نمونه سئوالات فصل پنجم تا فصل ششم مالیه رشته حقوق

81- قضیه عدم امکان که مقرر میدارد که دولتها در نظام مردم سالار نمی توانند تصمیماتی را بگیرند که ترجیحات همه افراد جامعه در آن لحاظ شده باشد مربوط به :

الف – کوهن     ب- ماسگریو     ج – ساموئلسن    د- ارو

82- کدام اقتصادان معتقد است که کالای ممتاز بایستی توسط دولت و از طریق بودجه دولت تامین و عرضه شود و عرضه آن به بازار واگذار نشود ؟

الف – کوهن     ب- ماسگریو     ج – ساموئلسن    د- ارو

83- کدام اندیشمند رفتار پدر سالارانه دولت را با آزادی در تعارض دیده و با آن مخالفت می کند ؟

الف – هایک     ب- ماسگریو     ج – ساموئلسن    د- ارو

84- کدام اندیشمند رفتار پدر سالارانه دولت را نشانه های رهبری در یک جامعه مردم سالار تلقی می کنند  ؟

الف – هایک     ب- ماسگریو     ج – ساموئلسن    د- ارو

85- انتخاب عم.می مطالعه تصمیم گیری غیر بازاری یا بطور ساده کاربرد علم اقتصاد برای علوم سیاسی است ؟

الف – مولر    ب- ماسگریو     ج – ساموئلسن    د- ارو

86- در جامعه ای با نظام مردم سالاری غربی :

الف – رای دهندگان با تولید کنندگان متناطرند

ب- رای دهندگان با مصرف کنندگان و سیاستمداران با تولید کنندگان بازار متناظرند

ج - رای دهندگان با مصرف کنندگان و سیاستمداران و کارمندان با تولید کنندگان بازار متناظرند

د-  سیاستمداران با مصرف کنندگان متناظرند .

87- رفتاری را که رای دهندگان  برای شناخت برای رای دادن به نامزدها به منابعی رایگان و یا باهزینه بسیار ناچیز رجوع می کنند و از رجوع به منابعی که هزینه های آن بسیار زیاد است احساس زیان خالص میکنند چه رفتاری می گویند ؟

الف – رفتار عقلایی    ب – رفتار بی اعتنایی عقلایی   ج – رفتار غیر عقلایی   د – هیچکدام

88 – سیاستمداران نیروی پویای فرآیند تصمیم سازی سیاسی اند با چه گروهی مشابهت دارد ؟

الف – کارمندان نیروی پویای بخش دولتی    ب – کارآفرینان نیروی پویای بخش خصوصی

ج – هردو                                       د- هیچکدام

89- چه نوعی از مردم سالاری بهترین مرجع جایگزین بازار در تولید کالای سیاسی است ؟

الف -  مردم سالاری غربی     ب- مردم سالاری دینی     ج – مردم سالاری مبتنی بر نمایندگی     د – هیچکدام

90- کم اطمینانی و نااطمینانی رای دهندگان نشاندهنده :

الف – نارسایی دولت از طرف عرضه     ب- نارسایی دولت از طرف تقاضا  

ج – نارسایی دولت از طرف عرضه و تقاضا       د – هیچکدام

91- کدام دسته از دلایل نارسایی دولت را در طرف عرضه نشان می دهد ؟

الف – نقایص رای گیری  مبتنی بر تمایلات وقطع ارتباط پرداخت و مصرف

ب- اثر منافع گروههای خاص و اثر نزدیک بینی و کم اطلاعی و نااطمینانی رای دهندگان

ج - اثر منافع گروههای خاص و اثر نزدیک بینی و سلطه اداری و خود محوری کارمندان

د- ضعف انگیزه برای افزایش کارایی و نقایص رای گیری  مبتنی بر تمایلات وقطع ارتباط پرداخت و مصرف

92- اقدامات دولت  بیشتر به سمت اجرای سیاستهایی کشیده می شود که منافع فوری و قابل تشخیص داشته باشد ؟

الف – این نارسایی دولت از طرف تقاضا و حاصل اثر نزدیک بینی است .

ب- این نارسایی دولت از طرف عرضه و حاصل اثر نزدیک بینی است

ج - این نارسایی دولت از طرف تقاضا و اثر منافع گروههای خاص است

د- این نارسایی دولت از طرف عرضه و اثر منافع گروههای خاص است

93- کدام جمله صحیح است؟

الف – هرچه نفش رای دهندگان بیشتر و آگاهانه تر باشد شکست دولت ابعاد بیشتری پیدا می کند .

ب - هرچه نفش رای دهندگان بیشتر و آگاهانه تر باشد شکست دولت ابعاد کمتری پیدا میکند  .

ج – بین نقش رای دهندگان و شکست دولت هیچگونه ارتبلطی وجود ندارد .

د- هرچه نقش رای دهندگان کمتر و از روی آگاهی کمتری باشد شکست دولت ابعاد کمتری پیدامیکند .

94- کدام اندیشمند اقتصاد را دارای دو منشا اخلاق و مهندسی میداند ؟

الف - الف – مولر    ب- ماسگریو     ج – سن    د- ارو

95- کدام جمله کاملتر است ؟

الف – جامعه اسلامی  با مردم سالاری دینی بدلیل عقایدی  در باره انسان و جهان که انبیا مارا به اعتقاد بدان فراخوانده اند در تامین کارایی و عدالت و ارزشهای اخلاقی موفق تر بوده است .

ب-  جامعه اسلامی  با مردم سالاری دینی بدلیل عقایدی  در باره انسان و جهان که انبیا مارا به اعتقاد بدان فراخوانده اند و هدفمندی اقتصاد  اسلامی در تامین کارایی و عدالت و ارزشهای اخلاقی موفق تر بوده است .

ج - جامعه اسلامی  با مردم سالاری دینی بدلیل عقایدی  در باره انسان و جهان که انبیا مارا به اعتقاد بدان فراخوانده اند و هدفمندی اقتصاد  اسلامی و ویژگیهای حاکمان در مرم سالاری دینی در تامین کارایی و عدالت و ارزشهای اخلاقی موفق تر بوده است .

د- جامعه اسلامی  با مردم سالاری دینی بدلیل مسئولیت اجتماعی مسلمانان به عنوان یک تکلیف  در تامین کارایی و عدالت و ارزشهای اخلاقی موفق تر بوده است .

96- تحلیل گر هزینه – فایده اجتماعی

الف – باید همواره مجموعه ای از تصمیمات را برای مقایسه عرضه کند .

ب- تحلیل گر هزینه فایده اجتماعی باید تمامی فایده ها و هزینه ها را در فهرست خویش بیاورد .

ج – تحلیل گر باید ناسازگاری در اهداف را گزارش کند .

د- هر سه مورد صحیح است .

97- دولت منابع محدود خود را به پروژه هایی اختصاص میدهد که :

الف -  حداکثر سودآوری اقتصادی را داشته باشد

ب- خالص منافع اجتماعی را حداکثر کند

ج – دارای اولویت سیاسی باشد

د – هیچکدام

 

سئوال

الف

ب

ج

د

81

 

 

 

*

82

 

*

 

 

83

*

 

 

 

84

 

*

 

 

85

*

 

 

 

86

 

 

*

 

87

 

*

 

 

88

 

*

 

 

89

 

 

*

 

90

 

*

 

 

91

 

 

*

 

92

 

*

 

 

93

 

*

 

 

94

 

 

*

 

95

 

 

*

 

96

 

 

 

*

97

 

*

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید