نمونه سئوالات فصل 5 و 7 و 8 و 9 کتاب بودجه ریزی در ایران

سئوالات فصل پنجم کتاب بودجه ریزی درایران(مسائل و حاشیه ها)

نام فصل: بودجه وسازمان اداری

تهیه و تنظیم : فاطمه شیردلی ماهرود- اعظم ثمری- محدثه سادات نعمتی خیرآبادی – بهاره رباطیان

صفحه :161

پاراگراف :اول

سوال 1)نظام بودجه ریزی با کدام یک از ساختارهای کشور در ارتباط است؟

1-اجرایی

2-اجتماعی

3-سیاسی

4-همه موارد

 

صفحه :161

پاراگراف: اول

سوال 2) چرا نظام بودجه ریزی با ساختار نظام اداری بیشتر از سایر ساختارها در اتباط است؟

1-زیرا جمع اوری کننده چیشنهادات و نظرات است

2-ساختار اداری به دلیل سرو کار داشتن با رویداد های مالی بیشتر در اتباط با نظام بودجه ریزی است

3-زیرا با پردازش داده ها تهیه کننده لایحه بودجه کل کشور است

4-هیچ کدام

 

صفحه :162

پاراگراف :اول

سوال3 )مهم ترین نارسایی های بودجه کدام است؟

1-چیش بینی نادرست بودجه سال اینده

2-اطلاعات نادرست و در نتیجه به دست امدن لایحه غیر کارامد

3-اتصاص نادرست بودجه به بخش های غیر ضروری

4-عدم تامین نیازهای کارکنان از جمله داشتن قدرت خرید

 

صفحه:162

پاراگراف : اول

سوال 4)نقش عمده نظام بودجه ریزی کشور چیست؟

1-اتصاص بودجه به ساختارهای مخختلف کشور

2-استقرار و استمرار وضع موجود در وزارتخانه و سازمانهای دولتی

3-پیش بینی بودجه سال اینده

4- همه موارد

 

صفحه:162

پاراگراف :دوم

سوال 5)رابطه میان بودجه را می توان به چند شکل تصور کرد؟

1-یک شکل-مدیریت و راهبری امر بودجه در قانون برنامه و بودجه

2-دو شکل- مدیریت و راهبری امر بودجه در قانون برنامه و تشکیلات دولت به عنوان زیر نظامی از نظام جمهوری اسلامی ایران

3-دو شکل –تشکیلات دولت به صورت زیر نظامی از جمهوری اسلامی و پیش بینی بودجه سال اینده

4- همه موارد

 

صفحه :163

پاراگراف : اول

سوال 6)کدام یک جزء هدفها و فعالیت های حاکمیت است؟

1-تامین و حفظ امنیت

2-حفظ تمامیت ارضی و دفاع

3-تصدی در قالب شرکت های دولتی

4-الف و ب صحیح است

 

صفحه:163

پاراگراف : اخر

سوال7)دولتها به دو شرط توانای پاسخ گویی به نیازهای جامعه خود و مقابله با چالش های پیش رو را دارند این دو شرط کدام اند؟(این سوال بیشتر از یک پاسخ صحیح دارد)

1-توانایی انجام انچه می خواهند انجام بدهند را داشته باشند

2-تقویت نهادهای عمومی و مشارکت مردم برای برای انجام کارهای بیشتر

3-داشتن بودجه مورد نیاز برای فراهم کردن امکانات مورد نیاز

4-1و2

 

 

صفحه:164

پاراگراف:دوم

سوال 8) کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

1-دولت باید تسهیل کننده باشد

2-دولت باید (مقررات محوری) را جایگزین (ماموریت محوری) کند

3-دولت باید (مشتری سالاری )را جایگزین (دیوان سالاری)کند

4-دولت باید جسورانه اقدام کندو به جای در امد به مخارج توجه نماید

 

صفحه : 165                                      پاراگراف :اول            

سؤال 9) نتیجه کاستی های قانونی و مدیریتی تشکیلات دولت در کشور ما از نظر نظام بودجه ریزی چیست؟

1- افزایش سرسام آور هزینه ها

2- کاهش  سرسام آور هزینه ها

3- مورد الف وب

4- تغییر نکردن هزینه ها

 

صفحه : 165                                پاراگراف : اول

سؤال 10)کدام یک از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی زیر فاقد قانون تأسیس یا اساسنامه قانونی هستند؟

1- وزارت دادگستری

2- وزارت دارایی

3- وزارت کار وامور اجتماعی

4- همه موارد

 

صفحه : 165                                پاراگراف :اول

سؤال 11 )چرا تشخیص و تمایز انواع تعاریف عناوین سازمانی بسیار دشوار است؟

1- زیرا فاقد ضوابط مشخص است.

2- زیرا دارای ضوابط مشخص و جامع است.

3- زیرا فاقد ضوابط جامع قانونی است.

4- زیرا فاقد ضوابط مشخص و جامع و مانع قانونی است.

 

صفحه : 165                                پاراگراف :سوم

سؤال 12)تصویب اساسنامه سازمان ها و مؤسسات دولتی از حقوق کدام مورد است؟

1- رئیس جمهور

2- رهبر

3- مجلس ونمایندگان ملت

4- قوه قضائیه

 

صفحه : 166                                پاراگراف :اول

سؤال 13)کدام مورد یک ضایعه تشکیلاتی و علت بروز مشکلات اساسی در مجموعه نظام اداری است؟

1- وجود سازمان های مشابه وموازی  

2- تعداد مراجع تصویب اساسنامه

3- نقص یا فقدان تعاریف قانونی

4- همه موارد

 

صفحه : 166                                پاراگراف :اول

سؤال 14)جمله " انجام یک وظیفهبر عهده چند وزارتخانه و سازمان دولتی گذاشته شده است. " به کدام مورد زیر اشاره دارد؟

1- وجود سازمان های مشابه وموازی

2- فقدان اساسنامه

3- تقسیم یک وظیفه بین چند وزارتخانه وسازمان

4- عدم تشکیل بعضی سازمان ها

 

صفحه : 166                                پاراگراف : دوم

سؤال 15)بنیادی ترین و عمده ترین ویژگی و نقص ساختاری نظام اداری چیست؟

1- گسترش بی رویه تشکیلات دولت

2- بزرگی خارج از اندازه ساختار اجرایی و نظام اداری

3- درگیری نامحدود دولت در اداره امور جامعه به ویژه در بخش تصدی ها

4- همه موارد

 

صفحه : 166                                 پاراگراف :دوم

سؤال 16 )علت اصلی ناکارآمدی نظام اداری چیست؟

1- توسعه کمی دستگاه های دولتی

2- افزایش بی حساب کارکنان دولت

3- مورد 1 و 2

4- هیچکدام

 

 

 

 

صفحه : 166                                پاراگراف : سوم

سؤال 17)تنوع وگوناگونی وظایف دولت در کشور ما منجربه چه چیزی می شود؟

1- ناهمگونی و عدم انسجام و دوام شکل آن

2- تغییر و تحولات مرتب و موضعی و بدون برنامه در ساختارها

3- عدم استواری ساختارهای تشکیلاتی در یک بنیاد

4- همه موارد

 

صفحه : 167                                پاراگراف : اول

سؤال 18)ناهماهنگی و گسیختگی تشکیلات اداری و اجرایی شامل کدام مورد می شود؟

1- عدم کفایت چارچوب ها و ساز وکارهای هماهنگی

2- مخدوش شدن وظایف و صلاحیت ها

3- مخدوش شدن مسئولیت های مراجع و افراد هماهنگ کننده

4- همه موارد

 

صفحه : 167                                پاراگراف : اول

سؤال 19)بررسی های علمی پیرامون سیستم های اجتماعی بیان گر چیست؟

1- رفتار بعضی اجزاء نظام دارای اهمیت ویژه ای است.

2- رفتار بعضی اجزاء نظام دارای اهمیت ویژه ای نیست.

3- رفتار بعضی اجزاء نظام دارای اهمیت کمی است.

4- هیچکدام

 

صفحه : 167                                پاراگراف :چهارم

سؤال 20)عامل مهم در گسترش بی رویه و رشد ناهنجار بوروکراسی دولتی چیست؟

1- نااستواری ساخت تشکیلاتی و تأسیس استقرار واحدهای اداری و اجرایی دولت برپایه واحد آماری مشخص

2- پراکندگی تشکیلات اداری بدون توجه به مراکز استقرار جمعیت

3- پراکندگی نیازها

4- همه موارد

 

صفحه : 168                                پاراگراف : اول

سؤال 21)از مؤلفه های مهم ساختارهای سازمانی در نظام اداری کدام است؟

1- تراکم تشکیلاتی در مرکز کشور

2- نبود اصول و ضوابط سازمانی ناظر برطراحی

3- سیاست های نامشخص در تقسیم وظایف

4- همه موارد

 

صفحه : 168                                پاراگراف : اول

سؤال 22)کدام مورد عارضه مهمی در نظام اداری است؟

1-  تراکم تشکیلاتی در مرکز کشور

2- نبود اصول و ضوابط سازمانی ناظر برطراحی

3- تجمع دستگاه های اداری در مرکز و مراکز استان هاو نواحی خاصی از کشور

4- همه موارد

 

 

 صفحه : 168                                پاراگراف : دوم

سؤال 23)اهمیت بهبود روش های انجام کار در نظام اداری بودجه ریزی چیست؟

1- موجب کاهش زمان انجام کار می شود.

2- باعث تعدیل نیروی انسانی می شود.

3- باعث کاهش قابل توجه هزینه ها و بهینه سازی نظام بودجه ریزی می شود.

4- همه موارد

 

صفحه : 168                                پاراگراف : دوم

 سؤال 24)کدام مورد در دسته روش های عمومی جای می گیرد؟

1- بایگانی

2- حسابداری

3- انبارداری

4- همه موارد

 

صفحه : 168                                پاراگراف :دوم

 سؤال 25)جمله " دسته ای دیگر از روش هایانجام کاردستگاه های اجرایی با وظایف اصولی و تخصصی دستگاه های اجرایی کشور مرتبط است و در قالب وظایف صف آن دستگاه جای می گیرد. " به کدام مورد مرتبط است؟

1- روش های عمومی

2- روش های اختصاصی

3- روش های انجام کار

4- مورد 1 و 2

 

 

 

 

 

صفحه : 168                                پاراگراف :سوم

سؤال 26)کدام مورد از نارسایی ها در روش های انجام کار زمینه بروز و ظهور دارد؟

1- اشکالات ناشی ازفن آوری

2- طراحی روش های انجام کار

3- عدم مراقبت

4- همه موارد

 

صفحه : 169                                پاراگراف : دوم

 سؤال27 )پس از تصویب قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 فعالیت انجام شده به چه شکل بوده است؟

1- روش عمومی

2- روش مشترک  

3- روش اختصاصی

4- هیچکدام

 

صفحه : 169                                پاراگراف : دوم

سؤال 28)به چه دلیل در سال 1345 روش اختصاصی و روش مشترک پیشرفتی نداشته است؟

1- مقاومت مسئولان

2- تداخل وظایف میان سازمان ها

3- فقدان صراخت لازم در مواد قانون مربوط

4- همه موارد

 

صفحه : 170                                پاراگراف : اول

سؤال 29)بهبود کدام یک از موارد زیر در عملکرد نظام بودجه ریزی به خصوص کاهش هزینه مؤثر است؟

1- کمبود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

2- عدم جامع نگری در تهیه طرح ها

3- کمبود فضای مناسب برای ارائه خدمات تجمیع شده

4- همه موارد

 

صفحه : 170                                پاراگراف : هفتم

سؤال 30)از مهم ترین مؤلفه های هر سازمان به ویژه نظام اداری چیست؟

1- بودجه

2- نیروی انسانی

3- سرمایه

4- نوآوری

 

 

صفحه : 171                                پاراگراف : سوم

سؤال 31)از عمده نارسایی های نیروی انسانی کدام مورد را شامل می شود؟

1- فقدان بانک اطلاعاتی پرسنلی روزآمد

2- فقدان نظام تشویق و تنبیه مناسب

3- نرخ جابه جایی و ترکیب گروه شغلی

4- همه موارد

 

صفحه : 172                                پاراگراف :پنجم

سؤال 32)نقطه مرکزی نیروی انسانی چیست؟

1- واگذاری امور و خصوصی سازی

2- نظام آموزش نیروی انسانی

3- پست ثابت سازمانی

4- سوابق تجربی نیروی انسانی

 

صفحه :173

پاراگراف : اخر

سوال 33) کدام مورد دلیل روشنی بر بیماری نظام اداری کشور است؟

1- پیش بینی های نادرست

2-تخصیص بودجه به صورت ناعادلانه

3-وجود 50 درصد از مشاغل مدیران در امور مالی

4-همه موارد

 

صفحه :174

پاراگراف اول

سوال 34) کدام یک از موارد زیر جزء ویژگی هایی از مدیران است که با مقایسه انها وضعیت کیفی مدیران مشخخص می شود؟

1-کافی بودن پایه تخصصی هم به لحاظ رشته هم به زمینه تحصیل

2-اشنایی مدیران به فنون رویکردی

3-برخوردار نبودن مدیران از شهرت کافی به دلیل نبود جامعه حرفه ای

4- هیچ کدام

 

صفحه : 174

پاراگراف : اخر

سوال 35 )واضع نظریه بروکراسی ارمانی که بود ؟

1-مازلو

2-وبر

3-فلوبر

4-مارکس

 

صفحه : 174

پاراگراف :اخر

سوال 36)منظور ماکس وبر از قوانین حساب شده چه بود؟

1-تصمیم ها تا حد امکان عینی باشد

2-تصمیم ها تا حد امکان عینی باشد و از انچه جنبه ذهنی دارد پرهیز شود

3-تصمیم ها تا حد امکان ذهنی باشد و از انچه عینی است پرهیز شود

4-هیچ کدام

 

صفحه :175

پاراگراف : اول

سوال 37)کدام یک از موراد زیر جزو منابع مدون یعنی قوانین و مقررات حاکم بر عملیات و فعالیتهادر نظام اداری کشور نیست؟

1-قوانین اداری استدامی کشور

2-بخش نامه ها و دستور العمل ها

3-مصوبات نهادهای جمعی

4- قوانین حقوقی و تجاری

 

صفحه : 176

سوال 38)کدام یک از موارد زیر جزء نارسایی های عمده قوانین و مقررات اداری است ؟

1-درک واحد و تعریف یکسان و استانداردی از قانون وجود دارد

2-قانون گذاری و وضع مقررات غالبا مبتنی بر ملاحظات سیاسی است

3-نظام اداری ما در تولید و وضع مقررات مربوط به نظام اداری نیز مانند وجوه دیگر کار از بهینه گزینی و تراز یابی استفاده می کند

4-قوانین و مقررات ابزار در وسیله اجرایی و بهبود و توسعه عملکرد اجرایی دستگاها در نظام اداری نیست و در جهت هدف و مقصود انهاست

 

صفحه : 177

پاراگراف اول

سوال 39)قانون استخدام کشوری مصوب تیر ماه 1345 به تصویب کدام نهاد رسیده است ؟

1-مجلس شورای اسلامی

2- ریاست جمهوری

3-مجلسین شورای ملی و سنا

4-هیچ کدام

 

صفحه : 177

پاراگراف اخر

سوال 40)کدام فصل از قانون استخدامی بعد از انقلاب اصلاح و کدام فصل تغییریافته است؟

1-بازنشستگی- اموزش پودمانی

2-بازنشستگی –اموزش و پرورش

3-اموزش پودمانی – بازنشستگی

4-اموزش و پرورش اموزش پودمانی

 

 

 

 

 

 

 

گزینه

 

سؤال

1

2

3

4

1

 

 

 

*

2

 

 

*

 

3

 

 

 

*

4

 

*

 

 

5

 

*

 

 

6

 

 

 

*

7

 

 

 

*

8

 

 

*

 

9

*

 

 

 

10

 

 

 

*

11

 

 

 

*

12

 

 

*

 

13

*

 

 

 

14

 

 

*

 

15

 

 

 

*

16

/ 1 نظر / 313 بازدید
محمدرضاجمالی

دستتون درد نکنه واقعا عالی بود و خیلی کمکم کرد