کار عملی و تحقیقی درس بودجه دانشگاه پیام نور مشهد
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢۳   کلمات کلیدی:

      گروه 1

1

خانم رمضان نژاد

2

خانم ایزانلو

3

خانم منصوری

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل اول کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

20- حسابداری قیمت تمام شده در بودجه ریزی عملیاتی

 

سئوال اساسی :

 

چرا در روش بودجه ریزی عملیاتی نظام های حسابداری مالی سنتی نمی تواند کاربرد داشته

باشد ؟

 

چه نظام حسابداری میتواند با بودجه ریزی عملیاتی انطباق داشته باشد ؟ چه نظامهایی

حسابداری توصیه شده و کدامیک در حال حاضر میتواند کاربرد داشته باشد ؟

 

گروه 2

1

شخصی

2

شاهدوست

3

قنبری

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل دوم  کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

18- اصلاح نظام طبقه بندی درآمدها و هزینه ها در ایران

 

سئوال اساسی :

 

نظام طبقه بندی درآمدها و هزینه ها درایران چگونه بوده است ؟

 از چه زمانی این نظام دستخوش تغییر شده و

 چگونه تغییر یافته است ؟

 

گروه 3

1

محدثی

2

کرد

3

ملا حسینی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل سوم   کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

10- بودجه بندی بر مبنای صفر

 

سئوال اساسی :

 

این روش بودجه ریزی چیست ؟ چه مزایاو چه معایبی دارد ؟

تاریخچه آن چگونه است ؟

آیا به عنوان یک روش نوین بودجه ریزی و بودجه بندی قابل

 مطرح کردن است ؟

 بودجه ریزی برمبنای صفر تعدیل یافته چگونه روشی است ؟

 

گروه 4

1

دبیری

2

طالبیان

3

ویرانی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل چهارم  کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

6- وظیفه توزیعی دولتها

 

سئوال اساسی :

 

دولتها چگونه میتوانند توزیع درآمد را درجامعه متعادل نمایند ؟

 اصولا توزیع درآمد چگونه

اندازه گیری می شود و تعریف باز توزیع درآمد چیست ؟

 

گروه 5

1

شیردلی

2

ثمری

3

سادات نعمتی

4

رباطیان

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل پنجم  کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

9- بررسی برنامه ها و بررسی بهبود مدیریت در فرآیند پیشنهاد  بودجه

 

سئوال اساسی :

 

بررسی برنامه ای و بررسی بهبود مدیریت درزمان پیشنهاد بودجه چگونه

انجام میگیرد ؟

 کارآیی و اثر بخشی بودجه در این مورد چه معنایی دارد ؟

 

گروه 6

1

روشن زاده

2

صالحی

3

طالبی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل ششم  کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

چارچوب برنامه های توسعه در ایران

 

سئوال اساسی :

 

ضمن اشاره به سوابق برنامه ریزی در ایران و چگونگی تهیه و تدوین

 برنامه های پنجساله به این سئوال پاسخ داده شود :

 

جایگاه بودجه در برنامه های توسعه چگونه است ؟ اگر بتوان

برنامه های توسعه را در قالب یک برنامه ریزی استراتژیک تدوین نمود

بودجه چه جایگاهی در این فرآیند دارد ؟

 

گروه 7

1

راستی

2

جعفری

3

کیشی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل هفتم  کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

15- تفاوت اصلاح بودجه – متمم بودجه – بودجه اصلاحی

 

سئوال اساسی :

 

تعاریف و مفاهیم ؟ تفاوت اصلاح بودجه – متمم بودجه – بودجه اصلاحی

در چیست ؟

 نمونه هایی را باذکر مثال اشاره نمایید .

 

گروه 8

1

ملا محمد

2

سادات جوادی

3

خالصی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل هشتم کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

4-وظایف و ویژگیهای دولت در زمان اقتصاد دانان کلاسیک

 

سئوال اساسی :

 

وظایف و ویژگیهای دولت در بیان دیدگاههای کلاسیک چگونه دیده شده است ؟

چگونه دولتی به اعتقاد کلاسیکها دولت خوبی است ؟ این دیدگاه دولت

را  به لحاظ انجام هزینه های دولتی و دریافت مالیاتها چگونه دیده است ؟

 

گروه 9

1

سلیمانی

2

حسینی

3

ایمانی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل نهم کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

2- اصول نوین بودجه

 

بودجه همانند هر علم دیگری مبتنی بر اصولی است اصول بودجه را تعریف

و ویژگیهای اصول نوین بودجه را تبیین نمایید

 

سئوال اساسی : کدامیک از اصول بودجه نوین هستند و اصولا چه مزایا

 و چه معایبی دارند ؟

 

گروه 10

1

عباسی

2

میردادی

3

حبیبی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل اول کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

19- روش های ارزیابی عملکرد در بودجه ریزی عملیاتی

 

سئوال اساسی :

 

بودجه ریزی عملیاتی چیست و چه تفاوتی با سایر روشهای

بودجه ریزی دارد ؟

چه روش های برای ارزیابی عملکرد در این روش بودجه ریزی

وجود دارد ؟

تجارب جهاانی چگونه است ؟

 

گروه 11

1

پرویزی

2

حیدری

3

اقبال

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل دوم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

17- بودجه ریزی برمبنای فعالیت

 

سئوال اساسی :

 

این روش بودجه ریزی چیست ؟ چه مزایایی دارد ؟ تجارب جهانی

در این ارتباط چگونه است ؟

 چه تفاوتی باسایر روشها و تکنیک های نوین بودجه ریزی دارد ؟

تاریخچه پیدایش آن ؟

 

گروه 12

1

رحمتی

2

خاوری

3

عرفانی

4

غلامرضا پور

1

نمونه سئوالات تستی

 

فص لسوم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

12- چانه زنی در بودجه بندی و یا بودجه ریزی

 

سئوال اساسی :

 

چانه زنی در بودجه ریزی چه معنایی دارد ؟ چانه زنی بین

 چه سازمانها و افرادی دربودجه ریزی

 مطرح است ؟ اصولا چانه زنی در فرآیند تنظیم بودجه لازم است ؟

چه پیشنهاداتی برای حل این معضل وجود دارد ؟

 

گروه 13

1

ارغوانی

2

اسکندری

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل چهارم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

14- تنظیم و تدوین  بودجه ماهانه یا فصلی  و یا بودجه دوسالانه

و یا چند سالانه

 

سئوال اساسی :

 

بودجه های ماهیانه و یا فصلی و یا دوسالانه و چند سالانه چیست و

تحت چه شرایطی

 تنظیم می شود ؟بودجه یک یا چند دوازدهم چیست ؟

این نوع بودجه چه مواقعی

 در دستورکار قرار میگیرد ؟

 

گروه 14

1

سلطانی

2

معینی یزدی

3

اسدی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل پنجم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

13- گزارش دهی در نظام مالی دولتی

 

سئوال اساسی :

 

ضرورت ؟ تعریف ؟ روش ؟ فواید ؟

 

گروه 15

1

زکیه هاشمی

2

بصیری

3

کریمی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل ششم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

11- شفافیت در فرآیند بودجه ریزی

 

سئوال اساسی :

 

شفافیت در فرآیند بودجه ریزی چه معنایی دارد ؟

 

شفافیت در فرآیند بودجه ریزی چه مزایایی دارد ؟ 

شفافیت در فرآیند بودجه ریزی

مورد تاکید چه سازمانهای بین المللی بوده است

 

گروه 16

1

صبحانی

2

غفوری

3

نمدی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل هفتم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

16- اصل  تعادل بودجه

 

سئوال اساسی :

 

آیا اصولا بودجه بایستی تعادل داشته باشد ؟ تعادل بین منابع و مصارف

بودجه چه معنایی دارد ؟

 

تعادل بودجه در فرآیند های زمانی کوتاه و  بلند مدت چگونه است ؟

 دیدگاههای اقتصاد دانان در این ارتباط چیست ؟

 

گروه 17

1

قبادی

2

محمدزاده

3

نادری

1

کار عملی 1

 

خلاصه کتاب بودجه عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

5- شکست بازار و لزوم مداخله دولتها در عرصه های اقتصادی

 

سئوال اساسی :

 

به چه دلایلی مداخله دولتها در اقتصاد بر اساس اعتقادات

نئو کلاسیکها لازم تشخیص داده شد .

 بازار چیست و شکست بازار به چه معنایی است ؟

 

گروه 18

1

خرسندی حامد

2

خرسندی وحید

3

بیلانی

1

کار عملی 1

 

معرفی نظام حسابهای ملی (SNA)

2

کار تحقیقی

 

7- وظیفه تثبیتی دولت ها

 

سئوال اساسی :

 

وظیفه تثبیتی دولت چیست ؟ چگونه دولت با اعمال سیاستهای مالی میتواند

 اقتصاد یک کشور را به سمت ثبات سوق دهد ؟

 

گروه 19

1

سیرجانی اکبری

2

پور ابراهیمی

3

حسینی مقدم

1

کار عملی 1

 

معرفی حسابهای مالی دولت  (GFS)

2

کار تحقیقی

 

8- ضرورت  طبقه بندی اطلاعات بودجه با اشاره به طبقه بندی عملیاتی

 

سئوال اساسی :

 

طبقه بندی بودجه در ایران چگونه است ؟ طبقه بندی عملیاتی چیست و اصولا

در مقابل چه سئوالی مطرح می شود ؟ طبقه بندی عملیاتی  چه مزایایی دارد ؟

 

گروه 20

1

مسکی

2

پرموران

1

کار عملی 1

 

معرفی پرداختیهای دولت در نظام جدید بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

طبقه بندی سازمانی بودجه در ایران

 

سئوالات اساسی :

 

طبقه بندی های اطلاعاتی بودجه چه فوایدی دارد ؟ ازنظر سازمانی

 و دستگاهی

بودجه در ایران چگونه سازماندهیو طبقه بندی شده است ؟

 

گروه 21

1

اکبر زاده

2

مستشار نژاد

3

اسماعیلی

1

کار عملی 1

 

معرفی دیوان محاسبات کشور

2

کار تحقیقی

 

نظارت بر بودجه توسط دولت و قوه مجریه

 

سئوالات اساسی :

 

نظارت بر بودجه توسط دولت و قوه مجریه چگونه صورت می پذیرد ؟

 

گروه 22

1

جعفر پور

2

ساقی

1

کار عملی 1

 

معرفی سازمان حسابرسی

2

کار تحقیقی

 

نظارت پارلمانی بر بودجه

 

سئوالات اساسی :

 

روش های مختلف نظارت و کنترل بر بودجه چیست ؟ مجلس چگونه در ایران

بر بودجه نظارت می کند ؟ فواید نظارت بر بودجه چیست ؟

 

گروه 23

1

عباسیان

2

کامی

3

سید الیاس سوتری

1

کار عملی 1

 

معرفی دریافتیهای دولت در نظام جدید بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

1- تفاوت برنامه جامع و عملیاتی

 

ضمن بیان تعاریف به این سوال اساسی پاسخ داده شود :

 

چه تفاوتهایی بین یک برنامه جامع با یک برنامه عملیاتی وجود دارد ؟

 

گروه 24

1

رشیدی طرقی

2

تقدیسی

3

مقولی

1

کار عملی 1

 

سئوالات تستی فصل 3 بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

خلاصه مسایل وچالشها ی بودجه در ایران (چکیده ای از کتاب )

 

گروه 25

1

احمد اکبر پور

2

مجتبی مرزانی

1

کار عملی 1

 

چکیده فصل چهارم کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

تحلیل نقش کارفرمایی دولت با نگاهی به بودجه

 

سئوالات اساسی :

 

دولت در مبحث هویتهای فردی و اجتماعی چند نقش دارد

که یکی از آنها نقش

 کارفرمایی دولت است . نقش کارفرمایی دولت چیست ؟

از چه زمانی در ایران

گسترش یافته ؟ وضعیت کنونی آن در ایران چگونه است ؟

در این ارتباط سهم

دولت در این ارتباط در بودجه دولت در یک روند زمانی

چگونه بوده است ؟

خصوصی سازی آیا ضروری است ؟ به استناد چه قانونی

 در ایران این موضوع

در دست انجام است ؟ آیا اجرای قانون فوق الذکر توانسته است

 سهم و نقش

کارفرمایی دولت را کاهش دهد ؟

 

گروه 26

1

محمد فرجامی

2

محمد مولایی

3

علی حامدی

1

کار عملی 1

 

چکیده فصل پنجم کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

نقش مالیات در بودجه دولت

 

سئوالات اساسی :

 

مالیات چیست ؟ از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی موضوع

را تبیین نمایید ؟

مالیات چه سهمی در دریافتیهای دولت دارد ؟ چه قوانین و مقرراتی

 در این ارتباط

وجود دارد ؟ انواع مالیات چیست ؟ پایه های مالیاتی و

نرخ های مالیاتی چه تفاوتی دارند ؟ مالیات چه جایگاهی

 به عنوان سیاستهای مالی دارد ؟

چگونه میتوان با مالیات بر رکود و تورم غلبه نمود ؟

 

گروه 27

1

خانم سیده مریم حسینی

2

خانم فهیمه پیروی

1

کار عملی 1

 

چکیده فصل دوم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

سئوالات اساسی :

 

اوراق مشارکت و نقش آن در تامین منابع طرح های عمرانی

 

اورا ق مشارکت چیست ؟ سازو کار انتشار آن چگونه است ؟

آیا می توان

با فروش اوراق مشارکت بخشی از نیاز مالی طرح ها و

پروژه های دولتی

را مرتفع نمود ؟ چه تفاوتی با سایر روش های تامین مالی

طرح ها و پروژ های

 عمرانی دولتی دارد؟ عملکرد در ایران را ارزیابی نمایید .

گروه 28

1 خانم اکرم سالاری مقدم

2 خانم زهرا امامی

1 - کار عملی  1

چکیده فصل 7 کتاب بودجه ریزی در ایران (مسایل و چالشها )

حداکثر در 10 صفحه

2- کار تحقیقی

عنوان : لایحه تفریغ بودجه

سئوالات اساسی :

لایحه تفریغ بودجه چیست ؟وظیفه چه نهادی است ؟

چگونه تنظیم میشود ؟ مربوط به کدام مرحله از فرآیند بودجه است ؟

چه مسایلی در لایحه تفریغ بودجه مطرح می شود ؟

گروه 29 - آقای مرتضی هنر مند

1 - کار عملی 1: چکیده فصل چهارم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2 - کارتحقیقی :تحلیل  قانون برنامه و بودجه

گروه 30 - آقای سید امین برکاتی

1 - کار عملی 1 :چکیده فصل هفتم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2 - کار تحقیقی : وظایف سازمان حسابرسی در ارتباط

با نظارت بر بودجه

گروه 31- خانم اکرم حبیبی  - خانم مهسا یزدچی

و اقای رضا غیاثی فر

1 - کار عملی 1: چکیده فصل چهارم بودجه ریزی عملیاتی

2 - کار تحقیقی : معرفی تکنیکهای ارزیابی عملکرد برای

استفاده در بودجه ریزی عملیاتی

گروه 32 - خانم فایزه السادات سیدی

1- کارعملی 1 : چکیده فصل اول کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2  - نظارت مالی و عملیاتی بر بودجه

سئوالات اساسی :نظارت مالی چیست ؟

نظارت عملیاتی چیست؟

چه تفاوتی بین نظارت مالی و عملیاتی وجود دارد ؟

ضرورت نظارت بر بودجه

سازمانها و دستگاههای درگیر در امر نظارت بر بودجه

جایگاه نظارت بر بودجه در قوانین برنامه و بودجه و محاسبات عمومی

گروه 33 - آقای مهران صفایی

1- کار عملی 1 : چکیده فصل هفتم کتاب بودجه ریزی در ایران

2- بررسی نحوه مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار در ایران

ضرورت ؟

مبادله موافقت نامه چیست ؟

تخصیص اعتبار چیست ؟

مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار مربوط به کدامیک از فرآیند

تهیه تا کنترل بودجه است ؟

گروه 34 : خانم زینب نصیری

کار عملی 1 - تعاریف و مفاهیم اصطلاحات بودجه :

هر کدام از اصطلاحات زیر را در حد یک پاراگراف با استفاده

از کتابهای مرجع تعریف نمایید :

اعتبارات هزینه ای

اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای

اعتبارات تملک دارایی مالی

اعتبارات متمرکز

ردیفهای هزینه ای

درآمدهای اختصاصی

ردیفهای درآمد هزینه

ردیف های درآمدی

کسری بودجه

تخصیص اعتبار و  موافقتنامه

طرح عمرانی

سند بودجه

متمم بودجه

کار تحقیقی : تحلیل وابستگی بودجه به

درآمدهای نفتی

منابع درآمدی بودجه در ایران در نظام قدیم و

جدیدبودجه ریزی از چه اقلامی تشکیل شده است .

سهم نفت در بودجه به چه میزان است ؟

میزان وابستگی بودجه به نفت یعنی چه ؟

وابستگی بودجه به نفت و مضرات آن چیست ؟