف

48- در چه صورت آرمانها و اهداف نشان دهنده برنامه کلی سازمان عمل کننده هستند؟

الف) به صورت مستقیم با منابع بودجه ای در ارتباط باشد 

ب) به صورت غیر مستقیم با منابع بودجه ای در ارتباط باشد

ج) به طور کلی با منابع بودجه ای در ارتباط نباشد

د) به طور کلی از منابع جدا باشد

49- سطح دستاوردهای واقعی را در بودجه ریزی برنامه ای چه چیزی تعیین می کند.

الف) مقدار منابع تأمین گردیده                          ب) توانایی مدیریت برای تحقق اهداف

ج) گزینه الف و ب                                          د) هیچکدام

50- ابزار برنامه ریزی در بودجه برنامه ای کدام است؟

الف) اهداف                ب) برنامه                     ج) هدف و برنامه                       د) هیچکدام

ص 43

 

53- چه چیزی ملاک برای تصویب بودجه قرار می گیرد؟

الف) آرمانها و اهداف               ب) برنامه                  ج) هدف و برنامه                   د) هیچکدام

54- در صورت انتخاب آرمان و اهداف چه چیزی تسهیل می گردد؟

الف) تصویب بودجه                                                                ب) پاسخگویی و اثربخشی

ج) تصویب بودجه و پاسخگویی و اثربخشی                              د) هیچکدام

صفحه 43

 

55- چطور می توان نشان داد  که یک سازمان به خوبی عمل می کند و خواسته های هیئت مدیره را برآورده می کند؟

الف) مخالفت با هیأت مدیره                                                  ب) شرایط مناسب 

 ج) آرمان و اهداف واقع بینانه                                               د) با موافقت کردن با هیأت مدیره

56- مزیت بیرونی بودجه برنامه ای چیست؟

الف) انعطاف پذیری کمی دارد                       ب) اطلاعات مدیریتی مهمی در اختیار، وزیر، سیاست گذاران و تصمیم گیران      ج) تصمیم گیری مجدد درباره بودجه              د) تأکید اصلی بر تزریق اطلاعات عملکرد

43 پاراگراف سوم

ج

57- کدامیک از شیوه بودجه ریزی و قتی با داده های عملکرد همراه می شود اطلاعاتی درباره سطوح خدمات سازمان ها ارائه می دهد و پس از تصویب مجلس شهروندان را از هزینه های این خدمات آگاه می سازد ؟

الف) عملیاتی                ب) بودجه ریزی برنامه ای                    ج) افزایشی              د) بر مبنای صفر

58- یکی از اهداف بودجه ریزی ................... ایجاد و امکان دسترسی آسان تر شهروندان به اطلاعات سودمند است.

الف) بودجه ریزی کد موضوعی          ب) خطی               ج) بودجه ریزی برنامه ای          د) بر مبنای صفر

59- مزیت درونی بودجه ریزی برنامه ای کدام گزینه است.

الف) ساختار هزینه ها و اهمیت نسبی فعالیت کارمندان در سازمان را مشخص می کند

ب) اطلاعات مدیریتی مهمی را در اخیتار وزیران، سیاست گذاران و تصمیم گیران قرار می دهد

ج) گزینه الف و ب صحیح است

د) هیچکدام

60- کدام گزینه جزء معایب بودجه ریزی برنامه ای محسوب می شود؟

الف) فقدان اطلاعات تاریخی  تفصیلی                          

ب) تخصیص منابع به صورت هدفمند

ج) محدود کردن انعطاف پذیری برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر

د) گزینه الف وج

ص 44

 

61- مزیت ها و معایب بودجه ریزی برنامه ای ؟

الف) تخصیص هدفمند منابع                                           ب) کمک کردن عملکرد واحدها به کل سازمان

ج) بیان عینی و ملموس نحوه ا ستفاده از  منابع بودجه ای     د) تمام موارد

62- کدام شیوه بودجه ریزی به لباس هایی که کاملاً اندازه فرد مورد نظر است تشبیه کرده اند؟

الف) عملیاتی           ب) بودجه ریزی برنامه ای              ج) بر مبنای صفر              د) افزایشی

63- در بودجه ریزی برنامه  ای تأکید اصلی بر چیست؟

الف) تزریق اطلاعات عملکرد در فرآیند تغییر اولویت های هزینه به منظور بهینه سازی تخصیص بودجه

ب) محدود کردن انعطاف پذیری برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر

ج) زمان بر بودن آن

د) انعطاف پذیری

64- کدام شیوه بودجه ریزی زمان برتر است؟

الف) عملیاتی               ب) بودجه ریزی برنامه ای              ج) کاهشی                 د) بر مبنای صفر

65- هدف اصلی بودجه ریزی برنامه ای چیست؟

الف) خام کردن به لحاظ سیاسی                  ب) بهینه سازی تخصیص بودجه

ج) تصمیم گیری مجدد             د) محدود کردن انعطاف پذیری برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر

ص 45- بودجه ریزی بر مبنای صفر

 

66- بودجه ریزی بر مبنای صفر اولین بار توسط

الف) آرون ویلدافسکی                     ب) مک نامارا                    ج) روبرت                   د) پیترفیر

67- هدف فیر چه بود؟

الف) بهینه سازی تخصیص بودجه  شرکت تگزاس اینسترومنتز

ب ) حفظ کردن توان رقابتی  شرکت تگزاس اینسترومنتز با شرایط متغیر بازار

ج) کمک کردن عملکرد واحدها به کل شرکت  

د) ساختار هزینه ها و اهمیت نسبی فعالیت کارمندان در شرکت  مشخص شود

68- دلیل کاری که انجام می دهیم چیست؟ بآیا نباید از منابع بودجه برای انجام کاری دیگر استفاده کنیم ؟ هر سال بودجه را دون فرض برخورداری از انچه سال گذشته انجام دادیم آغاز کنیم مربوط به کدام شیوه بودجه ریزی است؟

الف) خطی                ب) برنامه ای                    ج) بر مبنای صفر                د) کد موضوعی

69- فلسفه طرح همیشگی این پرسش که دلیل تداوم فعالیت های گذشته چیست جوهر اصلی کدام شیوه بودجه ریزی است؟

الف) خطی            ب) بودجه ریزی بر مبنای صفر               ج) افزایشی               د) عملیاتی

70- کدام شیوه بودجه ریزی بر  این فرض استوار است که بودجه ریزی را می توان به عنوان ابزاری برای شکل دادن به سیاست عمومی و ایجاد برنامه ریزی نظام مند به کار برد؟

الف) کد موضوعی                ب) برنامه ای                ج) افزایشی                د) بر مبنای صفر

71- درخواست از مدیران برای کاهش بودجه نسبت به سال قبل و افزودن درخواست خود به بودجه چه نامیده می شود؟

الف) بودجه ریزی صفر     ب) بودجه ریزی صفر تعدیل یافته       ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر    د) هیچکدام

72- عناصر اصلی شیوه بودجه ریزی بر مبنای صفرکه بر اساس اولویت رتبه بندی شده اند چیست ؟

الف) واحدهای تصمیم گیری، بودجه کاهش یافته , بسته های تصمیمات

ب) بودجه پایه , واحد های تصمیم گیری، بودجه کاهش یافته و بسته های تصمیمات

ج) وحد تصمیم گیری و بسته های تصمیمات و بودجه کاهش یافته و بودجه پایه

د) واحدهای تصمیم گیری، بودجه کاهش یافته، بسته های تصمیمات  و بودجه پایه

73- سطح بودجه کاهش یافته چیست؟

الف) درصدی که بر اساس دستورالعمل ها باید به زیر سطح بودجه پایه کاهش یابد

ب) مبلغی که بر اساس دستورالعمل ها باید به زیر سطح بودجه پایه کاهش یابد

ج) بند الف و ب

د) هیچکدام

74- سطح بودجه کاهش یافته شامل می شود؟

الف) خدمات حیاتی و یا ضروری                    ب) برنامه های موجود   

ج) برنامه  های جدید                                       د ) تمام موارد صحیح است

75-  افزایش های جداگانه سطح بودجه کاهش یافته که بر  اساس اولویت برای حفظ برنامه های موجود، افزایش بار کاری یا برنامه جدید رتبه بندی شده چه نامیده می شود؟

الف) واحد تصمیم گیری        ب) بودجه کاهش یافته          ج) بسته های تصمیمات          د) هیچکدام

ص 47- پاراگراف اول

77- روش بودجه بندی بر مبنای صفر به چه شکلی است؟

الف) به شکل بسته های افزایش و کاهش در مرحله تدوین است که مدیران بودجه ای مجبورند درخواستهای بودجه ای خود را بین 10 تا 20 درصد افزایش دهند

ب) به شکل بسته های افزایشی در مرحله تدوین است که مدیران مجبورند درخواستهای بودجه ای خود را بین 10 تا 20 درصد افزایش دهند

ج) به شکل بسته های افزایشی و کاهشی است در مرحله تدوین بودجه است که مدیران مجبورند درخواستهای بودجه ای خود را بین 10 تا 20 درصد کاهش دهند

د) به شکل بسته های کاهشی در مرحله تدوین بودجه است که مدیران مجبورند درخواستهای خود را بین 10 تا 20 درصد کاهش دهند

78- در کدام شیوه  بودجه ریزی به مدیران فرصت داده می شود تا تصمیمات جدیدی را تجربه کنند؟

الف) بودجه ریزی افزایشی                                ب) بودجه ریزی برنامه ای  

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر                            د) بودجه ریزی کاهشی

79- کدام شیوه بودجه ریزی باعث تضعیف روحیه بخشی از کارمندانی که برنامه های خود را بخشی ازیک بسته کاهشی می بینند  می شود؟

الف) بودجه ریزی کاهشی                                ب) بودجه ریزی افزایشی

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر                          د) بودجه ریزی برنامه ای

80) تعریف زیر تعریف کدامیک از شیوه های بودجه ریزی است؟

«برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصص یافته به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرا آن برنامه را نشان می دهد»

الف) بودجه ریزی کاهشی                              ب) بودجه ریزی افزایشی

ج) بودجه ریزی عملیاتی                                د) بودجه ریزی برنامه ای

صفحه 48- پاراگراف اول

 

81- در کدام شیوه بودجه ریزی با هر میزان اعتبار تخصیص یافته به هر برنامه، می بایست مجموعه معینی از اهداف تأمین شود؟

الف) بودجه ریزی افزایشی                               ب) بودجه ریزی عملیاتی

ج) بودجه ریزی برنامه ا ی                                 د) بودجه ریزی کاهشی

82- منظور از بودجه عملیاتی مطلوب چیست؟

الف) بودجه عملیاتی مطلوب باید همراه با نتایج پیش بینی شده باشد.

ب) بودجه عملیاتی مطلوب باید بدون توجه به نتایج پیش بینی شده باشد

ج) بودجه عملیاتی مطلوب به تفکیک برنامه ها یا دستگاههای اجرایی همراه یا نتایج پیش بینی شده باشد

د) هیچکدام

83-  در کدام شیوه به روشنی ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط دولت و نتایج حاصله  برای مردم نشان داده و شرح داده میشود.

الف) بودجه ریزی افزایشی                  ب) برنامه ا ی               ج) عملیاتی                د) برمبنای صفر

84- کدام گزینه صحیح است؟

الف) یک بودجه عملیاتی، تمامی فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز در برنامه و نیز تخمین دقیقی از هزینه فعالیتها را در بر می گیرد.

ب)یک  بودجه عملیاتی فقط فعالیتهای مستقیم مورد نیاز در برنامه را در بر می گیرد

ج) یک بودجه عملیاتی فقط فعالیتهای غیرمستقیم مورد نیاز در برنامه را در بر می گیرد

د) یک بودجه عملیاتی، تمامی فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز در برنامه را بدون توجه به هزینه آنها در بر می گیرد

85- یک مدیر دولتی چطور می تواند منابع تحت کنترل خود را به کارآمدترین شیوه اداره کند؟

الف) اطلاعات دقیق و به هنگام در مورد عملکردهای سازمان خود داشته باشد

ب) اطلاعات دقیق و به هنگام در مورد هزینه و عملکردهای سازمان  خود داشته باشد

ج) اطلاعات دقیق و به هنگام در مورد هزینه سازمان خود داشته باشد

د) هیچکدام

ص 48- پاراگراف دوم

 

86- در بودجه ریزی عملیاتی کلید مدیریت صحیح در چیست؟

الف) تشریح ارتباط بین اعتبارات هنزیه شده توسط دولت و نتایج حاصله برای  مردم

ب) ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط مردم و نتایج حاصله  توسط دولت

ج) بدون توجه به ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط مردم و نتایج حاصله  توسط دولت

د) بدون توجه به ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط دولت و نتایج حاصله توسط مردم

ص 49- پاراگراف اول

 

88- بودجه عملیاتی شامل چه نوع فرآیندی است؟

الف) فرآیندی از پائین به بالا                                    

 ب) فرآیندی از بالا به پائین

ج) فرآیندی از بالا به پائین و پائین به بالا به طور همزمان

د) هیچکدام

صفحه 49- پاراگراف دوم

 

90) بودجه ریزی عملیاتی  چطور می تواند به تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع کمک موثر نماید؟

الف) با نشان دادن اثرات بالقوه افزایش یا کاهش بودجه

ب) با نشان دادن اثرات بالقوه کاهش بودجه

ج) با نشان دادن اثرات بالقوه افزایش بودجه

د) هیچکدام

ص 49- پاراگراف سوم

 

91- بودجه ریزی عملیاتی یک .................. است که .................................... در همه سطوح در آن دست اندرکارند.

الف) فرآیند جداگانه- تمامی کارمندان                         ب) فرآیند مستمر- تمامی مدیران

ج) فرآیند جداگانه تمامی مدیران                                  د) فرآیند مستمر- تمامی کارمندان

92- کدام شیوه بودجه ریزی به تخصیص موثرتر منابع در درون سازمان منجر و باعث بهره برداری از منابع تخصیص یافته برای رسیدن به اهداف و نتایج  مد نظر سیاستگداران و برنامه ریزان  می شود؟

الف) بودجه ریزی افزایشی                                   ب) بودجه ریزی عملیاتی

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر                            د) بودجه ریزی برنامه ای

صفحه 49- پاراگراف دوم

 

93- کدام نوع شیوه بودجه ریزی به عنوان یک ابزار تشخیص ارزشمند برای دستیابی به درکی عمیق و زیربنایی از رابطه بین منابع به کار گرفته شده و عملکرد هاست؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی                       ب) بودجه ریزی افزایشی

ج) بر مبنای صفر                                      د) بودجه ریزی برنامه ای

94- از چه حیثی بودجه عملیاتی نسبت به بودجه سنتی گویاتر است؟

الف) اگر خوب تهیه شده باشد با شفافیت بیشتری عملکرد اجرایی برنامه ها را نشان می دهد

ب) اگر خوب تهیه شده باشد با شفافیت کمتری عملکرد اجرایی برنامه ها را نمایش می دهد

ج) اگر خوب تهیه شده باشد با شفافیت بیشتری عملکرد آینده برنامه ها را نشان می دهد

د)هیچکدام

ص 50- پاراگراف اول

 

95- چطور می توان از بودجه ریزی عملیاتی به عنوان ابزاری موثر که نشان دهنده میزان مخارج  در هر زمینه چه تأثیری بر کیفیت و کمیت نتایج حاصله دارد؟

الف) بودجه عملیاتی بدون استفاده از شاخص های فعالیت مبنای ستاده ی مورد انتظار و اهداف عملیاتی را مشخص می کند

ب) بودجه عملیاتی با استفاده از شاخص های فعالیت مبنای ستاده ی مورد انتظار و اهداف عملیاتی را مشخص می کند

ج) بودجه عملیاتی با استفاده از شاخص های ستاده مبنای فعالیت را مشخص می کند

د) بودجه عملیاتی بدون استفاده از شاخص های ستاده مبنای فعالیت را مشخص می کند

96- کدام یک از شیوه بودجه ریزی امکان ایجاد اهداف دو بخشی را به دست می دهدکه با استفاده از آن می توان ابعاد هزینه ای و نتایج برنامه ها را اندازه گیری کرد ؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی         ب) افزایشی               ج) برمبنای صفر             د) برنامه ای

97- بودجه ریزی عملیاتی امکان ایجاد اهداف دو بخشی را ممکن می سازد در این ارتباط کدام عبارت صحیح است ؟

الف) هر دو هدف  می تواند مرتبط با یک نتیجه مطلوب باشد

ب) هر دوهدف مرتبط با اجرا برنامه با یک نرخ هزینه واحد معین باشد

ج) قسمتی از یک هدف که می تواند مرتبط با یک نتیجه مطلوب باشد و قسمت دیگر هدفی که اجرا برنامه با یک نرخ هزینه واحد معین باشد

د) هیچکدام

ص 50- پاراگراف چهارم

 

98- چطور میتوان بهبود عملیاتی را بر حسب کاهش هزینه واحد ارائه خدمات را بیان کرد؟

الف) با استفاده از اطلاعات مربوط به هزینه واحد

ب)با  ا ستفاده ا ز اطلاعات عناوین برنامه ها

ج) با استفاده از اهداف مرتبط با یک نتیجه مطلوب

د) هیچکدام

99- در کدامیک از شیوه های بودجه ریزی  پاداش مدیران بر مبنای عملکرد آنان تعیین می شود؟

الف) بودجه ریزی افزایشی           ب) بر مبنای صفر            ج) عملیاتی              د) برنامه ای

100- در کدام یک از شیوه های بودجه ریزی می توان عملکرد مقایسه ای مفیدی انجام دادو از طریق آن واحدهایی که هزینه واحد آنها پایین تر است را شناسایی نمود ؟

الف) بودجه ریزی افزایشی             ب) بر مبنای صفر                          ج) عملیاتی              د) برنامه ای

101- کدامیک از شیوه های بودجه ریزی نیازمند صرف زمان و برخورداری از بینش و قدرت رهبری است؟

الف) برنامه ا ی             ب) بودجه ریزی عملیاتی               ج) کاهشی             د) افزایشی

102- یکی از نخستین چالش های مهم برای هر سازمان چیست؟

الف) فعالیت های تشکیل دهنده هر برنامه                   ب) شناسایی برنامه ها

ج) شناسایی برنامه ها و طرح ها                                د) هیچکدام

103- در این روش بودجه ریزی مدیران ممکن است نیاز به ترکیب، تقسیم و یا  تعریف دوباره فعالیت ها پیدا کنند؟

الف) برنامه ای                ب) بر مبنای  صفر                     ج) افزایشی                 د) عملیاتی

104- در بودجه ریزی عملیاتی چطور می توان از صرف زمان و انرژی قابل توجه  در شناسایی هزینه فعالیتها جلوگیری کرد؟

الف) باید از قبل مقدمات این کار را با  ایجاد سیستم حسابداری مناسب به وجود آورد.

ب) باید سیستمی تعیین کرد که برنامه سازمان را مشخص کند

ج) ایجاد سیستمی که بودجه سازمان را مشخص کند

د) هیچکدام

ص 52- پاراگراف دوم

105- یک چالش عمده در بودجه ریزی عملیاتی ..........................................................

الف) تعریف شاخص های هزینه که از طریق ایجاد سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ممکن می سازد

ب) تعریف شاخص های عملکردی است که از طریق ارتقاء سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ممکن است

ج) تعریف شاخص های عملکردی است که از طریق ایجاد سیستم های اطلاعاتی مالی ومدیریتی ممکن است

د) تعریف شاخص های برنامه که از طریق ایجاد سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ممکن است

ص 52- پاراگراف سوم

 

106- یکی از مهم ترین  وجه افتراق شیوه های بودجه ریزی در چیست؟

الف) نوع اهداف                     ب) نوع برنامه                  ج) نوع بودجه                  د) نوع نگرش

107- اولین هدف در بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای با در نظر گرفتن ترتیب کدام گزینه است؟

الف) پاسخگویی مالی - پاسخ گویی در زمینه  کارایی           ب) پاسخگویی مالی- پاسخگویی برنامه ای

ج) پاسخ گویی در زمینه کارآیی - پاسخ گویی مالی             د) پاسخ گویی برنامه ای - پاسخ گویی مالی

108- اولین هدف در بودجه ریزی عملیاتی و بر مبنای صفر به ترتیب کدام گزینه است؟

الف) پاسخگویی مالی - پاسخ گویی در زمینه  کارایی           

ب) پاسخگویی مالی - پی گیری برنامه های اولویت دار

ج) پیگیری برنامه های اولویت دار - کارآیی  

د) کارآیی- پیگیری برنامه های اولویت دار

109- مدیران برنامه و تحلیل گران برنامه نقش آفرینان کدام روش نوین بودجه ریزی است ؟؟

الف) افزایشی              ب) برنامه ای               ج) عملیاتی                 د) برمبنای صفر

صفحه 53- مربوط به جدول

110- هدف کدام یک از شیوه های بودجه ریزی (پاسخگویی مالی) است؟

الف) افزایشی           ب) برنامه ای           ج) عملیاتی             د) بر مبنای صفر

111- هدف کدام یک از شیوه های بودجه ریزی (پاسخگویی برنامه ای) است؟

الف) افزایشی           ب) برنامه ای            ج) عملیاتی              د) بر مبنای صفر

112- هدف کدام یک از شیوه های بودجه ریزی (کارایی و اثربخشی برنامه) است.

الف) افزایش               ب) عملیاتی               ج) برنامه ای                 د) بر مبنای صفر

113- هدف کدام یک از شیوه های بودجه ریزی (اولویت دار و مناسب بودن آنچه انجام می شودو باید انجام شود) می باشد.

الف) افزایشی              ب) عملیاتی                 ج) برنامه ای                 د) بر مبنای صفر

114- نائل شدن برنامه به اهداف و آرمانها جزء پرسش های اصلی کدام یک از شیوه های بودجه ریزی است ؟

الف) افزایشی              ب) عملیاتی                 ج) برنامه ای                 د) بر مبنای صفر

115- آیا اعتبار همانطور که قصد داریم خرج می شود جزء پرسش های اصلی  کدام شیوه بودجه ریزی است؟

الف) عملیاتی                 ب) افزایشی                   ج) بر مبنای صفر                    د) برنامه ای

116-  ( آیا برنامه به ا هداف و آرمانهایش نائل می شود؟) این جمله مربوط به کدام شیوه  بودجه ریزی است؟

الف) عملیاتی                  ب) افزایشی                    ج) برنامه ای                     د) بر مبنای صفر

117- ویژگی اصلی بودجه ریزی افزایشی؟

الف) تأکید بر گذشته یا سال گذشته عنوان پایه   

ب) استفاده از فرمول هایی مثل سهم عادلانه بر ایجاد توازن بودجه ای

ج) تأکید بر طرح و هدف ها  

د) گزینه الف و ب

118- نیازمند بودجه ریزی بر اساس برنامه و تاکید بر طرح ها ,آرمان ها و اهداف برنامه  از ویژگیهای  کدام یک از شیوه های بودجه ریزی است؟

الف) افزایشی                  ب) برنامه ای                     ج) بر مبنای صفر                  د) عملیاتی

119- نقش آفرینان اصلی در بودجه ریزی خطی چه کسانی هستند.

الف) حسابداران و مدیران  بودجه                         ب) مدیران برنامه و تحلیل گران برنامه

ج) تحلیل گران برنامه                                        د) گزینه الف و ب

120- نقش آفرینان اصلی در بودجه مدیران برنامه ای چه کسانی هستند؟

الف) حسابداران و مدیران  بودجه                            ب) مدیران برنامه و تحلیل گران برنامه

ج) مدیران بودجه                                                    د) گزینه الف و ب

121- نقش آفرینان اصلی در بودجه ریزی عملیاتی چه کسانی هستند؟

الف) حسابداران و مدیران                                 ب) مسئولیت ارشد دستگاه و کارشناسان اداری و عادی

ج) مدیران برنامه و تحلیل گران برنامه               د) بستگی به جایگاه اصلی قدرت دارد

122- نقش آفرینان اصلی بودجه ریزی بر مبنای صفر چه کسانی هستند؟

الف) مسئولین ارشد دستگاه ها  

ب) بستگی به جایگاه اصلی قدرت می توان بودجه ریزی صفر را در هر یک از سطوح یا کل سطوح اجرا کرد

ج) مدیران برنامه و تحلیل گران

 د) حسابداران و مدیران بودجه

123- شرایط لازم برای موفقیت بودجه ریزی افزایشی؟

الف) منابع لازم برای ایجاد طرح ها و اهداف  

ب) منابع قابل توجه برای ایجاد شاخصهای معتبر

ج) حداقل زمان مورد  نیاز و حداقل تخصص مورد نیاز برای پیگیری بودجه 

د) نیازمند زمان برای جلب اعتماد

124- شرایط لازم برای موفقیت بودجه ریزی برنامه ا ی؟

الف) منابع لازم برای ایجاد طرح ها وآرمان ها و  اهداف

ب) منافع قابل توجه برای ایجاد شاخص معتبر

ج) حداقل  کردن زمان مورد نیاز

د) تمام موارد

125-  شرایط لازم برای موفقیت بودجه ریزی عملیاتی؟

الف) منابع قابل توجه برای ایجاد شاخص های معتبر                      

   ب) نیازمند زمان برای جلب اعتماد تصمیم گیران برای ایجاد  شاخص های عملکردی                      

ج) منابع لازم برای ایجاد طرح ها وآرمان ها و  اهداف                            د) تمام موارد

126- شرایط لازم برای موفقیت بودجه ریزی بر مبنای صفر؟

الف) نیازمند زمان و منابع چشمگیر برای بازنگری فعالیت ها  ازصفر

 ب) نیازمند پرسنل و مدیران که اعتماد به نفس داشته باشند

ج) نیازمند زمان برای جلب اعتماد   

د) گزینه الف و ب

127- کدام شیوه بودجه ریزی در کمبود زمان خوب عمل می کند و این جزء نقاط قوت  است یا ضعف؟

الف) افزایشی- قوت             ب) افزایشی - نقاط ضعف         

ج) برنامه ای - نقاط قوت      د) برنامه ای-  نقاط ضعف

128-  نقاط قوت بودجه ریزی برنامه ای؟

الف) ایجاد پیوند آشکار بین فعالیت های برنامه و تخصیص بودجه

ب) بخش ها را به کل پیوند دهد

ج) حال را به آینده پیوند می دهد

د) تمام موارد

129- کدامیک جزء نقاط ضعف بودجه ریزی افزایشی است؟

الف) نیازمند سرمایه بالا است                             ب) احتمال ایجاد تعارض بالا است

ج) زمان بر و پرهزینه است                                د) کارآیی , اثر بخشی، ملاحظات آتی  نادیده گرفته می شود

130- کدام یک از گزینه های زیر جزء نقاط ضعف بودجه ریزی برنامه ای است؟

الف) نیازمند سرمایه بالا در زمینه منابع و احتمال ایجاد تعارض زیاد

ب) زمان بر و پر هزینه

ج) کارآیی، اثربخش

د) ایجاد فشار بالا به منابع سازمان

131- کدام یک از گزینه های زیر جزء نقاط ضعف بودجه ریزی عملیاتی است؟

الف) زمان بر است

ب) پر هزینه است

ج) به دلیل ترس از استفاده از شاخص ها برای مجازات و  تنبیه دارای پتانسیل مقاومت زیاد است

د) تمام موارد

132- کدام یک از موارد زیر از جمله نقاط ضعف بودجه ریزی بر مبنای صفر است؟

الف) فشار زیاد به منابع سازمان                                                                   ب) تهدید کننده است

ج) باعث  ایجاد مقاومت و دشوار بودن مقایسه بین واحدهای  سازمان            د) تمام موارد

133- کدام گزینه نقاط قوت بودجه ریزی عملیاتی را عنوان می کند؟

الف) فرصت بازنگری در فرضیات و فعالیت کنونی را فراهم می کند

ب) فرصت تجدیدنظر و تخصیص منابع را فراهم می کند

ج) برای مستند سازی دستاوردها شیوه های عینی ایجاد می کند

د) هیچکدام

134- فراهم کردن فرصت بازنگری در فرضیات و فعالیتهای کنونی و فراهم سازی فرمت تجدیدنظر در تخصیص منابع جزء نقاط قوت کدامیک از شیوه های بودجه ریزی است؟

الف) بر مبنای صفر                ب) کاهشی                  ج) افزایشی                 د) عملیاتی

جمع بندی و نتیجه گیری:

135-  کلیه شیوه  های بودجه ریزی چه امکاناتی را فراهم می  کند؟

الف) تعیین کردن قواعد تصمیمات بودجه ای

ب) امکان ارزیابی نتایج حاصل از اجرا ی تصمیمات مزبور

ج) گزینه الف و ب

د) هیچکدام

136- محور  مشترک اشیوه  ها ی بودجه ریزی  در چیست؟

الف) تلاش برای از کم ثر کردن  تصمیمات گروههای هم سود  در چهارچوب محدودیت های  بودجه ای

ب) تلاش برای نظم بخشیدن به تصمیمات گروههای هم سود در چهارچوب محدودیت های بودجه ای

ج) تلاش برای نظم بخشیدن به تصمیمات گروههای هم سود بدون توجه به محدودیت های  بودجه ای

د) هیچکدام

137- اصلی  ترین هدف بودجه ریزی افزایشی؟

الف) کارایی و اثربخشی                                                                            ب) پاسخگویی مالی 

ج) هزینه شدن اعتبارات بودجه بر اساس خواست مقام قانون گذار               د) ب و ج

138- پاسخگویی برنامه ای جزء اهداف کدام یک از  شیوه های بودجه ریزی است؟

الف) عملیاتی               ب) برنامه ای                        ج) افزایشی                   د)بر مبنای صفر

139- برقراری ارتباط بین وجوه  تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج حاصل از آن بر نامه  جزء کدامیک از شیوه های نوین بودجه ریزی است ؟

الف) برنامه ای                ب) عملیاتی                    ج) افزایشی                د) بر مبنای صفر

140- در بودجه ریزی عملیاتی چه چیزهایی بر آورد می شود؟

الف) تعیین دقیق فعالیت های هر برنامه                        ب) تعیین دقیق هزینه هر کدام از برنامه ها

ج) توجهی به تعیین فعالیت ها ندارد                            د) الف و ب

141- هدف اصلی بودجه ریزی عملیاتی؟

الف) کارآیی                 ب) تعیین دقت فعالیتها                ج) توجه به تعیین هزینه              د) الف و ب

142- برای دستیابی به کارایی در بودجه ریزی عملیاتی اولین قدم چیست؟

الف) تعریف هزینه          ب) تعریف شاخص عملکرد           ج) تعریف استاندارد هزینه          د) هیچکدام

143- پاسخ به نیازهای ناشی از تحولات روز در کدام شیوه بودجه ریزی مطرح می گردد؟

الف) عملیاتی              ب) کاهشی              ج) بر مبنای صفر                د) افزایشی

144- این سئوال د ر کدام شیوه بودجه ریزی مطرح می شود؟ (چرا تصور می کنیم حتماً باید مقید به همان برنامه ای باشیم که در  قبل هدف قرار داده ایم؟)

الف) افزایشی                ب) بر مبنای صفر                 ج) عملیاتی                     د) برنامه ای

 

 

 
دانشجویان محترم درس تهیه تاکنترل بودجه ریزی مدیریت بازرگانی پیام نور مشهد
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۱   کلمات کلیدی:

با سلام باتوجه به نزدیک بودن  امتحان میان ترم و امتحان نهایی در اسرع وقت نسبت به ارئه کارهای عملی و تحقیقاتی خود اقدام نموده و به آدرس پست الکترونیکی اینجانب  anmoghaddam@gmail.com  ارسال نمایید . بدیهی است درغیر اینصورت فرصتی برای بررسی نخواهد بود .

ضمنا از امروز چکیده کتاب و نمونه سئوالات تایید شده توسط اینجانب بر روی وبلاگ برای مطالعه قرا داده خواهد شد .بدیهی است نمونه سئوالات و مطالب چکیده نمی تواند بطور کامل مبنایی برای آزمون پایان ترم جنابعالی باشد . لذا کتابهای معرفی شده بدقت مورد مطالعه قرار گیرد . متشکرم


 
چکیده فصل هفتم کتاب بودجه ریزی در ایران
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۱   کلمات کلیدی:

مقدمه:

ساختار بودجه‌ریزی در ایران دارای مشکلات و ایرادات اساسی است روند تهیه، تدوین و تصویب و اجرای آن بسیار طولانی می‌دانند فرآیندی که در پس هر کدام از آن ها باید شاهد تغییراتی اساسی در مبنای اولیه آن بود.

سرانجام آنچه که از این روند و پس از تصویب بیرون بیاید، آن چیزی نیست که کارشناسان پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی آن را نوشته بودند بودجه‌بندی فرآیندی مستمر است که ارکان و عناصر آن در بیشتر کشورها تقریباً با یکدیگر شباهت دارند این وجه تشابه مراحل اساسی بودجه از تهیه و تنظیم تا اجرای آن است، روش هایی که در این مراحل اعمال می‌شود به لحاظ هدف یکی بوده ولی کیفیت به کارگرفتن آن ها ممکن است کم و بیش فرق کند دولت ‌ها عموماً برای تنظیم بودجه نخست برآوردهای درآمد و هزینه را برای دوره آینده پیش‌بینی می‌کنند سپس از مجموع این برآوردها و تطبیق آن با اطلاعات و مفروضات جمع‌آوری شده بودجه پیشنهادی را تهیه و تنظیم می‌کنند و پس از تصویب مراجع صلاحیت‌دار برای اجرا آماده می‌کنند آن ها روش ها و تدابیر لازم را برای حسن اجرای بودجه به کار می‌بندند و عمل نظارت به صورت بررسی نتیجه عملیات انجام می‌گیرد تا به این وسیله از برخورد مسائل و بروز مشکلات جلوگیری شود.

اما برش های اطلاعاتی و مبانی مقرراتی بودجه به دنبال طرح دو موضوع مهم است.

1- بازشناسی و سنجش قالب‌های مورد استفاده برای تعریف و مبادله تقسیم‌های بودجه‌ای

2- امنیت و اطمینان خاطر از وجود هماهنگی و انسجام قالب‌های اطلاعاتی برای تشکل یک مجموعه منظم

این موضوع یعنی نارسائی‌های موجود و در برش اطلاعاتی یا مبانی قانونی مورد استفاده در ایران در مواردی منشأ تاریخی دارد و در موارد دیگر به مقررات شیوه‌های کار اداری و ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور بازمی‌گردد.

در سالهای پیش از 1376 مبالغ مربوط به مالیات و سود سهام پرداختی شرکتهای دولتی مصداق محاسبات مضاعف قرار می‌گرفت اما بدلیل اینکه پرداخت های مزبور مربوط به بودجه سال قبل است و در بودجه سال جاری تأثیری ندارد از محاسبه حذف شد.

طبقه‌بندی های بودجه‌ای:

در یک نگاه و تعریف ساده بودجه‌ریزی را چنین تعریف می‌کنیم: فهرستی از درآمدها و هزینه‌های دستگاه‌های مختلف بخش عمومی است. این فهرست که صورت رسمی و قانونی پیدا می‌کند به لحاظ اداری، حقوقی، مالی و اجرائی دارای کاربردهای مختلف است کاربردهای مزبور فرآیند تهیه و تنظیم بودجه را به ابزار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تنظیم مسئولیت‌های مالی و محاسباتی و بالاخره اداره امور اجرائی و مدیریت مبدل می‌کند. بودجه‌ریزی فرآیندی سیاسی است که تهیه یک سند عملیاتی از مجموعه تصمیم‌های مدیریت بخش عمومی را برعهده می‌گیرد تا نحوه توزیع اعتبارات زمان‌بندی عملیات و حدود و ماهیت نتایج مورد انتظار مشخص شود طبقه‌بندی عملیاتی بودجه که در پی تجزیه و گروه‌بندی وظایف و مأموریت‌های دولت و هم‌آوری گروه‌های وظایف متجانس و مشابه برای تسهیل ارزیابی دستآوردهای مدیریت‌های اجرایی است سبب می‌شود که بودجه‌ریزی در جهت روشن کردن هدف های هزینه‌ای و تجهیز منابع برای تحقق آن ها حرکت می‌کند و اندازه‌گیری هزینه- فایده یا قیمت تمام شده محصول را جایگزین هدف های دیرین حفاظت از ساختار تشکیلاتی و سازمانی دولت کند.

 هریک از طبقه‌بندی‌های یاد شده مبنائی برای ساختار اطلاعاتی سند بودجه است و در عین حال میزان اهمیت و تأکید بر آن ها معرف ویژگی‌های سازمان اجرائی و نظام مدیریتی بخش عمومی است.

در حال حاضر سند بودجه دارای دو گروه اساسی و مستقل درآمدها و هزینه‌های کشور است که هر کدام در طبقه‌بندی‌های مخصوص به خود قید می‌شود. طبقه‌بندی‌های معمول در گروه درآمدها فاقد تعریف‌های مشخص و قطعی است و در نتیجه این امکان وجود دارد که اقلام درآمدی با ماهیت‌های مشابه زیرفصل های مختلف منظور شود.

در طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای نمونه‌های دیگری را می‌توان بیان کرد:

 الف) در فصل های مربوط به اداره امور عمومی کشور، امور قضائی، ثبتی و موقوفات طی سالهای 81-79 برنامه‌ای تحت عنوان اطلاع‌رسانی انفورماتیک ایجاد شد در حالی که در فصل آمار و خدمات عمومی وقت نیز برنامه‌ای تحت عنوان انفورماتیک موجود است.

ب) در فصل حفظ نظم و امنیت کشور برنامه‌هائی با عنوان‌های تأمین سوخت حرارتی، آب و برق و مخابرات وجود دارد که محتوای آن بطور معمول در طبقه‌بندی مواد هزینه منظور می‌شود.

ج) در فصل اداره امور مالی دو برنامه با عنوان‌های وصول درآمدهای دولت و وصول مالیات های غیرمستقیم وجود دارد که برنامه اخیر می‌تواند جزئی از برنامه نخست باشد.

د) در فصل اطلاعات و ارتباطات جمعی و در فصل تربیت بدنی امور جوانان برنامه‌های تحقیقاتی منظور شده است در حالیکه در طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای فصل معینی تحت عنوان «تحقیقات» برای تمرکز برنامه‌های تحقیقاتی موجود است.

نکته اساسی و مهم دیگر اینکه تنظیم اعتبارات بودجه‌ای در قالب طبقه‌بندی‌های هزینه‌ای به دستگاه‌های اجرائی ملی اختصاص دارد زیرا باتوجه به تنظیم استانی بودجه تعدادی از دستگاه‌ها و طرح‌ها و نیز این قاعده که اعتبارات استانی به صورت کلی و در سرجمع اعتبارات فصل‌ها تنظیم می‌شود. در عمل اهمیت طبقه‌بندی‌های اعتبارات هزینه‌ای بودجه از بین می‌رود.

سند بودجه:

سند بودجه برای طرح و انتقال اطلاعات به حوزه‌های تصمیم‌گیری اجرائی مالی و مدیریتی دستگاه‌های بخش عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد که برای بررسی و رأی تصمیم‌گیری به قانونگذار پیشنهاد می‌شود به بخش‌های اساسی می‌پردازد .

به مقدمه، متن و اسناد ضمیمه (در توجیه علل و اسباب) عناوین و ارقام می‌پردازد. تهیه و تنظیم سند بودجه در مسئولیت قوه مجریه است تهیه و پیشنهاد سند بودجه را می‌توان نخستین مرحله از مراحل سه‌گانه فرآیند بودجه‌ی ای کشور دانست.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به موجب اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودجه سالانه کل کشور باید به ترتیبی که در قانون مشخص می‌شود از طرف دولت تهیه و برای بررسی به قانون‌گذار پیشنهاد شود. (مجلس شورای اسلامی)

همان طور که اشاره شد در بودجه‌ریزی ایران احکام قانونی و مقررات اداری جامع و روشنی در مورد سند بودجه وجود ندارد و این نارسائی- دستیابی به چارچوب مناسب و لازم الرعایه برای این منظور را ناممکن کرده است.

طرح‌های عمرانی:

پیش‌بینی‌های قانون و رویه‌های معمول برای گزینش و تصویب طرح‌های عمرانی در فرآیند بودجه‌ای کشور مبهم و نارسا است. طرح عمرانی در تعریف قانونی خود متضمن انجام مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی یا اجتماعی و دارای مشخصات مالی، زمان‌بندی اجرا نحوه بهره‌برداری و ارتباط روشن با هدف های برنامه عمرانی است. برخی کارشناسان تصویب پیوست طرح‌های عمرانی سند بودجه توسط قانونگذار را مترادف با تصویب طرح های مزبور می‌دانند در حالیکه اطلاعات پیوست یاد شده محدود به وجوه کلی طرح ها همچون عنوان، نام دستگاه اجرائی یا نیازهای اعتباری است و مشخصات اجرائی و انطباق آن با هدف‌های برنامه و نیز ویژگی‌های دیگری نظیر مبانی برآوردهای مالی  زمانی چگونگی روش اجراء انتخاب فناوری و مسائل مربوط به بهره‌برداری همچنان بدون تصویب مرجع قانونی مشخصی تعیین یا اصلاح می‌شود.

چگونگی تشخیص انتخاب یا تفکیک و ادغام طرح های عمرانی هم منشا تصمیم گیری های متفاوت و بروز نا بسامانی های احرایی دربودجه است چنانچه طبقه بندی معمولی کشور های مختلف را در نظر بگیریم زیر بخش ها یا برنامه های ذیل فصل های مربوط به هر یک از امور به پروژ های مشخص و تعریف شده تفکیک می شود در چهارچوب این طبقه بندی ها طرح یا فعالیت سطح شناخته شده ای از طبقه بندی عملیاتی و اقتصادی نیست بلکه قالب هایی با محتوای تشکیلاتی و مدیریتی محسوب می شود.

موافقتنامه ها :  

در حال حاضر موافقتنامه های طرح‌های عمرانی دارای مجموعه ای از اطلاعات کلی درباره  شرح عملیات و مشخصات طرح‌ها ، تعداد و عناوین پروژه های مربوط و چگونگی توزیع اعتبارات در میان آنها و نیز عوامل و اجزای هزینه هاست.

اما به دلیل فقدان مطالعات توجیهی و فنی مصوب در اغلب موارد و همچنین در نبود پیوند تعریف شده ای بین طرح ها و موافقت نامه های عمرانی مفاد موافقت‌نامه‌های تبادل شده در معرض اصلاح یا دگرگونی‌های مستمر قرار دارد.

تنظیم و مبادله موافقتنامه پس از تامین پیش نیاز های یاد شده مبدل به یک دستورالعمل اجرایی دز چهارچوب قوانین و مقررات بودجه سال خواهد شد که تسهیل کننده مرحله تشخیص هزینه ، تعیین اولویت های عملیاتی ، و زمینه ساز برای برنامه های نظارتی است.

هر چند در سال های اخیر در مورد اهمیت نقش موافقت‌نامه‌ها تاکید بیشتری به عمل آمده است و انجام هر نوع هزینه بدون مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی خلاف قانون شناخته می شود هنوز جایگاه حقوقی و ماموریت اصلی موافقتنامه ها در فرآیند بودجه ای کشور شناخته شده نیست.

عده ای مفاد موافقت نامه ها را مترادف با طراحی های عمرانی گرفته اند و عده ای آن ها را به عنوان مبنائی برای سازماندهی عملیات اجرائی سالانه و تمهید مقدمات برنامه های نظارتی می شناسند.

در قوانین اول و دوم و سوم توسعه مفاد تبصره های 34 و 5 و ماده 61 بر ضرورت انجام مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی پیش از مبادله موافقت نامه تاکید می کند. در عین حال نحوه تامین هزینه های مربوط به این مرحله مسکوت مانده است.

دستگاه های اجرائی:

محور اصلی و اساسی مذاکرات و تصمیم گیری ها در مسأنله بررسی بودجه دستگاههای اجرائی است مواد 2 و 3 و 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور دستگاههای اجرایی را در چهار گروه اصلی طبقه بندی کرده است وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عنوان های گروه چهارگانه مزبور است.

موسسات انتفاعی وابسته به دولت در این طبقه بندی قرار نمی گیرند ولی بانک ها به عنوان شرکت های دولتی حضور می یابند کلیه دستگاههائی را که در جدول های قانون بودجه دارای پیش بینی اعتباری بوده و ماهیت آن ها با تعاریف قانون محاسبات عمومی مطابقت داشته باشد نهاد عمومی غیر دولتی می شناسند مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام دادگاه ویژه روحانیت خود مشمول حکم اخیر و نهاد عمومی غیر دولتی شناخته می شوند.

مهم:

سرانجام چنانچه اشاره شد در قوانین بودجه ردیف هائی منظور می شود که در عین وابستگی به دستگاههای اجرائی دیگر دارای کارکردهای بودجه ای مستقل اند به عنوان مثال:

نهاد محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

مصلای بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه

 مجمع تشخیص مصلحت نظام

مرکز تحقیقات استراژیک

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

سازمان امور جانبازان وزارت امور اقتصاد و دارائی

پژوهشکده اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران

وزارت کار و امور اجتماعی

صندوق فرض الحسنه حمایت از فرصت های شغلی

وزرات علوم تحقیقات و فناوری

مرکز ملی اقیانوس شناسی

مجلس شورای اسلامی

کتابخانه و مراکز اسناد و ردیف های بسیاری از این قبیل در قوانین بودجه سالانه قابل مشاهده است. حتی ردیف های دیگری نیز وجود دارد که در ارتباط با واحدهای مدیریتی مشخص نیست.

فقدان تعریف دقیق و موازین تشخیص صلاحیت حقوقی و اداری دستگاههای اجرائی برای حضور در فرایند بودجه ای و پاسخ گوئی به مسئولیت های محاسباتی سبب بروز آشفتگی در ساختار مالی و اقتدار سیاسی- نظارتی و در نتیجه گستردگی سازمان مدیریت و تشکیلات دولت ورود به عرصه های مدیریتی و غیر شفاف و افزایش هزینه های پشتیبانی وظائف بخش عمومی شده است.

 

 

بخش درآمدها و هزینه ها:

پیش بینی و تصویب منابع مالی در بودجه جواز قانونی وصول آن تلقی نمی شود به موجب ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور هر درآمدی مستلزم کسب مجوز قانونی است از این رو متن ماده واحد 5 بودجه فقط به دولت اجازه می دهد که مجموعه درآمدهای ویژه ای را وصول کند و آن را به مجموعه مصارف معینی برساند.

در قسمت هزینه های بودجه تعارض بین قوانین موجود در مرحله نخست اهمیت قرار دارد ، متن ماده واحده بودجه های سالانه به دولت (دستگاه های اجرایی ) اجازه می دهد که اعتبارات را برمبنای تخصیص ، تعهد و پرداخت نماید.

هنگام تنظیم لایحه بودجه بررسی اعتبارات جاری بر مبنای سازمان و تشکیلات اجرایی و پرسنل