برنامه زمانبندی ارائه کار تحقیقی و عملی در کلاس

حضور کلیه افراد گروه در ساعت تعیین شده الزامی است .

سه تا چهار روز قبل یک نسخه از مستندات کامل به آدرس اینجانب ارسال فرمایند .

آدرس پست الکترونیکی اینجانب :anmoghaddam@gmail.com

لطفا کلیه گروهها  نسبت به هماهنگی لازم برای تعیین ساعت ارائه کار های عملی خود

 با اینجانب اقدام فرمایند . لازم به ذکر است که در هر ساعت تعیین شده 2 گروه میتوانند

 نسبت به ارائه کار خود اقدام نمایند

تاریخ

ساعت

نام گروهها

27/8

16-14

11-17

27/8

18-16

10-18

4/9

16-14

5

4-9

18-16

10-7

5/9

20-18

3-24

11/9

16-14

-5-1-13

11/9

20-18

26-25

11/9

18-16

4-28-10

18/9

14-12

20-12-7

18/9

16-14

 8-28

18/9

18-16

21-19

18/9

20-18

 

19/9

20-18

6-16

25/9

18-16

 32-33

25/9

16-14

 14-34

25/9

20-18

 

25/9

14-12

 27-29-30

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید