نمونه سئوالات مالیه رشته حقوق - فصل سوم و چهارم و پاسخ انها

55- تنوع نقشهای دولت و میزان اهمیت هریک به چه چیزی وابسته است ؟

الف – نظام فرهنگی هر جامعه       ب- نظام سیاسی هر جامعه

ج – نظام اقتصادی هر جامعه     د – نظام فرهنگی , سیاسی و اقتصادی هر جامعه

56 – اهداف اجتماع میتواند به شکلهای مختلف تعریف و اولویت بندی شود . این جمله از کیست ؟

الف -  ساموئلسن     ب- نردهاوس    ج – نیکلاس بار     د- فرانک

57- هدف اصلی از سیاست گذاری را چه کسانی بیشینه سازی رفاه کل می دانند ؟

الف – طرفداران مکتب اصالت مطلوبیت    ب –طرفداران مکتب اصالت آزادی فردی

ج- سوسیایستها                                  د- هیچکدام

58- چه کسی هدف از اجتماع و سیاست گذاری اقتصادی را عدالت اجتماعی تعریف می کند ؟

الف -  ساموئلسن     ب- نردهاوس    ج – نیکلاس بار     د- جان رالز

59- هرچه مقررات و قوانین مالکیت و حقوق ناشی از آن پیچیده تر و ناپایدارتر باشد

الف - قدرت اعمال حقوق مالکیت  کمتر    ب – هزینه اعمال حقوق مالکیت بیشتر

ج- قدرت اعمال حقوق مالکیت  کمتر  و هزینه آن  بیشتر      د- قدرت اعمال حقوق مالکیت بیبشتر  و هزینه آن  کمتر است      

60- انگیزه دولت از وضع قانون :

الف – بهبود جریان اطلاعات                        ب- تنظیم بازار پولی 

ج – سازماندهی رفتار بنگاههای اقتصادی           د- هر سه مورد

61- نگیزه دولت از وضع قانون :

الف – بهبود توزیع درآمد                                      ب- جلوگیری از آثار خارجی   

ج – حفظ کیفیتهای  مطلوب اجتماعی  و هنچاری           د- هر سه مورد

62- تفاوت سیاست گذاری با قانون گذاری در چیست ؟

الف – قانون گذاری حاصل فرآیندی طولانی در بخش عمومی است و معمولا کار مشترک قوه مجریه و مقننه است اما سیاست گذاری معمولا بدست قوه مجریه انجام می شود و فرآیند کوتاه تری دارد .

ب- قانون گذاری حاصل فرآیندی کوتاه در بخش عمومی است و معمولا کار مشترک قوه مجریه و مقننه است اما سیاست گذاری معمولا بدست قوه مجریه انجام می شود وفرآیندی طولانی دارد .

ج- قانون گذاری و سیاست گذاری هر دو فرآیند طولانی دارند و هر دوهم توسط قوه مجریه به تنهایی انجام می شود .

د- قانون گذاری و سیاست گذاری هر دو فرآیند ی کوتاه  دارند و سیاستگذاری توسط قوه مجریه و قانون گذاری نیز تنها توسط قوه مقننه انجام میگیرد .

63- در نظام سرمایه داری تامین اشتغال بالا , ثبات نسبی و قابل قبول قیمتها و وضع تراز مثبت تراز خارجی :

الف – به شکل خودکار تامین می شود .

ب- به شکل خودکار تامین نمی شود .

ج- تحقق آنه مسبلزم انواعی از سیاست گذاری دولتی است .

د-  مورد بو ج صحیح است .

64- تامین اشتغال , ثبات نسبی قیمتها و وضع تراز مثبت تراز خارجی مربوط به کدامیک از وظایف و نقشهای دولت است ؟

الف – نقش قانون گذاری     ب- نقش ثبات بخشی    ج – نقش تخصیصی   د- نقش توزیعی

65- رقابت ناپذیری کالای عمومی یعنی اینکه :

الف – پس از عرضه کالای عمومی اضافه شدن مصرف کنندگان هزینه ای  را بر دیگران تحمیل نمی کند .

ب-  پس از عرضه کالای عمومی اضافه شدن مصرف کنندگان هزینه ای  را بر دیگران تحمیل می کند.

ج- پس از عرضه کالای عمومی نمی توان هیچکس را از مصرف آن مستثی کرد .

د- پس از عرضه کالای عمومی می توان دیگران را از مصرف آن مستثی کرد .

66- در چه مواقعی کالای عمومی رقابت پذیر می شود ؟

الف – در زمان پیدا شدن ازدحام      ب – اصولا کالای عمومی رقابت پذیر نمی شود .

ج – در زمانی که عرضه آن زیاد می شود    د- همیشه کالای عمومی رقابت پذیر است .

67- در ارتباط با نقش تخصیصی , دولت

الف – با وجود منافع خارجی افزایش تخصیص را دنبال خواهد نمود .

ب – با وجود منافع خارجی کاهش  تخصیص را دنبال خواهد نمود .

ج - با وجود هزینه  خارجی افزایش تخصیص را دنبال خواهد نمود .

د- الف و ج

68- در ارتباط با نقش تخصیصی , دولت

الف – با وجود هزینه  خارجی افزایش تخصیص را دنبال خواهد نمود .

ب – با وجود منافع خارجی کاهش  تخصیص را دنبال خواهد نمود .

ج - با وجود هزینه  خارجی کاهش تخصیص را دنبال خواهد نمود .

د- الف و ب

69- دولت در قانون اساسی به چه معنی بکار رفته است ؟

الف – حکومت                 ب- قوه مجریه 

ج – حکومت و قوه مجریه    د- هیچکدام

70- در قانون اساسی در اصل46 آمده هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود , امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید . این بیانگ چه نقشی از نقشهای دولت است ؟

 الف – نقش عدالتخواها نه  دولت        ب- نقش قانون گذاری دولت

ج- نقش تخصیصی دولت                  د- نقش تثبیتی دولت

71- مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین می کند .این جمله که مربوط به اصل 57 قانون اساسی است بیانگر کدامیک از نقشهای دولت است ؟

الف – نقش عدالتخواها نه  دولت        ب- نقش قانون گذاری دولت

ج- نقش تخصیصی دولت                  د- نقش تثبیتی دولت

72- روش اعمال حاکمیت که مردم سالاری مبتنی بر نمایندگی است که البته در چارچوب دین صورت می گیرد در کدامیک از اصل قانون اساسی آمده است ؟

الف – اصل 58   ب- اصل 35  ج – اصل 4    د- اصل 44

73- کدام اصل قانون اساسی اعمال قوه مقننه را در بعضی موارد به رای مستقیم مردم در همه پرسی مربوط می سازد ؟

الف – اصل 58   ب- اصل 59 ج – اصل 43    د- اصل 44

74- کدام  اصل از قانون اساسی بخش عمومی را در کنار بخش خصوص و تعاونی یک رکن تلقی کرده و حتی حق برنامه ریزی در جهت دادن به اقتصاد برای دولت به رسمیت شناخته است ؟ این اصل به کدامیک از نقش های دولت بر می گردد ؟

الف – اصل 43 و نقش توزیعی دولت    ب- اصل 43 و نقش تخصیصی دولت

ج – اصل 44 و نقش تثبیتی دولت       د- اصل 44 و نقش توزیعی دولت

75- تامین دفاع که در اصل 143 قانون اساسی و اصل 150 قانون اساسی تحت عنوان ارتش و سپاه پاسداران آمده کدام نقش دولت را نشان میدهد ؟

الف – نقش عدالتخواها نه  دولت        ب- نقش قانون گذاری دولت

ج- نقش تخصیصی دولت                  د- نقش تثبیتی دولت

76- ممنوعیت اضرار به غیر به استناد بند پنجم از اصل 43 قانون اساسی , فعالیتهای مضر به حال محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی نمایا نگر چه نکته ای از مالیه عمومی است ؟

الف -  آثار خارجی دارای هزینه خارجی         ب- آثار خارجی دارای منافع خارجی

ج-  داخلی کردن هزینه خارجی  آثار خارجی    د- الف و ج

77- اصل سوم قانون اساسی  ارائه آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان , تقویت روح بررسی  و تتبع و ابتکار از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان بیانگر چه نکته ای از مالیه عموم است ؟

الف – دولت در تشویق برخی فعالیتها داراتی آثار خارجی از نوی مثبت دخالت می کند .

ب- دولت خود راسا به عرضه کالاهایی که منافع خارجی بسیار بالا دارند اقدام می کند .

ج – الف و ب صحیح است .

ج – هیچکدام

78- اصل 44 قانون اساسی مخابرات و شبکه های آبرسانی را در اختیار بخش دولتی قرار داده است . این تکلیف قانون اساسی بیانگر :

الف – انحصار       ب- انحصار طبیعی    ج – ناقصیهای بازار    د – آثار خارجی مثبت است .

79- برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی , بیکاری , پیری , ازکارافتادگی , بی سرپرستی , در راه ماندگی , حوادث و سوانح و... حقی است همگانی که در اصل 29 قانون اساسی آمده است . این اصل بیانگر کدام نقش از نقشهای دولت است ؟

الف – نقش عدالتخواهانه دولت        ب- نقش توزیعی  دولت    ج – نقش تخصیصی دولت   د – نقش هدایتی دولت

80- اصل سوم قانون اساسی که اشاره به ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا دارد مبین کدام نقش از نقش های دولت است ؟

الف – نقش عدالتخواهانه دولت        ب- نقش توزیعی  دولت    ج – نقش تخصیصی دولت   د – نقش هدایتی دولت

 

 

سئوال

الف

ب

ج

د

55

 

 

 

*

56

 

 

*

 

57

*

 

 

 

58

 

 

 

*

59

 

 

*

 

60

 

 

 

*

61

 

 

 

*

62

*

 

 

 

63

 

 

 

*

64

 

*

 

 

65

*

 

 

 

66

*

 

 

 

67

*

 

 

 

68

 

 

*

 

69

 

 

*

 

70

 

*

 

 

71

 

*

 

 

72

*

 

 

 

73

 

*

 

 

74

 

 

*

 

75

 

 

*

 

76

 

 

 

*

77

 

 

*

 

78

 

*

 

 

79

*

 

 

 

80

 

 

 

*

 

/ 0 نظر / 106 بازدید