نمونه سئوالات امتحانی بودجه ریزی عملیاتی
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢   کلمات کلیدی:

پاسخ سئوالات در جلسه دوشنبه مورخ ١٣٨٩/١٠/١٣ ارائه خواهد شد . بخش اول سئوالات شامل ٢۵ سئوال می باشد .

١– برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد مربوط به کدام نوع از انواع بودجه ریزی است ؟

الف بودجه ریزی افزایشی      ب بودجه ریزی برنامه ای  

 ج بودجه ریزی عملیاتی   د بودجه ریزی بر مبنای صفر

 2 کدامیک از انواع بودجه ریزی های زیر با بودجه ریزی عملیاتی بیشتر تطابق دارد و معمولااز نظر اصطلاحی در کنار هم مورد استفاده قرار می گیرد ؟

الف بودجه ریزی برمبنای هزینه فعالیت ها       ب بودجه ریزی بر اساس عملکرد

ج بودجه ریزی بر مبنای صفر                         د هیچکدام

3 بودجه ریزی عملیاتی در طی فرآیند خود متکی بر کدامیک از محورهای اصلی زیر است ؟

الف بهبود کارآیی      ب بهبود اثربخشی     ج بهبود کارایی و بهبود اثر بخشی    د هیچکدام

4 ایجاد سیستم اطلاعات و حسابداری قیمت تمام شده مربوط به کدامیک از انواع بودجه ریزی است ؟

الف بودجه ریزی عملیاتی             ب بودجه ریزی افزایشی 

   ج بودجه ریزی برمبنای صفر      د - بودجه ریزی برنامه ای

5 کدامیک از شاخص ها بر نحوه استفاده از منابع بدون توجه ویژه به مقدار  الزامات ارائه شده در

 مقایسه    با مقدار منابع به کار رفته تاکید دارد ؟

الف هزینه نصب هر دستگاه کنترل ترافیک       ب تعداد چراغ های راهنمایی نصب شده

ج تعداد درحواستهای بررسی شده در مورد ایجاد پارکینگ عمومی  

د- میانگین مرگ و میر در بزرگراهها

6 تعداد چراغ های راهنمایی نصب شده یک نوع

الف شاخص اثر بخشی    ب شاخص کارآیی     ج شاخص حجم کار        د شاخص اثر بخشی و کارآیی

7 هزینه  تصفیه هر میلیون بشکه نفت خام یک نوع

الف شاخص اثر بخشی    ب شاخص کارآیی     ج شاخص حجم کار        د شاخص اثر بخشی و کارآیی

8 وظیفه قانونی سازمان چیست ؟

الف رسالت     ب آرمان    ج هدف    د شاخص عملکرد 

9 سئوال منابع برنامه ها کدامند ؟ جزء کدام گروه از شاخص ها هستند ؟

الف شاخص های اثر بخشی  ب شاخص های خروجی  ج شاخص های نتایج    د- شاخص های ورودی

10 منابع سازمان چگونه مورد استفاده قرار می گیرد یک نوع شاخص

الف - شاخص اثر بخشی  ب شاخص خروجی    ج شاخص نتایج    د -  شاخص ورودی 

11 درصد کاهش تصادفات مرگباردر بزرگراهها می تواند یک نوع شاخص

الف نتیجه    ب ورودی   ج خروجی   د اثر بخشی 

12 تعداد کارمندان تمام وقت سازمان یک نوع شاخص

الف خروجی   ب ورودی   ج نتیجه   د اثر بخشی 

13 تعداد مجوزهای صادر شده یک نوع شاخص

الف خروجی   ب ورودی       ج نتیجه   د اثر بخشی 

14 میزان پیاده روهای مرمت شده یک نوع شاخص

الف خروجی   ب ورودی   ج نتیجه   د اثر بخشی

15 هزینه هر بار استفاده و یا هزینه هر کیل.متر آسفالت خیابان یک نوع شاخص

الف خروجی   ب ورودی   ج نتیجه   د اثر بخشی

16- کدامیک از انواع شاخص ها بیشتر برای تصمیم گیری های مدیریتی و عملیاتی سودمند هستند ؟

الف خر.جی اثربخشی    ب ورودی خروجی   ج -   اثر بخشی ورودی   د نتیجه ورودی

17- سئوال کالاها و خدمات تا چه حد مناسب بوده اند و یا تاثیر کالاها و یا خدمات بر مشتریان چگونه است نربوط به کدامیک از شاخص های عملکرد است ؟

الف خروجی    ب نتیجه     ج ورودی     د ورودی خروجی

18- یک شاخص ورودی ، خروجی ، اثر بخشی و نتیجه در ارتباط با وظایف دستگاه ذیربطی که درآن اشتغال دارید را بنویسید ؟

19 برنامه ریزی استراتژیک یک نوع برنامه ریزی

الف کوتاه مدت    ب میان مدت   ج بلند مدت    د هم می تواند میان مدت و هم بلند مدت باشد .

20 به فعل درآوردن تصمیمات و چارچوبهای تعیین شده توسط برنامه ریزی جامع را

الف برنامه ریزی تلفیقی   ب برنامه ریزی عملیاتی   ج برنامه ریزی دراز مدت   د هیچکدام

21 توزیع منابع بودجه در داخل یک برنامه

الف استراتژیک   ب- دراز مدت   ج کوتاه مدت   د میان مدت

22 در کدامیک از برنامه ها حصول به بهترین نتایج (اثربخشی ) مطرح است ؟

الف برنامه استراتژیک  ب برنامه جامع   ج برنامه تاکتیکی    د برنامه عملیاتی 

23 در کدامیک از برنامه ها تلاش برای انجام بهتر کارها مد نظر است ؟

الف برنامه استراتژیک  ب برنامه جامع   ج برنامه تاکتیکی    د برنامه عملیاتی 

24 کدام نقش دولت است که مبین خط مشی هایی است که جها حصول به وضع پایدار در قیمتها و رشد مطلوب در تولیدات و اشتغال است ؟

الف نقش تثبیتی دولت    ب نقش قانونی دولت    ج نقش توزیعی   د نقش تخصیصی

25 اخذ مالیات تصاعدی و پرداخت یارانه به طبقات آسیب پذیر کدام نقش و وظیفه دولت را توجیه می کند ؟

الف نقش تثبیتی دولت    ب نقش قانونی دولت    ج نقش توزیعی   د نقش تخصیصی

26 اگر هدف بودجه ریزی پاسخ به سئوال چرا باید خرج کرد باشد چه نوع طبقه بندی بودجه ای مدنظر است ؟

الف طبقه بندی درآمدها  ب طبقه بندی عملیاتی  ج طبقه بندی سازمانی   د طبقه بندی هزینه ها

27 - اگر هدف بودجه ریزی مدیریت و بهبود اداره باشد  چه نوع طبقه بندی بودجه ای مدنظر است ؟

الف طبقه بندی درآمدها  ب طبقه بندی عملیاتی  ج طبقه بندی سازمانی   د طبقه بندی هزینه ها

28 روال منطقی طبقه بندی عملیات چگونه است ؟

الف فصل برنامه امور و فعالیت و طرح    ب امور برنامه فعالیت و طرح  و فصل

ج امور فصل برنامه و فعالیت و طرح      د امور فعالیت و طرح برنامه فصل

29 چرا باید برنامه اجراشود و آیا نمی توان از اجرای آن صرف نظر نمود موضوع ؟

الف کارآیی    ب اثر بخشی     ج هم کارآیی و هم اثر بخشی    د هیچکدام  

30 آیا می توان برنامه را با صرف حداقل هزینه و اعتبار به اجرا درآورد موضوع ؟

الف کارآیی    ب اثر بخشی     ج هم کارآیی و هم اثر بخشی    د هیچکدام  

31 بدون توجه به اهداف و جهت گیریهای سازمانی و صرفا برمبنای وضعیت موجود و سنوات قبلی عمل نموده و با افزایش درصد قبلی  نسبت به تعیین سهمیه اعتباری اقدام می کند ؟

الف بودجه ریزی افزایشی  ب بودجه ریزی بر مبنای صفر  

ج بودجه ریزی برنامه ای   د بودجه ریزی عملیاتی

32 در جه پاسخگویی در کدامیک از انواع بودجه ریزی بیشتر است ؟

الف بودجه ریزی افزایشی  ب بودجه ریزی بر مبنای صفر  

ج بودجه ریزی برنامه ای   د بودجه ریزی عملیاتی

33 سازمانها با سنجش عملکرد چه هدفی را دنبال می کنند ؟

الف اقزایش پاسخگویی    ب بهبود ارائه خدمات و کالاها   ج اطلاع رسانی به شهر وندان  د هر سه مورد صحیح است .

34 یک شاخص عملکرد بایستی

الف با برنامه ها همخوانی داشته باشد .      ب پاسخگو  و نمایانگر تغییرات سطح عملکرد باشد

ج شاخص باید قابل اتکاء باشد و همواره اطلاعات دقیق و صحیحی را ارائه نماید.

د- هر سه مورد صحیح است .

35 دو بخش جالب مباحث دوره را از نطر خودتان معرفی و حداقل با  چند جمله هر کدام از آنها را  توصیف نمایید .