نومنه سئوالات فصل سوم کتاب بودجه ریزی در ایران همراه با پاسخ
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٦   کلمات کلیدی:

نمونه سئوالات فصل سوم بودجه ریزی در ایران

صفحه : 98         پارگراف : 2

1-         باتوجه به نشریه  دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول بودجه سالانه چه وضعیتی باید داشته باشد ؟

الف : در چارچوب کلان اقتصادی و بصورت کیفی و جامع و هماهنگ ارائه شود

ب: در چارچوب کلان اقتصادی و بصورت کمی وکیفی و جامع و هماهنگ ارائه شود

ج:    در چارچوب کلان اقتصادی و بصورت کمی و هماهنگ ارائه شود

د: در چارچوب کلان اقتصادی و بصورت کمی و جامع و هماهنگ ارائه شود

صفحه : 98         پارگراف : 3

2-         در طرح اصلاح نظام بودجه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی چه الزامی مطرح شده است ؟

الف : عدم هماهنگی شاخص های مالی دولت با حساب های ملی

ب : هماهنگی شاخص های مالی کلان دولت با حسابهای کلان ملی

ج: هماهنگی شاخص های مالی دولت با شاخص های حساب های ملی

د: هیچکدام

صفحه : 99         پارگراف : 2

3-         پیش بینی درآمد و هزینه های دولت  در ایران به چه متغیرهایی بستگی دارد؟

الف : تولید ناخالص داخلی        ب : صادرات

ج:    وارادت                       د : همه موارد

صفحه : 99         پارگراف : 1و2و3

4-         تعریف بودجه اقتصادی در کدام گزینه آمده است ؟

الف : بررسی اثرواقعی اصلاح یا رفورم  – بررسی اثرات متغیرهای بودجه بخش عمومی – گنجاندن بودجه هزینه و درآمد دولت در حساب های ملی

ب: بررسی متغیرهای بودجه ای در بخش خصوصی – بررسی اثر موضعی تورم- گنجاندن بودجه در هزینه و در آمد دولت

ج : عدم بررسی متغیرهای اقتصادی – بررسی اثر تورم برمتغیرهای کلان اقتصادو بودجه بندی هزینه های مالی دولت

د : بررسی متغیرهای خرد و کلان و عدم تاثیر گذاری متغیرهای خرد برروی بودجه

صفحه : 100       پارگراف : 2

5-         برای تهیه بودجه اقتصادی استفاده از کدام الگو الزامی نمی باشد؟

الف: الگوی رفتاری                                   ب: الگوی مالیات و مزایا

ج : الگوی شبیه سازی و ریز شبیه سازی           د: الگوی ریاضی

صفحه : 101       پارگراف : 2

6-         تهیه بودجه اقتصادی امروزه به کمک چه الگوهایی انجام می پذیرد؟

الف : الگوهای میان مدت                       ب: الگوهای بلند مدت

ج:     الگوهای میان  مدت و بلند مدت       د: الگوهای کوتاه مدت

صفحه : 102       پارگراف : 2

7-         مزیت الگوی دکا به  الگوی زوگل در فرانسه در چیست ؟

الف : یکپارچگی الگو                     ب : پویا بودن

ج – یکپارچگی و پویا بودن               د: هیچکدام

صفحه : 102       پارگراف : 2

8-         با استفاده از الگوی استار در فرانسه چه بخشهایی یکپارچه شدند ؟

الف: بخش های واقعی و مالی اقتصاد              ب: بخشهای تولید و مصرف واقعی

ج: بخشهای ظاهری و واقعی اقتصاد               د: گزینه الف و ج

صفحه : 103       پارگراف : 1

9-         در الگوی کشور ما کدام متغیرها بودجه دولت را تشکیل می دهند ؟

الف : کل در آمد های دولت                 ب: کسری بودجه دولت و خالص بدهی دولت

ج  : هزینه های جاری و عمرانی         د: همه موارد

صفحه : 104       پارگراف : 2

10-       لازمه بودجه اقتصادی در کدام گزینه آمده است ؟

الف : افزایش معادله ها و متغیرهای الگو                ب: ظرافت و دقت در الگو سازی

ج : ظرافت و دقت در متغیرها و معادله های الگو      د: کاستن حجم الگو

صفحه : 106       پارگراف : 2

11-       در چه زمانی امکان تهیه بودجه اقتصادی کامل تر و سودمند تر است ؟

الف : هرچه حسابهای ملی و مالی کامل تر باشند             ب: هرچه تفصیل حسابهای دولت  بیشتر باشد

ج: هرچه تفصیل و پیوستگی حساب های ملی بیشتر باشد    د: هیچکدام

صفحه : 107       پارگراف : 1

12-       هزینه ناخالص مالی در قسمت خصوصی شامل کدام گزینه است ؟

الف :  هزینه مصرف نهایی خانوارها و موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها

ب:  هزینه های دولتی و مصرف نهایی خانوارها

ج  : هزینه های موسسات غیر انتفاعی

د : هزینه های موسسات غیر انتفاعی و هزینه های دولتی و مصرف نهایی خانوارها

صفحه :108        پارگراف : 2

13-       منابع حساب بهره برداری و مانده این حساب به ترتیب کدام گزینه می باشد؟

الف  : منابع  دستمزد ناخالص و مالیات غیر مستقیم

ب: ارزش افزوده و یارانه تولید - ناخالص بهره برداری      ج : مالیات های مستقیم وغیر مستقیم - منابع دستمزد ناخالص

د: ارزش افزوده ناخالص - خالص بهره برداری

صفحه : 108       پارگراف : 2

14-       در جدول اقتصادی فرانسوی ها حساب تخصیص مربوط به کدام عملیات است ؟

الف : عملیات مالی

ب: عملیات توزیع   ج : عملیات تشکیل و مصرف درآمدها

د: عملیات تقسیم درآمد و بهره برداری

صفحه : 108       پارگراف : 3

15-       حساب تخصیص مربوط به کدام گزینه می باشد؟

الف : مربوط به هزینه ها و درآمدهاست

ب : مربوط به مصارف مالیات و پس اندازاست    ج : مربوط به همه منابع و مصارف آنها می باشد

د: مربوط به عملیات تشکیل و مصرف در آمدها است

صفحه : 108       پارگراف : 3

16-       در جدول اقتصادی فرانسوی  حساب سرمایه چه چیزی را نشان می دهد؟

الف : همه در آمدها و هزینه های جاری

ب : تقسیم درآمد بهره ای      ج: پس انداز ناخالص حساب تخصیص است

د: تغییرات دارایی هر یک از کارگزاران است

صفحه : 109       پارگراف : 1

17-       شرح تغییرات مطالبات و تعهدات مالی کارگزاران مربوط به کدام  حساب می باشد ؟

الف : حساب سرمایه

ب: حساب مالی      ج: حساب تخصیص

د: حساب بهره برداری

صفحه : 110       پارگراف : 1

18-       پرداخت های اجتماعی و انتقالی و بیمه در کدام تقسیمات عملیات قرار می گیرند ؟

الف : تقسیمات عملیات مالی

ب: تقسیمات عملیات مالی و توزیع       ج: تقسیمات عملیات توزیع

د : هیچکدام

صفحه : 113       پارگراف : 2

19-       کدام گزینه در تکمیل داده های آماری نقش دارد؟

الف : جداول محاسباتی

ب : جدول جریان وجوه        ج: دارایی سرمایه

د: گزینه ب و ج

صفحه : 115       پارگراف : 3

20-       هدفهای مهم بودجه اقتصادی در کدام گزینه آمده است ؟

الف بررسی دریافت ها و پرداخت ها در بخش عمومی توسط دولت

ب: پیش بینی و تبیین و بررسی  و سنجش اثر داده های مالی  و مالیاتی

ج : بررسی داده های مالی و مالیاتی

د: گزینه الف و چ

صفحه :  117      پارگراف : 4

21-       مشکل اساسی در تهیه بودجه اقتصادی کدام گزینه است ؟

الف : عدم داشتن آمار سالانه حساب های ملی

ب: فقدان تحلیل آمارها ی درست ومعین             ج : فقدان آمارهای سه ماهه حساب های ملی

د: فقدان آمارهای ماهانه ، سه ماهه و سالانه حساب های ملی

صفحه : 119       پارگراف : 3

22-       نظام آمار مالی دولت در بخش عمومی به چه صورت طبقه بندی شده است ؟

الف : دولت عمومی و شرکت های عمومی

ب : دولت مرکزی و دولت های ایالتی   ج: دولت عمومی و شرکت های مالی و پولی

د: دولت عمومی و شرکت های غیر پولی

صفحه : 119       پارگراف :4 

23-       در طبقه بندی SNA93  مالیات ها به چه صورت طبقه بندی می شوند ؟

الف: مالیات های تولیدو واردات ، مالیات های جاری درآمد, ثروت و غیره  ، مالیات های سرمایه ای

ب : مالیات  تولید صادرات ، مالیات بر درآمدهای جاری ، مالیات های بر حقوق و دستمزد

ج  : مالیات  بر کالاها و خدمات ، مالیات بر دارائی ها، مالیات بر ارث

د : مالیات تولید و واردات ، مالیات بر بازرگانی  ، مالیات های سرمایه ای

صفحه : 120       پارگراف :

24-       سیستم طبقه بندی GFS  برچه پایه استوار است ؟

الف  : نرخ مالیاتی     ب: پایه مالیاتی   ج: هر دو    د: هیچکدام 

صفحه : 122       پارگراف : 1

25-       الگو سازی چگونه فعالیتی است ؟

الف : فعالیتی متمرکز و دائمی           ب : فعالیتی مستمر و غیر متمرکز دائمی           

ج : فعالیتی پیوسته و متمرکز دائمی      د: فعالیتی مستمر و دائمی

صفحه : 100       پارگراف : 1

26-       در انگلستا ن پیش بینی ها با استفاده از دو الگوی رفتاری از نوع الگوهای بزرگ اقتصاد سنجی کوتاه مدت و دیگری الگوی موسوم به مالیات و مزایا  انجام گرفته است الگوی موسوم به مالیات و مزایا با استفاده از :

الف : سری زمانی حداکثر یک ساله    ب : سری زمانی بیش از 3 ماهه          ج : مطالعات مقطعی   د: هیچکدام 

صفحه : 100       پارگراف : 1

27-       در انگلستا ن پیش بینی ها با استفاده از دو الگوی رفتاری از نوع الگوهای بزرگ اقتصاد سنجی کوتاه مدت و دیگری الگوی موسوم به مالیات و مزایا  انجام گرفته است الگوی رفتاری از نوع الگوهای بزرگ اقتصاد سنجی کوتاه مدت  با استفاده از :

الف : سری زمانی حداکثر سالانه   ب : سری زمانی بیش از 3 ماهه              ج : مطالعات مقطعی     د: الف و ب 

صفحه :117        پارگراف : 2

28-       سازماندهی کدام نظام آماری روش نسبتا کم هزینه و بسیار سودمندی برای تحلیل بودجه اقتصادی است ؟

الف : نظام آماری سرشماری        ب : نظام آماری نمونه گیری       ج : نظام آماری ثبتی      د: الف و ب 

صفحه : 118       پارگراف : 1و2و3

29-       کدام جمله در مورد داده های 3 ماهه درست است ؟

الف : داده های 3 ماهه نسبت به داده های سالانه مشاهدات بیشتری را برای تحلیل ها ارائه می دهند .  

ب : ارتباط بین متغیرها با داده های 3 ماهه بیشتر نشان داده می شود .

ج : داده های 3 ماهه باعث می شوند که سریعتر این داده ها به داده های سالانه تبدیل شوند . 

د: الف و ب  و ج

صفحه 119         پاراگراف : 3

30-       در نظام آماری دولت بانک مرکزی یک:           

الف – شرکت غیر پولی        ب- شرکت پولی    ج – شرکت غیر مالی      د- هیچکدام

 

سئوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

*

2

 

 

*

 

3

 

 

 

*

4

*

 

 

 

5

 

 

 

*

6

 

 

 

*

7

 

*

 

 

8

*

 

 

 

9

 

 

 

*

10

 

*

 

 

11

 

 

*

 

12

*

 

 

 

13

 

*

 

 

14

 

 

*

 

15

 

 

*

 

16

 

 

 

*

17

 

*

 

 

18

 

 

*

 

19

 

 

 

*

20

 

*

 

 

21

 

 

*

 

22

*

 

 

 

23

*

 

 

 

24

 

*

 

 

25

 

 

 

**

26

 

 

*

 

27

 

 

 

*

28

 

 

*

 

29

 

 

 

*

30

 

*