نمونه سئوالات فصل دوم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

ص 38 پاراگراف اول

 

8- تکامل شیوه بودجه ریزی چه نوع داستانی محسوب می شود و از چه لحاظ قابل اهمیت است؟

الف) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با سیاست است- تاریخی

ب) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با قدرت است- سیاسی

ج) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با قدرت است- تاریخی

د) داستان تلاش برای آشتی دادن حقیقت با سیاست است- سیاسی

ص 38 پاراگراف دوم

 

14- رویکرد برنامه ای و اطلاعات محور  بر چه چیزی تأکید دارد؟

الف)بر اهمیت انعکاس نظرات گروههای هم سود  تاکید میکند .

ب) اهمیت  اطمینان از اینکه بودجه های تخصیصی مواردی چون اثربخشی و کارآیی برنامه های عقلانی را در نظر میگیرند

ج) هر دو مورد الف و ب

د)هیچکدام

ص 38 پاراگراف سوم

 

15- در بودجه ریزی افزایشی

الف) بودجه ریزی کد موضوعی                             ب) بودجه ریزی خطی

ج) بودجه ریزی خطی و یا کد موضوعی                   د) بودجه ریزی  بر مبنای صفر

16- بودجه ریزی خطی چه ا مکانی را فراهم می کند؟

الف) با افزایش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده می کنیم و نیاز به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی و کارآیی است

ب) با کاهش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده میکنیم و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی و کارآیی است.

ج) با افزایش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده میکنیم  و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای اثربخشی و کارآیی نیست

د) با کاهش ناچیز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته بودجه سال آینده خود را آماده میکنیم و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی و کارآیی نیست .

17- در بودجه ریزی کد موضوعی از چه چیز شروع و هر سال بر چه مبنایی به کاهش یا افزایش ناچیزی می پردازیم؟

الف) بودجه عادلانه- بودجه پایه  موجود                 ب) بودجه پایه موجود - سهم عادلانه

ج) سهم عادلانه- بودجه پایه  موجود                              د) بودجه پایه موحود - بودجه عادلانه

18- در بودجه ریزی افزایشی به چه چیزهایی نیاز است؟

الف) آگاهی از ارتباط برنامه ای هر ردیف بودجه ای

ب) نقش هر یک از برنامه ها و ردیف ها در نیل به اهداف کلی برنامه رسالت سازمان

ج) به هیچ کدام از موارد بالا نیازی نیست

د) به هر دو مورد الف و ب نیاز است

 

ص 39- پاراگراف دوم

 

21- بودجه ریزی خطی برای نخستین بار در چه زمانی و چه عنوان معرفی گردید.

الف) سده بیستم به عنوان بخشی از اصلاحات بودجه ای برای کاهش فساد اخلاقی

ب) سده نوزدهم به عنوان بخشی از اصلاحات بودجه ای برای کاهش فساد سیاسی

ج) اوایل سده بیستم به عنوان بخشی از ا صلاحات بودجه ای برای کاهش فساد سیاسی

د) اواخر سده بیستم به عنوان بخشی از ا صلاحات بودجه ای برای کاهش فساد سیاسی

پاراگراف دوم

 

22-  در کدام روش بودجه ریزی  پیگیری منابع مالی از زمان تخصیص توسسط مجلس تا هزینه کرد آن توسط سازمان آسان تر است ؟

الف) بودجه ریزی برنامه ای

ب) بودجه ریزی بر مبنای صفر

ج) بودجه ریزی خطی و یا افزایشی

د) بودجه ریزی عملیاتی

ص 39- پاراگراف چهارم

 

25- مزیت اصلی شیوه بودجه ریزی افزایشی چیست؟

الف) باعث کاهش تعارض می شود                                        ب) تنظیم بودجه متوازن

ج) عدم نیاز به مهارت چندان  برنامه ای و مدیریتی                   د) ایجاد تعادل نسبی

27- به لحاظ پاسخگویی مالی ماندگارترین و رایج ترین شیوه بودجه ریزی در بخش عمومی کدام است؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی              ب) برنامه ای                ج) بر مبنای صفر               د) افزایشی

28- به چه علت بودجه ریزی افزایشی به ماندگارترین شیوه بودجه ریزی تبدیل شد؟

الف) اهمیتی که در افزایش پاسخگویی مالی دارد

ب) اهمیتی که در افزایش  پاسخگویی اقتصادی دارد

ج) اهمیتی که در افزایش پاسخگویی فرهنگی دارد

د) هیچکدام

ص 40- پارگراف دوم

 

30-  کدام یک از موارد زیر جزء مزیت های بودجه ریزی افزایشی نیست.

الف) عدم نیاز به مهارت زیاد برنامه ای یا مدیریتی                   ب) کاهش تعارض

ج) اختصاص منابع به گونه ای هدفمند                                    د) الزام نبخشیدن به کارایی و اثربخشی

31- کدام یک از انواع بودجه ریزی باعث کاهش تعارض  میشو.د و این مورد منجر به چه چیزی می گردد؟

الف) بودجه ریزی عملیاتی و  جلوگیری از ظهور تعارضات خفته

ب) بودجه ریزی افزایشی- ایجاد ظهور تعارضات خفته

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر- جلوگیری از ظهور تعارضات خفته

د) بودجه ریزی  افزایشی- جلوگیری از ظهور تعارضات خفته

33- چه عاملی باعث  تعادل نسبی بودجه وکاهش تعارض در فرآیند بودجه ریزی می شود؟

الف) با تغییر مسیر از بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی

ب) با تغییر مسیر از منبع یابی به بررسی برنامه ها

ج) با تغییر مسیر ا ز بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی و فاصله گرفتن از برنامه ها و فعالیت ها

د) با تغییر مسیر از بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی و نزدیک شدن به برنامه ها و فعالیت

34- چطور می توان تعارض و پیچیدگی فرآیند بودجه ریزی را در محدوده ای قابل کنترل نگه داشت؟

الف)بر اساس فرمول  بودجه پایه             ب) فرمول سهم عادلانه             ج)فرمول  بودجه پایه و سهم عادلانه                د) هیچکدام

ص 41- پاراگراف اول

 

35- کدام یک از موارد زیر جزء نقاط ضعف بودجه ریزی خطی و یا افزایشی است ؟

الف) اثر بخشی , کارآیی و اولویتهای آینده به فراموشی سپرده میشود .

ب) پاسخگو نبودن به اینکه به ازاء خرج هر واحد چه چیزی را به دست می آوریم

ج) هردو مورد الف و ب

د) هیچکدام

36- کدام گزینه صحیح است؟

الف) به ازای خرج هر واحد درآمد چه چیزی را به دست می آوریم (بودجه ریزی عملیاتی)

ب) به ازاء خرج هر واحد درآمد چه چیزی را به دست می آوریم (بودجه ریزی برنامه ای)

ج) در زمینه هزینه کردن منابع تا چه حد کارآمد هستیم. (بودجه ریزی عملیاتی)

د) گزینه ب و ج

37-  بودجه ریزی بر مبنای صفر یعنی؟

الف) به ازاء خرج هر واحد  چه چیزی را به دست می آوریم

ب) در زمینه هزینه کردن منابع تا چه  حد کار آمد هستیم

ج) باید اصلاً ا ین فعالیت ها را انجام دهیم یا اینکه باید منابع درآمدی را به فعالیت دیگر اختصاص دهیم

د) هر سه گزینه صحیح است

ص 41- پاراگراف دوم

 

38- کدام شیوه بودجه ریزی، گروههای سنتی هزینه ها را در واحدهای بزرگ سازمان دهی می کند؟

الف) بودجه ریزی افزایشی        ب) بودجه ریزی برنامه ای        ج) بودجه ریزی خطی        د) بر مبنای صفر

39- هدف کدام شیوه بودجه ریزی تأکید بر واحدهای فعالیتی است که هر یک از ردیف های بودجه به آن اختصاص یافته است؟

الف) برنامه ای              ب) بر مبنای صفر                 ج) افزایشی                 د) کد موضوعی

40- کدام شیوه بودجه ریزی به عنوان یک روش بودجه ای متمایز با عنوان نظام برنامه ریزی طراحی و بودجه ریزی محبوبیت یافت و در چه زمانی ؟

الف) بر مبنای صفر و در دهه 1960                          ب) افزایشی در دهه 1950

ج) برنامه ای در دهه 1960                                       د) برنامه ای در دهه 1950

41- مک نامارا کدام شیوه بودجه ای را در آمریکا اجرا کرد؟

الف) عملیاتی                      ب) برنامه ای                     ج) افزایشی                       د) برمبنای صفر

42- شالوده و اساس بودجه ریزی برنامه ای چیست؟

الف) نظم                   ب) برنامه                      ج) تصمیم گیری                    د) گزینه الف و ب

43- هدف از بودجه ریزی برنامه ای ......................... می باشد.

الف) ایجاد پیوندی گسسته بین برنامه ریزی و بودجه ریزی

ب) ایجاد ارتباط بین بودجه ریزی خطی و مبنای صفر

ج) ایجاد پیوندی نظام مند بین برنامه ریزی و بودجه ریزی در خدمت  اهداف مشخص

د) ایجاد برنامه گسسته بین برنامه ریزی و بودجه ریزی

44- افزایش رقابت بین شاخه های مختلف نیروهای مسلح در تولید تسلیحات نظامی بیشتر باعث شکل گیری  کدام شیوه بودجه ریزی گردید؟

الف) عملیاتی                 ب) برنامه ا ی                   ج)  افزایشی                      د) برمبنای صفر

ص 42- پاراگراف دوم

 

45- جوهر بودجه ریزی برنامه ای

الف) ابزار برای شکل دادن برنامه ریزی عمومی                  ب) برنامه و برنامه ریزی

ج) گزینه الف و ب                                                           د) هیچکدام

46- بودجه ریزی برنامه ای در چه صورتی وجود دارد؟

الف) بودجه فقط دارای برچسب بودجه برنامه ای باشد 

ب) وجود برنامه ای ملموس که  ارتباط هزینه برنامه با مجموعه ای از اهداف را برقرار می کند .

ج) بودجه دارای برچسب بوده بدون ارتباط به هزینه برنامه یا مجموعه ای از اهداف

د) وجود برنامه ای ملموس بدون ارتباط هزینه  برنامه با مجموعه ای از اهداف

48- در چه صورت آرمانها و اهداف نشان دهنده برنامه کلی سازمان عمل کننده هستند؟

الف) به صورت مستقیم با منابع بودجه ای در ارتباط باشد 

ب) به صورت غیر مستقیم با منابع بودجه ای در ارتباط باشد

ج) به طور کلی با منابع بودجه ای در ارتباط نباشد

د) به طور کلی از منابع جدا باشد

49- سطح دستاوردهای واقعی را در بودجه ریزی برنامه ای چه چیزی تعیین می کند.

الف) مقدار منابع تأمین گردیده                          ب) توانایی مدیریت برای تحقق اهداف

ج) گزینه الف و ب                                          د) هیچکدام

50- ابزار برنامه ریزی در بودجه برنامه ای کدام است؟

الف) اهداف                ب) برنامه                     ج) هدف و برنامه                       د) هیچکدام

ص 43

 

53- چه چیزی ملاک برای تصویب بودجه قرار می گیرد؟

الف) آرمانها و اهداف               ب) برنامه                  ج) هدف و برنامه                   د) هیچکدام

54- در صورت انتخاب آرمان و اهداف چه چیزی تسهیل می گردد؟

الف) تصویب بودجه                                                                ب) پاسخگویی و اثربخشی

ج) تصویب بودجه و پاسخگویی و اثربخشی                              د) هیچکدام

صفحه 43

 

55- چطور می توان نشان داد  که یک سازمان به خوبی عمل می کند و خواسته های هیئت مدیره را برآورده می کند؟

الف) مخالفت با هیأت مدیره                                                  ب) شرایط مناسب 

 ج) آرمان و اهداف واقع بینانه                                               د) با موافقت کردن با هیأت مدیره

56- مزیت بیرونی بودجه برنامه ای چیست؟

الف) انعطاف پذیری کمی دارد                       ب) اطلاعات مدیریتی مهمی در اختیار، وزیر، سیاست گذاران و تصمیم گیران      ج) تصمیم گیری مجدد درباره بودجه              د) تأکید اصلی بر تزریق اطلاعات عملکرد

43 پاراگراف سوم

ج

57- کدامیک از شیوه بودجه ریزی و قتی با داده های عملکرد همراه می شود اطلاعاتی درباره سطوح خدمات سازمان ها ارائه می دهد و پس از تصویب مجلس شهروندان را از هزینه های این خدمات آگاه می سازد ؟

الف) عملیاتی                ب) بودجه ریزی برنامه ای                    ج) افزایشی              د) بر مبنای صفر

58- یکی از اهداف بودجه ریزی ................... ایجاد و امکان دسترسی آسان تر شهروندان به اطلاعات سودمند است.

الف) بودجه ریزی کد موضوعی          ب) خطی               ج) بودجه ریزی برنامه ای          د) بر مبنای صفر

59- مزیت درونی بودجه ریزی برنامه ای کدام گزینه است.

الف) ساختار هزینه ها و اهمیت نسبی فعالیت کارمندان در سازمان را مشخص می کند

ب) اطلاعات مدیریتی مهمی را در اخیتار وزیران، سیاست گذاران و تصمیم گیران قرار می دهد

ج) گزینه الف و ب صحیح است

د) هیچکدام

60- کدام گزینه جزء معایب بودجه ریزی برنامه ای محسوب می شود؟

الف) فقدان اطلاعات تاریخی  تفصیلی                          

ب) تخصیص منابع به صورت هدفمند

ج) محدود کردن انعطاف پذیری برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر

د) گزینه الف وج

ص 44

 

61- مزیت ها و معایب بودجه ریزی برنامه ای ؟

الف) تخصیص هدفمند منابع                                           ب) کمک کردن عملکرد واحدها به کل سازمان

ج) بیان عینی و ملموس نحوه ا ستفاده از  منابع بودجه ای     د) تمام موارد

62- کدام شیوه بودجه ریزی به لباس هایی که کاملاً اندازه فرد مورد نظر است تشبیه کرده اند؟

الف) عملیاتی           ب) بودجه ریزی برنامه ای              ج) بر مبنای صفر              د) افزایشی

63- در بودجه ریزی برنامه  ای تأکید اصلی بر چیست؟

الف) تزریق اطلاعات عملکرد در فرآیند تغییر اولویت های هزینه به منظور بهینه سازی تخصیص بودجه

ب) محدود کردن انعطاف پذیری برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر

ج) زمان بر بودن آن

د) انعطاف پذیری

64- کدام شیوه بودجه ریزی زمان برتر است؟

الف) عملیاتی               ب) بودجه ریزی برنامه ای              ج) کاهشی                 د) بر مبنای صفر

65- هدف اصلی بودجه ریزی برنامه ای چیست؟

الف) خام کردن به لحاظ سیاسی                  ب) بهینه سازی تخصیص بودجه

ج) تصمیم گیری مجدد             د) محدود کردن انعطاف پذیری برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر

ص 45- بودجه ریزی بر مبنای صفر

 

66- بودجه ریزی بر مبنای صفر اولین بار توسط

الف) آرون ویلدافسکی                     ب) مک نامارا                    ج) روبرت                   د) پیترفیر

67- هدف فیر چه بود؟

الف) بهینه سازی تخصیص بودجه  شرکت تگزاس اینسترومنتز

ب ) حفظ کردن توان رقابتی  شرکت تگزاس اینسترومنتز با شرایط متغیر بازار

ج) کمک کردن عملکرد واحدها به کل شرکت  

د) ساختار هزینه ها و اهمیت نسبی فعالیت کارمندان در شرکت  مشخص شود

68- دلیل کاری که انجام می دهیم چیست؟ بآیا نباید از منابع بودجه برای انجام کاری دیگر استفاده کنیم ؟ هر سال بودجه را دون فرض برخورداری از انچه سال گذشته انجام دادیم آغاز کنیم مربوط به کدام شیوه بودجه ریزی است؟

الف) خطی                ب) برنامه ای                    ج) بر مبنای صفر                د) کد موضوعی

69- فلسفه طرح همیشگی این پرسش که دلیل تداوم فعالیت های گذشته چیست جوهر اصلی کدام شیوه بودجه ریزی است؟

الف) خطی            ب) بودجه ریزی بر مبنای صفر               ج) افزایشی               د) عملیاتی

70- کدام شیوه بودجه ریزی بر  این فرض استوار است که بودجه ریزی را می توان به عنوان ابزاری برای شکل دادن به سیاست عمومی و ایجاد برنامه ریزی نظام مند به کار برد؟

الف) کد موضوعی                ب) برنامه ای                ج) افزایشی                د) بر مبنای صفر

71- درخواست از مدیران برای کاهش بودجه نسبت به سال قبل و افزودن درخواست خود به بودجه چه نامیده می شود؟

الف) بودجه ریزی صفر     ب) بودجه ریزی صفر تعدیل یافته       ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر    د) هیچکدام

72- عناصر اصلی شیوه بودجه ریزی بر مبنای صفرکه بر اساس اولویت رتبه بندی شده اند چیست ؟

الف) واحدهای تصمیم گیری، بودجه کاهش یافته , بسته های تصمیمات

ب) بودجه پایه , واحد های تصمیم گیری، بودجه کاهش یافته و بسته های تصمیمات

ج) وحد تصمیم گیری و بسته های تصمیمات و بودجه کاهش یافته و بودجه پایه

د) واحدهای تصمیم گیری، بودجه کاهش یافته، بسته های تصمیمات  و بودجه پایه

73- سطح بودجه کاهش یافته چیست؟

الف) درصدی که بر اساس دستورالعمل ها باید به زیر سطح بودجه پایه کاهش یابد

ب) مبلغی که بر اساس دستورالعمل ها باید به زیر سطح بودجه پایه کاهش یابد

ج) بند الف و ب

د) هیچکدام

74- سطح بودجه کاهش یافته شامل می شود؟

الف) خدمات حیاتی و یا ضروری                    ب) برنامه های موجود   

ج) برنامه  های جدید                                       د ) تمام موارد صحیح است

75-  افزایش های جداگانه سطح بودجه کاهش یافته که بر  اساس اولویت برای حفظ برنامه های موجود، افزایش بار کاری یا برنامه جدید رتبه بندی شده چه نامیده می شود؟

الف) واحد تصمیم گیری        ب) بودجه کاهش یافته          ج) بسته های تصمیمات          د) هیچکدام

ص 47- پاراگراف اول

77- روش بودجه بندی بر مبنای صفر به چه شکلی است؟

الف) به شکل بسته های افزایش و کاهش در مرحله تدوین است که مدیران بودجه ای مجبورند درخواستهای بودجه ای خود را بین 10 تا 20 درصد افزایش دهند

ب) به شکل بسته های افزایشی در مرحله تدوین است که مدیران مجبورند درخواستهای بودجه ای خود را بین 10 تا 20 درصد افزایش دهند

ج) به شکل بسته های افزایشی و کاهشی است در مرحله تدوین بودجه است که مدیران مجبورند درخواستهای بودجه ای خود را بین 10 تا 20 درصد کاهش دهند

د) به شکل بسته های کاهشی در مرحله تدوین بودجه است که مدیران مجبورند درخواستهای خود را بین 10 تا 20 درصد کاهش دهند

78- در کدام شیوه  بودجه ریزی به مدیران فرصت داده می شود تا تصمیمات جدیدی را تجربه کنند؟

الف) بودجه ریزی افزایشی                                ب) بودجه ریزی برنامه ای  

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر                            د) بودجه ریزی کاهشی

79- کدام شیوه بودجه ریزی باعث تضعیف روحیه بخشی از کارمندانی که برنامه های خود را بخشی ازیک بسته کاهشی می بینند  می شود؟

الف) بودجه ریزی کاهشی                                ب) بودجه ریزی افزایشی

ج) بودجه ریزی بر مبنای صفر                          د) بودجه ریزی برنامه ای

80) تعریف زیر تعریف کدامیک از شیوه های بودجه ریزی است؟

«برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصص یافته به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرا آن برنامه را نشان می دهد»

الف) بودجه ریزی کاهشی                              ب) بودجه ریزی افزایشی

ج) بودجه ریزی عملیاتی                                د) بودجه ریزی برنامه ای

صفحه 48- پاراگراف اول

 

81- در کدام شیوه بودجه ریزی با هر میزان اعتبار تخصیص یافته به هر برنامه، می بایست مجموعه معینی از اهداف تأمین شود؟

الف) بودجه ریزی افزایشی                               ب) بودجه ریزی عملیاتی

ج) بودجه ریزی برنامه ا ی                                 د) بودجه ریزی کاهشی

82- منظور از بودجه عملیاتی مطلوب چیست؟

الف) بودجه عملیاتی مطلوب باید همراه با نتایج پیش بینی شده باشد.

ب) بودجه عملیاتی مطلوب باید بدون توجه به نتایج پیش بینی شده باشد

ج) بودجه عملیاتی مطلوب به تفکیک برنامه ها یا دستگاههای اجرایی همراه یا نتایج پیش بینی شده باشد

د) هیچکدام

83-  در کدام شیوه به روشنی ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط دولت و نتایج حاصله  برای مردم نشان داده و شرح داده میشود.

الف) بودجه ریزی افزایشی   &nbs

/ 0 نظر / 95 بازدید