کار عملی و تحقیقی درس بودجه دانشگاه پیام نور مشهد

      گروه 1

1

خانم رمضان نژاد

2

خانم ایزانلو

3

خانم منصوری

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل اول کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

20- حسابداری قیمت تمام شده در بودجه ریزی عملیاتی

 

سئوال اساسی :

 

چرا در روش بودجه ریزی عملیاتی نظام های حسابداری مالی سنتی نمی تواند کاربرد داشته

باشد ؟

 

چه نظام حسابداری میتواند با بودجه ریزی عملیاتی انطباق داشته باشد ؟ چه نظامهایی

حسابداری توصیه شده و کدامیک در حال حاضر میتواند کاربرد داشته باشد ؟

 

گروه 2

1

شخصی

2

شاهدوست

3

قنبری

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل دوم  کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

18- اصلاح نظام طبقه بندی درآمدها و هزینه ها در ایران

 

سئوال اساسی :

 

نظام طبقه بندی درآمدها و هزینه ها درایران چگونه بوده است ؟

 از چه زمانی این نظام دستخوش تغییر شده و

 چگونه تغییر یافته است ؟

 

گروه 3

1

محدثی

2

کرد

3

ملا حسینی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل سوم   کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

10- بودجه بندی بر مبنای صفر

 

سئوال اساسی :

 

این روش بودجه ریزی چیست ؟ چه مزایاو چه معایبی دارد ؟

تاریخچه آن چگونه است ؟

آیا به عنوان یک روش نوین بودجه ریزی و بودجه بندی قابل

 مطرح کردن است ؟

 بودجه ریزی برمبنای صفر تعدیل یافته چگونه روشی است ؟

 

گروه 4

1

دبیری

2

طالبیان

3

ویرانی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل چهارم  کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

6- وظیفه توزیعی دولتها

 

سئوال اساسی :

 

دولتها چگونه میتوانند توزیع درآمد را درجامعه متعادل نمایند ؟

 اصولا توزیع درآمد چگونه

اندازه گیری می شود و تعریف باز توزیع درآمد چیست ؟

 

گروه 5

1

شیردلی

2

ثمری

3

سادات نعمتی

4

رباطیان

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل پنجم  کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

9- بررسی برنامه ها و بررسی بهبود مدیریت در فرآیند پیشنهاد  بودجه

 

سئوال اساسی :

 

بررسی برنامه ای و بررسی بهبود مدیریت درزمان پیشنهاد بودجه چگونه

انجام میگیرد ؟

 کارآیی و اثر بخشی بودجه در این مورد چه معنایی دارد ؟

 

گروه 6

1

روشن زاده

2

صالحی

3

طالبی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل ششم  کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

چارچوب برنامه های توسعه در ایران

 

سئوال اساسی :

 

ضمن اشاره به سوابق برنامه ریزی در ایران و چگونگی تهیه و تدوین

 برنامه های پنجساله به این سئوال پاسخ داده شود :

 

جایگاه بودجه در برنامه های توسعه چگونه است ؟ اگر بتوان

برنامه های توسعه را در قالب یک برنامه ریزی استراتژیک تدوین نمود

بودجه چه جایگاهی در این فرآیند دارد ؟

 

گروه 7

1

راستی

2

جعفری

3

کیشی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل هفتم  کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

15- تفاوت اصلاح بودجه – متمم بودجه – بودجه اصلاحی

 

سئوال اساسی :

 

تعاریف و مفاهیم ؟ تفاوت اصلاح بودجه – متمم بودجه – بودجه اصلاحی

در چیست ؟

 نمونه هایی را باذکر مثال اشاره نمایید .

 

گروه 8

1

ملا محمد

2

سادات جوادی

3

خالصی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل هشتم کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

4-وظایف و ویژگیهای دولت در زمان اقتصاد دانان کلاسیک

 

سئوال اساسی :

 

وظایف و ویژگیهای دولت در بیان دیدگاههای کلاسیک چگونه دیده شده است ؟

چگونه دولتی به اعتقاد کلاسیکها دولت خوبی است ؟ این دیدگاه دولت

را  به لحاظ انجام هزینه های دولتی و دریافت مالیاتها چگونه دیده است ؟

 

گروه 9

1

سلیمانی

2

حسینی

3

ایمانی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل نهم کتاب بودجه ریزی در ایران

2

کار تحقیقی

 

2- اصول نوین بودجه

 

بودجه همانند هر علم دیگری مبتنی بر اصولی است اصول بودجه را تعریف

و ویژگیهای اصول نوین بودجه را تبیین نمایید

 

سئوال اساسی : کدامیک از اصول بودجه نوین هستند و اصولا چه مزایا

 و چه معایبی دارند ؟

 

گروه 10

1

عباسی

2

میردادی

3

حبیبی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل اول کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

19- روش های ارزیابی عملکرد در بودجه ریزی عملیاتی

 

سئوال اساسی :

 

بودجه ریزی عملیاتی چیست و چه تفاوتی با سایر روشهای

بودجه ریزی دارد ؟

چه روش های برای ارزیابی عملکرد در این روش بودجه ریزی

وجود دارد ؟

تجارب جهاانی چگونه است ؟

 

گروه 11

1

پرویزی

2

حیدری

3

اقبال

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل دوم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

17- بودجه ریزی برمبنای فعالیت

 

سئوال اساسی :

 

این روش بودجه ریزی چیست ؟ چه مزایایی دارد ؟ تجارب جهانی

در این ارتباط چگونه است ؟

 چه تفاوتی باسایر روشها و تکنیک های نوین بودجه ریزی دارد ؟

تاریخچه پیدایش آن ؟

 

گروه 12

1

رحمتی

2

خاوری

3

عرفانی

4

غلامرضا پور

1

نمونه سئوالات تستی

 

فص لسوم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

12- چانه زنی در بودجه بندی و یا بودجه ریزی

 

سئوال اساسی :

 

چانه زنی در بودجه ریزی چه معنایی دارد ؟ چانه زنی بین

 چه سازمانها و افرادی دربودجه ریزی

 مطرح است ؟ اصولا چانه زنی در فرآیند تنظیم بودجه لازم است ؟

چه پیشنهاداتی برای حل این معضل وجود دارد ؟

 

گروه 13

1

ارغوانی

2

اسکندری

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل چهارم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

14- تنظیم و تدوین  بودجه ماهانه یا فصلی  و یا بودجه دوسالانه

و یا چند سالانه

 

سئوال اساسی :

 

بودجه های ماهیانه و یا فصلی و یا دوسالانه و چند سالانه چیست و

تحت چه شرایطی

 تنظیم می شود ؟بودجه یک یا چند دوازدهم چیست ؟

این نوع بودجه چه مواقعی

 در دستورکار قرار میگیرد ؟

 

گروه 14

1

سلطانی

2

معینی یزدی

3

اسدی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل پنجم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

13- گزارش دهی در نظام مالی دولتی

 

سئوال اساسی :

 

ضرورت ؟ تعریف ؟ روش ؟ فواید ؟

 

گروه 15

1

زکیه هاشمی

2

بصیری

3

کریمی

1

نمونه سئوالات تستی

 

فصل ششم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

2

کار تحقیقی

 

11- شفافیت در فرآیند بودجه ریزی

 

سئوال اساسی :

 

شفافیت در فرآیند بودجه ریزی چه معنایی دارد ؟

 

شفافیت در فرآیند بودجه ریزی چه مزایایی دارد ؟ 

شفافیت در فرآیند بودجه ریزی

مورد تاکید چه سازمانهای بین المللی بوده است

 

گروه 16

1

صبحانی

2

غفوری

3

نمدی

1

نمونه سئوالات تستی

 

/ 0 نظر / 81 بازدید