نمونه سئوالات فصل اول کتاب بودجه ریزی عملیاتی همراه با پاسخ نامه

نمونه سئوالات فصل اول کتاب بودجه ریزی عملیا تی به همراه پاسخ نامه

صفحه :   1                       سطر:1

1ـتعریف بودجه ریزی عمومی درمفهوم کلی وابتدایی کدام گزینه است؟

الف: تعیین منابع یک کشور

ب :تصویب منابع پولی ومالی یک کشور

ج: تعیین منابع ومصارف یک کشوردریک دوره مالی

د : هیچکدام

صفحه:  1                        سطر:3

2ـتعریف: (انتخابهایی بین گزینه های ممکن سیاستی است که با ا ستفاده از  اصول وقواعدمعین به عمل میآید،مربوط به کدام گزینه است؟

الف)قانون      ب)منابع مالی       ج) بودجه ریزی       د)برنامه ریزی

صفحه:                          سطر:7و11

3-کدام ازگزینه علاوه براینکه ازموثرترین وکارآمدترین ابزارهای دولت برای ایفای وظایف و اجرای سیاستهای مورد نظراست  , ابزار حکمرانی حکومتها نیزبه شمارمیآید؟

الف ) برنامه  ب)تصویب قانون   ج)تخصیص منابع   د)بودجه

صفحه : 1سطر:15

4- بر اساس قوانین اکثر کشورها  پیشنهاداجراءبودجه بر عهده کیست؟

الف )قوه مقننه    ب)قوه  مجریه    ج) اعضای دولت     د)قوه قضائیه

صفحه:  1سطر:16

 5ـ- بر اساس قوانین اکثر کشورها اختیارتصویب وتخصیص منابع به مطالبات مشروع  شهروندان به عهده کدام است؟

الف)قوه قضاییه    ب)قوه مجریه    ج)قوه  مقننه      د)اعضای هیات دولت

صفحه:2                        سطر:3

6- کدام گزینه دربوجه ریزی عمومی صحیح است؟

الف)یک ابزارمکانیکی صرف است که تنها در حوزه تخصص تکنیسینها میگنجد .

ب)بخش تفکیک ناپذیری ازفعالیت حاکمیتی است که سیاستمداران درآن نقش ایفا می کنند.

ج)الف و ب .      د)هیچکدام

صفحه :2                          سطر:17

7 -  کدام یک از گزینة جزء سه عنصر بنیادین برای درک کارایی تخصیص ها و فرایند تصمیم گیری نیست؟

الف)اهداف مختلف و رقیبی که بودجه درصدد تحقق آنهاست.

ب)دیدگاههای متعارض نقش آفرینان بودجه

ج)پیامد های چرخة بودجه برای درگیر در فرایند بودجه

د)اهداف پاسخگویی

صفحه :21                          سطر:1

8)در هر کشوری تهیه و تدوین و تصویب و اجرای بودجه عمومی بیانگر چالشی در اولویت یا ترکیب مناسب میان چهار هدف اصلی است . کدام یک از گزینه های زیر جزءچهار هدف اصلی نیست؟

الف)اهداف اجتماعی   ب)اهداف سیاسی    ج)اهداف پاسخگویی مالی      د)اهداف اقتصادی

صفحه :21                          سطر:6

9)کدامیک از گزینه های زیر درباره استفاده از بودجه عمومی  صحیح است؟

الف)سیاست مداران به پیامد های کوتاه مدت بودجه عمومی توجه دارند اما متخصصین و مدیران به پیامد های بودجه توجه نمی کنند .

ب)سیاست مداران و متخصصین هردو به پیامدهای کوتاه مدت بودجه عمومی توجه دارند.

ج)سیاست مداران ومدیران به پیامدهای بلند مدت بودجه توجه دارند.

د)سیاست مداران به پیامد های کوتاه مدت و متخصصین به پیامد های بلند مدت بودجه توجه می کنند.

                        صفحه :       21                   پاراگراف :3

 10)کدام مورد بعد تاریخی بودجه ریزی عمومی را بیان می کند؟

الف)ابزاری برای کنترل بودجه    ب)ابزاری برای کاهش حجم وکنترل دولت  

ج)ابزاری برای کنترل پول         د)ابزاری برای کنترل سازمانها

صفحه :21                          سطر:15

11)هدف اصلی افزایش کارایی حکومت ها کدام است؟

الف)تجمیع نهادها و سازمانهای یکپارچه حکومت ها در چارچوب قانون 

ب)قوای مقننه قدرتمند و سازمانهای از هم گسسته

ج)تجمیع نهادها و سازمانهای از هم گسسته حکومتها در چارچوب بودجه و قوه مقننه قدرتمند

د)هیچکدام

صفحه :21                          سطر:18

12)در جریان تکامل نظام و بودجه فرآیند بودجه ریزی ابزاری برای..........

الف)جلوگیری از افزایش کارایی حکومتها  

 ب)افزایش فساد حکومتی و مهار حکومتها

ج)جلوگیری از فساد و کاهش کارایی حکومتها

د)جلوگیری از فساد و افزایش کارایی حکومتها در عین حال مهار حکومتها

صفحه :22                          سطر:4

13)ارائه گزارش مرحله ای عملکرد بودجه ودر خصوص هماهنگی هزینه ها با درآمد ها در راستای اهداف ملی بودجه از وظایف کیست؟

الف)قوه مجریه     ب)قوه قضاییه          ج)قوه مقننه         د)هیچکدام

صفحه :22                          سطر:11

14)بودجه در شکل نهایی خود نشان دهنده ی چه چیزی است؟

الف)سکوی سیاسی مهم                             ب)بر قرار کننده نظم  و اولویت بندی کارکردها 

ج)سیاستهای یکپارچه برای ارائه خدمات حکومتی      د)هیچکدام

صفحه : 22                         سطر:18

15)کلید درک فرآیند بودجه درک نیازها ی متعارض بین کدام گروهها است؟

الف)نیازهای مقامات سیاسی و گروههای همسود با ارزش ها و خواسته های نظام اداری

ب)نیازهای مقامات دولتی با ارزشها و خواسته های نظام سیاسی

ج)نیازهای مقامات رسمی با ارزشها و خواسته های نظام اداری

د)هیچکدام

 صفحه :        22                  پاراگرا ف آخر

16- مشروعیت و تداوم حضور مقامات سیاسی  و منخب به کدام تواناییها بستگی دارد ؟

الف)تو.انایی رهبری یا توانایی کنترل و استفاده از منابع عمومی برای راه حل مشکلات  حوزه انتخابی خود

  ب)ارزش های سازمانی و حرفه ای    

ج)توانایی پاسخ به نیازهای موکلان خود                       د)الف و ج

صفحه :                          سطر:

17- کدام دسته از مدیران بیشتربه کسب منابع ضروری برای استمرار ارائه خدمات به مشتریان خود پایبند هستند؟

الف)مدیران سیاسی     ب)مدیران نظامی    ج)مدیران اداری وکارشناسان بودجه    د)کارکنان دولت

صفحه :    23                      پاراگراف سوم

18- شکوفایی اقتصادی به چه چیزی می انجامد؟

الف) افزایش درآمد                                 ب) تقویت بودجه

ح) افزایش میزان بودجه                           د)افزایش درآمد و تقویت سلامت مالی بودجه

صفحه :        23                  پاراگراف سوم

19- وظیفه مقام اجرایی در شرایط رکود و برای برقراری تعادل میان هزینه ها و درآمد چیست؟

الف)محدود کردن بودجه     ب)محدود کردن هزینه ها    ج)محدود کردن مالیات    د)محدود کردن درآمد

صفحه :       23                   پاراگراف چهارم

20- کدام گزینه با خواست های مقام ارشد اجرایی سازگار نیست؟

الف)بازنگری و اصطلاح بودجه بطوریکه نیازهای قانون گذاران و رهبران  بر نفوذ قوه مقننه را براورده سازد.

ب) بازنگری و اصطلاح بودجه بطوریکه نیازهای مدیران و متخصصان تصویب و تخصیص بودجه را برآورد سازد.

ج) بازنگری واصطلاح هزینه ها بطوریکه نیازهای رهبران پرنفوذ را برآورد سازد

د) هیچکدام

صفحه :     24                     پاراگرا ف:2

21-کدام مورد از شیوه های مختلف دستیابی به پاسخگویی مالی بودجه ریزی عمومی نیست؟

الف)محدود کردن هزینه از طریق حسابرسی منظم مخارج در حین خرج

ب)حسابرسی پس از هزینه در انتهای چرخه بودجه

ج)نظارت مستمر مقننه از طریق دریافت گزارش های  عملکرد مرحله ای

د)کمک به باز توزیع ثروت در میان شهروندان

صفحه : 24                         سطر:12

22-مدیران با استفاده از اطلاعات هزینه ها که درچرخه بودجه فراهم می شود به چه مواردی دست پیدا می کنند؟

الف)شاخص های اقتصادی                       ب)  شاخص های پولی

ج)هزینه های واحد و شاخص های کمی          د)شاخص های اقتصادی و کمی

صفحه : 24                         سطر:23

23-کدام مورد از اهداف اقتصادی بودجه ریزی عمومی نیست؟

الف)ایجاد تعادل میان بودجه پیشنهادی دولت و بودجه مصوب مجلس

ب) تامین فرصتهای لازم برای اشتغال زایی شهروندان

ج)کمک به بازتوزیع ثروت در میان شهروندان

د)جهت دهی به سیاستهای مالیاتی به منظور اثرگذاری بر محیط کسب و کار  

صفحه : 25                         سطر:17

24-کدام مورد سبب تدوین بودجه ای ضعیف و غیر واقعی می شود؟

الف)برآورد مالیات     ب)برآورد خوشبینانه هزینه     ج)برآورد خوشبینانه وبیش از واقع درآمد   د)هیچکدام

صفحه :25                          سطر:23

25-پیش بینی های بودجه ای باید در برگیرنده چه عملیاتی باشد؟

الف)عملیات پولی و شبه پولی نظام بانکی       ب)مخارج آتی بدهیهای احتمالی ناشی از تعهدات دولت  

ج- عملیات مالی دولت و شبه مالی نظام بانکی   د) ب و ج

صفحه :     28                     پاراگراف :3

26- عوامل اصلی که تعامل میان نقش آفرینان اصلی فرآیند بودجه را شکل میدهند شامل :

الف – مسئولیتها                                                       ب- دیدگاهها و جهت گیریهای حرفه ای

ج - ÷یچیدگی و تردید و ابهام و تعارض های بالقوه سیاسی      د – هر سه مورد

صفحه :26                          سطر:15

27- کدام مورد جزء مطالبی است که در فرآیند بودجه ریزی عمومی با یکدیگر در تعارضند؟

الف)تقاضاهای متنوع                                     ب)دل مشغولیهای  اداری برای کارایی عملیاتی

ج) رهبری مقامات سیاسی                               د) هر سه مورد

صفحه :27                          سطر:13

28- کدام مورد جزء چرخه بودجه ریزی عمومی است؟

الف) بررسی و تصویب بودجه بوسیله پارلمان    ب) گرد آوری در خواستهای وزارتخانه ها و سازمانها

ج)اجرا توسط وزارتخانه ها و سازمان              د) هر سه مورد  

 

1- ج                2- ج         3- د         4- ب         5- ج  

6-ب                7 – د       8- الف       9- د          10- ب

11 – ج           12- د        13- الف        14- ج       15- الف

16 -  د            17- ج        18- د         19- ب       20- الف

21-  د         22- ج        23- الف        24- ج      25- د

26- د              27- د         28- د       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 75 بازدید