نمونه سئوالات فصل اول و دوم کتاب مالیه رشته حقوق به همراه پاسخنامه

1- در علم  اقتصاد انسان بیشینه ساز نفع مادی شخصی تلقی می گردد .این بیشینه سازی

الف – منشا کامیابی بازار است             ب – اسباب ناکامی بازار است

ج – هر دو مورد الف و ب                 د- هیچکدام

2- اقتصار بخش عمومی و یا مالیه عمومی در باره نقش دولت در اقتصاد و قلمرو آن , مطالعه مناسبات بین بخش خصوصی و بخش عمومی و تعیین مرز مناسب برای هر کدام و در پی توصیه سیاستهایی است که به کارایی کل اقتصاد و عدالت اجتماعی و حصول سایر اهداف مرتبط منجر گردد :

الف – این یک تلاش اثباتی است                           ب- یک تلاش هنجاری است

ج – هم تلاش اثباتی و هم تلاش هنجاری است          ج – هیچکدام    

3- فرد جزیی از جامعه است   .دولت هم نماینده جامعه است این مربوط به کدام دیدگاه است ؟

الف – نگاه و دیدگاه ارگانیکی یا آلی                          ب- نگاه و یا دیدگاه مکانیکی

ج – نگاه و دیدگاه ارگانیکی                                   د- نگاه و دیدگاه آلی

4- جامعه از جمع افراد مستقل تشکیل شده و آنچه در کانون توجه و تاکید قرار میگیرد فرد است و خواسته های او .این مربوط به کدام دیدگاه است ؟

الف – نگاه و دیدگاه ارگانیکی یا آلی                          ب- نگاه و یا دیدگاه مکانیکی

ج – نگاه و دیدگاه ارگانیکی                                   د- نگاه و دیدگاه آلی

5- در کدام دیدگاه دولت نقش گسترده و اصیل دارد ؟

الف – نگاه و دیدگاه ارگانیکی یا آلی                          ب- نگاه و یا دیدگاه مکانیکی

ج – هر دو                                                       د- هیچکدام

6- در کدام دیدگاه نقش دولت نقش تبعی و بالسبه کوچک است ؟

الف – نگاه و دیدگاه ارگانیکی یا آلی                          ب- نگاه و یا دیدگاه مکانیکی

ج – هر دو                                                       د- هیچکدام

7- مطالعه فرآیند کارکرد اقتصاد است و به چگونگی واقعیت بیرونی توجه دارد :

الف – این موضوع اقتصاد اثباتی است .                 ب- این موضوع اقتصاد دستوری است

ج- این موضوع اقتصاد هنجاری است                   د- ب و ج صحیح است

8- تعیین اهداف و سیاستها و کوششی برای شناخت راههایی که اهداف اقتصادی جامعه مانند کارایی و عدالت را در دسترس قرار دهد موضوع

الف – این موضوع اقتصاد اثباتی است .                 ب- این موضوع اقتصاد دستوری است

ج- این موضوع اقتصاد هنجاری است                   د- ب و ج صحیح است

9- سیاست گذاری اقتصادی که در حیطه اقتصاد بخش عمومی می گنجد محتاج کدام یک است ؟

الف –اقتصاد اثباتی است .                 ب- اقتصاد دستوری است

ج- اقتصاد هنجاری است                   د- هر سه مورد صحیح است

10- کدامیک موضوع مالیه عمومی است ؟

الف – منابع عمومی                             ب- مصارف  عمومی

ج – اداره امور مالی                            د- هر سه مورد

11- عامل هماهنگی بین انتخابهای افراد که هریک از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به حداکثر منفعت دست یابند در اقتصاد بازار چیست؟

الف – کار                                     ب – قیمت

ج – سرمایه                                   د– هیچکدام

12- این نظریه که بازار سازو کاری است که بوسیله آن خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد قیمت و مقدار کالا یا خدمات را تعیین می کنند . قیمت هماهنگ کننده تصمیمات تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار است . قیمتهای بالا مشوق تولید کننده و مصرف کننده را به کاهش مصرف وامیدارد و قیمتهای پایین مشوق مصرف بیشتر و انگیزه ساز کاهش تولید است مربوط به کیست ؟

الف – ساموئلسن                                      ب – نردهاوس

ج – ساموئلسن و نردهاوس                         ج – هیچکدام

13- بر اساس نظر ساموئلسن و نردهاوس قیمت هماهنگ کننده تصمیمات تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار است . قیمتهای بالا

الف – مشوق تولید کننده                                      ب – مشوق مصرف بیشتر

ج – مصرف کننده را به کاهش مصرف وامیدارد         د– الف و ج

14- بر اساس نظر ساموئلسن و نردهاوس قیمت هماهنگ کننده تصمیمات تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار است . قیمتهای پایین

الف – مشوق تولید کننده                                      ب – مشوق مصرف بیشتر

ج – انگیزه ساز کاهش تولید                                 د– ب و ج

15- اقتصاد بازار که همان اقتصاد سرمایه داری است بر اکدام اصل استوار است ؟

الف – اصل تخصیص بهینه منابع                           ب- اصل کمیابی

ج – اصل کارایی اقتصادی                                  د- اصل مطلوبیت

16- بیشینه سازی نفع مادی شخصی و تصمیم گیری بر اساس آنرا

الف – رفتار عقلایی                                         ب- رفتار هنجاری

ج – رفتار غیر عقلایی                                     د- رفتار غیر هنجاری نامند .

17- نظام اقتصاد بازار

الف – به اختلاف طبقاتی دامن میزند                                ب- در تامین عدالت مطلوب جامعه شکست می خورد

ج – توزیع درآمد را در وضع موجود مطلوب دانسته است       د- الف و ب و ج

18- بهترین استفاده از منابع تولیدی محدود در جریان تولید به نحویکه سطح و نوعی از تولید انجام شود که حداکثر رفاه را برآورده سازد را ؟

الف – کارآیی اقتصادی                              ب- ناکارایی اقتصادی

ج- عدالت اجتماعی                                   د- عدالت اقتصادی مینامند .

19- در مالیه عمومی با کدامیک از اهداف زیر عملکرد بازار یا دولت را در تحقق و یا عدم تحقق هدفها بررسی می کنیم ؟

الف – کارآیی اقتصادی                              ب- عدالت اجتماعی 

ج- تقویت ارزشهای انسانی                         د- هر سه مورد

20- بازار و دولت در اقتصاد بخش عمومی

الف – در تضاد با همدیگر قرار دارند                               ب- مکمل یکدیگر برای اداره جامعه اند

ج- در اداره امور جامعه هیچکدام تواناایی ندارند                   د- هیچکدام

21- در صورت وجود کارایی در اقتصاد اگر بخواهیم بر رفاه و مطلوبیت یک فرد در جامعه بیافزلییم

الف – چاره ای نیست جز اینکه از برخورداری فرد دیگری بطور نسبی بکاهیم

ب- میتوان بدون کاستن از برخورداری فرد دیگر در جامعه بر رفاه و مطلوبیت یک فرد بیافزاییم

ج – جون منابع به سطوح مختلف از کالاهای گوناگون اختصاص یافته در کل حصول منفعت و رفاه بیشتر مقدور نیست

د- الف و ج

22- ارزش بازاری منابع یا نهاده های به کار رفته را با قیمتهای رایج هزینه

الف – تمام شده                     ب- فرصت

ج – واقعی                          د- الف و ب مینامند .

23- زمانی که فاصله بین منفعت کل و هزینه کل برای جامعه بیشینه گردد

الف – منافع خالص جامعه بیشترین است              ب- اقتصاد با کارایی عمل می کند

ج – تخصیص کارای منابع صورت گرفته است     ج – هر سه مورد صحیح است  

24- در هرسطح از مصرف چنانچه آخرین واحد مصرفی را واحد نهایی بنامیم منفعت حاصل ازآن

الف – منفعت نهایی است .                                       ب- منفعت کل است

ج – با هر بار مقدار بیشتری بر منفعت کل می افزاید         د- هیچکدام

25- کارایی در اقتصاد جایی است که

الف – هزینه و منفعت نهایی اجتماعی با هم برابر باشند

ب- منفعت کل بیشتر از هزینه کل باشد.

ج – منفعت کل بیشتر از هزینه کل و فاصله آنهم بیشینه باشد

د- الف و ج

26- با فرض برابر بودن منفعت و هزینه نهایی اجتماعی و وجود فاصله بیشینه منفعت کل از هزینه کل با تخصیص

مجدد منابع

الف – افزایش خالص منافع  اجتماعی امکان پذیر است .

ب0 افزایش خالص منافع اجتماعی امکان پذیر نیست .

ج – افزایش خالص منافع اجتماعی در شرایطی امکان پذیر است .

د- هیچ ارتباطی بین افزایش خالص منافع اجتماعی و برابری منفعت نهایی و هزینه نهایی اجتماعی وجود ندارد .

27- در زمانیکه هزینه نهایی اجتماعی بیشتر از منفعت نهایی اجتماعی است

الف – اضافه شدن هر واحد تولیدی هزینه نهایی اجتماعی را نسبت به منفعت نهایی اجتماعی افزایش میدهد .

ب- کاسته شدن از هر واحد تولیدی هزینه نهایی اجتماعی را نسبت به منفعت نهایی اجتماعی افزایش میدهد .

ج- کاسته شدن از هر واحد تولیدی منفعت  نهایی اجتماعی را نسبت به هزینه نهایی اجتماعی افزایش میدهد .

د- کاسته شدن از هر واحد تولیدی با صرفه نمی باشد .

28- در زمانیکه منفعت نهایی اجتماعی بیشتر از هزینه نهایی اجتماعی است

الف – به ازای افزایش  هر واحد تولیدی منفعت نهایی اجتماعی را نسبت به هزینه نهایی اجتماعی بالاتر است  .

ب- اضافه شدن هر واحد تولیدی هزینه نهایی اجتماعی را نسبت به منفعت نهایی اجتماعی کاهش میدهد .

ج- کاسته شدن از هر واحد تولیدی منفعت  نهایی اجتماعی را نسبت به هزینه نهایی اجتماعی کاهش میدهد .

د- افزایش هر واحد تولیدی با صرفه نمی باشد .

29- کدام جمله درست نیست ؟

الف – در اثر انجام یک فعالیت حداقل وضع یک نفر در اجتماع بهبود پیدا میکند در حالیکه وضع هیچکس دیگری تنزل نمی یابد این فعالیت از نظر اقتصادی کاراست .

ب– در اثر انجام یک فعالیت حداقل وضع یک نفر در اجتماع بهبود پیدا میکند در حالیکه وضع هیچکس دیگری تنزل نمی یابد این فعالیت از نظر اقتصادی ناکاراست .

ج- فعالیت اقتصادی وقتی ناکاراست که هزینه کل آن از منافعش برای همه افراد جامعه تجاوز کند .به بیانی لااقل وضع یک نفرآسیب میبیند .

د- فعالیتی در اجتماع غیر مولد شناخته میشود که منافع بدست آمده آن برای عده ای نمیتواند تمامی هزینه های ایجاد شده برای آنها یا دیگران را جبران سازد .

30-در چه شرایطی میتوان گفت بازار کارایی خود را ازدست میدهد ؟

الف – انحصار      ب- اثارخارجی      ج – کالای عمومی      د- هر سه مورد

31- در چه شرایطی میتوان گفت که بازار کارایی خود را ازدست میدهد ؟

الف – انحصار      ب- بی ثباتی اقتصادی      ج – ناقصیهای بازار       د- هر سه مورد

32- در شرایط انحصار

الف – تعداد فروشنده معدود انحصاری میتوانند با کاهش تولید به زیر تولید مطلوب قیمت بالاتر را بر خریداران تحمیل کنند .

ب- فروشندگان معدود انحصاری بازد وبند و تبانی می توانند با کاهش تولید و کاهش هزینه , قیمتهای بالا را به خریداران تحمیل کنند .

ج – بازار قدرت تامین نقطه کارا را ندارد  و اقتصاد ناکارا عمل می کند .

د- هر سه مورد صحیح است .

33- در شرایط انحصار

الف – تعداد فروشنده معدود انحصاری میتوانند با کاهش تولید به زیر تولید مطلوب قیمت بالاتر را بر خریداران تحمیل کنند .

ب- فروشندگان معدود انحصاری بازد وبند و تبانی می توانند با کاهش تولید و کاهش هزینه , قیمتهای بالا را به خریداران تحمیل کنند .

ج – بازار قدرت تامین نقطه کارا را دارد  و اقتصاد می تواند کارا عمل کند .

د- الف و ب  صحیح است .

34- گاهی ماهیت یک رشته از صنعت چنان است که مقرون به صرفه است که یک شرکت به تنهایی کل تولید را انجام دهد این حالت را

الف – انحصار طبیعی  نامند     ب- انحصار حاصل از تبانی نامند

ج – هردو موردالف و ب صحیح است    د- هردو موردالف و ب صحیح نیست  

35- برخی از فعالیتها ی اقتصادی طرفهای غیر درگیر از آن اقدام مرتکب هزینه  و از آن اقدام منفعتی می برند بی آنکه برای جبران هزینه آن پولی دریافت و یا برای منفعت چیزی پرداخت کنند این فعالیت را

الف – فعالیت انحصاری            ب- فعالیت رقابتی

ج – فعالیت ذارای آثار خارجی    د – فعالیت لنحصاری و رقابتی می نامند

36- آثار خارجی میتواند

الف – هزینه خارجی داشته باشد      ب- منافع خارجی داشته باشد

ج- هزینه داخلی داشته باشد            د- هزینه خارجی و منافع خارجی داشته باشد .

37- کدام جمله صحیح است ؟

الف – هزینه خارجی باعث میشود تولید بیش از سطح کارا صورت گیرد

ب – هزینه خارجی باعث میشود تولید کمتر از سطح کارا صورت گیرد

ج – منافع خارجی باعث میشود تولید بیش از سطح کارا صورت گیرد

د- هزینه و منافع خارجی هر دو باعث میشود که تولید کارا باشد .

38- کدام جمله صحیح است ؟

الف – منافع خارجی باعث میشود تولید بیش از سطح کارا صورت گیرد

ب – منافع خارجی باعث میشود تولید کمتر از سطح کارا صورت گیرد

ج – هزینه خارجی باعث میشود تولید کمتر از سطح کارا صورت گیرد

د- هزینه و منافع خارجی هر دو باعث میشود که تولید کارا باشد .

39- سرو صدای گوش خراش فعالیت فرودگاهی همسایگان آن را می آزارد این فعالیت دارای آثارخارجی

الف – هزینه خارجی است                   ب- منافع خارجی است

ج- هزینه و منافع خارجی  دارد             د- هیچکدام

40- کارخانه دود زیانبار ناشی از فرآیند تولید را روانه هوای شهر میکند این فعالیت دارای آثار خارجی

الف – هزینه خارجی است                   ب- منافع خارجی است

ج- هزینه و منافع خارجی  دارد             د- هیچکدام

41- فردی برای ایمن سازی در قبال بیماری واگیر تصمیم به واکسیناسیون میگیرد و هزینه کار را میپردازد

این فعالیت دارای آثار خارجی

الف – هزینه خارجی است                   ب- منافع خارجی است

ج- هزینه و منافع خارجی  دارد             د- هیچکدام

42- یک باغدار پرورش دهنده گلهای معطر و زینتی  برای همسایگان خود

الف – هزینه خارجی دارند                          ب – منافع خارجی دارند

ج- نه منافع  خارجی و نه هزینه خارجی دارند    د- هردو مورد الف و ب صحیح است

43- دولت برای جبران شکست بازار در صورت شرایط آثار خارجی از نوع منفی یا  دارای هزینه خارجی

الف – تصمیم میگیرد با وضع مالیات هزینه واحدهای دارای آثار خارجی منفی را افزایش داده تا تولید تا نقطه کارا کاهش یابد .

ب – تصمیم میگیرد با وضع مالیات هزینه واحدهای دارای آثار خارجی منفی را افزایش داده تا تولید تا نقطه کارا افزایش یابد .

ج – تصمیم میگیرد با پرداخت یارانه منافع واحدهای دارای آثار خارجی منفی را افزایش داده تا تولید تا نقطه کارا افزایش یابد .

د – تصمیم میگیرد با پرداخت یارانه منافع واحدهای دارای آثار خارجی منفی را افزایش داده تا تولید تا نقطه کاراکاهش  یابد .

44- دولت برای جبران شکست بازار در صورت شرایط آثار خارجی از نوع مثبت یا دارای منافع خارجی

الف – تصمیم میگیرد با وضع مالیات هزینه واحدهای دارای آثار خارجی منفی را افزایش داده تا تولید تا نقطه کارا کاهش یابد .

ب – تصمیم میگیرد با وضع مالیات هزینه واحدهای دارای آثار خارجی منفی را افزایش داده تا تولید تا نقطه کارا افزایش یابد .

ج – تصمیم میگیرد با پرداخت یارانه منافع واحدهای دارای آثار خارجی مثبت را افزایش داده تا تولید تا نقطه کارا افزایش یابد .

د – تصمیم میگیرد با پرداخت یارانه منافع واحدهای دارای آثار خارجی مثبت را افزایش داده تا تولید تا نقطه کاراکاهش  یابد .

45- اقتصاد بازار

الف – تنها در تولید کالای عمومی قادر به تامین کارایی است .

ب- تنها در تولید کالای خصوصی قادر به تامین کارایی است .

ج- در تولید کالای خصوصی  و عمومی هردو قادر به تامین کارایی است .

د- در هیچکدام از تولید کالای عمومی و خصوصی قادر به تامین کارایی نیست .

46- مصرف یک کالا ی خصوصی توسط یک فرد مانع مصرف هم زمان دیگران می شود این را

الف – استثثنا پذیری      ب- رقابت پذیری       ج – رقابت پذیری و استثاپذیری  می نامند .     د- هیچکدام 

47- در بازار بین پرداخت و مصرف کالای خصوصی پیوند مستحکمی وجود دارد قیمت  مانع از مصرف کالا توسط کسانی که حاضر به پرداخت نباشند می گردد .

الف – این رقابت پذیری است     ب- این استثاپذیری است

ج – این میتواند هر دوباشد       د- هیچکدام نیستند .

48- دفاع ملی و نظام قضایی و نظم و امنیت داخلی و شبکه صدا و سیما

الف – کالای عمومی     ب- کالای عمومی خالص   ج – کالای خصوصی     د- کالای خصوصی خالص

49- هزینه نهایی بر اثر اضافه شدن دارندگان تلویزیون که یک کالای عمومی خالص (سیما )محسوب میشود

الف – برابر با صفر است      ب- برابر با 1 است     ج- بزرگتر از 1 است      د- کوچکتر از و یزرگتر از صفر است .

50- در کدام شرایط نظام بازار نارسایی دارد؟

الف – بدلیل پیچیدگی جهان واقعی و تبلیغات تجاری شفافیت بازار ازبین میرود

ب-  قوانین و مقررات استخدامی و یا عادات فرهنگی مانع از جابجایی آزادانه و بی هزینه عوامل تولید می گردد

ج- تقسیم پذیری و همگونی کالاها و عوامل تولید وجود نداشته باشد

د- همه موارد صحیح است و موجب نارسایی بازار می گردد .

51- علاوه بر مواردی که در مبحث کارایی اقتصادی باعث بروز نارسایی نظام بازار گردید کدامیک از عوامل زیر نیز میتواند نشاندهنده نارسایی بازار باشد؟

الف – توزیع عادلانه      ب- تقویت ارزشهای انسانی    ج – توزیع عادلانه و تقویت ارزشهای انسانی   د – هیچکدام

52- امروزه هیچ اقتصادی توزیع درآمد را کاملا به نظام بازار وا نمیگذارد . این جمله از کیست ؟

الف – اسمیت     ب- ساموئلسن      ج – استوارت میل     د- فرانک

53- مردم غرب خواهان دفع فضولات زیانبار برای محیط زیست و انباشت مناسب آنند با قدرت بیشتری می خواهند که این کار در حیات خلوت خانه آنها نباشد . این عبارت از کیست ؟

الف – فرانک   ب – دولین     ج – گرفتن         د- ب و ج

54- آزادی واقعی همان

الف – آزادی انتخاب  است   ب- قدرت انتخاب است      ج – آزادی انتخاب و قدرت انتخاب است

د- با هیچکدام از این مفاهیم مرتبط نیست .

ادامه دارد ......

 

کلید سئوالات فصل و دوم مالیه عمومی رشته حقوق پیام نور مشهد

سئوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

*

 

2

 

 

*

 

3

*

 

 

 

4

 

*

 

 

5

*

 

 

 

6

 

*

 

 

7

*

 

 

 

8

 

 

 

*

9

 

 

 

*

10

 

 

 

*

11

 

*

 

 

12

 

 

*

 

13

 

 

 

*

14

 

 

 

*

15

 

*

 

 

16

*

 

 

 

17

 

 

 

*

18

*

 

 

 

19

 

 

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
kovsar

سایت خوبیس اما متاسفانه کامل نیست