نمونه سئوالات فصل 5 و 7 و 8 و 9 کتاب بودجه ریزی در ایران
ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٥   کلمات کلیدی:

سئوالات فصل پنجم کتاب بودجه ریزی درایران(مسائل و حاشیه ها)

نام فصل: بودجه وسازمان اداری

تهیه و تنظیم : فاطمه شیردلی ماهرود- اعظم ثمری- محدثه سادات نعمتی خیرآبادی – بهاره رباطیان

صفحه :161

پاراگراف :اول

سوال 1)نظام بودجه ریزی با کدام یک از ساختارهای کشور در ارتباط است؟

1-اجرایی

2-اجتماعی

3-سیاسی

4-همه موارد

 

صفحه :161

پاراگراف: اول

سوال 2) چرا نظام بودجه ریزی با ساختار نظام اداری بیشتر از سایر ساختارها در اتباط است؟

1-زیرا جمع اوری کننده چیشنهادات و نظرات است

2-ساختار اداری به دلیل سرو کار داشتن با رویداد های مالی بیشتر در اتباط با نظام بودجه ریزی است

3-زیرا با پردازش داده ها تهیه کننده لایحه بودجه کل کشور است

4-هیچ کدام

 

صفحه :162

پاراگراف :اول

سوال3 )مهم ترین نارسایی های بودجه کدام است؟

1-چیش بینی نادرست بودجه سال اینده

2-اطلاعات نادرست و در نتیجه به دست امدن لایحه غیر کارامد

3-اتصاص نادرست بودجه به بخش های غیر ضروری

4-عدم تامین نیازهای کارکنان از جمله داشتن قدرت خرید

 

صفحه:162

پاراگراف : اول

سوال 4)نقش عمده نظام بودجه ریزی کشور چیست؟

1-اتصاص بودجه به ساختارهای مخختلف کشور

2-استقرار و استمرار وضع موجود در وزارتخانه و سازمانهای دولتی

3-پیش بینی بودجه سال اینده

4- همه موارد

 

صفحه:162

پاراگراف :دوم

سوال 5)رابطه میان بودجه را می توان به چند شکل تصور کرد؟

1-یک شکل-مدیریت و راهبری امر بودجه در قانون برنامه و بودجه

2-دو شکل- مدیریت و راهبری امر بودجه در قانون برنامه و تشکیلات دولت به عنوان زیر نظامی از نظام جمهوری اسلامی ایران

3-دو شکل –تشکیلات دولت به صورت زیر نظامی از جمهوری اسلامی و پیش بینی بودجه سال اینده

4- همه موارد

 

صفحه :163

پاراگراف : اول

سوال 6)کدام یک جزء هدفها و فعالیت های حاکمیت است؟

1-تامین و حفظ امنیت

2-حفظ تمامیت ارضی و دفاع

3-تصدی در قالب شرکت های دولتی

4-الف و ب صحیح است

 

صفحه:163

پاراگراف : اخر

سوال7)دولتها به دو شرط توانای پاسخ گویی به نیازهای جامعه خود و مقابله با چالش های پیش رو را دارند این دو شرط کدام اند؟(این سوال بیشتر از یک پاسخ صحیح دارد)

1-توانایی انجام انچه می خواهند انجام بدهند را داشته باشند

2-تقویت نهادهای عمومی و مشارکت مردم برای برای انجام کارهای بیشتر

3-داشتن بودجه مورد نیاز برای فراهم کردن امکانات مورد نیاز

4-1و2

 

 

صفحه:164

پاراگراف:دوم

سوال 8) کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

1-دولت باید تسهیل کننده باشد

2-دولت باید (مقررات محوری) را جایگزین (ماموریت محوری) کند

3-دولت باید (مشتری سالاری )را جایگزین (دیوان سالاری)کند

4-دولت باید جسورانه اقدام کندو به جای در امد به مخارج توجه نماید

 

صفحه : 165                                      پاراگراف :اول            

سؤال 9) نتیجه کاستی های قانونی و مدیریتی تشکیلات دولت در کشور ما از نظر نظام بودجه ریزی چیست؟

1- افزایش سرسام آور هزینه ها

2- کاهش  سرسام آور هزینه ها

3- مورد الف وب

4- تغییر نکردن هزینه ها

 

صفحه : 165                                پاراگراف : اول

سؤال 10)کدام یک از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی زیر فاقد قانون تأسیس یا اساسنامه قانونی هستند؟

1- وزارت دادگستری

2- وزارت دارایی

3- وزارت کار وامور اجتماعی

4- همه موارد

 

صفحه : 165                                پاراگراف :اول

سؤال 11 )چرا تشخیص و تمایز انواع تعاریف عناوین سازمانی بسیار دشوار است؟

1- زیرا فاقد ضوابط مشخص است.

2- زیرا دارای ضوابط مشخص و جامع است.

3- زیرا فاقد ضوابط جامع قانونی است.

4- زیرا فاقد ضوابط مشخص و جامع و مانع قانونی است.

 

صفحه : 165                                پاراگراف :سوم

سؤال 12)تصویب اساسنامه سازمان ها و مؤسسات دولتی از حقوق کدام مورد است؟

1- رئیس جمهور

2- رهبر

3- مجلس ونمایندگان ملت

4- قوه قضائیه

 

صفحه : 166                                پاراگراف :اول

سؤال 13)کدام مورد یک ضایعه تشکیلاتی و علت بروز مشکلات اساسی در مجموعه نظام اداری است؟

1- وجود سازمان های مشابه وموازی  

2- تعداد مراجع تصویب اساسنامه

3- نقص یا فقدان تعاریف قانونی

4- همه موارد

 

صفحه : 166                                پاراگراف :اول

سؤال 14)جمله " انجام یک وظیفه بر عهده چند وزارتخانه و سازمان دولتی گذاشته شده است. " به کدام مورد زیر اشاره دارد؟

1- وجود سازمان های مشابه وموازی

2- فقدان اساسنامه

3- تقسیم یک وظیفه بین چند وزارتخانه وسازمان

4- عدم تشکیل بعضی سازمان ها

 

صفحه : 166                                پاراگراف : دوم

سؤال 15)بنیادی ترین و عمده ترین ویژگی و نقص ساختاری نظام اداری چیست؟

1- گسترش بی رویه تشکیلات دولت

2- بزرگی خارج از اندازه ساختار اجرایی و نظام اداری

3- درگیری نامحدود دولت در اداره امور جامعه به ویژه در بخش تصدی ها

4- همه موارد

 

صفحه : 166                                 پاراگراف :دوم

سؤال 16 )علت اصلی ناکارآمدی نظام اداری چیست؟

1- توسعه کمی دستگاه های دولتی

2- افزایش بی حساب کارکنان دولت

3- مورد 1 و 2

4- هیچکدام

 

 

 

 

صفحه : 166                                پاراگراف : سوم

سؤال 17)تنوع وگوناگونی وظایف دولت در کشور ما منجربه چه چیزی می شود؟

1- ناهمگونی و عدم انسجام و دوام شکل آن

2- تغییر و تحولات مرتب و موضعی و بدون برنامه در ساختارها

3- عدم استواری ساختارهای تشکیلاتی در یک بنیاد

4- همه موارد

 

صفحه : 167                                پاراگراف : اول

سؤال 18)ناهماهنگی و گسیختگی تشکیلات اداری و اجرایی شامل کدام مورد می شود؟

1- عدم کفایت چارچوب ها و ساز وکارهای هماهنگی

2- مخدوش شدن وظایف و صلاحیت ها

3- مخدوش شدن مسئولیت های مراجع و افراد هماهنگ کننده

4- همه موارد

 

صفحه : 167                                پاراگراف : اول

سؤال 19)بررسی های علمی پیرامون سیستم های اجتماعی بیان گر چیست؟

1- رفتار بعضی اجزاء نظام دارای اهمیت ویژه ای است.

2- رفتار بعضی اجزاء نظام دارای اهمیت ویژه ای نیست.

3- رفتار بعضی اجزاء نظام دارای اهمیت کمی است.

4- هیچکدام

 

صفحه : 167                                پاراگراف :چهارم

سؤال 20)عامل مهم در گسترش بی رویه و رشد ناهنجار بوروکراسی دولتی چیست؟

1- نااستواری ساخت تشکیلاتی و تأسیس استقرار واحدهای اداری و اجرایی دولت برپایه واحد آماری مشخص

2- پراکندگی تشکیلات اداری بدون توجه به مراکز استقرار جمعیت

3- پراکندگی نیازها

4- همه موارد

 

صفحه : 168                                پاراگراف : اول

سؤال 21)از مؤلفه های مهم ساختارهای سازمانی در نظام اداری کدام است؟

1- تراکم تشکیلاتی در مرکز کشور

2- نبود اصول و ضوابط سازمانی ناظر برطراحی

3- سیاست های نامشخص در تقسیم وظایف

4- همه موارد

 

صفحه : 168                                پاراگراف : اول

سؤال 22)کدام مورد عارضه مهمی در نظام اداری است؟

1-  تراکم تشکیلاتی در مرکز کشور

2- نبود اصول و ضوابط سازمانی ناظر برطراحی

3- تجمع دستگاه های اداری در مرکز و مراکز استان هاو نواحی خاصی از کشور

4- همه موارد

 

 

 صفحه : 168                                پاراگراف : دوم

سؤال 23)اهمیت بهبود روش های انجام کار در نظام اداری بودجه ریزی چیست؟

1- موجب کاهش زمان انجام کار می شود.

2- باعث تعدیل نیروی انسانی می شود.

3- باعث کاهش قابل توجه هزینه ها و بهینه سازی نظام بودجه ریزی می شود.

4- همه موارد

 

صفحه : 168                                پاراگراف : دوم

 سؤال 24)کدام مورد در دسته روش های عمومی جای می گیرد؟

1- بایگانی

2- حسابداری

3- انبارداری

4- همه موارد

 

صفحه : 168                                پاراگراف :دوم

 سؤال 25)جمله " دسته ای دیگر از روش های انجام کاردستگاه های اجرایی با وظایف اصولی و تخصصی دستگاه های اجرایی کشور مرتبط است و در قالب وظایف صف آن دستگاه جای می گیرد. " به کدام مورد مرتبط است؟

1- روش های عمومی

2- روش های اختصاصی

3- روش های انجام کار

4- مورد 1 و 2

 

 

 

 

 

صفحه : 168                                پاراگراف :سوم

سؤال 26)کدام مورد از نارسایی ها در روش های انجام کار زمینه بروز و ظهور دارد؟

1- اشکالات ناشی ازفن آوری

2- طراحی روش های انجام کار

3- عدم مراقبت

4- همه موارد

 

صفحه : 169                                پاراگراف : دوم

 سؤال27 )پس از تصویب قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 فعالیت انجام شده به چه شکل بوده است؟

1- روش عمومی

2- روش مشترک  

3- روش اختصاصی

4- هیچکدام

 

صفحه : 169                                پاراگراف : دوم

سؤال 28)به چه دلیل در سال 1345 روش اختصاصی و روش مشترک پیشرفتی نداشته است؟

1- مقاومت مسئولان

2- تداخل وظایف میان سازمان ها

3- فقدان صراخت لازم در مواد قانون مربوط

4- همه موارد

 

صفحه : 170                                پاراگراف : اول

سؤال 29)بهبود کدام یک از موارد زیر در عملکرد نظام بودجه ریزی به خصوص کاهش هزینه مؤثر است؟

1- کمبود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

2- عدم جامع نگری در تهیه طرح ها

3- کمبود فضای مناسب برای ارائه خدمات تجمیع شده

4- همه موارد

 

صفحه : 170                                پاراگراف : هفتم

سؤال 30)از مهم ترین مؤلفه های هر سازمان به ویژه نظام اداری چیست؟

1- بودجه

2- نیروی انسانی

3- سرمایه

4- نوآوری

 

 

صفحه : 171                                پاراگراف : سوم

سؤال 31)از عمده نارسایی های نیروی انسانی کدام مورد را شامل می شود؟

1- فقدان بانک اطلاعاتی پرسنلی روزآمد

2- فقدان نظام تشویق و تنبیه مناسب

3- نرخ جابه جایی و ترکیب گروه شغلی

4- همه موارد

 

صفحه : 172                                پاراگراف :پنجم

سؤال 32)نقطه مرکزی نیروی انسانی چیست؟

1- واگذاری امور و خصوصی سازی

2- نظام آموزش نیروی انسانی

3- پست ثابت سازمانی

4- سوابق تجربی نیروی انسانی

 

صفحه :173

پاراگراف : اخر

سوال 33) کدام مورد دلیل روشنی بر بیماری نظام اداری کشور است؟

1- پیش بینی های نادرست

2-تخصیص بودجه به صورت ناعادلانه

3-وجود 50 درصد از مشاغل مدیران در امور مالی

4-همه موارد

 

صفحه :174

پاراگراف اول

سوال 34) کدام یک از موارد زیر جزء ویژگی هایی از مدیران است که با مقایسه انها وضعیت کیفی مدیران مشخخص می شود؟

1-کافی بودن پایه تخصصی هم به لحاظ رشته هم به زمینه تحصیل

2-اشنایی مدیران به فنون رویکردی

3-برخوردار نبودن مدیران از شهرت کافی به دلیل نبود جامعه حرفه ای

4- هیچ کدام

 

صفحه : 174

پاراگراف : اخر

سوال 35 )واضع نظریه بروکراسی ارمانی که بود ؟

1-مازلو

2-وبر

3-فلوبر

4-مارکس

 

صفحه : 174

پاراگراف :اخر

سوال 36)منظور ماکس وبر از قوانین حساب شده چه بود؟

1-تصمیم ها تا حد امکان عینی باشد

2-تصمیم ها تا حد امکان عینی باشد و از انچه جنبه ذهنی دارد پرهیز شود

3-تصمیم ها تا حد امکان ذهنی باشد و از انچه عینی است پرهیز شود

4-هیچ کدام

 

صفحه :175

پاراگراف : اول

سوال 37)کدام یک از موراد زیر جزو منابع مدون یعنی قوانین و مقررات حاکم بر عملیات و فعالیتهادر نظام اداری کشور نیست؟

1-قوانین اداری استدامی کشور

2-بخش نامه ها و دستور العمل ها

3-مصوبات نهادهای جمعی

4- قوانین حقوقی و تجاری

 

صفحه : 176

سوال 38)کدام یک از موارد زیر جزء نارسایی های عمده قوانین و مقررات اداری است ؟

1-درک واحد و تعریف یکسان و استانداردی از قانون وجود دارد

2-قانون گذاری و وضع مقررات غالبا مبتنی بر ملاحظات سیاسی است

3-نظام اداری ما در تولید و وضع مقررات مربوط به نظام اداری نیز مانند وجوه دیگر کار از بهینه گزینی و تراز یابی استفاده می کند

4-قوانین و مقررات ابزار در وسیله اجرایی و بهبود و توسعه عملکرد اجرایی دستگاها در نظام اداری نیست و در جهت هدف و مقصود انهاست

 

صفحه : 177

پاراگراف اول

سوال 39)قانون استخدام کشوری مصوب تیر ماه 1345 به تصویب کدام نهاد رسیده است ؟

1-مجلس شورای اسلامی

2- ریاست جمهوری

3-مجلسین شورای ملی و سنا

4-هیچ کدام

 

صفحه : 177

پاراگراف اخر

سوال 40)کدام فصل از قانون استخدامی بعد از انقلاب اصلاح و کدام فصل تغییریافته است؟

1-بازنشستگی- اموزش پودمانی

2-بازنشستگی –اموزش و پرورش

3-اموزش پودمانی – بازنشستگی

4-اموزش و پرورش اموزش پودمانی

 

 

 

 

 

 

 

گزینه

 

سؤال

1

2

3

4

1

 

 

 

*

2

 

 

*

 

3

 

 

 

*

4

 

*

 

 

5

 

*

 

 

6

 

 

 

*

7

 

 

 

*

8

 

 

*

 

9

*

 

 

 

10

 

 

 

*

11

 

 

 

*

12

 

 

*

 

13

*

 

 

 

14

 

 

*

 

15

 

 

 

*

16

 

 

*

 

17

*

 

 

 

18

 

 

 

*

19

*

 

 

 

20

 

 

 

*

21

*

 

 

 

22

 

 

*

 

23

 

 

 

*

24

 

 

 

*

25

 

*

 

 

26

 

 

 

*

27

*

 

 

 

28

 

 

 

*

29

 

 

 

*

30

 

*

 

 

31

 

 

 

*

32

 

 

*

 

33

 

 

*

 

34

 

 

*

 

35

 

*

 

 

36

 

*

 

 

37

 

 

 

*

38

 

*

 

 

39

 

 

*

 

40

*

 

 

 

 

 

 

 

                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوالات فصل هغتم کتاب بودجه ریزی درایران(مسائل و حاشیه ها)

نام فصل: برش های اطلاعاتی و مبانی مقرراتی بودجه                                          

تهیه و تنظیم : زینب جعفری – نرگس راستی – مهشید کیشی گرمرودی

نمونه سئوالات فصل هفتم

 

صفحه 200   پاراگراف 3

سؤال 1- موضوع انشای حقوقی بودجه و راهنمای چگونگی تفکیک و تمیز قسمت های مختلف تصویبی و اطلاعی و معرفی پیوست های سند بودجه است ؟

الف) ماده واحده                 ب) سند بودجه                 ج) فهرست درآمدها                        د) بودجه عمومی

صفحه 200   پاراگراف 3

سؤال 2- طبق متن ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور بودجه متشکل از کدام قسمت هاست ؟

الف) بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و بانک های دولتی،بودجه سایر مؤسسات

ب) بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و بانک های دولتی،بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

ج) بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و بانک های دولتی

د) بودجه شرکت ها و بانک های دولتی، بودجه سایر مؤسسات

صفحه 200   پاراگراف 3

سؤال 3- ماده واحده موضوع ........ و راهنمای چگونگی تفکیک و تمیز قسمت های مختلف تصویبی و اطلاعاتی و معرفی پیوست های..........است ؟

الف) سند بودجه – انشای حقوقی بودجه                       ب) سند بودجه - بودجه عمومی                      

ج) بودجه عمومی – سند بودجه                                 د) انشای حقوقی بودجه – سند بودجه

صفحه 200   پاراگراف 3

سؤال 4- متن ماده واحده بودجه هرساله چگونه تکرار می شود ؟

الف) به طورکل تغییر می کند      ب) با تغییرات جزئی        ج) هرساله تقریباً بدون تغییر         د) در مواردی خاص بدون تغییر

صفحه 200   پاراگراف 3

سؤال 5- بودجه کل کشور در سال های اخیر متشکل از چه قسمت هایی می باشد ؟

الف) بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و بانک های دولتی

ب) بودجه شرکت ها و بانک های دولتی، بودجه سایر مؤسسات

ج) بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و بانک های دولتی،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

د) بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و بانک های دولتی،بودجه سایر مؤسسات

صفحه 200   پاراگراف 3

سؤال 6- منظور از ماده واحده چیست ؟

الف) انشای حقوقی بودجه و راهنمای چگونگی تفکیک قسمت های مختلف تصویبی و اطلاعی و معرفی پیوست های سند بودجه

ب) منظور بودجه عمومی کل کشور می باشد

ج) منظور بودجه عمومی و بودجه شرکت ها و بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی است

د) الف و ج

صفحه 201   پاراگراف 1

سؤال 7- اختلاف بین اجزاء اعتبارات قانونی و کل مبلغ بودجه ناشی از چیست ؟

الف) احتساب مضاعف اعتبارات طرح های عمرانی و مالیات و سود سهام پرداختی

ب) قراردادهای پیمانکاری دولت

ج) نبود روش معین برای تعیین دریافت ها و پرداخت های بودجه ای

د) همه موارد

صفحه 201   پاراگراف 1

سؤال 8- کدام جمله صحیح است ؟

الف) بین اجزاء اعتبارات فانونی و کل مبلغ بودجه هیچ اختلافی وجود ندارد و با هم برابرند

ب) کل مبلغ بودجه بیشتر از اجزاء اعتبارات قانونی است

ج) کل مبلغ بودجه کمتر از اجزاء اعتبارات قانونی می باشد

د) هیچکدام

صفحه 202   پاراگراف 1

سؤال 9- در سال های اخیر علاوه بر منابع منظور در متن ماده واحده احکام تبصره های بودجه اجازه استفاده از چه منابعی را داده و آثار مالی آن به چه طریقی در پیش بینی دریافت ها و پرداخت ها منعکس نمی شود ؟

الف) حساب ذخیره ارزی – به طور مستقیم                    ب) تسهیلات داخلی – به طور غیرمستقیم                      

ج) حساب ذخیره ارزی - به طور غیرمستقیم                   د) تسهیلات داخلی – به طور مستقیم       

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 10- بودجه ریزی به چه معناست ؟

الف) فهرستی از درآمدها و هزینه های دستگاه های مختلف بخش عمومی است

ب) مبالغی که طرح های شرکت های دولتی از محل بودجه عمومی تخصیص می گیرد

ج) تنظیم تراز دریافت ها و پرداخت های دولت

د) تهیه و تنظیم مسئولیت های مالی و محاسباتی کشور

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 11- بودجه ریزی فهرستی از ......... و هزینه های دستگاه های مختلف .......... است.

الف) درآمدها – بخش خصوصی                               ب) درآمدها – بخش عمومی                      

ج) دریافت ها – بخش عمومی                                 د) دریافت ها – بخش خصوصی     

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 12- کاربرد بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری اقتصادی در برگیرنده چه مفاهیمی است ؟

الف) تأمین ثبات                ب) باز توزیع درآمدها          ج) حفظ تعادل اقتصادی       د) درآمدها و هزینه های عمومی دولت

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 13- تنظیم سیاست های مالی در نیم قرن اخیر به منظور تأمین مالی چه اهدافی صورت گرفته است؟

الف) حفظ تعادل اقتصادی    ب) جلوگیری از بروز بحران های ادواری       ج) تأمین ثبات و باز توزیع درآمدها       د) همه موارد

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 14- بودجه ابزار سیاست گذاری ......... ،تنظیم مسئولیت های .......... و اداره امور ........... و مدیریتی است.

الف) اقتصادی – مالی و محاسباتی – اجرایی                   ب) اقتصادی – مالی و محاسباتی - عملیاتی                  

ج) مالی و محاسباتی – اقتصادی - اجرایی                      د) مالی و محاسباتی – اقتصادی - عملیاتی     

 

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 15- کاربرد بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری اقتصادی دربرگیرنده مفاهیمی از برنامه گذاری، طرح ریزی و مستلزم انتقال این مفاهیم به رده های ............ جامعه برای تصمیم گیری های ............ است.

الف) مدیریتی – کوتاه مدت                         ب) مدیریتی – میان مدت                  

ج) عمومی – میان مدت                               د) عمومی – کوتاه مدت

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 16- کاربردهای مختلف فرآیند تهیه و تنظیم بودجه، بودجه را به چه ابزاریتبدیل می کند ؟

الف) سیاست گذاری های اقتصادی                  ب) تنظیم مسئولیت های مالی و محاسباتی

ج) اداره امور اجرایی و مدیریتی                       د) همه موارد

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 17- از پراهیت ترین مأموریت های بودجه ای چیست ؟

الف) تنظیم مسئولیت های مالی و محاسباتی      ب) اداره امور مالی کشور       ج) سیاست گذاری های اقتصادی    د) همه موارد

صفحه 202   پاراگراف 2

سؤال 18- پیامدهای تنظیم سیاست های مالی چیست ؟

الف) حفظ تعادل اقتصادی – جلوگیری از بروز بحران های ادواری – تأمین ثبات

ب) حفظ تعادل اقتصادی – اداره امور اجرایی – باز توزیع درآمدها

ج) حفظ تعادل اقتصادی – اداره امور اجرایی – تأمین ثبات

د) همه موارد

صفحه 202   پاراگراف 3

سؤال 19- ابزار بودجه ای در پی کنترل ......... و هزینه های ................ است.

الف) درآمدها – عمومی بانک ها                     ب) درآمدها – عمومی دولت

ج) درآمدها – مؤسسات                                د) درآمدها – عمومی شرکت ها

صفحه 203   پاراگراف 1

سؤال 20- هدف از بودجه ریزی در یک کشور چیست ؟

الف) تنظیم مسئولیت های مالی و محاسباتی                  ب) تأمین نیازهای مدیریتی و اجرایی

ج) تنظیم تراز دریافت ها و پرداخت های دولت                د) سیاست گذاری های اقتصادی

صفحه 203   پاراگراف 1

سؤال 21- کدام گزینه در جهت کنترل مسئولیت های محاسباتی و موازین مالی سازمان اجرایی کشور است ؟

الف) سیاست گذاری های اقتصادی      ب) بودجه ریزی    ج) حفظ تعادل اقتصادی       د) اداره امور اجرایی

صفحه 203   پاراگراف 2

سؤال 22- از این دیدگاه بودجه ریزی فرایندی سیاسی است که تهیه یک سند عملیاتی از مجموعه تصمیم های مدیریت بخش عمومی را بر عهده می گیرد ؟

الف) طبقه بندی عملیاتی     ب) تنظیم مسئولیت های مالی           ج) تأمین نیازهای مدیریتی و اجرایی    د) هیچکدام

صفحه 203   پاراگراف 2

سؤال 23- کدام طبقه بندی بودجه در پی تجزیه و گروه بندی وظایف و مأموریت های دولت است؟

الف) طبقه بندی اجرایی       ب) طبقه بندی عملیاتی       ج) طبقه بندی سازمانی       د) طبقه بندی وظیفه ای

صفحه 203   پاراگراف 3

سؤال 24- چه چیزی معرف ویژگی های سازمان اجرایی و نظم مدیریتی بخش عمومی است ؟

الف) طبقه بندی های بودجه ای         ب) ساختار اطلاعاتی سند بودجه

ج) تجزیه و گروه بندی وظایف           د) تنظیم تراز دریافت ها و پرداخت ها

صفحه 203   پاراگراف 3

سؤال 25- چه هنگام طبقه بندی عملیاتی بودجه اهمیت پیدا می کند ؟

الف) هنگامی که سازماندهی و ارائه اطلاعات بودجه ای مورد توجه قرار می گیرد

ب) هنگامی که تکیه بر مسئولیت های محاسباتی و کنترل های مالی باشد

ج) هنگامی که نقش مدیریت، کارایی و قیمت تمام شده خدمات مورد توجه قرار می گیرد

د) هنگامی که بودجه ریزی بر مبنای طبقه بندی سازمانی باشد

صفحه 204   پاراگراف 1

سؤال 26- ویژگی های ساختار اطلاعاتی فرایندهای بودجه ای چیست ؟

الف) در بردارنده ترکیب بهینه ای از طبقه بندی های مبتنی بر مبانی اقتصادی،وظیفه ای و عملیاتی می باشد

ب) ثبت و نگهداری وقایع مالی و حسابداری در بخش عمومی را بر عهده می گیرد

ج) هم در بعد درآمدها و دریافت ها و هم در بعد هزینه ها و پرداخت ها پاسخگوی نیازهای اصلی می باشد

د) همه موارد

صفحه 204   پاراگراف 2

سؤال 27- سند بودجه در حال حاضر دارای چند گروه اساسی می باشد ؟

الف) 3 گروه                     ب) 4 گروه                       ج) 2 گروه                       د) دارای چندین گروه و زیربخش است

صفحه 204   پاراگراف 2

سؤال 28- گروه های اساسی و مستقل سند بودجه کدامند ؟

الف) درآمدها – هزینه ها – مخارج                  ب) درآمدها – هزینه ها

ج) درآمدها – مخارج                                   د) درآمدها – هزینه ها – زیان ها

صفحه 204   پاراگراف 2

سؤال 29- کلیه دریافت های دولتچند بخش اصلی دارد ؟

الف) 5 بخش                    ب) 6 بخش                      ج) 7 بخش                      د) 8 بخش

صفحه205  پاراگراف 2

سؤال 30- درآمدهایی که تحت عنوان .......... برای امور مختلف وضع و وصول می شود به دلیل فقدان تعریف قانونی مشخص منشأ اخلال در طبقه بندی های ........... است.

الف) مالیات – منابع           ب) مالیات – بودجه            ج) عوارض – منابع                         د) عوارض – بودجه

صفحه205  پاراگراف 3

سؤال 31- در گروه هزینه های بودجه طبقه بندی های معمول در بردارنده چه اطلاعاتی است ؟

الف) اقتصادی و عملیاتی      ب) اقتصادی و اجرایی          ج) ساختاری و عملیاتی        د) ساختاری و اجرایی

صفحه206  پاراگراف 1

سؤال 32- در گروه هزینه های بودجه چند گروه اصلی وجود دارد ؟

الف) 5 گروه                     ب) 4 گروه                       ج) 7 گروه                       د) 6 گروه

صفحه206  پاراگراف 1

سؤال 33- کدامیک جزء طبقه بندی 5 گروه اصلی هزینه ها نیست ؟

الف) امور دفاعی                 ب) امور اداری                   ج) امور اجتماعی                د) امور عمومی

صفحه206  پاراگراف 2

سؤال 34- در فصل های مربوط به اداره عمومی کشور،امور قضایی،ثبتی و موقوفات برنامه ای تحت چه عنوان ایجاد شد ؟

الف) اطلاع رسانی و انفورماتیک          ب) اطلاع رسانی عمومی         ج) اطلاع رسانی قضایی        د) هیچکدام

صفحه206  پاراگراف 3

سؤال 35- در فصل حفظ نظم و امنیت کشور برنامه هایی با عنوان های "تأمین سوخت حرارتی" یا "آب و برق و مخابرات" وجود دارد که محتوای آن ها به طور معمول در طبقه بندی .......... است.

الف) امنیتی                      ب) مواد هزینه                  ج) امنیت و هزینه                         د) مخارج

صفحه 207  پاراگراف 3

سؤال 36- در فصل اداره امور مالی عنوان برنامه های موجود چیست ؟

الف) وصول درآمدهای مردم/وصول مالیات های مستقیم     ب) وصول درآمدهای دولت/وصول درآمدهای غیرمستقیم

ج)وصول درآمدهای مستقیم/وصول مالیات های مستقیم     د) وصول درآمدهای غیرمستقیم/وصول مالیات های دولت

صفحه 208  پاراگراف 3

سؤال 37- اجزاء مواد هزینه براساس دستورالعمل کدام گزینه تعیین شده است ؟

الف) سازمان برنامه و بودجه ب) سازمان علوم و تحقیقات ج) قوانین مالیات بر درآمد    د) اعتبارات هزینه ای بودجه

صفحه 209  پاراگراف 2

سؤال 38- .........که برای بررسی و رأی قانون گذار پیشنهاد می شود باید حداقل در.............بخش اساسی به ذکر مقدمه،متن اسناد ضمیمه،عناوین و ارقام بپردازد.

الف) مواد هزینه - 3           ب) قوانین بودجه - 4          ج) برنامه بودجه – 4          د) سندبودجه - 3

صفحه 209  پاراگراف 2

سؤال 39- کشورهایی که اصول مربوط به تفکیک قوای حاکمیت سیاسی را پذیرفته اند،تهیه و تنظیم و انتخاب مقاطع اطلاعاتی آن کم و بیش در مسئولیت چه بخشی است؟

الف) قوه قضائیه                 ب) قوه مقننه                    ج) قوه مجریه                   د) همه موارد

صفحه 209  پاراگراف 3

سؤال 40- تهیه و پیشنهاد سند بودجه در کدام مرحله از مراحل 3 گانه فرآیند بودجه کشور است ؟

الف) مرحله1                    ب) مرحله2                      ج) مرحله3                      د) در همه مراحل تکرار می شود

صفحه 209  پاراگراف 3

سؤال 41- در سال 1345 در ایران تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تحت نظر و مسئولیت مستقیم چه کسی بود ؟

الف) قوه قضائیه                 ب) مجلس                       ج) رئیس جمهور                د) نخست وزیر

صفحه 210  پاراگراف 2

سؤال 42- در حال حاضر تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به تبعیت از کدام قوانین کشور صورت می گیرد ؟

الف) برنامه و بودجه - نظام اطلاعاتی                ب) برنامه و بودجه – گزارش وضع مالی

ج) برنامه و بودجه – محاسبات عمومی کشور      د) محاسبات عمومی کشور – نظام اطلاعاتی

صفحه 211  پاراگراف 2

سؤال 43- نظام بودجه ای در زمره کدامیک از نظام های بخش عمومی است ؟

الف) اطلاعاتی                   ب) مالی                          ج) حقوقی                        د) برنامه ریزی

صفحه 212  پاراگراف 6

سؤال 44- در سال 1363 بودجه فاقد چه چیزی بود ؟

الف) پیش بینی اعتبارات      ب) سند بودجه                 ج) مواد هزینه                   د) اعتبارات استانی

صفحه 212  پاراگراف 7

سؤال 45- هر سند بودجه باید در بردارنده نشانه هایی از حدود تحقق ........... برنامه تا سال بودجه و پیش بینی چگونگی دستیابی به ........... باقی مانده است.

الف) هدف – هدف                         ب) مواد هزینه – هدف        ج) هدف – مواد هزینه         د) مواد هزینه – مواد هزینه

صفحه 213  پاراگراف 1

سؤال 46- پیش بینی های قانونی و رویه های معمول برای گزینش و تصویب کدام طرح ها در فرایند بودجه ای کشور مبهم و نارساست ؟

الف) اداری                       ب) اقتصادی                     ج) عمرانی                       د) شهرسازی

صفحه 214  پاراگراف 1

سؤال 47- فرایند قانون گذاری در مورد طرح های ........... هماهنگ و همسو با نیازهای ............ نخواهد بود.

الف) اجرایی – اداری           ب) عمرانی – اقتصادی        ج) اجرایی – اقتصادی          د) عمرانی – اجرایی

صفحه 214  پاراگراف 1

سؤال 48- سرمایه گذاری شرکت های دولتی که بیش از 8 میلیارد ریال باشد باید به تصویب کدام بخش یرسد ؟

الف) قوه مجریه                 ب) قوه مقننه                    ج) قوه قضائیه                   د) شورای اقتصاد

صفحه 215  پاراگراف 1

سؤال 49- چگونگی تشخیص،انتخاب یا تفکیک و ادغام طرح های عمرانی منشأ تصمیم گیری های متفاوت و بروز نابسامانی های ........... در بودجه است.

الف) برنامه ای                   ب) اجرایی                       ج) عملیاتی                      د) هزینه ای

صفحه 215  پاراگراف 1

سؤال 50- هر طرح عمرانی تأمین بخشی از هدف های کدام برنامه را بر عهده دارد ؟

الف) بلندمدت                   ب) میان مدت                  ج) کوتاه مدت                   د) هر سه برنامه

صفحه 216  پاراگراف 1

سؤال 51- کدام گزینه از جمله تغییراتی است که در اجرای قانون برنامه و بودجه صورت گرفت ؟

الف) حذف مدیریت مالی طرح های عمرانی از سازمان برنامه سابق

ب) تمرکز امور خزانه داری در وزارت امور اقتصادی و دارایی

ج) واگذاری مسئولیت تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به سازمان برنامه و بودجه

د) همه موارد

صفحه 217  پاراگراف 2

سؤال 52- موافقت نامه های طرح های عمرانی دارای مجموعه ای اطلاعات کلی درباره چه موضوعاتی است ؟

الف) شرح عملیات و مشخصات طرح ها                         ب) تعداد و عناوین پروژه های مربوط

ج) عوامل و اجزای هزینه ها                           د) همه موارد

صفحه 217  پاراگراف 2

سؤال 53- قانون برنامه و بودجه انجام هزینه توسط دستگاه های اجرایی را مستلزم مبادله چه چیزی کرده است ؟

الف) موافقت نامه               ب) لیست هزینه ها            ج) طرح عمرانی                 د) هیچکدام

صفحه 218  پاراگراف 3

سؤال 54- در موافقت نامه های طرح های عمرانی نبود تعریف قانونی و ضوابط لازم برای تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، پروژه های طرح های عمرانی را تابعی از چه چیز می کند ؟

الف) مقتضیات عمومی یا سلائق کارشناسی        ب) مقتضیات دولتی یا سلائق کارشناسی

ج) مقتضیات اداری یا سلائق کارشناسی            د) الف و ج

صفحه 219  پاراگراف 2

سؤال 55- چه چیزی هنوز جایگاه حقوقی و مأموریت اصلی اش در فرایند بودجه ای کشور شناخته شده نیست ؟

الف) طرح های عمرانی         ب) موافقت نامه ها                         ج) بودجه ریزی                 د) همه موارد

صفحه 219  پاراگراف 3

سؤال 56- تهیه، تنظیم و ابلاغ کدامیک موضوع یک جریان عظیم اداری است ؟

الف) بودجه                      ب) طرح های عمرانی          ج) موافقت نامه ها              د) پروژه های اجرایی

صفحه 220  پاراگراف 1

سؤال 57- در بررسی های بودجه و در مراحل مختلف تهیه و تنظیم، تصویب و اجرای آن محور اصلی مذاکرات و تصمیم گیری ها کدام بخش می باشد ؟

الف) قانونگذار                   ب) قوه مقننه                    ج) دستگاه های اجرایی        د) قوه قضائیه

 صفحه 220  پاراگراف 1

سؤال 58- چهار گروه اصلی دستگاه های اجرایی کدامند ؟

الف) وزارتخانه ها – مؤسسات دولتی – شرکت های دولتی – نهادهای عمومی غیردولتی

ب) وزارتخانه ها – مؤسسات دولتی – شرکت های دولتی – بانک ها

ج) وزارتخانه ها – مؤسسات دولتی – بانک ها – مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

د) مؤسسات دولتی – شرکت های دولتی– مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت – نهادهای عمومی غیردولتی

صفحه 220  پاراگراف 1

سؤال 59- کلیه دستگاه هایی را که در جدول قانون بودجه دارای پیش بینی اعتباری بوده و ماهیت آنها با تعاریف قانون محاسبات عمومی مطابقت نداشته باشد، چه می نامند ؟

الف) نهاد اداری غیردولتی     ب) نهاد رسمی غیردولتی     ج) نهاد غیر رسمی غیردولتی                         د) نهاد عمومی غیردولتی

 

 

صفحه 221  پاراگراف 2

سؤال 60- ردیف های قوانین بودجه چگونه اند ؟

الف) در عین وابستگی به دستگاه های اجرایی دارای بودجه مستقل اند

ب) از دستگاه های اجرایی مستقل اند و دارای بودجه مستقل نیز هستند

ج) به دستگاه های اجرایی وابسته اند و دارای بودجه وابسته می باشند

د) از دستگاه های اجرایی مستقل اند و دارای بودجه وابسته اند

صفحه 221  پاراگراف 3

سؤال 61- فقدان تعریف دقیق و موازین تشخیص صلاحیت حقوقی و اداری دستگاه های اجرایی برای حضور در فرایند بودجه ای و پاسخگویی به مسئولیت های محاسباتی سبب بروز چه چیزی می شود ؟

الف) آشفتگی سازمان مدیریت و تشکیلات دولتی                         ب) ورود به عرصه های شفاف

ج) آشفتگی در ساختار مالی و اقتدار سیاسی-نظارتی         د) کاهش هزینه های پشتیبانی وظایف بخش عمومی

صفحه 222  پاراگراف 1

سؤال 62- در قانون اساسی مسئولیت محاسباتی و پاسخگویی در قبال به هزینه از محل منابع عمومی به عهده چه کسی قرار گرفته است ؟

الف) رئیس جمهور              ب) وزیر دارای رأی اعتماد از قوه مقننه              ج) مجلس شورای اسلامی     د) هیچکدام

صفحه 222  پاراگراف 2و3

سؤال 63- کدام گزینه نادرست است ؟

الف) به موجب قانون محاسبات عمومی کشور وصول هر درآمدی مستلزم کسب مجوز قانونی است

ب) متن ماده واحده بودجه فقط به دولت اجازه می دهد که مجموعه درآمدهای ویژه ای را وصول کند

ج) در مواقع بروز تنگناهای مالی و عدم تکافوی درآمدهای وصولی اعتبارات پیش بینی شده برای هزینه های دستگاه های اجرایی به طور کامل در اختیار آنها قرار می گیرد

د) در قوانین بودجه تحت عنوان درآمد-هزینه برای برخی دستگاه ها مجوز صادر شده است

صفحه 223  پاراگراف 2

سؤال 64- هدف از قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چیست ؟

الف) جلوگیری از تکرار احکام درآمد-هزینه دستگاه ها در بودجه های سالانه و جمع آوری آنها در یک قانون مستقل دارای اعتبار چند ساله

ب) تکرار احکام درآمد-هزینه دستگاه ها در بودجه های سالانه و جمع آوری آنها در یک قانون مستقل دارای اعتبار چند ساله

ج) صدور احکام درآمد-هزینه جدید

د) اصلاح مصوبه های پیشین از طریق تبصره های بودجه ای

صفحه 223  پاراگراف 3

سؤال 65- به موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی کلیه دریافت های دولت باید در کجا متمرکز شود ؟

الف) بانک مرکزی              ب) خزانه داری کل             ج)خزانه معین هر استان                   د) صندوق ذخیره ارزی

صفحه 223  پاراگراف 3

سؤال 66- تمرکز خزانه داری به چه معناست ؟

الف) استان ها می توانند کمبود احتمالی منابع ارسالی از طریق مرکز را از محل درآمد وصول شده جبران نمایند

ب) استان ها می توانند درآمد اضافی خود را در خزانه معین استان نگهداری کنند

ج) خزانه استان باید تحت نظر خزانه داری کل باشد

د) استان ها باید درآمد اضافی خود را به خزانه کل واریز نمایند

صفحه 224  پاراگراف 2

سؤال 67- در قسمت هزینه های بودجه در مرحله نخست اهمیت چه چیز قرار دارد ؟

الف) تعارض بین قوانین موجود           ب) اعتبارات پیش بینی شده

ج) هزینه دستگاه های اجرایی            د) اعتبارات تخصیص یافته

 

صفحه 224  پاراگراف 2

سؤال 68- تخصیص اعتبار معمولا در مقاطع زمانی چند ماهه انجام می شود ؟

الف) سه ماهه                   ب) چهار ماهه                   ج) پنج ماهه                     د) شش ماهه

صفحه 225  پاراگراف 2

سؤال 69- هدف اصلی از اعتباراتی که در بودجه سال های اخیر تحت عنوان وجوه اداره شده منظور شده است، چیست ؟

الف) ایجاد اشتغال              ب) زمینه سازی برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی

ج) الف و ب                      د) هیچکدام

صفحه 225  پاراگراف 3

سؤال 70- درآمدی که به موجب قانون برای مصرف خاص در بودجه منظور می شود، کدام است ؟

الف) درآمد خاص               ب) درآمد اختصاصی           ج) درآمد خالص                د) درآمد ناخالص

صفحه 226  پاراگراف 2

سؤال 71- در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به کدام وزارتخانه اجازه داده شده تا بابت ارائه برخی خدمات نسبت به اخذ درآمدهایی اقدام کرده و آن را به مصرف هزینه های جاری و پرسنلی برساند ؟

الف) وزارت دارایی              ب) وزارت آموزش و پرورش

ج)وزارت رفاه                    د) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

صفحه 227  پاراگراف 2

سؤال 72- کدامیک از موارد زیر از دلایل مفقود شدن موازین لازم برای استفاده از قاعده تخصیص اعتبار در بودجه ریزی ایران است ؟

الف) تخصیص اعتباراتی به صورت تنخواه گردان به دستگاه های اجرایی در آغاز هر سال مالی

ب) تخصیص اعتبارات مصوب به دستگاه های اجرایی مبتنی بر گزارش پیشرفت کار است

ج) به سازمان مجری ساختمان ها اجازه داده شده 2.5 درصد از اعتبارات را به عنوان هزینه به مصرف برسانند

د) گستردگی فعالیت های جاری و پروژه عمرانی نیاز به تخصیص اعتبارات متعدد دارد

صفحه 229  پاراگراف 2

سؤال 73- به موجب مفاد احکام قانونی و آیین نامه مصوب مربوط، تخصیص اعتبار بر عهده کمیته ای مرکب از نمایندگان .......... است ؟

الف) وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه کشور

ب) وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور

ج) وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور

د) وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی کشور

صفحه 230  پاراگراف 3

سؤال 74- عملیات اجرایی طرح های عمرانی معمولا به یکی از دو شیوه زیر صورت می گیرد ؟

الف) عقد قرارداد با پیمانکاران – امانی              ب) عقد قرارداد با پیمانکاران – عقد قرارداد با سازمان

ج) عقد قرارداد با سازمان - امانی                    د) هیچکدام

 

 

 

 

 

 

پاسخ نامه سئوالات فصل هفتم کتاب بودجه ریزی در ایران

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

سؤال

پاسخ

1

الف

15

ب

29

ج

43

الف

57

ج

71

د

2

الف

16

د

30

ج

44

ج

58

الف

72

الف

3

د

17

ج

31

الف

45

الف

59

د

73

ب

4

ج

18

الف

32

الف

46

ج

60

الف

74

الف

5

ج

19

ب

33

ب

47

د

61

ج

 

 

6

د

20

ج

34

الف

48

د

62

ب

 

 

7

د

21

ب

35

ب

49

ب

63

ج

 

 

8

ج

22

ج

36

ب

50

ب

64

الف

 

 

9

الف

23

ب

37

الف

51

د

65

ب

 

 

10

الف

24

الف

38

د

52

د

66

د

 

 

11

ب

25

ج

39

ج

53

الف

67

الف

 

 

12

د

26

د

40

الف

54

ج

68

الف

 

 

13

د

27

ج

41

د

55

ب

69

ج

 

 

14

الف

28

ب

42

ج

56

ج

70

ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوالات فصل هشتم: کتاب بودجه ریزی درایران(مسائل و حاشیه ها)

نام فصل: نظارت مالی و عملیاتی                                            

تهیه و تنظیم : سعیده السادات جوادی- هدیه ملامحمد - ملیحه خالصی

 

 

ص:236       پاراگراف تعریف مسئولیت های محاسباتی

1-کدام گزینه د رتعریف مسئولیت های محاسباتی صحیح است؟

الف:اقداماتی که توسط مدیران مالی و غیر مالی دستگاههای اجرائی انجام می شود.

ب:پرداخت ها و هزینه هایی است که بر اساس قوانین و مقررات ،تخصیص اعتبارات ،موافقتنامه هایای متبادله و محاسبات و معیارهای مشخص انجام می گیرد.

ج:اقداماتی که به منظور حصول صحیح و به موقع در آمدها و سایر دریافت های پیش بینی شده انجام می گیرد.

          د:همه موارد

ص:236      پاراگراف2

2-دریافت های دولت شامل وجوهی است که پس از وصول در حسابهای خزانه متمرکز می شودبه این وجوه چه می گویند؟

الف:درآمد عمومی                       ب:نقدینگی عمومی                      ج:درآمد اختصاصی                   د:سپرده ها

ص:236     پاراگراف2

3- کدام گزینه از انواع دریافت های دولت می باشد؟

الف:واگذاری دارائی های مالی         ب:هدایا                                   ج:درآمد کلیه شرکتها                 د:موارد الف و ب

ص:237        پاراگراف 2

4- مسئولیت های قانونی وصول صحیح و به موقع دریافت دولت به عهده................... است؟

الف:بالاترین مقام دستگاه اجرائی      ب:بالاترین مقام قوه مقننه            

  ج:بالاترین مدیران اجرائی             د:بالاترین فرد قوه قضائیه     

ص:237       پاراگراف 2     

5-وظایف و مسئولیت های مقامات دستگاه های اجرائی در مورد دریافتی های دولت شامل کدام گزینه می شود؟

الف:وصول مالیات به موجب قانون است                ب:دریافت هر گونه وجه بدون مجوز قانونی و مقررات مربوط ممنوع  است

ج:هر طرح یا لایحه یا آئین نامه ای که بار مالی داشته باشد باید به امضای وزیر اقتصاد و دارائی نیز برسد.    د:همه موارد

 

ص:238      پاراگراف1

6-طبقه بندی پرداخت بر اساس منابع بودجه ای و سایر پرداخت های غیر بودجه ای شامل:

الف:پرداخت از محل منابع عمومی دولت             ب:پرداخت از محل بودجه شرکتهای دولتی

ج:الف و ب                                               د:هیچکدام

 

ص:238    پاراگراف 1

7-نوع و احکام مربوط به پرداخت ها و ارتباط آنها با مسئولیتهای مدیران چیست؟

الف:پرداخت از محل منابع عمومی دولت                             ب:مراحل انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها

ج:انواع پرداخت ها با توجه به سرفصل های حسابداری           د:ب و ج

ص:239    پاراگراف2

8-این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟"معاینه و بررسی کارهای انجام شده و نظر کردن و نگریستن به آنها"

الف:بودجه ریزی               ب:نظارت             ج:پیش بینی                د:حواله

ص:239    پاراگراف2

9-نظارت و کنترل در بخش مالی تحت عناوین .................تعریف صورت می گیرد.

الف:رسیدگی                    ب:حسابداری         ج:حسابرسی               د:الف و ج

ص:239    پاراگراف3

10-در ایران چند مرجع و دستگاه نظارتی و بازرسی وجود دارد؟

الف:20 مرجع                 ب:24 مرجع          ج:22 مرجع              د:بیش از 22 مرجع

ص:239   پاراگراف3

11-کدام گزینه از مهم ترین مراجع و دستگاه های نظارتی نیست؟

الف:سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور                                 ب:دیوان محاسبات کشور           

ج:سازمان بازرسی منطقه ای                                                   د:سازمان حسابرسی  

ص:241   پاراگراف3

16-دیوان محاسبات ایران در چه سالی تشکیل و تا چه سالی زیرنظروزارت مالیه سابق و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه می شود؟

الف:1324-1350                 ب:1282-1320              ج:1290-1358             د:1300-1348

ص:244 پاراگراف 1

17-کدام یک از ابزارهای ذیل از اختیار مدیریت عالی کشور نیست؟

الف:منصوب مدیر امور اداری         ب: منصوب مدیر امور مالی      

ج: منصوب مدیریت اجرایی          د:نصب وعزل مدیر امورعالی

 

 

 

 

ص:244     پاراگراف1

18-یکی از ابزارهای مهم مسئولیت های محاسباتی انتصاب..........و........... توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی است.

الف:حسابرس و مدیریت اجرائی                 ب:مدیریت مالی و مدیریت اجرائی             

  ج:ذیحساب و مدیر مالی                        د:ذیحساب و مدیریت اجرائی

 

ص:245  پاراگراف1

19-تمامی گزینه ها دارای مفهومی نادرست هستند به جز...

الف:پس از گذشت 90 سال از تصویب اولین قانون اساسی کشور هنوز مدارک و اسناد هزینه در کشور یکنواخت نشده است.

ب:پس از گذشت 90 سال از تصویب اولین قانون محاسبات خصوصی هنوز مدارک و اسناد هزینه در کشور یکنواخت نشده و سلیقه ای عمل می شود.

ج: پس از گذشت 90 سال مدارک و اسناد هزینه ها بایستی  یکنواخت  شده و سلیقه ای اعمال نشود.

د:پس از گذشت 90 سال از تصویب اولین قانون محاسبات عمومی هنوز مدارک حسابداری و اسناد هزینه در کشور یکنواخت نشده و سلیقه ای عمل می شود.

 

ص:245 پاراگراف2

20-کاهش در زمان نگه داری اسناد بایگانی در دستگاههای اجرایی به کدام یک از موارد ذیل تاثیر گذار است؟

الف:بر نحوه ی رفتاری مدیران               ب:کاهش بر هزینه هایی که صرف تهیه اسناد حسابداری  می شود

ج:بر افزایش هزینه ها                          د:بر کاهش اختلال در محاسبات      

ص: 245  پاراگراف4

23-نظارت قضایی به عهده کدام یک از ارگان های دولتی می باشد؟

الف:دیوان قضایی        ب:دیوان اجرایی                     ج:دیوان محاسبات                     د:دیوان مقننه

ص :245 پاراگراف 4

24-کدام یک از موارد زیر جزء وظایف دیوان محاسبات محسوب می گردد؟

الف:اعمال نظارت عمومی بر محاسبات          ب:اعمال نظارت غیر مستقیم بر محاسبات  

ج:اعمال نظارت قضایی                             د:اعمال نظارت مستقیم بر محاسبات

 

 

 

ص:245   پاراگراف 5

25-یکی از ابزارهای مهمی که در اختیار..........و.............. دستگاههای اجرایی نیست در اختیار نگذاشتن کل منابع مورد استفاده برای انجام ماموریت های محوله است.

الف:مدیریت های میانی و عمومی              ب:مدیریت های میانی و خصوصی       

 ج:مدیریت های میانی و کشوری               د:مدیریت های میانی و استانی

 

ص:245 پاراگراف 5

26-کدام یک از ابزارهای  مهم  ذیل در اختیارمدیریت های میانی و استانی دستگاههای اجرایی نمی باشد؟

الف: در اختیار نداشتن کل منابع مورد استفاده برای انجام ماموریت های محوله

ب:اختیار گذاشتن کل منابع مورد استفاده برای انجام ماموریت های محوله

ج:در اختیار نداشتن مقداری از منابع مورد استفاده برای انجام ماموریت های محوله

د:هیچ کدام از موارد فوق درست نمی باشد.

 

ص:246   پاراگراف 1

27-روش حسابداری در وزارت خانه ها، موسسات دولتی در بخش پرداخت ها به صورت........... و در بخش دریافت ها به صورت........... ابلاغ می شود.

الف: به صورت نقدی – نیمه تعهدی            ب:به صورت غیر نقدی- نیمه تعهدی      

ج:به صورت غیر نقدی – تعهدی               د:به صورت نقدی- تعهدی

 

ص:246     پاراگراف 1

28- روش حسابداری در وزارتخانه ها  و موسسات دولتی توسط کدام یک از موارد ذیل ابلاغ می شود؟

الف: وزارت امور دارایی و اقتصادی و دیوان محاسبات                ب: وزارت امور دارایی

ج:وزارت کار و امور اجتماعی                                                      د:قوه مقننه

ص:249        پاراگراف2

34-نظارت عملیاتی ........ است وبرای کامل بودن نیازمند ارتباط ریشه ای با........ است؟

الف:حین اجرا- قبل از اجرا                  ب:قبل از اجرا- حین اجرا       ج:بعد از اجرا- حین اجرا     د:قبل از اجرا- بعد از اجرا

 

 

 

ص:249        پاراگراف3

35-کدام یک از گزینه های زیر در بخش نظارت عملیاتی جز3 جنبه ایست که در طرح های عمرانی مورد توجه قرار نمی گیرد؟

الف:نظارت عملیاتی از بعد منابع قانونی ان مورد توجه قرار نمی گیرد.

ب:نظارت عملیاتی از بعد منابع قانونی ان مورد توجه قرار می  گیرد.

ج:تصویری  از نظارت عملیاتی در وضع موجود و نقاط قوت و ضعف ان مطالع می شود.

د:تجارب عملی نظارت در دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی در برنامه های توسعه بررسی می شود.

ص:249  پاراگراف 5

36-در سال 1325 بر اساس مصوبه هیات وزیران (هیات عالی برنامه).......

الف:تحت ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.

ب:تحت ریاست نخست وزیر تشکیل شد تا برنامه ای متناسب  با توانایی های مالی کشور فراهم نماید.

ج:تحت ریاست نخست وزیر تشکیل شد تا طرحی قانونی برای تشکیل هیات نظارت بر اجرای  برنامه تهیه نماید.

د:هیچکدام

ص:250    پاراگراف2

37-قانونگذار در برنامه اول نظارت بر اجرای صحیح برنامه را بعهده یک هیات ........ قرار داد که به پیشنهاد......... وبرای امر نظارت برگزیده می شود.

الف:5 نفره- دیوان محاسبات                  ب:7 نفره – هیات دولت              ج:5 نفره – هیات دولت            د:7 نفره- هیات محاسبات

 

ص:250  پاراگراف 4

38-در چندمین برنامه توسعه فعالیت جاری دستگاهها مورد توجه قرار گرفت؟

الف:برنامه اول          ب:برنامه دوم             ج:برنامه سوم                    د:برنامه چهارم

ص:252      پاراگراف 3

39-طبق برنامه سوم توسعه ،رئیس جمهور موظف است گزارش نظارتی و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا حداکثر......... به مجلس ارائه کند.

الف:پایان تیر                ب:پایان فروردین            ج:پایان شهریور                  د:پایان سال مالی

 

ص:254    پاراگراف2

40-نظارت عملیاتی در شرایط کنونی باید بر مبنای قانون .....................و.......................... صورت پذیرد.

الف:قانون برنامه و بودجه- برنامه سوم توسعه                 ب:قانون برنامه سوم -چهارم توسعه

ج:قانون برنامه و بودجه-برنامه چهارم توسعه                   د:هیچکدام

ص:255    پاراگراف 1

41-کدام یک از عوامل زیر جزء دلایل عدم توفیق نظارت عملیاتی نیست؟

الف:قانونمندی                 ب:نارسایی های قانونی               ج:عدم ارتباط و برنامه بودجه          د:عدم اتمام پروژه ها

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه فصل هشتم کتاب بودجه ریزی در ایران

د

ج

ب

الف

 

 

د

ج

ب

الف

 

 

 

*

 

21

 

*

 

 

 

1

 

 

*

 

22

 

 

 

*

 

2

 

*

 

 

23

 

*

 

 

 

3

 

*

 

 

24

 

 

 

 

*

4

*

 

 

 

25

 

*

 

 

 

5

 

 

 

*

26

 

 

*

 

 

6

 

 

 

*

27

 

*

 

 

 

7

 

 

 

*

28

 

 

 

*

 

8

 

 

*

 

29

 

*

 

 

 

9

 

 

 

*

30

 

*

 

 

 

10

 

 

 

*

31

 

 

*

 

 

11

 

 

 

*

32

 

*

 

 

 

12

*

 

 

 

33

 

 

 

 

*

13

 

 

 

*

34

 

*

 

 

 

14

 

 

 

*

35

 

 

 

*

 

15

 

 

*

 

36

 

 

*

 

 

16

 

*

 

 

37

 

 

 

*

 

17

 

*

 

 

38

 

 

*

 

 

18

 

*

 

 

39

 

*

 

 

 

19

 

 

 

*

40

 

 

 

*

 

20

*

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوالات فصل نهم : کتاب بودجه ریزی درایران(مسائل و حاشیه ها)

نام فصل: سنجه هایی برای داوری                                             

تهیه و تنظیم : المیراایمانی - مهتاب سلیمانی -  عطیه حسینی

 

1-کدامیک جزء مهمترین مشکلات موجود در بودجه ریزی کشور است؟

الف)شیوه های حقوقی مورد استفاده

ب)ساختار نامناسب درآمدها وهزینه ها

ج)نبود یک نظام جامع وکارآمد

د)هرسه مورد

صفحه259 پاراگراف اول

0000000000

2-مسئولیت قانونی بودجه با کیست؟

الف)رهبر                ب)رییس جمهور                    ج)قوه قضاییه                       د)قوه مجریه

صفحه259 پاراگراف1

0000000000

3-دوبخش درآمدهای عمومی واختصاصی جزء کدامیک از موارد زیر است؟

الف)اعتبارات خارج ازشمول مقررات

ب)اعتبارات متمرکز

ج)بودجه عمومی دولت

د)هیچکدام

صفحه265 پاراگراف2

0000000000

4-سهم عمده درامدهای اختصاصی موجود دربودجه مربوط به درآمدکدام سازمان است؟

الف)بانک                       ب)هلال احمر                      ج)تامین اجتماعی                      د)مخابرات

صفحه 265 پاراگراف3

0000000000

5-سهولت استفاده ازاعتبارات مربوط به درآمدهای اختصاصی موجب چه شده است؟

الف)حذف اعتبارات

ب)تبدیل درآمدهای دستگاه های اجرایی ازدرامدعمومی به درآمداختصاصی

ج)منظور کردن اعتبارات عمومی به عنوان درامداختصاصی

د)گزینه ب و ج

صفحه265 پاراگراف 5 وصفحه 266 پاراگراف2

0000000000

6-هزینه کردن..............تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی است که به موجب آن قانون ازرعایت قانون محاسبات عمومی وسایرمقررات عمومی مستثناست؟

الف)اعتبارات متمرکز                                                  ب)مالیات         

ج)اعتبارات خارج ازشمول مقررات                             د)درامدهای اختصاصی

صفحه266 پاراگراف4

0000000000

7-فلسفه وجودی اعتباردرردیف های متفرقه درکدام گزینه نیامده است؟

الف)عدم امکان پیش بینی دقیق برنامه ومواردهزینه

ب)هزینه های پیش بینی نشده جاری وعمرانی

ج)اعتبارات پیش بینی شده برای حوادث غیر مترقبه

د)کاهش ردیفهای درآمدی

صفحه267 پاراگراف1

0000000000

8-کدام نوع درامد جزء درآمدهای بادوام است وبیانگرحدودمشارکت جامعه درانجام هزینه های جاری دولت مطرح میباشد؟

الف)درآمدهای حاصل ازوصول مالیات

ب)درآمدهای حاصل ازتسهیلات بانکی

ج)درآمدهای حاصل ازاعتبارات متمرکز

د)درآمدهای حاصل از اوراق مشارکت

صفحه267 پاراگراف2

0000000000

9-کدام عامل موجب مقاومت نظام بانکی کشور درمقابل اجرای احکام شد؟

الف)فقدان اطلاع دقیق ازعملکرد تسهیلات تکلیفی سال های قبل

ب)عدم تامین وپرداخت یارانه های موردنظر

ج)عدم اخذوثیقه درمورد قسمت اعظم تسهیلات

د)هرسه مورد

صفحه268 پاراگراف3

0000000000

10-کدام گزینه درمورداوراق مشارکت صحیح نمیباشد؟

الف)زمان بازپرداخت اوراق به طورمتوسط3.5سال است که حدود80%به اصل اوراق افزوده است

ب)آیین نامه های مربوط وضوابط مصوب دولت دراین زمینه پرداخت جایزه وتضمین اصل بهای اوراق درسررسیدتقریبا غیرقابل اجرابوده است

ج)طرح های موضوع انتشار اوراق به ندرت بااعتبارات حاصل ازفروش انها خاتمه یافته تاامکان محاسبه وپرداخت سودقطعی به جای سودعلی الحساب فراهم آید

د)ازاوراق مشارکت شبیه اوراق قرضه استتفاده میشود