کلید نمونه سئوالات فصل دوم از کتاب بودجه ریزی عملیاتی

سئوال

الف

ب

ج

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 p

 

 

15

 

 

P

 

16

 

 

P

 

17

 

P

 

 

18

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

P

 

22

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

P

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

P

28

P

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

P

 

31

 

 

 

P

 

 

 

 

 

33

 

 

P

 

34

 

 

P

 

35

 

 

 p

 

36

 

 

 

P

37

 

 

P

 

38

 

P

 

 

39

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال

الف

ب

ج

د

40

 

 

P

 

41

 

P

 

 

42

 

P

 

 

43

 

 

P

 

44

 

P

 

 

45

 

P

 

 

46

 

 p

 

 

 

 

 

 

 

48

P

 

 

 

49

 

 

P

 

50

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

P

 

 

 

54

 

P

 

 

55

 

 

P

 

56

 

P

 

 

57

 

P

 

 

58

 

 

P

 

59

P

 

 

 

60

 

 

 

P

61

 

 

 

P

62

 

P

 

 

63

P

 

 

 

64

 

P

 

 

65

 

P

 

 

66

 

 

P

 

67

 

P

 

 

68

 

 

P

 

69

 

P

 

 

70

 

 

 

P

71

 

 

P

 

72

 

 p

 

 

73

P

 

 

 

74

 

 

 

P

75

 

 

P

 

 

 

 

 

 

77

 

 

P

 

78

 

 

P

 

79

 

 

P

 

80

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال

الف

ب

ج

د

81

 

P

 

 

82

 

 

 p

 

83

 

 

P

 

84

P

 

 

 

85

 

P

 

 

86

P

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

P

 

 

 

 

 

 

90

P

 

 

 

91

&nb

/ 0 نظر / 18 بازدید