نمونه سئوالات فصل پنجم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

 
نام فصل: فصل پنجم،الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی

 
نام کتاب:نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی(بودجه ریزی عملیاتی)

 
نام و نام خانوادگی دانشجویان: طاهره سلطانی، فاطمه اسدی، مریم معینی یزدی

 

 

صفحه:121                                               پاراگراف:اول

 

1-یکی از پیشرفته ترین شیوه های اجراء بودجه عملیاتی، چه شیوه ای می باشد؟

الف) شیوه شریانی               ب) شیوه آشکاری                  ج)شیوه آبشاری                     د)شیوه آبیاری

 

 

 

صفحه:121                                               پاراگراف:اول

 

2-کدام یک از گزینه های زیر جزو اهداف بودجه ریزی عملیاتی آبشاری می باشد؟

الف)پیوند آشکار میان فعالیتهای روزمره و اهداف بلند مدت سازمان

ب)شناسایی هزینه کامل و هزینه واحد فعالیتها، و هزینه های مرتبط با دستیابی به اهداف مختلف و سایر شاخص های عملکرد که ازاین فعالیتها ناشی می شوند

ج) الف و ب

د)هیچکدام

 

 

صفحه:121                                             پاراگراف:دوم

 

3- :ویژگی منحصر به فرد بودجه ریزی عملیاتی کدام است؟ 

الف) کاهش هزینه فعالیتها                                        ب) ارتباط هزینه و نتیجه را در تمام سطوح سازمان جاری می کند 

ج) استفاده از اطلاعات عملکرد به عنوان ابزار مدیریت      د)شناسایی هزینه کامل و واحد فعالیتها 

 

 

 

صفحه:122                                           پاراگراف:اول

 

4-در بودجه ریزی سنتی، در قالب بودجه کل کشور برای هروزارتخانه و سازمان بودجه خاصی تعیین می شود، و بودجه های وزارتخانه ها در قالب بودجه..........و.........شکل می گیرند.کدام گزینه بیانگر این مفهوم می باشد؟

الف)معاونت ها- ادارات                                       ب)سازمان ها- وزارتخانه ها

ج)ادارات- دولتها                                              د)هیچکدام

 

 

صفحه: 123                                       پاراگراف:اول

 

5-میزان دفت ارقام بودجه به چه مواردی بستگی پیدا می کند؟

الف)نحوه محاسبه قیمت تمام شده      ب)نحوه محاسبه هزینه واحد      ج)اصل بهای تمام شده       د)تطابق هزینه ها با درآمد    

 

 

 

 

صفحه:123                                     پاراگراف: سوم

 

6- کدامیک از موارد زیر یکی از مشکلات ساختار بودجه ریزی سنتی است؟

الف) در بودجه ریزی سنتی شناسایی هزینه فعالیتها کاری دشوار است                                                               

ب) نمی تواند بین هزینه ها و اهداف ارتباط برقرار کند

ج) دشواری در اندازه گیری بودجه           

د) تاکید بر افزایش هزینه ها نسبت به سال گذشته

 

صفحه:124                                     پاراگراف:دوم

 

7-بودجه ریزی عملیاتی، برای رفع نقایص ناشی از بودجه ریزی سنتی، در قالب برنامه های راهبردی سازمان ها و وزارتخانه، چه اقداماتی انجام می دهند؟

الف)با مرتبط ساختن اهداف با نتایج                            ب)آثار برنامه های بودجه ای نتایج                                        ج)منابع درخواستی اهداف                                        د)همه موارد

 

صفحه:124                                    پاراگراف:چهارم

 

8-بودجه عملیاتی آبشاری ابزاری بسیار موثر برای یکپارچه سازی...........و...........یک سازمان است.گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

الف)اهداف- مدیریت            ب)مدیریت- یودجه                  ج)بودجه- عملکرد              د)عملکرد- اهداف

 

صفحه:124                                  پاراگراف:چهارم

 

9- کدامیک از گزینه های زیرمراحل بودجه ریزی عملیاتی آبشاری به ترتیب است؟

 شناسایی فرصتها – تعیین اهداف عملکرد ـ تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد الف)

ب) تجدید ساختار بودجه ـ تعیین اهداف – استخراج هزینه ها

ج) تجدید ساختار بودجه  و سازماندهی- مرتبط ساختن فعالیتهای روزمره با بودجه عملیاتی – استخراج هزینه های کامل فعالیتها

 د)شناسایی رسالت – پیوند اطلاعات برنامه راهبردی با بودجه – توسعه شاخص های عملکرد با چارچوب بودجه – گزارش نتایج

 

 

صفحه:125                                پاراگراف: دوم

 

10- ساختار بودجه پیوند میان........ و نتایج را تسهیل می کند؟

الف) عملکرد                      ب)فرصت                          ج)هزینه                                  د)منابع

 

صفحه:126                               پاراگراف:اول

 

11-کدام یک از گزینه های زیر از اهداف عملیاتی راهبردی نمی باشد؟

الف)کاهش تعداد حوادث جدی           ب)بهبود رتبه استاندارد             ج)کاهش از حفاظت از منابع طبیعی           د)الف و ب

 

صفحه:128                             پاراگراف:چهارم

 

12-در سیستم بودجه ریزی عملیاتی آبشاری، اهداف راهبردی و سایر اهداف، به چه صورتی جریان می یابند تا راهنمای مدیریت مستمر برنامه ها باشند؟

الف)به صورت حفظ سلامت جامعه در مقابل فعالیتهای مخرب زیست محیطی جریان می یابند

ب)به صورت مجموعه ای از بودجه های عملیاتی به هم پیوسته به سطوح مختلف سازمان جریان می یابند

ج)در اصل نتایج سنجش پذیری هستند که وزارتخانه در پی دستیابی به آن هاست

د) همه موارد

 

صفحه:128                             پاراگراف:آخر

 

13- طرح راهبردی وزارتخانه به چند نوع سند پشتیبان مرتبط می شود؟چگونه؟

الف)2 نوع سند

ب) بودجه عملیاتی خود وزارتخانه که شامل طرح عملیاتی سالیلنه و توجیه بودجه است

ج)طرح های راهبردی در سطح اداره ها

د)همه موارد

 

صفحه:130                           پاراگراف: اول

 

14- چه کسی موفقیت نهایی کل سازمان را در دستیابی به اهداف مورد نظر تعیین می کند؟ 

الف) حسابدار                ب)مدیران خط مقدم                  ج)رهبر                  د)مدیر میانی

 

 

صفحه:139                          پاراگراف: اول

 

15- کدامیک از موارد زیر از وظایف بودجه ریزی آبشاری است؟ 

الف) شناسایی طیف فعالیتهای سازمان که از نتایج مورد نظر پشتیبانی می کند و شناسایی خروجی ها و ارتباط آن با نتایج

ب) پیوند هزینه ها با وظایف و ستاده و نتایج را نشان می دهد

ج) تنظیم سیستم های منابع انسانی در راستای تاکید بر نتایج

د) بررسی و توسعه برنامه های راهبردی و ایجاد سیستم اطلاعات 

 

صفحه:139                         پاراگراف: پنجم

 

16- چه کسانی در شناسایی و تعریف فعالیتهای بودجه ریزی عملیاتی مشارکت دارند؟

الف) حسابدار سازمان و مدیران برنامه                         ب) حسابدار و میر خط مقدم                                                    ج) مدیران عالی و میانی                                         د) مدیر عالی و مدیر خط مقدم 

 

 

صفحه:141                            پاراگراف: دوم

 

17- کدامیک از گزینه های زیر دقیق ترین شیوه محاسبه هزینه های نتایج در بودجه ریزی عملیاتی است؟                        الف) مرتبط ساختن هر واحد پول به وظیفه و برنامه                                                                                             ب) هر واحد پول با یک فعالیت مرتبط می شود آنگاه فعالیتها و هزینه های آن از طریق شاخص به ستاده برنامه مرتبط می شوند  ج) بررسی و شناسایی ارتباط بین هزینه و نتایج                                                                                                   د) سیستم  بهای تمام شده

صفحه:142                          پاراگراف: دوم

 

18- برای اینکه پیوند میان پول و فعالیت، مناسب و دقیق باشد، باید به صورت کامل انجام بگیرد. یعنی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم هر فعالیت به درستی تعیین شود. این فرایند را چه می نامند؟

الف)قیمت تمام شده            ب)اصل بهای تاریخی             ج)نحوه محاسبه هزینه واحد             د)همه موارد

 

 

 

 

صفحه:144                         پاراگراف: دوم

 

19- یکی از شیوه های مقبول برای محاسبه هزینه فعالیتهای برنامه برنامه،تعیین هزینه مبتنی بر.......است؟

الف) برنامه                      ب)فعالیت                      ج)بهای تمام شده                       د)نتایج

 

 

د

 

ج

ب

الف

سوال

 

ü  

 

 

1

 

ü  

 

 

2

 

 

ü  

 

3

 

 

 

ü  

4

 

 

ü  

 

5

ü  

 

 

 

6

ü  

 

 

 

7

 

ü  

 

 

8

 

ü  

 

 

9

 

 

ü  

 

10

 

ü  

 

 

11

 

 

ü  

 

12

ü  

 

 

 

13

ü  

 

 

 

14

 

 

 

ü  

15

 

 

 

ü  

16

 

 

ü  

 

17

 

 

 

ü  

18

 

ü  

 

 

19

 

/ 1 نظر / 348 بازدید