بخش دوم نمونه سئوالات دوره بودجه ریزی عملیاتی

 

 

بخش دوم نمونه سئوالات دوره بودجه ریزی عملیاتی به همراه پاسخ آنها

 

1 -  کاهش در تغداد حوادث جدی در حمل و انبار کردن مواد شیمیایی سمی که در راستای هدف راهبردی تضمین سلامت جامعه در مقابل حمل مواد شیمیایی سمی و خطر ناک آمده است چیست ؟

 الف آرمان راهبردی       ب هدف عملیانی راهبردی    ج خود می تواند هدف راهبردی باشد   د هیچکدام

2  -  بودجه ریزی بر مبنای صفر اولین بار توسط چه شخصی ابداع شد ؟

الف جیمی کارتر فرماندار جورجیا                             ب روبرت مک نامارا از وزارت دفاع آمریکا

ج پیتر فیر در شرکت تگزاس اینسترومنتزآمریکا            د هیچکدام

3 کدام شیوه از بودجه ریزی است که به مدیران اجازه داده شده بخشی از بودجه سال پایه خود را کاهش و به جای آن بسته های تصمیم گبری جدیدی را سازماندهی و جایگزین نمایند ؟

الف بودجه ریزی عملیاتی                                        ب بودجه ریزی بر مبنای صفر تعدیل یافته

ج بودجه ریزی برمبنای صفر                                   د بودجه ریزی برنامه ای

4 تفکرات روبرت مک نامارا در وزارت دفاع آمریکا باعث شکل گیری کدامیک از شیوه های بودجه ریزی شد ؟

بودجه ریزی عملیاتی                                        ب بودجه ریزی بر مبنای صفر تعدیل یافته

ج بودجه ریزی برمبنای صفر                             د بودجه ریزی برنامه ای

5- کاملترین شیوه حسابداری که در عملیانی کردن بودجه برآن تاکید شده کدام است ؟

الف حسابداری نقدی   ب حسابداری تعهدی     ج بند الف و ب     د هیچکدام

6- بدلیل پیچیدگی  حسابداری تعهدی در بسیاری از کشورها سیستم حسابداری مدیریتی که برای بودجه ریزی عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد

الف حسابداری نقدی    ب حسابداری قیمت تمام شده   ج بند الف و ب      د هیچکدام

7- در ارتباط با نگهداری سیستم های حسابداری دوگانه کدام جمله صحیح است ؟

الف جایز است                                                 ب بسیار پرهزینه است  

ج از نظر زمان و هزینه بسیار پرهزینه است          د توصیه می شود

8- استفاده مفید از منابع در کدامیک از اصطلاحات زیر مطرح است ؟

الف کارآیی    ب اثربخشی    ج کارآیی واثربخشی    د- هیچکدام

9- کدام شیوه از بودجه ریزی است که بودجه سال پایه بطور کلی کنارگذاشته میشود و تصمیمات جدیدی برای سال آتی گرفته می شود ؟

الف بودجه ریزی عملیاتی                                        ب بودجه ریزی بر مبنای صفر تعدیل یافته

ج بودجه ریزی برمبنای صفر                                   د بودجه ریزی برنامه ای

10- تضمین کنترل دقیق مخارج مطابق با قوانین و مقررات مربوطه بیش از هرچیز مورد تاکید کدام نظام و یاشیوه بودجه ریزی است ؟

الف بودجه ریزی سنتی                                           ب -  بودجه ریزی عملیاتی 

 ج بودجه ریزی برنامه ای                                       د- بودجه ریزی بر مبنای صفر   

11- بودجه ریزی عملیاتی یک شیوه مدیریتی .......بر بودجه است .

الف مطابقت گرا     ب- نتیجه گرا     ج برنامه گرا      د- هیچکدام        

 

جوابهای صحیح  

 

1 – ب        2 -  ج      3 – ب       4 -  د     5 – ب     6 – ب     7 – ج         8 – الف      9 – ج

10 – الف    11 - ب         

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید