نمونه سئوالات فصل چهارم کتاب بودجه ریزی در ایران همراه با کلید آن

                                صفحه:127                                      پاراگراف:اول           

 

       سوال1)از نظر سیاسی در چه حالت بودجه ساخت مطلوب تری دارد؟

 الف) منابع در حد مصارف باشد                                           ب) منابع بیشتر باشد و مصارف کمتر باشد                                                                                            ج)   منابع کمتر و مصارف بیشتر باشد                                     د) هیچکدام

                         

                       صفحه: 127                                              پاراگراف:دوم           

 

       سوال2)چرا بررسی منابع و مصارف بودجه ای از اهمیت ویژه ای برخورد دار است؟

الف) به دلیل ایجاد امکان ارزیابی عملکرد دولت در یک مسیر پویا      

ب) نگرش دولت به اقتصاد  

ج) واسطه ی رسیدن دوات به اهداف 

د) به دلیل بررسی منابع و مصارف توسط دولت

                  صفحه:127                   پاراگراف:دوم         

 

       سوال3) نقش دولت در نگرش سنتی که حسابداری بودجه ای به مبنای ثبت ارقام،بدون عنایت به هویت وجودی آنها صورت می پذیرد چیست؟

 الف) پیش بینی منابع و مصارف مالی                                                                 ب) نوعی سازمان اجتماعی که برای رسیدن به اهداف خود بایستی منابعی را تجهیز وبه مصرف برساند          

ج) نوعی سازمان اقتصادی که باعث ایجاد پیوند بین منابع ومصارف می شود             د)هیچکدام      

      سوال4) کدام گزینه معرف شرکتهای دولتی درون بودجه ای است؟   

الف) شرکتهایی که به دولت وابستگی ندارند واسامی آنها در سند بودجه منظور نمی شود                  

ب) شرکتهایی که به نوعی به دولت وابستگی دارند                                               ج) شرکتهایی که به نوعی به دولت وابستگی دارند و اسامی آنها در سند بودجه منظور نمی شود      

د)شرکتهای دولتی که در سند بودجه منظور می گردند .

               

                صفحه: 128                                 پاراگراف: دوم          

       سوال5)در قانون محاسبات عمومی بودجه ی کل کشور یک برنامه ی مالی

الف) بلند مدت(2 الی3 ساله)                                             ب) یک ساله              ج) دو ساله                                                      د) کوتاه مدت(ا الی 2 ساله)

            صفحه: 128                        پاراگراف:دوم           

 

    سوال6) در قانون محاسبات عمومی ،بودجه چه وظیفه ای را بر عهده دارد؟                                                  

  ا لف) ارزیابی هویت و جایگاه دولت         

  ب)پیش بینی در آمدها و سایر منابع تامین  اعتبار                                               ج)  هزینه های انجام عملیاتی که منجر به برآورده شدن سیاستها و هدفهای دولت می شود      

  د) الف و ب

  صفحه: 128                                                   پاراگراف:چهارم           

        

       سوال7) در نگرش سنتی یکی از ویژگیهای برازنده ی بودجه های دولت

 الف)تراز بودن منابع و مصارف در هر دوره بودجه    

ب) وابستگی منابع و مصارف در هر دوره بودجه         

ج) ارزیابی منابع و مصارف در هر دوره بودجه            

د)ایجا دپیوند بین منابع و مصارف در هر دوره بودجه

                            

                    صفحه: 129                       پاراگراف: اول           

 

          سوال8) در ساده ترین حالت در جامعه چند نوع هویت وجود دارد؟

 الف) 3نوع هویت(فردی،جمعی،اشتراکی)             

ب)3 نوع هویت(فردی ،گروهی،جمعی)                                                                 ج) 2 نوع هویت(فردی،جمعی)                                                                  د)هیچکدام

 

         صفحه: 129                      پاراگراف:سوم           

 

 سوال9)کوچکترین نمونه ی هویت فردی کدام گزینه می باشد؟

  الف) اشخاص حقیقی که در جامعه زندگی می کنند                                               ب) اشخاص حقوقی که در محدوده های کوچکترند                                                   ج) گزینه ی الف و ب                                                                                      د)هیچکدام

      صفحه:129                                                   پاراگراف: سوم          

      

       سوال10)هر هویت فردی برای شناسایی خود نیازمند چند بعد است؟

 الف)  2 بعد(زمان و مکان)                                                                                    ب) 2 بعد(مکان و شخصیت)                                                                             ج) 3 بعد(مکان ،زمان،شخصیت)                                                                        د)3 بعد(زمان،مکان،هویت)

       صفحه:129                                                     پاراگراف:سوم           

        سوال11)کدام گزینه بیانگر بزرگترین هویت جمعی در هر جامعه می باشد؟

الف)گروه                                                         ب)حکومت                                                                                                     ج) جناح                                                                                                   د)گزینه ب وج

       صفحه: 130                                                    پاراگراف:اول          

       سوال12)فعالیت های دولت در قالب چند محور انجام می پذیرد؟

 الف)  3 محور                                               ب) 2 محور                                    ج) 4 محور                                                     د)1 محور اصلی

             صفحه:130                                                      پاراگراف:اول  

       سوال13)کدام یک از موارد زیر از جمله فعالیتهای دولت نمی باشد؟

 الف)فعالیتهایی که در چهارچوب رسالتی توسط حکومت به عهده ی دولت گذارده میشود.                               

 ب)فعالیتهایی در زمینه ی رفاه و بالابردن کیفیت زندگی جامعه                     ج)فعالیتهایی در چهارچوب هویت فردی و هویت جمعی                                  د)فعالیتهایی در چهارچوب وظایفی که دولت در مقام یک هویت جمعی ملزم به انجام آن است. 

                صفحه:147                                                     پاراگراف:اول   

        سئوال 14) کدام جمله درست نمی باشد:

الف ) بودجه های متمرکز در عمل نسبت به بودجه های نامتمرکز همیشه قابلیت اعتماد بیشتری دارند

ب) در بودجه های نامتمرکز سهم منابع اصلی هرگز از مرز 25 درصد کل منابع بودجه ای فراتر نمیرود

ج ) بودجه های متمرکز در عمل نسبت به بودجه های نامتمرکز همیشه قابلیت اعتماد کمتری  دارند

د)تمرکز منابع وقتی جدی تر می شود که منبع اصلی پایا نباشد و نوسانهای زیادی درآن رخ دهد .

              

               صفحه:130                                                     پاراگراف:چهارم   

         

       سوال15)کدام مورد از موارد ذکر شده بیانگر یک الگوی مشترک برای دولت و بخش خصوصی است؟

  الف) الگوی رفتاری کسب و کار                                                                          ب) اشتراک ساخت الگو با الگوی رفتارهای اشخاص  حقوقی                                  ج) وجود  شباهت بین الگوی رفتاری دولت و خصوصی الگوی در انتخاب معیارهای ارزیابی عملکردبخش

 د)ب و ج

                 صفحه:130                                                    پاراگراف: پنجم 

        

       سوال16)کدام یک از گزینه های زیر از جمله دلایل متمایز کردن الگوهای دولتی از الگوهای خصوصی نمی باشد؟

 الف)حضور دولت در مقام نماینده حاکمیت                                                            ب) تمایل دولت به تمرکز بر اصل تامین نیازهای مالی میان مدت                                 ج)تطابق رفتارهای مالی دولت با ضوابط و پیروی از قانون                                      د)وجود شباهت بین الگوهایرفتاری دولت و الگوی بخش خصوصی

    

                صفحه: 131                                                   پاراگراف: اول           

 

       سوال17)هر نوع ارتباط بین دولت و جامعه بایستی بر مبنای پذیرش چه اصلی صورت بپذیرد؟

 الف) بهبود زندگی جامعه                        ب) حفظ منافع هویت فردی                         ج) تسهیل خواسته های هویت فردی و جامعه     

 د)پیروی از قانون و ضوابط آن

    

                       صفحه:131                                                     پاراگراف:دوم            

 

       سوال18)کدام یک از گزینه های موجود جزء وظایف کلی دولت نمی باشد؟     

 الف)نماینده کلیه نسلها                                                                             ب)مقام حاکمیتی با هدف تسهیل خواسته های هویت های فردی  جامعه                ج)بضورت یک هویت فردی در قالب شخص حقوقی   

د)هر سه مورد

               صفحه:131                                                    پاراگراف:سوم           

 

       سوال19)در این وظیفه دولت حافظ و مدافع حقوق ملت در چهارچوب عملکرد یک جامعه ی مدنی می باشد......

 الف) نماینده کلیه نسلها                                                                              ب)یک هویت فردی در قالب شخص حقیقی                                                       ج)یک هویت جمعی در قالب شخص حقوقی                                                      د)مقام حاکمیتی با هدف تسهیل خواسته های هویت فردی جامعه

                    

        صفحه: 131                                                   پاراگراف:آخر           

 

       سوال20)در کدام یک از گزینه های زیر هزینه های حضور دولت  در فعالیت اقتصادی بیش از سود آن است؟ 

الف) در حالتی که هویت های فردی تمایلی به حضور و فعالیت نداشته باشند                 ب)حضور بازارآزاد به عنوان یکی از نهاد های جامعه                                      ج)حضور دولت به عنوان یک هویت فردی                                                          د)گزینه الف و ب

        صفحه: 132                                                    پاراگراف:دوم           

 

       سوال21)یکی از بزرگترین تحولات در نگرش بر گزارش دهی دولت کدام یک از موارد ذکر شده می باشد؟

الف)نگرش سنتی به نظام بودجه ای                                                                  ب) نگرش جدید به نظام بودجه ای                                                                     ج) نگرش تلفیقی سنتی و جدید به نظام بودجه ای                                         د)نگرش صنعتی به نظام بودجه ای

            صفحه:132                                                   پاراگراف:132          

 

       سوال22)هدف از ایجاد نگرش جدید به نظام بودجه ای ..............می باشد.   

الف)جایگزین نمودن نگرش جدید به جای سنتی                                                                                                     ب)ایجاد الگوی جدید که دولت ملی و محلی براساس آن نظم یافتند                                                                                                                        &n

/ 0 نظر / 63 بازدید