نمونه سئوالات فصل چهارم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

نام فصل: چهارم                                                                  نام کتاب: بودجه ریزی عملیاتی

نام نام خانوادگی گروه: افسانه دانائی نژاد - منصوره ارغوانی - آمنه اسکندری – سمانه فدائی

صفحه: 93                                                پاراگراف: -                                        خط: نهم

1- یکی از مهم ترین مراحل در .................. بودجه ریزی عملیاتی استخراج شاخص های عملکرد برای سنجش عملکرد تخصیص بهینه منابع است.

الف) تصمیم گیری                    ب) نظارت                          ج) اجراء                             د) لایحه بودجه

صفحه: 94                                                پاراگراف: دوم                                     خط: پنجم

2- .............. یکی از ابزارهای مهم مدیریتی هستند که به بهبود مستمر ارائه خدمات به شهروندان کمک می کند.

الف) شاخص های عملکرد          ب) عملیات                         ج) بودجه                             د) قوه مجریه

صفحه: 94                                                پاراگراف: آخر                                     خط: -

3- کدام شاخص بر یزان تحقق آرمان یا هدف ، بدون در نظر گرفتن هزینه ها تاکید می ورزد؟

الف) شاخص اثربخشی              ب) شاخص حجم کار             ج) شاخص کارایی                  د) تمام موارد

صفحه: 95                                                پاراگراف: اول                                     قسمت: ب

4- شاخص.......... که بر نحوه استفاده از منابع بدون توجه ویژه به مقدار خدمات ارائه شده در مقایسه با مقدار منابع به کار رفته تاکید می ورزد.

الف) شاخص کارایی                 ب) شاخص اثربخشی            ج) شاخص حجم کار                د) گزینه الف و ب

صفحه: 95                                                پاراگراف: دوم                                     قسمت: ج

5- شاخص............ رایج ترین شیوه های ارزیابی عملکرد و شاخص............ (؟؟؟؟) مورد استفاده قرار می گیرد ولی به کیفیت کار توجهی نیست.

الف) کارایی - کارایی                ب) حجم کار - حجم کار         ج) کارایی - حجم کار              د) حجم کار - اثربخشی

صفحه: 93                                                پاراگراف: -                                        خط: آخر

6- دستگاه ها و سازمان های دولتی ملزم به ایجاد.................. هستند.

الف) شاخص کارایی                 ب) شاخص پاسخگویی           ج) شاخص حجم کار               د) شاخص اثربخشی

صفحه: 98                                                موارد پر رنگ نوشته شده                                      

7- کدام یک جزء انواع گروه های شاخص های عملکرد نمی باشد.

الف) ورودی                           ب) اثربخشی                       ج) نتایج                               د) بازخورد

قسمت1) صفحه: 98                                   پاراگراف: آخر                                    خط: پنجم

قسمت2) صفحه: 101                                 قسمت: 3-3                                        خط: سوم

8- شاخص های............ نمایانگر اثرات واقعی برنامه ها عهستند و کدام یک از شاخص ها محدود هستند؟

الف) نتایج - ورودی                  ب) اثربخشی - خروجی         ج) نتایج - توضیحی               د) نتایج - خروجی

صفحه: 102                                             قسمت: 5-3                                        خط: اول

9- .......... نماینگر اثربخشی برآورده ساختن اتتظارات مشتریان است.

الف) شاخص خدمات                 ب) شاخص اثربخشی            ج) شاخص کارایی                 د) شاخص توضیحی

صفحه: 103                                             قسمت: 4                                            خط: دوم

10- شاخص های نتایج در مباحث مربوط به...................است؟

الف) مدیریتی                          ب) عملیاتی                        ج) سیاست گذاری                   د) تصمیم گیری

صفحه: 108                                                موارد شماره گذاری شده

11- اولین مرحله در ایجاد سیستم جامع سنجش عملکرد کدام مرحله است؟

الف) انتخاب شاخص های عملکرد                           ب) تقویت مشارکت و ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی                         ج) گردآوری داده ها                                              د) شناسایی فرصت های بهبود

صفحه: 109                      قسمت: 4                         پاراگراف: دوم                       خط: دوم

12- در توضیح عملکرد یک برنامه از کدام شاخص استفاده می شود؟

الف) کارایی                           ب) کاملا ناهمگون                ج) اثربخشی                          د) حجم کار

صفحه: 114                                             پاراگراف: آخر                                     خط: اول

13- آموزش- محرمانه بودن اطلاعات- دقت برای  ...............است.

الف) مقایسه                                                                                 ب) شاخص های عملکرد                       

ج) اطمینان از دقت و انسجام گردآوری داده ها                                       د) ابزارهای گردآوری داده ها

صفحه: 114                                             پاراگراف: آخر                                     خط: -

14- گزینه صحیح را انتخاب کنید

الف) نظرسنجی- گروه های کاری ویژه- کارکنان آموزش دیده جزء ابزارهای گردآوری داده ها هستند.                                                                                 ب) نظرسنجی- گزارشات-سوابق سازمانی جزء منابع داده ها هستند.                       

ج) گزارش عملکرد اولین مرحله از ایجاد سیستم ها جامع سنجش عملکرد هستند.                                    

 د) همه موارد

صفحه: 115                                             پاراگراف: دوم                                     خط: -

15- ابزار شناسایی فرصت های بهبود کدام است؟

الف) مقایسه                            ب) آموزش                        ج) سنجش عملکرد رقیب           د) گزارش مالی

صفحه: 99                                              قسمت: 1-3                                          خط: اول

16- درصد کاه مرگ و میر  در تصادفات جاده ای جزو کدام یک از شاخص هاست؟

الف) خروجی                          ب) نتایج                            ج) اثربخشی                           د) کارایی

صفحه: 103                                             قسمت: 4                                            خط: دوم

17- کدام یک از شاخص ها در سیاست گذاری مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) خروجی                          ب) اثربخشی                       ج) توصیفی                            د) نتایج

صفحه: 101                                             قسمت: 3-3                                         خط: آخر

18- تعداد افراد دستگیر شده توسط پلیس در طبقه بندی شاخص های عملکرد در کدام گزینه است؟

الف) توضیحی                         ب) ورودی                         ج) خروجی                            د) اثربخشی

صفحه: 113                                             پاراگراف: -                                         خط: چهارم

19- اینکه شاخص باید اطلاعات را به گونه ای ارائه دهد که برای افراد مختلف قابل درک باشد بیان گر کدام ویژگی شاخص های عملکرد است؟

الف) اعتبار                            ب) وضوح                          ج) اثربخشی هزینه                   د) قابلیت دسترسی

صفحه: 114                                             قسمت: 2-5-8                                      خط: پنجم

20- کدام یک از موارد ذیل جزو ابزارهای گردآوری داده ها می باشد؟

الف) گزارشات سالانه               ب) سوابق سازمانی            ج) پرونده ثبت شده          د) سیستم های مدیریت اطلاعات

صفحه: 117                                             قسمت: 10-8                                        خط: -

21- آخرین مرحله ایجاد یک سیستم سنجش عملکرد کدام است؟

الف) گزارش عملکرد        ب) تعیین اهداف عملکرد       ج) تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد       د) ارزیابی شاخص ها

صفحه: 94                                               قسمت: الف                                           خط: اول

22- کدام یک از شاخص های عملکرد بر میزان تحقق آرمان یا هدف بدون در نظر گرفتن هزینه ها تاکید می ورزد؟

الف) کارایی                           ب) اثربخشی                       ج) حجم کار                             د) ورودی

صفحه: 102                                             قسمت: 5-3                                          خط: اول

23- شاخص های خدمات نمایانگر اثربخشی برآورده ساختن کدام گزینه می باشند؟

الف) انتظارات کارمندان           ب) انتظارات مشتریان            ج) انتظارات مدیران           د) انتظارات قانون گذاران

صفحه: 103                                             قسمت: 4                                             خط: چهارم

24- شاخص های خروجی و اثربخشی برای کدام نوع تصمیم گیری ها سودمندند؟

الف) برنامه ریزی                  ب) اهداف بلندمدت                 ج) مدیریتی و عملیاتی          د) اهداف کوتاه مدت

صفحه: 116                                             قسمت: 8-8                                         خط: هشتم

25- یکی از ملاحظاتی که نباید در تحلیل داده ها در نظر گرفت ، چیست؟

الف) باید همه عوامل تاثیر گذار بر عملکرد ارزیابی شود                          

ب) از نظرات کارمندان و دست اندرکاران برنامه ها درباره نتیجه گیری ها استفاده شود                       

ج) تحلیل آماری ممکن است نیازمند کمک متخصصین خارج از سازمان باشد          

د) استفاده از عملکرد سیستم های اطلاعاتی مدیریتی

 

 

پاسخنامه سوالات:              

ردیف

الف ب ج د 1     *   2 *       3     *   4   *    

/ 1 نظر / 121 بازدید
نظافت منزل

مرسی لذت بردم. منتظر مطالب بیشتر از شما هستم.