نمونه سئوالات فصل اول کتاب بودجه ریزی در ایران

پارگراف2-صفحه38

1-       پاسخگویی را تقویت می کند و مخاطرات سیاسی ناشی از تداوم سیاست‌های ناپایدار را افزایش می‌دهد.

الف) مدیریت مالی غیرشفاف                             ب) شفافیت مالی

ج) سیاستهای کلان اقتصادی               د) هیچکدام

 

پارگراف3-صفحه38

2-       کدامیک از گزینه‌های زیر جزو اهداف مجموعه تجربیات مفید صندوق بین المللی پول در باب شفافیت مالی است؟

الف) عدم دسترسی عام به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های دولت

ب) گستردگی فعالیت‌های دولت در امور اقتصادی

ج) وضوح کامل نقش‌ها و مسئولیت‌های دولت

د) هیچکدام  

 

پارگراف1-صفحه40

3-       کدامیک از جنبه‌های کلیدی مقوله شفافیت به بیانیه‌های مربوط به سیاست‌های مالی اعتبارمی‌بخشد؟

الف) روشن بودن نقش‌ها و مسئولیت‌ها              ی دولت

ب ) دسترسی عام به اطلاعات دولت

ج) علنی بودن تهیه اجرا و ارائه گزارش بودجه  

د) اطمینان‌یابی مستقل از یکپارچگی

 

پارگراف1-صفحه35

4-       کدامیک از  عوامل زیر جزء عوامل ضد رشد تلقی می‌شود؟

الف) عدم تخصیص مسئولیت در دولت            

 ب) گستردگی فعالیت‌های دولت دراموراقتصادی

ج) تضعیف ثبات، قانونمندی و رقابت‌ پذیری محیط فعالیت‌های اقتصادی 

د) گزینه ب و ج

 

پارگراف1-صفخه40

5-       کدامیک از مقوله‌های زیر جزء اصل روشن بودن نقش‌ها ومسئولیت‌ها می‌باشد؟

الف) دخالت دولت در بخش اقتصادی  غیر دولتی 

 ب) پوشش سالانه بودجه

 ج) اجرا و نظارت                                  د)رسیدگی دقیق پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان

 

پارگراف1-صفحه35

6-چرا پدیده فساد ضد رشد تلقی می‌شود؟ به دلیل اینکه............

الف) رقابت‌ پذیری را دشوار می‌کند.

ب) تخصیص بهینه منابع را دچار اختلال می‌کند.

ج) رقابت پذیری را تسهیل میکند                                               د) الف و ب

پارگراف1-صفحه39

7-          در مجموعه صندوق بین‌ المللی ضرورت گزارش چه فعالیتی مورد تاکید قرار گرفته است؟

الف) هرگونه فعالیت‌های بودجه‌ای که به عهده کارگزاران خارج از محدوده دولت فراگیر گذارده شد.

ب) هرگونه فعالیت‌های بودجه‌ای که به عهده کارگزاران داخل از محدوده دولت فراگیر گذارده شد.

ج) هرگونه فعالیت‌های شبه بودجه‌ای که به عهده کارگزاران خارج از محدوده دولت فراگیر گذارده شد.

د) هرگونه فعالیت‌های شبه بودجه‌ای که به عهده کارگزاران داخل از محدوده دولت فراگیر گذارده شد.

 

پارگراف2-صفحه39

8- کدام اصل ازاصول کلی چهارگانه براستفاده از موازین عرفی حسابرسی و آمارگیری  تاکید دارد؟

الف) وضوح کامل نقش‌ها و مسئولیت‌های دولت

ب) اطمینان‌یابی مستقل از وحدت و یکپارچگی

ج) دسترسی عام به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های دولت

د) آشکار بودن تهیه بودجه، اجرا و اطلاع رسانی

 

پارگراف2-صفحه43

9-          عدم وضوح مسئولیت کدام‌یک از قوا موجب عدم پاسخگویی ارتباطات ضعیف درون دولت و تصمیم سازی ضعیف می‌شود؟

الف) مجریه   ب) مقننه      ج) قضاییه                  د) هر سه مورد

 

پارگراف1-صفحه43

10-      کدام قوا باید از دسترس قرار داشتن و اطلاعات مالی و یکپارچگی آن اطمینان حاصل پیدا کنند؟

الف) مجریه و مقننه      ب) مجریه و قضایه       

 ج) مقننه و قضاییه      د) مجریه ومقننه وقضاییه

 

پارگراف 2 -‌صفحه 46

11-      براساس مجموعه صندوق بین‌اللملی کدامیک از موارد زیر نیازمند یک چارچوپ روشن حقوقی و اداری است؟

الف) دیوان محاسبات    ب) مدیریت بودجه   ج) مدیریت مالی   د) سازمان های  بین‌‌المللی

 

پارگراف2-‌صفحه46

12-      مدیریت مالی نیازمند یک چارچوب روشن حقوقی و اداری است . کدامیک از عوامل زیر از عوامل اصلی حقوقی و اداری نمی‌باشد؟

الف) چارچوب جامع برای فعالیت‌های بودجه‌‌ای     

 ب) پایگاهی قانونی برای وضع مالیات

ج) موازین اخلاقی رفتاری برای حمایت از شفافیت مدیریت   

د) چارچوبی برای بهترین روش حسابداری و حسابرسی

 

       پارگراف2- صفحه47

13-      کدامیک موجب کاهش شفافیت مالی نمی‌شود؟

الف) استفاده بیش از حد از بودجه مکمل                          

ب) استفاده از بودجه مکمل در گزارش‌های مالی

ج) سوء استفاده از وجوه اقتضایی      

د) انباشته شدن دیون معوقه

 

پارگراف3- صفحه48

14-    یکی از شرایط پاسخگویی آن است که مقاماتی که در موارد دریافت یا هزینه وجوه عمومی تصمیم گیرنده اند تابع چه نوع نظامی‌اندکه آنها را از ارتکاب به اعمال غیر اخلاقی باز میدارد  ؟

   الف) اجتماعی  

    ب) سیاسی     

    ج) رفتاری  

    د) اقتصادی

 

پارگراف2- صفحه49

15-       کدامیک از زمینه‌های گزیده تجربیات مربوط به ارائه اطلاعات نمی‌باشد؟

الف) ورودی‌ها وپیش‌بینی‌ها         ب) پوش سالانه بودجه

   ج) دیون اقتضایی صرف هزینه‌ مالیاتی      د) بدهی‌ها و دارایی‌ها مالی و عملیاتی شبه بودجه‌ای

 

پارگراف2صفحه 51

16-      استهلاک انباشته جزء چه نوع هزینه‌هایی به شمار می‌رود؟

الف) هزینه‌های قطعی        ب) معافیت مالیاتی  

ج) کاهش نرخ مالیاتی       د) مالیاتی که به آینده موکول می‌شود

 

پارگراف3-صفحه52

17-      به چه منظوری مجموعه صندوق بین‌المللی خواستارانتشار منظم سطح و ترکیب بدهی‌ها و دارایی‌هاست؟

الف) تعیین میزان خالص بدهی‌‌ها 

ب) تعیین میزان ناخالص بدهی‌و دارایی‌ها

ج) تعیین میزان خالص  دارایی‌ها  

د) تعیین میزان خالص بدهی و دارایی‌ها

 

پارگراف4- صفحه53

18- دارایی‌های مالی‌ چه نوع دارایی است ؟

الف) دارایی‌هایی که دولت به مصرف هزینه‌های گذشته به حساب آورد.

ب) دارایی‌هایی که دولت دیون و تعهدات خود را تسویه می‌کند.

ج) دارایی‌هایی که دولت نحوه حسابداری در ارزیابی دارایی‌ها توضیح دهد.

د) دارایی‌هایی که در زمان گزارش در تاریخ گزارش پیشین پوشش دهد.

 

 

پارگراف 2-صفحه 53

19-      میزان و ترکیب بدهی به صورت سالانه با چه فاصله‌ایی گزارش می‌شود؟

الف) حداکثر6ماهه       ب) حداکثر3ماهه          ج) حداقل 6ماهه          د) حداقل 3ماهه

 

پارگراف3-صفحه54

20-    مجموعه مقرر می دارد که انتشار به موقع اطلاعات مالی باید علنا به جامعه تعهد شود . در این ارتباط به گزینی تجربه‌ها در کدام مورد زیر در مجموعه صندوق بین‌المللی مورد تاکید است؟

الف) تعهد انتشار اطلاعات مالی

ب) زمان انتشار اطلاعات مالی

ج) هزینه و زمان انتشار اطلاعات مالی

د) تعهد و زمان انتشار اطلاعات مالی

 

پارگراف4-صفحه55

21-    روشهای اصلی در زمینه انتخاب موازین صحیح برای اطلاعات و داده های مالی و نفش بسیار مهم در شفافیت مالی  به کدام یک از موارد زیر مربوط می‌شود؟

الف) محتوای سند بودجه

ب) طبقه‌بندی و نحوه ارائه برآورد‌های بودجه‌ای

ج) اجرا و نظارت و گزارش دهی مالی  

د) همه موارد

 

پارگراف  4 -صفحه55

22-      مجموعهتوصیه میکند مستند‌سازی بودجه باید به کدامیک از  موارد زیر توجه کند؟

الف) اهداف سیاست‌گذاری مالی                                    ب) چارچوب اقتصاد کلان

ج) مبنای سیاست‌کذاری بودجه و مخاطرات عمده مالی  

د) همه موارد

 

پارگراف2-صفحه 56

23-      گزارشی که همراه بودجه در مورد چشم انداز مالی و اقتصادی ارائه می‌شود شامل چه اطلاعاتی است ؟

الف)اطلاعیه هدف‌ها و اولویت‌های بودجه                              ب) خلاصه‌ای از دورنمای اقتصادی

ج) ارزیابی کمی پایایی مالی                                      د) همه موارد

 

      پارگراف4-صفحه56

24-      کدام یک از موارد زیر از امتیازات پیش‌بینی میان‌مدت برای کشور‌های در حال توسعه است؟

الف) ایجاد حلقه اتصالی بین بودجه‌های سرمایه و جاری

ب) حذف حلقه اتصالی بین بودجه‌های سرمایه و جاری

ج) افزایش مطلوبیت  اطلاعات بودجه  

د) الف و ج

 

 

پارگراف1-صفحه57

25-      ارزیابی پایایی مالی نیازمند تفکیک تغییرات نسبت بدهی بر حسب چه عواملی است که بازتاب موازنه اولیه باشد؟

الف) بهره پرداختی روی وام 

 ب) میزان بدهی اولیه

 ج) مورد الف و ب 

 د) نرخ رشد بهره

 

پارگراف2-صفحه57

26-      کدام یک از موارد زیر جزء قواعد مالی نیست؟

الف) الزام به تنظیم بودجه متوازن

 ب) تعیین سقف استقراض  فقط برای دولت مرکزی

ج) قاعده طلایی 

د) واگرایی مالی

 

 

پارگراف3-صفحه58

27-      کدام یک از عوامل حیاتی انضباط بودجه است؟                                                                                    الف) تعیین شفاف هزینه ادامه برنامه‌های دولتی                                                                                                      ب) تعین دقیق میزان هزینه اقدامات جدید پیشنهادی                                                                                                 ج) مورد الف و ب                        د) هیچکدام

 

پارگراف1- صفحه59

28-         برآورد بودجه‌ای و پیش‌بینی‌های مبنای آن در معرض کدام یک از مخاطرات زیر قرار دارند؟

الف) تغییر در فرض‌ها و مؤلفه‌ها                          ب) ثبات در فرض‌ها و مؤلفه‌ها

ج) عدم اطمینان از تعهدات هزینه‌های ویژه                د) مورد الف‌و ج

 

پارگراف 2- صفحه59

29-         کدام یک از موارد زیر نشان دهنده خروجی‌های بودجه می‌باشد؟

الف) رده‌بندی ورودی‌ها- اهداف برنامه ها – نماگرهای وضیعت مالی دولت- مبنای حسابداری

ب) مبنای حسابداری- اهداف برنامه‌ها- رده‌بندی ورودی ها

ج) رده‌بندی خروجی‌ها- اهداف برنامه‌ها- نما‌گر های وضیعت مالی دولت

د) رده‌بندی خروجی‌ها- اهداف برنامه‌ها- نما‌گر‌های وضیعت مالی دولت- مبنای حسابداری

 

پارگراف3-صفحه59

30-             مبادلات بودجه‌ای باید از چه دیدگاهی مورد بازنگری قرار گیرند؟

الف) تبعات اقتصاد ی و شکل تخصیص                        ب) کنترل اداری و هدف‌ها

ج) مورد الف وب                                           د) هیچکدام

 

پارگراف3-صفحه59

31-             طبق قانون مجموعه اقلام هزینه بر چه مبنایی باید طبقه‌بندی شود؟

الف) اقتصادی            ب) کارکردی                    ج) اداری             د) همه موارد

 

پارگراف3-صفحه61

32-                  مجموعه در زمینه اجرا و نظارت بودجه کدام عامل را به عنوان بهترین گزینه پیشنهاد می‌کند؟

الف) نظام حسابداری       ب) تدارکات و استخدام             ج) حسابرسی        د) همه موارد

 

پارگراف3-صفحه60

33-      تراز کلی بودجه دولت باید نمایانگر چه چیزی می باشد؟

الف) توازن هزینه و درآمد                              ب) خلاصه موزونی از شاخص های وضیعت مالی دولت

ج) توازن ورودی‌ها و خروجی‌ها                            د) عملکرد واقعی دولت

 

پارگراف1-صفحه62

34-             طبق نظر مجموعه نظام حسابداری کدام ویژگی زیر را دارا نمی باشد؟

الف) امکان یافتن و ضبط اطلاعات در مرحله تعهد

ب) سوابق کمک‌های جنسی دریافتی را نگهداری نماید.

ج) تمام معاملاتی را که از منابع داخلی تامین منابع مالی شده‌اندپوشش دهد.

د) معاملات تراز‌نامه را منعکس کند.

 

پارگراف 2-صفحه62

35-             بسیاری از کشور‌ها به منظور تجدید ساختار بانک‌ها از چه ترکیبی استفاده می کنند؟

الف) عملیات تراز‌نامه ای                               ب) عملیات شبه مالی               

 ج) عملیات تراز‌نامه ای و عملیات شبه‌مالی      د) عملیات مالی

 

پارگراف2-صفحه 62

36-    در یک نظام یکپارچه حسابداری تطبیق چه مواردی ضروری است؟

الف) مبادلات وام با حساب‌های عملیاتی                     ب) عملیات تراز‌نامه با عملیات شبه مالی

ج) حساب های عملیاتی با عملیات تراز نامه               د) مبادلات وام با عملیات شبه مالیاتی

 

پارگراف1-صفحه63

37-    یکی از اولین خطوط دفاعی د رمقابل سوء استفاده یا سوء اداره‌ی وجوه عمومی کدام است؟

الف) حسابرسی درون سازمانی توسط کارگزاران دولتی  

 ب) حسابرسی درون سازمانی توسط کارگزاران غیر دولتی  

ج) حسابرسی برون سازمانی توسط کارگزاران دولتی                                                                                                 د) حسابرسی برون سازمانی توسط کارگزاران غیر دولتی  

 

 

پارگراف2-صفحه63

38-    موازین گزارش‌دهی مالی عبارتند از:

الف) بودجه و خروجی‌های فرابودجه‌ای

ب) حساب‌های نهایی و نتایج برنامه‌ها

ج) بودجه و خروجی‌های فرابودجه‌های و حساب‌های نهایی و نتایج برنامه‌ها

د) نتایج برنامه‌ها و بودجه و خروجی‌های فرا بودجه‌های

 

پارگراف3-صفحه63

39-    مدیریت اثربخش مالی به چه عواملی بستگی دارد؟

الف) اطلاعات به هنگام      ب) اطاعات قابل اعتماد       ج) اطلاعات همان سال          د) همه موارد

 

پارگراف4-صفحه63

40-    رعایت حداقل موازین ایجاد می‌کند که حساب‌های نهایی بودجه چه ویژگی‌های داشته باشد؟

الف) انعکاس دهنده موازین عالی پوشش و معتبر بودن باشد.

ب) با تخصیص بودجه‌ای تطابق داشته باشد.

ج) توسط حسابرس مستقل حسابرسی شود.

د) همه موارد

 

پارگراف3-صفحه64

41-   مجموعه خواستار آن است که یکپارچگی اطلاعات مالی مستقلا و یا به صورت عام قابل رسیدگی دقیق باشد در این زمینه مجموعه گزیده تجربیات در چه حوزه ای  توصیه نمی‌کند؟

الف) رسیدگی دقیق پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان                 ب) حسابرس از خارج

ج) رسیدگی دقیق پیش‌بینی‌های اقتصادخرد                    د) یکپارچگی آمار مالی

 

پارگراف4-صفحه64

42-      مسئولیت کدام نهاد گزارش‌دهی به هنگام ، به قانون گذار و مردم در مورد یکپارچگی حساب‌های دولتی است؟

الف) نهاد ملی حسابرس   ب) نهاد ملی حسابداری     ج) نهاد ملی آمار و اطلاعات   د) هیچکدام

 

پارگراف4-صفحه64

43-      نقش اصلی نهاد ملی حسابرسی چیست؟

الف) پشتیبانی و ارتقاءپاسخگویی در برابر مردم

ب) پشتیبانی و ارتقاءپاسخگویی در برابرقانون

ج) پشتیبانی و ارتقاءپاسخگویی در برابر مردم وقانون

د) همه موارد

 

پارگراف 2-صفحه65

44-    هسته اصلی حسابرسی دولت کدام است؟

الف) حسابرسی ملی     ب) حسابرسی انتظامی                ج) حسابرسی از داخل    د) حسابرسی از خارج

 

پارگراف3-صفحه65

45-    حسابرس چه زمانی نظر‌های بدون قید وشرط خود را در خاتمه یک حسابرسی انتظامی می‌آورد؟

الف) حساب‌های مالی بابه کارگیری مبانی پذیرفته شده و سیاست‌های منسجم تهیه شده باشد.

ب) صورت‌ها با الزام‌های قانونی و مقررات تطبیق داشته باشد.و تمام مطالب مرتبط با صورت‌های مالی در حد کفایت ارائه شده باشد.

ج) نظرات ابراز شده در صورت‌های مالی با معلومات حسابرس در مورد کارگزاری حسابرسی شده مطابقت داشته باشد.                      

د) همه موارد

 

پارگراف5-صفحه65

46-    کدام یک از موارد زیر تعیین کننده اعتبار بودجه‌اند؟

الف) کیفیت پیش‌بینی های اقتصاد خرد  

 ب) کیفیت پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان

ج) کیفیت پیش‌بینی‌های کارگزار حسابرسی                    د) کیفیت یش‌بینی‌های کارگزار حسابداری

 

پارگراف3-صفحه66

47-    چرا دفتر آمار ملی  در زمینه مالی دارای اهمیت است؟

الف) زیرا در هماهنگی و گردآوری و تنظیم اطلاعات مالی فراگیر از منابع رسمی نقش حیاتی دارد.

ب) موازین مربوط به گزارش دهی مالی را تضمین میکند  می‌کند.

ج) زیرا در هماهنگی و گرد‌آوری و تنظیم اطلاعات مالی فراگیر از منابع غیر رسمی نقش حیاتی دارد.

د) الف و ب     

 

پاراگراف 1 صفحه 36

48 – در اجرای سیاست گذاری اقتصادی کدام عامل ضد رشد تلقی می گردد ؟

الف – گستردگی فعالیتهای دولت در امور اقتصادی

 ب – شفافیت زیاد و و پاسخگویی مدیریت دولتی

 ج – رقابت پذیری محیط فعالیتهای اقتصادی

 د- کوچک شدن فعالیت دولت و مداخله کمتر دولت در امور اقتصادی

 

 

 

 

ردیف

الف

ب

ج

د

 

ردیف

الف

ب

ج

د

1

 

P

 

 

 

25

 

 

P

 

2

 

 

P

 

 

26

 

P

 

 

3

P

 

 

 

 

27

 

 

P

 

4

 

 

 

P

 

28

 

 

 

P

5

P

 

 

 

 

29

P

 

 

 

6

 

 

 

P

 

30

 

 

P

 

7

 

 

/ 0 نظر / 132 بازدید