نمونه سئوالات فصل چهارم کتاب بودجه ریزی در ایران همراه با کلید آن
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٢   کلمات کلیدی:

                                صفحه:127                                      پاراگراف:اول           

 

       سوال1)از نظر سیاسی در چه حالت بودجه ساخت مطلوب تری دارد؟

 الف) منابع در حد مصارف باشد                                           ب) منابع بیشتر باشد و مصارف کمتر باشد                                                                                            ج)   منابع کمتر و مصارف بیشتر باشد                                     د) هیچکدام

                         

                       صفحه: 127                                              پاراگراف:دوم           

 

       سوال2)چرا بررسی منابع و مصارف بودجه ای از اهمیت ویژه ای برخورد دار است؟

الف) به دلیل ایجاد امکان ارزیابی عملکرد دولت در یک مسیر پویا      

ب) نگرش دولت به اقتصاد  

ج) واسطه ی رسیدن دوات به اهداف 

د) به دلیل بررسی منابع و مصارف توسط دولت

                  صفحه:127                   پاراگراف:دوم         

 

       سوال3) نقش دولت در نگرش سنتی که حسابداری بودجه ای به مبنای ثبت ارقام،بدون عنایت به هویت وجودی آنها صورت می پذیرد چیست؟

 الف) پیش بینی منابع و مصارف مالی                                                                 ب) نوعی سازمان اجتماعی که برای رسیدن به اهداف خود بایستی منابعی را تجهیز وبه مصرف برساند          

ج) نوعی سازمان اقتصادی که باعث ایجاد پیوند بین منابع ومصارف می شود             د)هیچکدام      

      سوال4) کدام گزینه معرف شرکتهای دولتی درون بودجه ای است؟   

الف) شرکتهایی که به دولت وابستگی ندارند واسامی آنها در سند بودجه منظور نمی شود                  

ب) شرکتهایی که به نوعی به دولت وابستگی دارند                                               ج) شرکتهایی که به نوعی به دولت وابستگی دارند و اسامی آنها در سند بودجه منظور نمی شود      

د)شرکتهای دولتی که در سند بودجه منظور می گردند .

               

                صفحه: 128                                 پاراگراف: دوم          

       سوال5)در قانون محاسبات عمومی بودجه ی کل کشور یک برنامه ی مالی

الف) بلند مدت(2 الی3 ساله)                                             ب) یک ساله              ج) دو ساله                                                      د) کوتاه مدت(ا الی 2 ساله)

            صفحه: 128                        پاراگراف:دوم           

 

    سوال6) در قانون محاسبات عمومی ،بودجه چه وظیفه ای را بر عهده دارد؟                                                  

  ا لف) ارزیابی هویت و جایگاه دولت         

  ب)پیش بینی در آمدها و سایر منابع تامین  اعتبار                                               ج)  هزینه های انجام عملیاتی که منجر به برآورده شدن سیاستها و هدفهای دولت می شود      

  د) الف و ب

  صفحه: 128                                                   پاراگراف:چهارم           

        

       سوال7) در نگرش سنتی یکی از ویژگیهای برازنده ی بودجه های دولت

 الف)تراز بودن منابع و مصارف در هر دوره بودجه    

ب) وابستگی منابع و مصارف در هر دوره بودجه         

ج) ارزیابی منابع و مصارف در هر دوره بودجه            

د)ایجا دپیوند بین منابع و مصارف در هر دوره بودجه

                            

                    صفحه: 129                       پاراگراف: اول           

 

          سوال8) در ساده ترین حالت در جامعه چند نوع هویت وجود دارد؟

 الف) 3نوع هویت(فردی،جمعی،اشتراکی)             

ب)3 نوع هویت(فردی ،گروهی،جمعی)                                                                 ج) 2 نوع هویت(فردی،جمعی)                                                                  د)هیچکدام

 

         صفحه: 129                      پاراگراف:سوم           

 

 سوال9)کوچکترین نمونه ی هویت فردی کدام گزینه می باشد؟

  الف) اشخاص حقیقی که در جامعه زندگی می کنند                                               ب) اشخاص حقوقی که در محدوده های کوچکترند                                                   ج) گزینه ی الف و ب                                                                                      د)هیچکدام

      صفحه:129                                                   پاراگراف: سوم          

      

       سوال10)هر هویت فردی برای شناسایی خود نیازمند چند بعد است؟

 الف)  2 بعد(زمان و مکان)                                                                                    ب) 2 بعد(مکان و شخصیت)                                                                             ج) 3 بعد(مکان ،زمان،شخصیت)                                                                        د)3 بعد(زمان،مکان،هویت)

       صفحه:129                                                     پاراگراف:سوم           

        سوال11)کدام گزینه بیانگر بزرگترین هویت جمعی در هر جامعه می باشد؟

الف)گروه                                                         ب)حکومت                                                                                                     ج) جناح                                                                                                   د)گزینه ب وج

       صفحه: 130                                                    پاراگراف:اول          

       سوال12)فعالیت های دولت در قالب چند محور انجام می پذیرد؟

 الف)  3 محور                                               ب) 2 محور                                    ج) 4 محور                                                     د)1 محور اصلی

             صفحه:130                                                      پاراگراف:اول  

       سوال13)کدام یک از موارد زیر از جمله فعالیتهای دولت نمی باشد؟

 الف)فعالیتهایی که در چهارچوب رسالتی توسط حکومت به عهده ی دولت گذارده میشود.                               

 ب)فعالیتهایی در زمینه ی رفاه و بالابردن کیفیت زندگی جامعه                     ج)فعالیتهایی در چهارچوب هویت فردی و هویت جمعی                                  د)فعالیتهایی در چهارچوب وظایفی که دولت در مقام یک هویت جمعی ملزم به انجام آن است. 

                صفحه:147                                                     پاراگراف:اول   

        سئوال 14) کدام جمله درست نمی باشد:

الف ) بودجه های متمرکز در عمل نسبت به بودجه های نامتمرکز همیشه قابلیت اعتماد بیشتری دارند

ب) در بودجه های نامتمرکز سهم منابع اصلی هرگز از مرز 25 درصد کل منابع بودجه ای فراتر نمیرود

ج ) بودجه های متمرکز در عمل نسبت به بودجه های نامتمرکز همیشه قابلیت اعتماد کمتری  دارند

د)تمرکز منابع وقتی جدی تر می شود که منبع اصلی پایا نباشد و نوسانهای زیادی درآن رخ دهد .

              

               صفحه:130                                                     پاراگراف:چهارم   

         

       سوال15)کدام مورد از موارد ذکر شده بیانگر یک الگوی مشترک برای دولت و بخش خصوصی است؟

  الف) الگوی رفتاری کسب و کار                                                                          ب) اشتراک ساخت الگو با الگوی رفتارهای اشخاص  حقوقی                                  ج) وجود  شباهت بین الگوی رفتاری دولت و خصوصی الگوی در انتخاب معیارهای ارزیابی عملکردبخش

 د)ب و ج

                 صفحه:130                                                    پاراگراف: پنجم 

        

       سوال16)کدام یک از گزینه های زیر از جمله دلایل متمایز کردن الگوهای دولتی از الگوهای خصوصی نمی باشد؟

 الف)حضور دولت در مقام نماینده حاکمیت                                                            ب) تمایل دولت به تمرکز بر اصل تامین نیازهای مالی میان مدت                                 ج)تطابق رفتارهای مالی دولت با ضوابط و پیروی از قانون                                      د)وجود شباهت بین الگوهایرفتاری دولت و الگوی بخش خصوصی

    

                صفحه: 131                                                   پاراگراف: اول           

 

       سوال17)هر نوع ارتباط بین دولت و جامعه بایستی بر مبنای پذیرش چه اصلی صورت بپذیرد؟

 الف) بهبود زندگی جامعه                        ب) حفظ منافع هویت فردی                         ج) تسهیل خواسته های هویت فردی و جامعه     

 د)پیروی از قانون و ضوابط آن

    

                       صفحه:131                                                     پاراگراف:دوم            

 

       سوال18)کدام یک از گزینه های موجود جزء وظایف کلی دولت نمی باشد؟     

 الف)نماینده کلیه نسلها                                                                             ب)مقام حاکمیتی با هدف تسهیل خواسته های هویت های فردی  جامعه                ج)بضورت یک هویت فردی در قالب شخص حقوقی   

د)هر سه مورد

               صفحه:131                                                    پاراگراف:سوم           

 

       سوال19)در این وظیفه دولت حافظ و مدافع حقوق ملت در چهارچوب عملکرد یک جامعه ی مدنی می باشد......

 الف) نماینده کلیه نسلها                                                                              ب)یک هویت فردی در قالب شخص حقیقی                                                       ج)یک هویت جمعی در قالب شخص حقوقی                                                      د)مقام حاکمیتی با هدف تسهیل خواسته های هویت فردی جامعه

                    

        صفحه: 131                                                   پاراگراف:آخر           

 

       سوال20)در کدام یک از گزینه های زیر هزینه های حضور دولت  در فعالیت اقتصادی بیش از سود آن است؟ 

الف) در حالتی که هویت های فردی تمایلی به حضور و فعالیت نداشته باشند                 ب)حضور بازارآزاد به عنوان یکی از نهاد های جامعه                                      ج)حضور دولت به عنوان یک هویت فردی                                                          د)گزینه الف و ب

        صفحه: 132                                                    پاراگراف:دوم           

 

       سوال21)یکی از بزرگترین تحولات در نگرش بر گزارش دهی دولت کدام یک از موارد ذکر شده می باشد؟

الف)نگرش سنتی به نظام بودجه ای                                                                  ب) نگرش جدید به نظام بودجه ای                                                                     ج) نگرش تلفیقی سنتی و جدید به نظام بودجه ای                                         د)نگرش صنعتی به نظام بودجه ای

            صفحه:132                                                   پاراگراف:132          

 

       سوال22)هدف از ایجاد نگرش جدید به نظام بودجه ای ..............می باشد.   

الف)جایگزین نمودن نگرش جدید به جای سنتی                                                                                                     ب)ایجاد الگوی جدید که دولت ملی و محلی براساس آن نظم یافتند                                                                                                                                                           ج) بهبود الگوی سنتی در قالب ایجاد نگرش جدید                                        د)ارزیابی الگوی سنتی

                              

                صفحه: 132                                                    پاراگراف:آخر           

       سوال23)در کدام یک از گزینه های زیر میتوان تمایز بین الگوی جدید و سنتی را مشاهده کرد؟

 الف) الگوی جدید اصلی ترین ویژگی الگوی سنتی را حفظ کرده است.                           ب) الگوی جدید مشخصه های با اهمیتی را بر مشخصه های موجود افزوده  است.          

ج) الف و ب                               د)هیچکدام

  

                صفحه: 133                                                   پاراگراف:دوم         

 

       سوال24)هدف اصلی الگوی جدید نگرش به دولت در کدام گزینه ذکر شده است؟  

 الف) حفظ استفاده کنندگان موجود و گسترش دامنه ی خدمات رسانی به این گروه        ب)گزارش دهی تفصیلی بودجه                                                                        ج) بهبود عمده ی نگرش سنتی به دولت                                                                                                                                                                                د)شناسایی گزارش دهی مالی                                                   

 

                 صفحه:133                                            پاراگراف: دوم          

 

       سوال25)کدام یک از موارد زیر معرف ویژگی های اصلی نظام نگرش جدید به دولت نمی باشد؟    

الف)جذب کاربران جدید که در گذشته اثری از آنها وجود نداشته است.                         ب)نظام حسابداری یکپارچه  دولتی                                                                                                                                               ج)گزارش دهی تفصیلی بودجه                                                                                                                                          د)الزام به ارائه اطلاعات در مورد منابع مختلف درآمدی بودجه

                        

           صفحه:133                                                     پاراگراف: پنجم           

 

       سوال 26)در کدام گزینه تعریف مناسبی از گزارش دهی مالی ارائه شده است؟

الف) گزارش دهی مالی ارائه اطلاعات در مورد منابع مختلف درآمدی  بودجه است                                                                 ب)   گزارش دهی مالی ارائه اطلاعات به شیوه ای خاص است نظام گزارشگر به آن اعتقاد دارد                                                                ج) گزارش دهی مالی ارائه اطلاعات به شیوه خاص است که منجر به بیان موضوع بودجه می شود                                               د) گزارش دهی مالی ارائه اطلاعات به شیوه ای خاص برای تنظیم سند بودجه است

     

                               صفحه:133                                                     پاراگراف:پنجم           

 

       سوال27)در حالت کلی برای ارائه ی اطلاعات چند روش وجود دارد؟

 الف)3 روش(ارائه،افشا،افزودن یادداشت اضافی)                                                   ب)3 روش (بیان،افشا،افزودن یادداشت)                                                               ج)2 روش(ارائه،افشا)                                                                                         د)2 روش(افشا،افزودن یادداشت اضافی)

      

                   صفحه: 133                                                  پاراگراف:پنجم            

 

       سوال28)تعریف موجود بیانگر کدام یک از روش های ارائه اطلاعات است؟"بیان اطلاعات از راه زیر نویس یا یاداشت اطلاعات در کنار حساب های مالی "

 الف) ارائه اطلاعات  یعنی ارائه حسابهای مالی           ب) ارائه حسابهای مالی             ج) افشای اطلاعات                                               د)افزودن یادداشت اضافی

                 صفحه:133                                                  پاراگراف:آخر        

        سوال29)الگوی گزارش دهی مالی ترکیب حداقلی  است از:

 الف) ارائه اطلاعات و افشای اطلاعات                                                              ب)ارائه اطلاعات و ارائه ی حسابهای مالی                                                           ج) ارائه اطلاعات و افشای اطلاعات و افزودن یادداشت اضافی                                 د)ارائه اطلاعات و افشای اطلاعات با ارائه ی حسابهای مالی

          صفحه:134                                                     پاراگراف:اول           

 

       سوال30)از نظر محاسباتی بین الگوهای جدید با الگوهای سنتی چه تفاوتهایی وجود دارد؟    

 الف)حسابداری بر مبنای استفاده از منابع                                                          ب) استفاده از حسابداری ویژه برای موارد خاص                                              ج)ارائه ارقام مقایسه ای در بودجه  کل کشور                         د)تمام موارد

                     

               صفحه:134                                                     پاراگراف: دوم          

       سوال31)در گزارش دهی مالی چند گزینه باید منظور شود؟

الف)1 گزینه(پاسخگویی مالی)                                                                        ب)2 گزینه پاسخگویی مالی و اجرایی                                                                   ج) 2 گزینه پاسخگویی مالی و حقوقی           د)1 گزینه پاسخگویی اجرایی

                        

              صفحه: 134                                                    پاراگراف:سوم           

 

       سوال32) کدام گزینه شامل تراز مالی پایه ای نمی باشد؟  

 الف)ایجاد صورت های مالی خلاصه شده                                                         ب)تراز مالی برای کل دولت                                                                                ج) تراز مالی وجوه مختلف تحت کنترل دولت                                                           د)یاد داشت های حسابهای مالی

     

              صفحه: 134                                                    پاراگراف:سوم           

       سوال33) کدام یک از گزینه های موجود شامل تراز مالی وجوه مختلف تحت کنترل دولت نمی باشد؟  

 الف) وجوه دولتی جامعه از محل مالیات ها                                                          ب) وجوه اداره شده      

 ج) وجوه حاصل از کسب و کار آزاد      

د)وجوه حاصل شده از مالکیت

              صفحه: 134                                                    پاراگراف:آخر           

 

       سوال34) کدام یک از تعاریف ارائه شده صحیح نمی باشد؟   

 الف) وجوه دولتی شامل فعالیتهایی است که از طریق محل مالیات ها تامین شده است.                        

 ب)تحلیل از دید نفریغ بودجه قابل پذیرش نیست.                                                ج)وجوه اداره شده برای طرح ها قابل استفاده هستند.                                  د)ساخت کلی الگو شامل دو بخش تراز مالی پایه ای و اطلاعات اضافی می باشد.

           

                 صفحه:135                                                     پاراگراف: دوم         

       سوال35) کدام یک از گزینه های زیر شامل مهم ترین ابعاد ویژگی گزارش دهی مالی نمی باشد؟  

 الف)ماهیت حضور دولت                                ب)ماهیت حضور عملیات مالی           ج)ایجاد صورت حسابهای مالی خلاصه شده        د)ثبات در حضور عملیات مالی

   

           صفحه: 135                                                    پاراگراف: چهارم         

 

       سوال36) در کدام یک از ابعاد ویژگی گزارش دهی مالی امکان تداوم هر نوع عملیات مالی باید ارزیابی و شناسایی شود؟

 الف) دوره تداوم حضور عملیات مالی        ب) ثبات در حضور عملیات مالی                 ج) ماهیت حضور دولت                             د)حوزه جغرافیایی حضور عملیات مالی

               صفحه: 135                                                    پاراگراف:پنجم           

       سوال37)در کدام یک از ابعاد ویژگی گزارش دهی مالی چگونگی تصویر پویایی حضور دولت در اقتصاد ملی نشان داده می شود؟    

 الف) ثبات در حضور عملیات مالی                     ب) دوره تداوم حضور عملیات مالی ج)حوزه جغرافیایی حضور عملیات مالی                د)هیچ کدام

                        

             صفحه:135                                       پاراگراف:چهارم           

 

       سوال38) کدام  بعد از ابعاد گزارش دهی  مالی نشانگر کسب منابع یا مصرف در نقاط جغرافیایی است؟   

الف) حوزه ی جغرافیایی حضور عملیات مالی          ب) دوره تداوم حضور عملیات مالی  ج) ثبات در حضور عملیات مالی                             د)ماهیت حضور دولت

     

            صفحه:135                                                     پاراگراف:چهارم           

 

       سوال39) بر اساس کدام یک از ابعاد ویژگی گزارش دهی مالی می توان سیر نفوذ فعالیت دولت را در بخش های مختلف اقتصادی و کارگزاران گوناگون در اقتصاد  ارزیابی کرد؟   

 الف) ماهیت حضور دولت                                        ب) ماهیت حضور عملیات مالی  ج) ثبات در حضور عملیات مالی                              د) دوره تداوم حضورعملیات مالی

      

            صفحه:138                                                     پاراگراف:اول           

       سوال40) در بودجه منابع به چند دسته تقسیم می شوند؟

الف) 2 دسته( منابع عمومی و بودجه ای)    

ب)2 دسته(منابع عمومی و اختصاصی)

ج)3 دسته(منابع بودجه ای ،عمومی،اقتصادی )  

د)3 دسته (منابع فردی،عمومی،جمعی)

   

           صفحه: 138                                                    پاراگراف:سوم           

 

       سوال41) از نظر قانون کشور شرکتهای دولتی به چه شرکتهایی گفته می شود؟     

الف)شرکتهایی که اسامی آنها در سند بودجه منظور شده باشد                  ب)شرکتهایی که به نوعی به دولت وابسته هستند                                  ج)شرکتهایی که به دولت وابستگی ندارند                                                              د) شرکتهایی که اسامی آنها در سند بودجه ذکر نمی شود

              صفحه: 138                                                    پاراگراف: سوم          

 

       سوال42) کدام گزینه معرف شرکتهای دولتی برون بودجه ای است؟   

الف) شرکتهایی که به دولت وابستگی ندارند واسامی آنها در سند بودجه منظور نمی شود                                      

  ب) شرکتهایی که به نوعی به دولت وابستگی دارند    

 ج) شرکتهایی که به نوعی به دولت وابستگی دارند و اسامی آنها در سند بودجه منظور نمی شود    

د) شرکتهایی که به دولت وابستگی ندارند

           صفحه: 139                                                    پاراگراف:دوم           

 

       سوال43) در دسته بندی اقتصادی کدام گزینه از جایگاه ویژه ای برخوردار است؟      

      الف)ماهیت حضور منابع            ب)ماهیت حضور دولت 

    ج) ماهیت حضور دولت و منابع               د)ماهیت حضور عملیات مالی

                        

                                صفحه: 139                                                   پاراگراف:دوم

           

       سوال44)در نگرش جدید در بودجه نویسی منابع به چند گروه اصلی  تقسیم می شوند؟  

      الف)3 گروه اصلی                           ب) 5 گروه اصلی          

     ج)6 گروه اصلی                               د)8 گروه اصلی                           

 

            صفحه:139                                                     پاراگراف: دوم

          

       سوال45) کدام یک از تعاریف زیر معرف منابع جاری می باشد؟      

 الف) منابعی که از نقذ کردن ثروتهای فیزیکی ومادی موجود حاصل میشود        

ب)منابعی که از فعالیتهای اقتصادی بر میخیزد وبا با آنها پیوند می یابد

ج) منابع حاصله از فروش سهام و اخذ مالیات                                                 د)منابع حاصله از محل تغییر در دارایی های مالی

      

            صفحه: 139                                                    پاراگراف: سوم          

 

       سوال46) کدام یک از گزینه های زیر شامل دسته بندی اصلی منابع نمی باشد؟     

الف) منابع جاری                                    ب) منابع حاصله از در آمد ثروت موجود        ج) منابع حاصله از فروش سهام و اخذ مالیات    

د) منابع حاصله از محل تغییر در دارایی های مالی

            صفحه:140                                                     پاراگراف:سوم           

 

       سوال47) وقتی درآمدی از محل بازده ی ثروت حاصل می شود , این درآمد دوره ی تداوم.     

 الف)میان مدت                      ب)کوتاه مدت            

 ج)دراز مدت                  د) کوتاه و میان مدت خواهد داشت

               صفحه:141                                                   پاراگراف:سوم          

 

       سوال48) کدام گزینه از جمله دلایلی است که سبب می شود دولت ها دچار کسری  ساختاری شوند؟    

الف) وجوه تامین اجتماعی دراز مدت                                                                   ب) مصرف منابع کوتاه مدت و میان مدت برای مصارف بنیادی و دراز مدت                       ج) مصرف منابع درازمدت برای مصارف کوتاه مدت                                                    د) وجوه تامین اجتماعی کوتاه مدت

                    صفحه: 141                                       پاراگراف:پنجم           

 

       سوال49) کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟    

الف)هرچقدر مناطق مختلف هم سان تر باشد ،تمایز بودجه از نظر وابستگی به محدوده جغرافیایی در مناطق مختلف محدودتر خواهد شد   

 ب) هرچقدر منابع مختلف هم سان تر باشد تمایز بودجه محدودتر نخواهد شد             ج) عمده ترین خط تمایز جغرافیایی محدوده اقتصاد ملی و دنیای خارج است.                 د)هرچقدر منابع حاصل شده از دنیای خارج سهم بزرگتری از منابع بودجه ای را داشته باشند اقتصاد ملی به تحولات بین المللی پیوسته خواهد شد.

                    

                صفحه: 142                                       پاراگراف:چهارم           

 

       سوال50)کدام یک از گزینه های زیر شامل اصلی ترین بخش منابع اقتصادی قابل برنامه ریزی می باشد؟

      الف)منابع پایا                 ب) منابع پویا  

       ج) منابع مالی               د)منابع حاصل ازدر آمدها

                 صفحه: 143                                            پاراگراف: اول          

        سوال51) کدام یک از گزینه های زیر بیانگر عوامل ایجاد کننده ی اختلال در اقتصاد ایران می باشد؟   

  الف) نوسان در میزان درآمد وصول شده  در مقایسه با درآمد مورد انتظار دولت          ب) نوسان در نرخ برابری ارزی  که واحدپولی دریافت درآمدهای نفتی است

ج) الف و ب                        د) هیچکدام

            صفحه:145                                                     پاراگراف:سوم           

 

       سوال52) چه عواملی سبب رعایت نوعی احتیاط در هزینه کردن درآمدها تلقی می شوند؟ 

الف) کاهش نوسان در مصرف                                                                                                                                           ب) بالا رفتن درجه خطر                                                                                                                       ج)وجود هزینه های تعدیل و الزام به حفظ منابع نسل های آینده                                                                                                                                            د) تمام موارد

       صفحه:145                                                     پاراگراف: دوم          

 

       سوال53) در کدام یک از حالات ذکر شده ی زیر پس انداز الزامی میشود؟     

الف) بالارفتن درجه خطر                                   ب) کاهش نوسانات در مصرف           ج) وجود هزینه های تعدیل                                  د) حفظ منافع نسل های آینده

         صفحه: 146                                                    پاراگراف:1.2.3           

 

       سوال54) در خصوص پایایی منابه کدام یک از جملات زیر صحیح نمی باشد؟    

الف) روند صادرات غیر نفتی در تعیین شدت احتیاط  در هزینه کردن درآمدهای نفتی تاثیر مستقیم دارد       

 ب) احتمال  تغییر روند دراز مدت همیشه وجود دارد  . دولت باید به ترتیبی از تداوم روند اطمینان حاصل کند                                                                                                     

ج) در مورد منابع دریافتی از محل صادرات نفت ارزیابی حدود درآمد پایدار از نفت  با استفاده ازاطلاعات زمانی میسر می شود        

 د) احتیاط ایجاب می کند که آن مقدار درآمد که بصورت  دائمی از ثروت به دست می آید به  مصرف نرسند.

 

            صفحه:147                                               پاراگراف: اول          

 

       سوال55) در تحلیل اهمیت منابع کدام گزینه می تواند نشانه ای از استقلال نسبی بودجه می باشد؟

الف) سهم هر یک از منابع در کل منابع  بودجه ای       

ب) منابع بودجه ای حاصل از درآمد        

ج) منابع بودجه ای حاصل از ثروت                                    د) هیچ کدام

                     

               صفحه: 148                                                 پاراگراف:اول           

 

       سوال56) کدام ویژگی شباهت بسیار زیادی به ویژگی دوره تداوم داردولی نقطه شروع آن در گذشته است ؟     

 الف) وابستگی منابع به منابع و مصارف گذشته  

 ب) وابستگی منابع به کل مصارف                                                                      ج) وابستگی منابع به ساخت دولت                                                                     د) وابستگی منابع به سیاستهای دولت

     صفحه:148                                                    پاراگراف:چهارم           

        سوال57) یکی از عوامل موثر در نرخ هزینه کردن( سرعت هزینه کردن دولت بابت طرح های مختلف )     

الف) زمان شروع فعالیت                         ب) زمان شروع و دوره اجرا فعالیتهای مختلف ج) زمان اندازه گیری سرعت فعالیت          د) نحو ه ی حضور دولت در فعالیتها

              صفحه: 149                                             پاراگراف:اول           

        سوال58) در کشور های صنعتی مانند ایالات متحده  دولت برای اندازه گیری بار تضمین هایی که انجام میدهد  از چه معیاری استفاده میکند؟     

   الف) حضور مالیات               ب) حضور مصارف

    ج) حضور منابع                   د) حضور یارانه

            صفحه: 149                                                پاراگراف:دوم          

        سوال59)   مصارف بودجه ای باید در قالب پوشش جغرافیایی تفصیلی به چند صورت تدوین شود؟                                                  

الف)  2 صورت(استانی،منطقه ای)              ب)2 صورت(استانی  و محلی )              ج)  3 صورت(استانی،منطقه ای،محلی )       د)2 صورت(محلی ،منطقه ای)

    

         صفحه: 150                                                    پاراگراف: دوم          

 

       سوال60) دردسته بندی  اقتصادی مصارف به چند دسته تقسیم می شوند؟     

الف) 3دسته(سرمایه ای،عملیاتی،جاری)  

 ب)3دسته(سرمایه ای،جاری،حاکمیتی)       

  ج) 4دسته(سرمایه ای،جاری،عملیاتی،حاکمیتی)          

  د)4 دسته(سرمایه ای،عملیاتی،جاری،دفاعی)

               

         صفحه:151                                                     پاراگراف:سوم           

 

       سوال61) وجود آن سبب میشود تخصیص منابع  برای انجام هزینه ها برای مدتی طولانی محدود بماند 

 الف) پایایی منابع                                                   ب) پایایی مصرف                ج)دوره تداوم مصرف                                               د) وابستگی جغرافیایی مصرف

                      

              صفحه: 154                                                    پاراگراف: اول          

        سوال62) کدام یک از گزینه های زیر نشان دهنده این است که دولت جهت گیری خاصی را دنبال می کند؟   

 الف) وابستگی مصارف به مصارف گذشته       ب) وابستگی مصارف به ساخت دولت     ج) بهینه سازی ساخت منابع و مصارف             د) گزینه الف و ب

                   صفحه:155                                                 پاراگراف: سوم  

        

       سوال63) در مبحث بهینه سازی ساخت منابع و مصارف کدام یک از عوامل زیر سبب قابلیت اعتماد می شود؟     

 الف) صحت معیار کاربردی                                    ب) دقت آمارهای گردآوری شده

ج)   الف و ب                                                    د) هیچکدام

      

 

 

 

 

 

کلید نمونه سئوالات فصل چهارم کتاب بودجه ریزی در ایران

گزینه

سوال

د

ج

ب

الف

 

 

x

 

1

 

 

 

x

2

 

 

x

 

3

x

 

 

 

4

 

 

x

 

5

x

 

 

 

6

 

 

 

x

7

 

x

 

 

8

 

 

 

x

9

 

x

 

 

10

 

 

x

 

11

 

 

 

x

12

 

 

x

 

13

 

 

 

x

14

x

 

 

 

15

x

 

 

 

16

 

 

 

x

17

x

 

 

 

18

x

 

 

 

19

 

 

 

x

20

 

 

x

 

21

 

 

x

 

22

 

x

 

 

23

 

 

 

x

24

 

 

 

x

25

 

 

x

 

26

 

 

 

x

27

 

x

 

 

28

 

x

 

 

29

x

 

 

 

30

 

 

x

 

31

 

 

 

x

32

 

x

 

 

33

 

x

 

 

34

 

x

 

 

35

 

 

 

x

36

 

گزینه

سوال

د

ج

ب

الف

 

 

x

 

37

 

 

 

x

38

 

 

x

 

39

 

 

x

 

40

 

 

 

x

41

 

 

 

x

42

 

 

 

x

43

 

x

 

 

44

 

 

x

 

45

 

x

 

 

46

 

x

 

 

47

 

 

x

 

48

 

 

x

 

49

 

 

 

x

50

 

x

 

 

51

x

 

 

 

52

 

 

 

x

53

x

 

 

 

54

 

 

 

x

55

 

 

 

x

56

 

 

x

 

57

x

 

 

 

58

 

 

 

x

59

 

x

 

 

60

 

 

x

 

61

 

 

x

 

62

 

x

 

 

63