نمونه سئوالات فصل دوم کتاب بودجه ریزی عملیاتی
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۱   کلمات کلیدی:

ص 38 پاراگراف اول

 

8- تکامل شیوه بودجه ریزی چه نوع داستانی محسوب می شود و از چه لحاظ قابل اهمیت است؟

الف) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با سیاست است- تاریخی

ب) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با قدرت است- سیاسی

ج) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با قدرت است- تاریخی

د) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با سیاست است- سیاسی

ص 38 پاراگراف دوم

 

14- رویکرد برنامه ای و اطلاعات محور  بر چه چیزی تأکید دارد؟

الف)بر اهمیت انعکاس نظرات گروههای هم سود  تاکید میکند .

ب) اهمیت  اطمینان از اینکه بودجه های تخصیصی مواردی چون اثربخشی و کارآیی برنامه های عقلانی را در نظر میگیرند

ج) هر دو مورد الف و ب

د)هیچکدام

ص 38 پاراگراف سوم

 

15- در بودجه ریزی افزایشی

الف) بودجه ریزی کد موضوعی                             ب) بودجه ریزی خطی

ج) بودجه ریزی خطی و یا کد موضوعی                   د) بودجه ریزی  بر مبنای صفر

16- بودجه ریزی خطی چه ا مکانی را فراهم می کند؟

الف) با افزایش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده می کنیم و نیاز به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی و کارآیی است

ب) با کاهش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده میکنیم و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی و کارآیی است.

ج) با افزایش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده میکنیم  و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای اثربخشی و کارآیی نیست

د) با کاهش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده میکنیم و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی و کارآیی نیست .

17- در بودجه ریزی کد موضوعی از چه چیز شروع و هر سال بر چه مبنایی به کاهش یا افزایش ناچیزی می پردازیم؟

الف) بودجه عادلانه- بودجه پایه  موجود                 ب) بودجه پایه موجود - سهم عادلانه

ج) سهم عادلانه- بودجه پایه  موجود                              د) بودجه پایه موحود - بودجه عادلانه

18- در بودجه ریزی افزایشی به چه چیزهایی نیاز است؟

الف) آگاهی از ارتباط برنامه ای هر ردیف بودجه ای

ب) نقش هر یک از برنامه ها و ردیف ها در نیل به اهداف کلی برنامه رسالت سازمان

ج) به هیچ کدام از موارد بالا نیازی نیست

د) به هر دو مورد الف و ب نیاز است

 

ص 39- پاراگراف دوم

 

21- بودجه ریزی خطی برای نخستین بار در چه زمانی و چه عنوان معرفی گردید.

الف) سده بیستم به عنوان بخشی از اصلاحات بودجه ای برای کاهش فساد اخلاقی

ب) سده نوزدهم به عنوان بخشی از اصلاحات بودجه ای برای کاهش فساد سیاسی

ج) اوایل سده بیستم به عنوان بخشی از ا صلاحات بودجه ای برای کاهش فساد سیاسی

د) اواخر سده بیستم به عنوان بخشی از ا صلاحات بودجه ای برای کاهش فساد سیاسی

پاراگراف دوم

 

22-  در کدام روش بودجه ریزی  پیگیری منابع مالی از زمان تخصیص توسسط مجلس تا هزینه کرد آن توسط سازمان آسان تر است ؟

الف) بودجه ریزی برنامه ای

ب) بودجه ریزی بر مبنای صفر

ج) بودجه ریزی خطی و یا افزایشی

د) بودجه ریزی عملیاتی

ص 39- پاراگراف چهارم

 

25- مزیت اصلی شیوه بودجه ریزی افزایشی چیست؟

الف) باعث کاهش تعارض می شود                                        ب) تنظیم بودجه متوازن

ج) عدم نیاز به مهارت چندان  برنامه ای و مدیریتی                   د) ایجاد تعادل نسبی

27- به لحاظ پاسخگویی مالی ماندگارترین و رایج ترین شیوه بودجه ریزی در بخش عمومی کدام است؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی              ب) برنامه ای                ج) بر مبنای صفر               د) افزایشی

28- به چه علت بودجه ریزی افزایشی به ماندگارترین شیوه بودجه ریزی تبدیل شد؟

الف) اهمیتی که در افزایش پاسخگویی مالی دارد

ب) اهمیتی که در افزایش  پاسخگویی اقتصادی دارد

ج) اهمیتی که در افزایش پاسخگویی فرهنگی دارد

د) هیچکدام

ص 40- پارگراف دوم

 

30-  کدام یک از موارد زیر جزء مزیت های بودجه ریزی افزایشی نیست.

الف) عدم نیاز به مهارت زیاد برنامه ای یا مدیریتی                   ب) کاهش تعارض

ج) اختصاص منابع به گونه ای هدفمند                                    د) الزام نبخشیدن به کارایی و اثربخشی

31- کدام یک از انواع بودجه ریزی باعث کاهش تعارض  میشو.د و این مورد منجر به چه چیزی می گردد؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی و  جلوگیری از ظهور تعارضات خفته

ب) بودجه ریزی افزایشی- ایجاد ظهور تعارضات خفته

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر- جلوگیری از ظهور تعارضات خفته

د) بودجه ریزی  افزایشی- جلوگیری از ظهور تعارضات خفته

33- چه عاملی باعث  تعادل نسبی بودجه وکاهش تعارض در فرآیند بودجه ریزی می شود؟

الف) با تغییر مسیر از بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی

ب) با تغییر مسیر از منبع یابی به بررسی برنامه ها

ج) با تغییر مسیر ا ز بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی و فاصله گرفتن از برنامه ها و فعالیت ها

د) با تغییر مسیر از بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی و نزدیک شدن به برنامه ها و فعالیت

34- چطور می توان تعارض و پیچیدگی فرآیند بودجه ریزی را در محدوده ای قابل کنترل نگه داشت؟

الف)بر اساس فرمول  بودجه پایه             ب) فرمول سهم عادلانه             ج)فرمول  بودجه پایه و سهم عادلانه                د) هیچکدام

ص 41- پاراگراف اول

 

35- کدام یک از موارد زیر جزء نقاط ضعف بودجه ریزی خطی و یا افزایشی است ؟

الف) اثر بخشی , کارآیی و اولویتهای آینده به فراموشی سپرده میشود .

ب) پاسخگو نبودن به اینکه به ازاء خرج هر واحد چه چیزی را به دست می آوریم

ج) هردو مورد الف و ب

د) هیچکدام

36- کدام گزینه صحیح است؟

الف) به ازای خرج هر واحد درآمد چه چیزی را به دست می آوریم (بودجه ریزی عملیاتی)

ب) به ازاء خرج هر واحد درآمد چه چیزی را به دست می آوریم (بودجه ریزی برنامه ای)

ج) در زمینه هزینه کردن منابع تا چه حد کارآمد هستیم. (بودجه ریزی عملیاتی)

د) گزینه ب و ج

37-  بودجه ریزی بر مبنای صفر یعنی؟

الف) به ازاء خرج هر واحد  چه چیزی را به دست می آوریم

ب) در زمینه هزینه کردن منابع تا چه  حد کار آمد هستیم

ج) باید اصلاً ا ین فعالیت ها را انجام دهیم یا اینکه باید منابع درآمدی را به فعالیت دیگر اختصاص دهیم

د) هر سه گزینه صحیح است

ص 41- پاراگراف دوم

 

38- کدام شیوه بودجه ریزی، گروههای سنتی هزینه ها را در واحدهای بزرگ سازمان دهی می کند؟

الف) بودجه ریزی افزایشی        ب) بودجه ریزی برنامه ای        ج) بودجه ریزی خطی        د) بر مبنای صفر

39- هدف کدام شیوه بودجه ریزی تأکید بر واحدهای فعالیتی است که هر یک از ردیف های بودجه به آن اختصاص یافته است؟

الف) برنامه ای              ب) بر مبنای صفر                 ج) افزایشی                 د) کد موضوعی

40- کدام شیوه بودجه ریزی به عنوان یک روش بودجه ای متمایز با عنوان نظام برنامه ریزی طراحی و بودجه ریزی محبوبیت یافت و در چه زمانی ؟

الف) بر مبنای صفر و در دهه 1960                          ب) افزایشی در دهه 1950

ج) برنامه ای در دهه 1960                                       د) برنامه ای در دهه 1950

41- مک نامارا کدام شیوه بودجه ای را در آمریکا اجرا کرد؟

الف) عملیاتی                      ب) برنامه ای                     ج) افزایشی                       د) برمبنای صفر

42- شالوده و اساس بودجه ریزی برنامه ای چیست؟

الف) نظم                   ب) برنامه                      ج) تصمیم گیری                    د) گزینه الف و ب

43- هدف از بودجه ریزی برنامه ای ......................... می باشد.

الف) ایجاد پیوندی گسسته بین برنامه ریزی و بودجه ریزی

ب) ایجاد ارتباط بین بودجه ریزی خطی و مبنای صفر

ج) ایجاد پیوندی نظام مند بین برنامه ریزی و بودجه ریزی در خدمت  اهداف مشخص

د) ایجاد برنامه گسسته بین برنامه ریزی و بودجه ریزی

44- افزایش رقابت بین شاخه های مختلف نیروهای مسلح در تولید تسلیحات نظامی بیشتر باعث شکل گیری  کدام شیوه بودجه ریزی گردید؟

الف) عملیاتی                 ب) برنامه ا ی                   ج)  افزایشی                      د) برمبنای صفر

ص 42- پاراگراف دوم

 

45- جوهر بودجه ریزی برنامه ای

الف) ابزار برای شکل دادن برنامه ریزی عمومی                  ب) برنامه و برنامه ریزی

ج) گزینه الف و ب                                                           د) هیچکدام

46- بودجه ریزی برنامه ای در چه صورتی وجود دارد؟

الف) بودجه فقط دارای برچسب بودجه برنامه ای باشد 

ب) وجود برنامه ای ملموس که  ارتباط هزینه برنامه با مجموعه ای از اهداف را برقرار می کند .

ج) بودجه دارای برچسب بوده بدون ارتباط به هزینه برنامه یا مجموعه ای از اهداف

د) وجود برنامه ای ملموس بدون ارتباط هزینه  برنامه با مجموعه ای از اهداف

48- در چه صورت آرمانها و اهداف نشان دهنده برنامه کلی سازمان عمل کننده هستند؟

الف) به صورت مستقیم با منابع بودجه ای در ارتباط باشد 

ب) به صورت غیر مستقیم با منابع بودجه ای در ارتباط باشد

ج) به طور کلی با منابع بودجه ای در ارتباط نباشد

د) به طور کلی از منابع جدا باشد

49- سطح دستاوردهای واقعی را در بودجه ریزی برنامه ای چه چیزی تعیین می کند.

الف) مقدار منابع تأمین گردیده                          ب) توانایی مدیریت برای تحقق اهداف

ج) گزینه الف و ب                                          د) هیچکدام

50- ابزار برنامه ریزی در بودجه برنامه ای کدام است؟

الف) اهداف                ب) برنامه                     ج) هدف و برنامه                       د) هیچکدام

ص 43

 

53- چه چیزی ملاک برای تصویب بودجه قرار می گیرد؟

الف) آرمانها و اهداف               ب) برنامه                  ج) هدف و برنامه                   د) هیچکدام

54- در صورت انتخاب آرمان و اهداف چه چیزی تسهیل می گردد؟

الف) تصویب بودجه                                                                ب) پاسخگویی و اثربخشی

ج) تصویب بودجه و پاسخگویی و اثربخشی                              د) هیچکدام

صفحه 43

 

55- چطور می توان نشان داد  که یک سازمان به خوبی عمل می کند و خواسته های هیئت مدیره را برآورده می کند؟

الف) مخالفت با هیأت مدیره                                                  ب) شرایط مناسب 

 ج) آرمان و اهداف واقع بینانه                                               د) با موافقت کردن با هیأت مدیره

56- مزیت بیرونی بودجه برنامه ای چیست؟

الف) انعطاف پذیری کمی دارد                       ب) اطلاعات مدیریتی مهمی در اختیار، وزیر، سیاست گذاران و تصمیم گیران      ج) تصمیم گیری مجدد درباره بودجه              د) تأکید اصلی بر تزریق اطلاعات عملکرد

43 پاراگراف سوم

ج

57- کدامیک از شیوه بودجه ریزی و قتی با داده های عملکرد همراه می شود اطلاعاتی درباره سطوح خدمات سازمان ها ارائه می دهد و پس از تصویب مجلس شهروندان را از هزینه های این خدمات آگاه می سازد ؟

الف) عملیاتی                ب) بودجه ریزی برنامه ای                    ج) افزایشی              د) بر مبنای صفر

58- یکی از اهداف بودجه ریزی ................... ایجاد و امکان دسترسی آسان تر شهروندان به اطلاعات سودمند است.

الف) بودجه ریزی کد موضوعی          ب) خطی               ج) بودجه ریزی برنامه ای          د) بر مبنای صفر

59- مزیت درونی بودجه ریزی برنامه ای کدام گزینه است.

الف) ساختار هزینه ها و اهمیت نسبی فعالیت کارمندان در سازمان را مشخص می کند

ب) اطلاعات مدیریتی مهمی را در اخیتار وزیران، سیاست گذاران و تصمیم گیران قرار می دهد

ج) گزینه الف و ب صحیح است

د) هیچکدام

60- کدام گزینه جزء معایب بودجه ریزی برنامه ای محسوب می شود؟

الف) فقدان اطلاعات تاریخی  تفصیلی                          

ب) تخصیص منابع به صورت هدفمند

ج) محدود کردن انعطاف پذیری برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر

د) گزینه الف وج

ص 44

 

61- مزیت ها و معایب بودجه ریزی برنامه ای ؟

الف) تخصیص هدفمند منابع                                           ب) کمک کردن عملکرد واحدها به کل سازمان

ج) بیان عینی و ملموس نحوه ا ستفاده از  منابع بودجه ای     د) تمام موارد

62- کدام شیوه بودجه ریزی به لباس هایی که کاملاً اندازه فرد مورد نظر است تشبیه کرده اند؟

الف) عملیاتی           ب) بودجه ریزی برنامه ای              ج) بر مبنای صفر              د) افزایشی

63- در بودجه ریزی برنامه  ای تأکید اصلی بر چیست؟

الف) تزریق اطلاعات عملکرد در فرآیند تغییر اولویت های هزینه به منظور بهینه سازی تخصیص بودجه

ب) محدود کردن انعطاف پذیری برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر

ج) زمان بر بودن آن

د) انعطاف پذیری

64- کدام شیوه بودجه ریزی زمان برتر است؟

الف) عملیاتی               ب) بودجه ریزی برنامه ای              ج) کاهشی                 د) بر مبنای صفر

65- هدف اصلی بودجه ریزی برنامه ای چیست؟

الف) خام کردن به لحاظ سیاسی                  ب) بهینه سازی تخصیص بودجه

ج) تصمیم گیری مجدد             د) محدود کردن انعطاف پذیری برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر

ص 45- بودجه ریزی بر مبنای صفر

 

66- بودجه ریزی بر مبنای صفر اولین بار توسط

الف) آرون ویلدافسکی                     ب) مک نامارا                    ج) روبرت                   د) پیترفیر

67- هدف فیر چه بود؟

الف) بهینه سازی تخصیص بودجه  شرکت تگزاس اینسترومنتز

ب ) حفظ کردن توان رقابتی  شرکت تگزاس اینسترومنتز با شرایط متغیر بازار

ج) کمک کردن عملکرد واحدها به کل شرکت  

د) ساختار هزینه ها و اهمیت نسبی فعالیت کارمندان در شرکت  مشخص شود

68- دلیل کاری که انجام می دهیم چیست؟ بآیا نباید از منابع بودجه برای انجام کاری دیگر استفاده کنیم ؟ هر سال بودجه را دون فرض برخورداری از انچه سال گذشته انجام دادیم آغاز کنیم مربوط به کدام شیوه بودجه ریزی است؟

الف) خطی                ب) برنامه ای                    ج) بر مبنای صفر                د) کد موضوعی

69- فلسفه طرح همیشگی این پرسش که دلیل تداوم فعالیت های گذشته چیست جوهر اصلی کدام شیوه بودجه ریزی است؟

الف) خطی            ب) بودجه ریزی بر مبنای صفر               ج) افزایشی               د) عملیاتی

70- کدام شیوه بودجه ریزی بر  این فرض استوار است که بودجه ریزی را می توان به عنوان ابزاری برای شکل دادن به سیاست عمومی و ایجاد برنامه ریزی نظام مند به کار برد؟

الف) کد موضوعی                ب) برنامه ای                ج) افزایشی                د) بر مبنای صفر

71- درخواست از مدیران برای کاهش بودجه نسبت به سال قبل و افزودن درخواست خود به بودجه چه نامیده می شود؟

الف) بودجه ریزی صفر     ب) بودجه ریزی صفر تعدیل یافته       ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر    د) هیچکدام

72- عناصر اصلی شیوه بودجه ریزی بر مبنای صفرکه بر اساس اولویت رتبه بندی شده اند چیست ؟

الف) واحدهای تصمیم گیری، بودجه کاهش یافته , بسته های تصمیمات

ب) بودجه پایه , واحد های تصمیم گیری، بودجه کاهش یافته و بسته های تصمیمات

ج) وحد تصمیم گیری و بسته های تصمیمات و بودجه کاهش یافته و بودجه پایه

د) واحدهای تصمیم گیری، بودجه کاهش یافته، بسته های تصمیمات  و بودجه پایه

73- سطح بودجه کاهش یافته چیست؟

الف) درصدی که بر اساس دستورالعمل ها باید به زیر سطح بودجه پایه کاهش یابد

ب) مبلغی که بر اساس دستورالعمل ها باید به زیر سطح بودجه پایه کاهش یابد

ج) بند الف و ب

د) هیچکدام

74- سطح بودجه کاهش یافته شامل می شود؟

الف) خدمات حیاتی و یا ضروری                    ب) برنامه های موجود   

ج) برنامه  های جدید                                       د ) تمام موارد صحیح است

75-  افزایش های جداگانه سطح بودجه کاهش یافته که بر  اساس اولویت برای حفظ برنامه های موجود، افزایش بار کاری یا برنامه جدید رتبه بندی شده چه نامیده می شود؟

الف) واحد تصمیم گیری        ب) بودجه کاهش یافته          ج) بسته های تصمیمات          د) هیچکدام

ص 47- پاراگراف اول

77- روش بودجه بندی بر مبنای صفر به چه شکلی است؟

الف) به شکل بسته های افزایش و کاهش در مرحله تدوین است که مدیران بودجه ای مجبورند درخواستهای بودجه ای خود را بین 10 تا 20 درصد افزایش دهند

ب) به شکل بسته های افزایشی در مرحله تدوین است که مدیران مجبورند درخواستهای بودجه ای خود را بین 10 تا 20 درصد افزایش دهند

ج) به شکل بسته های افزایشی و کاهشی است در مرحله تدوین بودجه است که مدیران مجبورند درخواستهای بودجه ای خود را بین 10 تا 20 درصد کاهش دهند

د) به شکل بسته های کاهشی در مرحله تدوین بودجه است که مدیران مجبورند درخواستهای خود را بین 10 تا 20 درصد کاهش دهند

78- در کدام شیوه  بودجه ریزی به مدیران فرصت داده می شود تا تصمیمات جدیدی را تجربه کنند؟

الف) بودجه ریزی افزایشی                                ب) بودجه ریزی برنامه ای  

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر                            د) بودجه ریزی کاهشی

79- کدام شیوه بودجه ریزی باعث تضعیف روحیه بخشی از کارمندانی که برنامه های خود را بخشی ازیک بسته کاهشی می بینند  می شود؟

الف) بودجه ریزی کاهشی                                ب) بودجه ریزی افزایشی

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر                          د) بودجه ریزی برنامه ای

80) تعریف زیر تعریف کدامیک از شیوه های بودجه ریزی است؟

«برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصص یافته به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرا آن برنامه را نشان می دهد»

الف) بودجه ریزی کاهشی                              ب) بودجه ریزی افزایشی

ج) بودجه ریزی عملیاتی                                د) بودجه ریزی برنامه ای

صفحه 48- پاراگراف اول

 

81- در کدام شیوه بودجه ریزی با هر میزان اعتبار تخصیص یافته به هر برنامه، می بایست مجموعه معینی از اهداف تأمین شود؟

الف) بودجه ریزی افزایشی                               ب) بودجه ریزی عملیاتی

ج) بودجه ریزی برنامه ا ی                                 د) بودجه ریزی کاهشی

82- منظور از بودجه عملیاتی مطلوب چیست؟

الف) بودجه عملیاتی مطلوب باید همراه با نتایج پیش بینی شده باشد.

ب) بودجه عملیاتی مطلوب باید بدون توجه به نتایج پیش بینی شده باشد

ج) بودجه عملیاتی مطلوب به تفکیک برنامه ها یا دستگاههای اجرایی همراه یا نتایج پیش بینی شده باشد

د) هیچکدام

83-  در کدام شیوه به روشنی ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط دولت و نتایج حاصله  برای مردم نشان داده و شرح داده میشود.

الف) بودجه ریزی افزایشی                  ب) برنامه ا ی               ج) عملیاتی                د) برمبنای صفر

84- کدام گزینه صحیح است؟

الف) یک بودجه عملیاتی، تمامی فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز در برنامه و نیز تخمین دقیقی از هزینه فعالیتها را در بر می گیرد.

ب)یک  بودجه عملیاتی فقط فعالیتهای مستقیم مورد نیاز در برنامه را در بر می گیرد

ج) یک بودجه عملیاتی فقط فعالیتهای غیرمستقیم مورد نیاز در برنامه را در بر می گیرد

د) یک بودجه عملیاتی، تمامی فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز در برنامه را بدون توجه به هزینه آنها در بر می گیرد

85- یک مدیر دولتی چطور می تواند منابع تحت کنترل خود را به کارآمدترین شیوه اداره کند؟

الف) اطلاعات دقیق و به هنگام در مورد عملکردهای سازمان خود داشته باشد

ب) اطلاعات دقیق و به هنگام در مورد هزینه و عملکردهای سازمان  خود داشته باشد

ج) اطلاعات دقیق و به هنگام در مورد هزینه سازمان خود داشته باشد

د) هیچکدام

ص 48- پاراگراف دوم

 

86- در بودجه ریزی عملیاتی کلید مدیریت صحیح در چیست؟

الف) تشریح ارتباط بین اعتبارات هنزیه شده توسط دولت و نتایج حاصله برای  مردم

ب) ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط مردم و نتایج حاصله  توسط دولت

ج) بدون توجه به ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط مردم و نتایج حاصله  توسط دولت

د) بدون توجه به ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط دولت و نتایج حاصله توسط مردم

ص 49- پاراگراف اول

 

88- بودجه عملیاتی شامل چه نوع فرآیندی است؟

الف) فرآیندی از پائین به بالا                                    

 ب) فرآیندی از بالا به پائین

ج) فرآیندی از بالا به پائین و پائین به بالا به طور همزمان

د) هیچکدام

صفحه 49- پاراگراف دوم

 

90) بودجه ریزی عملیاتی  چطور می تواند به تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع کمک موثر نماید؟

الف) با نشان دادن اثرات بالقوه افزایش یا کاهش بودجه

ب) با نشان دادن اثرات بالقوه کاهش بودجه

ج) با نشان دادن اثرات بالقوه افزایش بودجه

د) هیچکدام

ص 49- پاراگراف سوم

 

91- بودجه ریزی عملیاتی یک .................. است که .................................... در همه سطوح در آن دست اندرکارند.

الف) فرآیند جداگانه- تمامی کارمندان                         ب) فرآیند مستمر- تمامی مدیران

ج) فرآیند جداگانه تمامی مدیران                                  د) فرآیند مستمر- تمامی کارمندان

92- کدام شیوه بودجه ریزی به تخصیص موثرتر منابع در درون سازمان منجر و باعث بهره برداری از منابع تخصیص یافته برای رسیدن به اهداف و نتایج  مد نظر سیاستگداران و برنامه ریزان  می شود؟

الف) بودجه ریزی افزایشی                                   ب) بودجه ریزی عملیاتی

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر                            د) بودجه ریزی برنامه ای

صفحه 49- پاراگراف دوم

 

93- کدام نوع شیوه بودجه ریزی به عنوان یک ابزار تشخیص ارزشمند برای دستیابی به درکی عمیق و زیربنایی از رابطه بین منابع به کار گرفته شده و عملکرد هاست؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی                       ب) بودجه ریزی افزایشی

ج) بر مبنای صفر                                      د) بودجه ریزی برنامه ای

94- از چه حیثی بودجه عملیاتی نسبت به بودجه سنتی گویاتر است؟

الف) اگر خوب تهیه شده باشد با شفافیت بیشتری عملکرد اجرایی برنامه ها را نشان می دهد

ب) اگر خوب تهیه شده باشد با شفافیت کمتری عملکرد اجرایی برنامه ها را نمایش می دهد

ج) اگر خوب تهیه شده باشد با شفافیت بیشتری عملکرد آینده برنامه ها را نشان می دهد

د)هیچکدام

ص 50- پاراگراف اول

 

95- چطور می توان از بودجه ریزی عملیاتی به عنوان ابزاری موثر که نشان دهنده میزان مخارج  در هر زمینه چه تأثیری بر کیفیت و کمیت نتایج حاصله دارد؟

الف) بودجه عملیاتی بدون استفاده از شاخص های فعالیت مبنای ستاده ی مورد انتظار و اهداف عملیاتی را مشخص می کند

ب) بودجه عملیاتی با استفاده از شاخص های فعالیت مبنای ستاده ی مورد انتظار و اهداف عملیاتی را مشخص می کند

ج) بودجه عملیاتی با استفاده از شاخص های ستاده مبنای فعالیت را مشخص می کند

د) بودجه عملیاتی بدون استفاده از شاخص های ستاده مبنای فعالیت را مشخص می کند

96- کدام یک از شیوه بودجه ریزی امکان ایجاد اهداف دو بخشی را به دست می دهدکه با استفاده از آن می توان ابعاد هزینه ای و نتایج برنامه ها را اندازه گیری کرد ؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی         ب) افزایشی               ج) برمبنای صفر             د) برنامه ای

97- بودجه ریزی عملیاتی امکان ایجاد اهداف دو بخشی را ممکن می سازد در این ارتباط کدام عبارت صحیح است ؟

الف) هر دو هدف  می تواند مرتبط با یک نتیجه مطلوب باشد

ب) هر دوهدف مرتبط با اجرا برنامه با یک نرخ هزینه واحد معین باشد

ج) قسمتی از یک هدف که می تواند مرتبط با یک نتیجه مطلوب باشد و قسمت دیگر هدفی که اجرا برنامه با یک نرخ هزینه واحد معین باشد

د) هیچکدام

ص 50- پاراگراف چهارم

 

98- چطور میتوان بهبود عملیاتی را بر حسب کاهش هزینه واحد ارائه خدمات را بیان کرد؟

الف) با استفاده از اطلاعات مربوط به هزینه واحد

ب)با  ا ستفاده ا ز اطلاعات عناوین برنامه ها

ج) با استفاده از اهداف مرتبط با یک نتیجه مطلوب

د) هیچکدام

99- در کدامیک از شیوه های بودجه ریزی  پاداش مدیران بر مبنای عملکرد آنان تعیین می شود؟

الف) بودجه ریزی افزایشی           ب) بر مبنای صفر            ج) عملیاتی              د) برنامه ای

100- در کدام یک از شیوه های بودجه ریزی می توان عملکرد مقایسه ای مفیدی انجام دادو از طریق آن واحدهایی که هزینه واحد آنها پایین تر است را شناسایی نمود ؟

الف) بودجه ریزی افزایشی             ب) بر مبنای صفر                          ج) عملیاتی              د) برنامه ای

101- کدامیک از شیوه های بودجه ریزی نیازمند صرف زمان و برخورداری از بینش و قدرت رهبری است؟

الف) برنامه ا ی             ب) بودجه ریزی عملیاتی               ج) کاهشی             د) افزایشی

102- یکی از نخستین چالش های مهم برای هر سازمان چیست؟

الف) فعالیت های تشکیل دهنده هر برنامه                   ب) شناسایی برنامه ها

ج) شناسایی برنامه ها و طرح ها                                د) هیچکدام

103- در این روش بودجه ریزی مدیران ممکن است نیاز به ترکیب، تقسیم و یا  تعریف دوباره فعالیت ها پیدا کنند؟

الف) برنامه ای                ب) بر مبنای  صفر                     ج) افزایشی                 د) عملیاتی

104- در بودجه ریزی عملیاتی چطور می توان از صرف زمان و انرژی قابل توجه  در شناسایی هزینه فعالیتها جلوگیری کرد؟

الف) باید از قبل مقدمات این کار را با  ایجاد سیستم حسابداری مناسب به وجود آورد.

ب) باید سیستمی تعیین کرد که برنامه سازمان را مشخص کند

ج) ایجاد سیستمی که بودجه سازمان را مشخص کند

د) هیچکدام

ص 52- پاراگراف دوم

105- یک چالش عمده در بودجه ریزی عملیاتی ..........................................................

الف) تعریف شاخص های هزینه که از طریق ایجاد سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ممکن می سازد

ب) تعریف شاخص های عملکردی است که از طریق ارتقاء سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ممکن است

ج) تعریف شاخص های عملکردی است که از طریق ایجاد سیستم های اطلاعاتی مالی ومدیریتی ممکن است

د) تعریف شاخص های برنامه که از طریق ایجاد سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ممکن است

ص 52- پاراگراف سوم

 

106- یکی از مهم ترین  وجه افتراق شیوه های بودجه ریزی در چیست؟

الف) نوع اهداف                     ب) نوع برنامه                  ج) نوع بودجه                  د) نوع نگرش

107- اولین هدف در بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای با در نظر گرفتن ترتیب کدام گزینه است؟

الف) پاسخگویی مالی - پاسخ گویی در زمینه  کارایی           ب) پاسخگویی مالی- پاسخگویی برنامه ای

ج) پاسخ گویی در زمینه کارآیی - پاسخ گویی مالی             د) پاسخ گویی برنامه ای - پاسخ گویی مالی

108- اولین هدف در بودجه ریزی عملیاتی و بر مبنای صفر به ترتیب کدام گزینه است؟

الف) پاسخگویی مالی - پاسخ گویی در زمینه  کارایی           

ب) پاسخگویی مالی - پی گیری برنامه های اولویت دار

ج) پیگیری برنامه های اولویت دار - کارآیی  

د) کارآیی- پیگیری برنامه های اولویت دار

109- مدیران برنامه و تحلیل گران برنامه نقش آفرینان کدام روش نوین بودجه ریزی است ؟؟

الف) افزایشی              ب) برنامه ای               ج) عملیاتی                 د) برمبنای صفر

صفحه 53- مربوط به جدول

110- هدف کدام یک از شیوه های بودجه ریزی (پاسخگویی مالی) است؟

الف) افزایشی           ب) برنامه ای           ج) عملیاتی             د) بر مبنای صفر

111- هدف کدام یک از شیوه های بودجه ریزی (پاسخگویی برنامه ای) است؟

الف) افزایشی           ب) برنامه ای            ج) عملیاتی              د) بر مبنای صفر

112- هدف کدام یک از شیوه های بودجه ریزی (کارایی و اثربخشی برنامه) است.

الف) افزایش               ب) عملیاتی               ج) برنامه ای                 د) بر مبنای صفر

113- هدف کدام یک از شیوه های بودجه ریزی (اولویت دار و مناسب بودن آنچه انجام می شودو باید انجام شود) می باشد.

الف) افزایشی              ب) عملیاتی                 ج) برنامه ای                 د) بر مبنای صفر

114- نائل شدن برنامه به اهداف و آرمانها جزء پرسش های اصلی کدام یک از شیوه های بودجه ریزی است ؟

الف) افزایشی              ب) عملیاتی                 ج) برنامه ای                 د) بر مبنای صفر

115- آیا اعتبار همانطور که قصد داریم خرج می شود جزء پرسش های اصلی  کدام شیوه بودجه ریزی است؟

الف) عملیاتی                 ب) افزایشی                   ج) بر مبنای صفر                    د) برنامه ای

116-  ( آیا برنامه به ا هداف و آرمانهایش نائل می شود؟) این جمله مربوط به کدام شیوه  بودجه ریزی است؟

الف) عملیاتی                  ب) افزایشی                    ج) برنامه ای                     د) بر مبنای صفر

117- ویژگی اصلی بودجه ریزی افزایشی؟

الف) تأکید بر گذشته یا سال گذشته عنوان پایه   

ب) استفاده از فرمول هایی مثل سهم عادلانه بر ایجاد توازن بودجه ای

ج) تأکید بر طرح و هدف ها  

د) گزینه الف و ب

118- نیازمند بودجه ریزی بر اساس برنامه و تاکید بر طرح ها ,آرمان ها و اهداف برنامه  از ویژگیهای  کدام یک از شیوه های بودجه ریزی است؟

الف) افزایشی                  ب) برنامه ای                     ج) بر مبنای صفر                  د) عملیاتی

119- نقش آفرینان اصلی در بودجه ریزی خطی چه کسانی هستند.

الف) حسابداران و مدیران  بودجه                         ب) مدیران برنامه و تحلیل گران برنامه

ج) تحلیل گران برنامه                                        د) گزینه الف و ب

120- نقش آفرینان اصلی در بودجه مدیران برنامه ای چه کسانی هستند؟

الف) حسابداران و مدیران  بودجه                            ب) مدیران برنامه و تحلیل گران برنامه

ج) مدیران بودجه                                                    د) گزینه الف و ب

121- نقش آفرینان اصلی در بودجه ریزی عملیاتی چه کسانی هستند؟

الف) حسابداران و مدیران                                 ب) مسئولیت ارشد دستگاه و کارشناسان اداری و عادی

ج) مدیران برنامه و تحلیل گران برنامه               د) بستگی به جایگاه اصلی قدرت دارد

122- نقش آفرینان اصلی بودجه ریزی بر مبنای صفر چه کسانی هستند؟

الف) مسئولین ارشد دستگاه ها  

ب) بستگی به جایگاه اصلی قدرت می توان بودجه ریزی صفر را در هر یک از سطوح یا کل سطوح اجرا کرد

ج) مدیران برنامه و تحلیل گران

 د) حسابداران و مدیران بودجه

123- شرایط لازم برای موفقیت بودجه ریزی افزایشی؟

الف) منابع لازم برای ایجاد طرح ها و اهداف  

ب) منابع قابل توجه برای ایجاد شاخصهای معتبر

ج) حداقل زمان مورد  نیاز و حداقل تخصص مورد نیاز برای پیگیری بودجه 

د) نیازمند زمان برای جلب اعتماد

124- شرایط لازم برای موفقیت بودجه ریزی برنامه ا ی؟

الف) منابع لازم برای ایجاد طرح ها وآرمان ها و  اهداف

ب) منافع قابل توجه برای ایجاد شاخص معتبر

ج) حداقل  کردن زمان مورد نیاز

د) تمام موارد

125-  شرایط لازم برای موفقیت بودجه ریزی عملیاتی؟

الف) منابع قابل توجه برای ایجاد شاخص های معتبر                      

   ب) نیازمند زمان برای جلب اعتماد تصمیم گیران برای ایجاد  شاخص های عملکردی                      

ج) منابع لازم برای ایجاد طرح ها وآرمان ها و  اهداف                            د) تمام موارد

126- شرایط لازم برای موفقیت بودجه ریزی بر مبنای صفر؟

الف) نیازمند زمان و منابع چشمگیر برای بازنگری فعالیت ها  ازصفر

 ب) نیازمند پرسنل و مدیران که اعتماد به نفس داشته باشند

ج) نیازمند زمان برای جلب اعتماد   

د) گزینه الف و ب

127- کدام شیوه بودجه ریزی در کمبود زمان خوب عمل می کند و این جزء نقاط قوت  است یا ضعف؟

الف) افزایشی- قوت             ب) افزایشی - نقاط ضعف         

ج) برنامه ای - نقاط قوت      د) برنامه ای-  نقاط ضعف

128-  نقاط قوت بودجه ریزی برنامه ای؟

الف) ایجاد پیوند آشکار بین فعالیت های برنامه و تخصیص بودجه

ب) بخش ها را به کل پیوند دهد

ج) حال را به آینده پیوند می دهد

د) تمام موارد

129- کدامیک جزء نقاط ضعف بودجه ریزی افزایشی است؟

الف) نیازمند سرمایه بالا است                             ب) احتمال ایجاد تعارض بالا است

ج) زمان بر و پرهزینه است                                د) کارآیی , اثر بخشی، ملاحظات آتی  نادیده گرفته می شود

130- کدام یک از گزینه های زیر جزء نقاط ضعف بودجه ریزی برنامه ای است؟

الف) نیازمند سرمایه بالا در زمینه منابع و احتمال ایجاد تعارض زیاد

ب) زمان بر و پر هزینه

ج) کارآیی، اثربخش

د) ایجاد فشار بالا به منابع سازمان

131- کدام یک از گزینه های زیر جزء نقاط ضعف بودجه ریزی عملیاتی است؟

الف) زمان بر است

ب) پر هزینه است

ج) به دلیل ترس از استفاده از شاخص ها برای مجازات و  تنبیه دارای پتانسیل مقاومت زیاد است

د) تمام موارد

132- کدام یک از موارد زیر از جمله نقاط ضعف بودجه ریزی بر مبنای صفر است؟

الف) فشار زیاد به منابع سازمان                                                                   ب) تهدید کننده است

ج) باعث  ایجاد مقاومت و دشوار بودن مقایسه بین واحدهای  سازمان            د) تمام موارد

133- کدام گزینه نقاط قوت بودجه ریزی عملیاتی را عنوان می کند؟

الف) فرصت بازنگری در فرضیات و فعالیت کنونی را فراهم می کند

ب) فرصت تجدیدنظر و تخصیص منابع را فراهم می کند

ج) برای مستند سازی دستاوردها شیوه های عینی ایجاد می کند

د) هیچکدام

134- فراهم کردن فرصت بازنگری در فرضیات و فعالیتهای کنونی و فراهم سازی فرمت تجدیدنظر در تخصیص منابع جزء نقاط قوت کدامیک از شیوه های بودجه ریزی است؟

الف) بر مبنای صفر                ب) کاهشی                  ج) افزایشی                 د) عملیاتی

جمع بندی و نتیجه گیری:

135-  کلیه شیوه  های بودجه ریزی چه امکاناتی را فراهم می  کند؟

الف) تعیین کردن قواعد تصمیمات بودجه ای

ب) امکان ارزیابی نتایج حاصل از اجرا ی تصمیمات مزبور

ج) گزینه الف و ب

د) هیچکدام

136- محور  مشترک اشیوه  ها ی بودجه ریزی  در چیست؟

الف) تلاش برای از کم ثر کردن  تصمیمات گروههای هم سود  در چهارچوب محدودیت های  بودجه ای

ب) تلاش برای نظم بخشیدن به تصمیمات گروههای هم سود در چهارچوب محدودیت های بودجه ای

ج) تلاش برای نظم بخشیدن به تصمیمات گروههای هم سود بدون توجه به محدودیت های  بودجه ای

د) هیچکدام

137- اصلی  ترین هدف بودجه ریزی افزایشی؟

الف) کارایی و اثربخشی                                                                            ب) پاسخگویی مالی 

ج) هزینه شدن اعتبارات بودجه بر اساس خواست مقام قانون گذار               د) ب و ج

138- پاسخگویی برنامه ای جزء اهداف کدام یک از  شیوه های بودجه ریزی است؟

الف) عملیاتی               ب) برنامه ای                        ج) افزایشی                   د)بر مبنای صفر

139- برقراری ارتباط بین وجوه  تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج حاصل از آن بر نامه  جزء کدامیک از شیوه های نوین بودجه ریزی است ؟

الف) برنامه ای                ب) عملیاتی                    ج) افزایشی                د) بر مبنای صفر

140- در بودجه ریزی عملیاتی چه چیزهایی بر آورد می شود؟

الف) تعیین دقیق فعالیت های هر برنامه                        ب) تعیین دقیق هزینه هر کدام از برنامه ها

ج) توجهی به تعیین فعالیت ها ندارد                            د) الف و ب

141- هدف اصلی بودجه ریزی عملیاتی؟

الف) کارآیی                 ب) تعیین دقت فعالیتها                ج) توجه به تعیین هزینه              د) الف و ب

142- برای دستیابی به کارایی در بودجه ریزی عملیاتی اولین قدم چیست؟

الف) تعریف هزینه          ب) تعریف شاخص عملکرد           ج) تعریف استاندارد هزینه          د) هیچکدام

143- پاسخ به نیازهای ناشی از تحولات روز در کدام شیوه بودجه ریزی مطرح می گردد؟

الف) عملیاتی              ب) کاهشی              ج) بر مبنای صفر                د) افزایشی

144- این سئوال د ر کدام شیوه بودجه ریزی مطرح می شود؟ (چرا تصور می کنیم حتماً باید مقید به همان برنامه ای باشیم که در  قبل هدف قرار داده ایم؟)

الف) افزایشی                ب) بر مبنای صفر                 ج) عملیاتی                     د) برنامه ای