نمونه سئوالات فصل سوم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

اسامی گروه:  مریم رحمتی   منصوره غلامرضاپور - نفیسه عرفانی زهرا خاوری

فصل سوم: کتاب بودجه ریزی در نظریه و عمل

1-    مبنایی برای بهبود کارآیی و بهره وری دولتها چه عاملی است؟(صفحه 59 پاراگراف اول)

الف) زمان                                   ب) منابع                          ج) بودجه ریزی عملیاتی               د) تلاش

 

2-    مکلرز و ویلافبی درباره میزان اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی چه نتیجه ای گرفتند؟
( صفحه 61 پاراگراف  اول  صفحه 60 پاراگراف دوم )

الف) اطلاعات عملکردی بیشترین تاثیر در سطح سازمان دارد اگرچه در سازمان مرکزی بودجه تاثیر کمتری دارد.

ب) بودجه در سازمان مرکزی تاثیر بیشتری دارد و اطلاعات عملکردی کمترین تاثیر را در سازمان دارد

ج) بودجه ریزی عملیاتی ، بهبود مدیریت در سازمان های ایالتی را بیشتر از سطوح تخصیص تحت تاثیر قرار میدهد.

د) الف و ج صحیح است .

 

3- از نظر وایت ، دلیل ناکافی اصلاحات بودجه ر یزی چیست؟ (صفحه 61 پاراگراف دوم )

الف) گستردگی محدوده اطلاعات و هزینه هایی است که برای اتخاذ این تصمیمات ضروری است پس بودجه ریزی عملیاتی رویکرد بهتری است.

ب) کاهش محدوده اطلاعات و هزینه هاست در نتیجه بودجه ریزی افزایشی رویکرد بهتری است.

ج) کاهش محدوده اطلاعات و هزینه هاست در نتیجه بودجه ریزی افزایشی نمی تواند رویکرد بهتری باشد.

د) گستردگی محدوده اطلاعات و هزینه هاست پس بودجه ریزی افزایشی نمی تواند رویکرد بهتری باشد.

 

4-    بودجه ریزی عملیاتی درمقایسه با سایر شیوه ها در معرض تخلف وسوء استفاده قرار می گیرد از کیست؟(صفحه 61 پاراگراف دوم)

الف) وایت                    ب) اسمیت                        ج) جوردن                           د) ملکرز

 

5-    در مطالعات کلاس و دافرتی اجزاء بودجه ریزی عملیاتی چه براساس قانونی و چه براساس اجرایی چه ارتباطی با مخارج سرانه ثابت دارد؟(صفحه 62 پاراگراف سوم)

الف) مثبت             ب) منفی              ج) ارتباط ندارد               د) در همه موارد به جز بزرگراه ها منفی است

 

6-   بیشتر پژوهش های مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی بر........................ مبتنی هستند.

(صفحه 63 پاراگراف دوم)

الف) مشاهده             ب) پرسش نامه              ج) مصاحبه              د) نظر سنجی

 

7-    بودجه عملیاتی عبارتند از :( صفحه 64 پاراگراف اول )

الف) نظام پاداش و تنبیه مبتنی بر سطح عملکرد میباشد و رویکرد تصمیم گیری مبتنی بر شواهد است.

ب) برنامه عملکرد سالانه همراه بودجه سالانه که رابطه وجوه تخصیص یافته با نتایج را نشان می دهد.

ج) شیوه تدوین و نهایی سازی درخواست سازمان برای تخصیص منابع است که از طرح راهبردی نشات گرفته و بر وظایف قانونی استوار است.

د) گزینه ب و ج صحیح می باشد.

 

8- کلید مدیریت صحیح برنامه ها است؟ (صفحه 64 پاراگراف اول )

الف) رابطه بین بودجه هزینه شده دولت با نتایج حاصل برای مردم

ب) رابطه بین بودجه هزینه شده دولت با مخارج سرانه ثابت

ج) رابطه بین مخارج سرانه ثابت با نتایج حاصل برای مردم

د) رابطه بین بودجه هزینه شده دولت با تخصیص کارآمد منابع

 

9-  بودجه ریزی عملیاتی منابع را بر چه مبنایی تخصیص میدهد؟ ( صفحه 64 پاراگراف اول)

الف) برنامه ریزی در سازمان                           ب) اهداف سنجش پذیر سازمان

 ج) کارآیی سازمان                                        د) کنترل بر عملکرد سازمان

 

10-  بودجه ریزی عملیاتی استفاده نظام مند از (صفحه 65 پاراگراف دوم)

الف ) منابع                             ب) نیروی انسانی                   ج) اطلاعات عملکردی        د) سرمایه

 

11- کدام هدف بودجه ریزی به بهبود کارآیی تخصیص از طریق اولویت بندی   مخارج اشاره دارد که در خود بودجه نهفته است؟ (صفحه 65 پاراگراف  سوم)

الف) تدوین بودجه ای اثربخش                              ب) بهبود عملکرد سازمان         

ج) استفاده اثربخش از منابع مالی                              د) کاهش فشار نفوذ های سیاسی

 

12-کدام هدف بودجه ریزی به استفاده اثربخش تر هر سازمان از منابع مالی تخصیص یافته اشاره دارد؟ (صفحه 65 پاراگراف  سوم)

الف) کاهش فشار نفوذهای سیاسی                        ب) تدوین بودجه ای اثربخش

ج) بهبود کارایی                                                   د)  بهبود عملکرد سازمان

 

13- کدام هدف بودجه ریزی با بهره گیری از ارزیابی عقلانی اقلامی است که با منابع عمومی خریداری می شوند؟(صفحه 65 پاراگراف پنجم)

الف) تدوین بودجه ای اثربخش                               ب) بهبود عملکرد سازمان

ج) استفاده اثربخش از منابع مالی                      د) کاهش فشار اعمال نفوذهای سیاسی بر فرایند تخصیص منابع

 

14-  بودجه ریزی عملیاتی با مرتبط ساختن چه چیزی راهی برای تقویت پاسخ گویی دولت ارائه می دهد؟
( صفحه 66 پاراگراف دوم)

الف) اهداف بودجه و عملکرد مردم                           ب) تصمیمات بودجه و عملکرد دولت

ج) اهداف بودجه و عملکرد دولت                            د) تصمیمات بودجه و عملکرد مردم

 

15- چه چیزی بودجه ریزی عملیاتی را با شکست مواجه می کند؟ (صفحه 66 پاراگراف چهارم)

الف) انتظار بیش از حد و واقع بینانه از بودجه ریزی         ب) انتظار بیش از حد و غیر واقع بینانه از بودجه ریزی

ج) انتظار کمتر از حد و واقع بینانه از بودجه ریزی           د) انتظار کمتر از حد و غیر واقع بینانه از بودجه ریزی

 

   16-  بودجه ریزی در اصل ............................ است و ذاتا مستلزم تعیین .................... میباشد
(صفحه 66 پاراگراف پنجم)

الف) تخصیص منابع- اولویت ها                                               ب) بهبود کارایی فنی- اطلاعات عملکردی

ج) بهبود عملکرد سازمان- اطلاعات عملکردی                          د) بهبود اثربخشی- اولویت ها     

 

17-  بودجه ریزی عملیاتی در طی فرایند خود بر 2 محور متکی است عبارتند از: (صفحه 67 پاراگراف سوم)

الف) بهبود کارایی فنی- بهبود مدیریت                                        ب) بهبود کارایی فنی- بهبود اثربخشی

ج) بهبود مدیریت در سازمان – بهبود کارایی و اثربخشی                 د) بهبود اثربخشی- بهبود مدیریت    

 

18- بهبود کارایی فنی از چه طریق ایجاد می شود ؟( صفحه 67 پاراگراف سوم)

الف) از طریق مطلع ساختن مدیران از میزان تحصص اهداف و مقاصد

ب) از طریق برنامه ریزی راهبردی و ساختار برنامه

ج) از طریق تعیین میزان کارآیی و بهره وری سازمان برای مدیران

د) از طریق استفاده اثربخش ازمنابع مالی

 

19- زمان پاسخ گویی به مراجعات یا تماس های تلفنی مردم با پلیس بعنوان چه شاخصی است؟
(صفحه 68 پاراگراف ششم )

الف) میزان کار                              ب) میزان تقاضا            ج) میزان بهره وری و کارایی   د) اثربخشی

20-  شاخص ............................. بیانگر رابطه ای میان ستانده و نهاده یا ورودی های به مصرف رسیده است.(صفحه 68 پاراگراف پنجم)

الف) بهره وری                             ب) اثربخشی               ج) میزان تقاضا                  د) میزان کار و فعالیت

 

21-  میزان ستانده به ازاء هر نفر نیروی کار از معیارهای .......................... ا ست. (صفحه 68 پاراگراف پنجم)

الف) اثربخشی                          ب) تقاضا                           ج) بهره وری                   د) کار و فعالیت

 

22-  کدام مورد جزء ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی نمی باشد؟ (صفحه 68 پاراگراف پنجم)

الف) مشارکت سیاستگذاران ، مدیران و شهروندان در تصمیمات بودجه ای

ب) انعطاف پذیری و آزادی عمل به مدیران

ج) بر نتایج تاکید دارد و بخش ها در برابر استانداردهای مشخص عملکردی پاسخگو هستند.

د) با شناسایی ارتباط بین برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع بیشتر به افق های کوتاه مدت می نگرد.

 

23- (اعتبار به صورت یکجا تخصیص می یابد و در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج به مدیران آزادی عمل بیشتری میدهد) به کدام ویژگی بودجه ریزی تاکید دارد؟ (صفحه 69 پاراگراف دوم)

الف) تاکید بر نتایج        ب) انعطاف پذیری    ج) چشم انداز بلند مدت         د) تاکید بر برنامه ریزی راهبردی

 

24- مدیریت مالی و مدیریت عملکردی به چه صورت ایجاد می شوند؟  (صفحه 66 پاراگراف چهارم)

الف) با هم و بعنوان سیستم هایی موازی ایجاد می شوند که ممکن است با یکدیگر سازگار یا ناسازگار باشند.

ب) با هم و بعنوان سیستم هایی موازی ایجاد می شوند که با یکدیگر سازگارند.

ج) جداگانه از هم و بعنوان سیستم هایی موازی ایجاد می شو ند که ممکن است با یکدیگر سازگار یا ناسازگار باشند.

د) جداگانه از هم و بعنوان سیستم هایی موازی ایجاد می شوند که با یکدیگر ناسازگارند.

 

25- محور اصلی بودجه ریزی عملیاتی ....................... است (صفحه 69 پاراگراف پنجم)

الف) بهبود عملکرد سازمان                    ب) تدوین بودجه ای اثر بخش             

ج) بهبود ساختار برنامه                           د) برنامه ریزی راهبردی

 

26- این امر نمایانگر تاکید بیش از حد بر گستردگی کارآمدی سازمان در تولید محصول و خدمات بخش عمومی است.(صفحه 69 پاراگراف پنجم)

الف) تدوین بودجه ای اثربخش                                                ب) بهبود عملکرد سازمان        

ج) بهبود ساختار برنامه                                                             د) بهبود مدیریت

 

27- در این شیوه بودجه ریزی دو نوع پیوند بین نتایج و منابع قابل تصور است.( صفحه 69 پاراگراف پنجم)

الف) بهبود کارایی فنی                           ب) تدوین بوجه ای اثربخش   

ج) بهبود عملکرد سازمان                         د) بهبود مدیریت

 

28- سطح مشخصی از عملکرد در مقابل سطح مشخصی از منابع مالی است؟ (صفحه 67 پاراگراف دوم)

الف) شیوه مکانیکی                     ب) فرایند تنبیهی           ج) میزان تقاضا                د) میزان اثربخشی

 

29- کاهش منابع مالی به دلیل دست نیافتن به نتایج مورد نظر است؟(صفحه 67 پاراگراف دوم)

الف) شیوه مکانیکی             ب) فرایند تنبیهی                    ج) میزان تقاضا                 د) میزا ن اثربخشی

 

30- در چه صورت یکپارچه سازی کامل اهداف و بودجه توجیه پذیر بوده و بودجه ریزی عملیاتی به موضوعی نسبتا ساده تبدیل می شود؟ (صفحه 70 پاراگراف اول)

الف) وقتی بین هزینه ها و نتایج رابطه محکمی وجود داشته باشد .

ب) وقتی بین هزینه ها و نتایج رابطه ضعیفی   وجود داشته باشد

ج) وقتی بین هزینه ها و تقاضا رابطه ضعیفی وجود داشته باشد

د) وقتی بین هزینه ها و تقاضا رابطه محکمی وجود داشته باشد.

31- تصمیم گیران بودجه چه عاملی را بعنوان تابعی از نتایج مورد انتظار آن مشخص می کنند؟
 (صفحه 70 پاراگراف چهارم)

الف) اثربخش فعالیتهای سازمان                                               ب) تخصیص بودجه هر سازمان

ج) بهره وری و کارایی سازمان                                                 د) برنامه ریزی راهبردی سازمان

32 - کدام گزینه ابزاری قدرتمند برای تعیین اولویت ها و اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره آینده می باشد.
( صفحه 81 پاراگراف اول )

الف) جلسات توجیهی            ب) برنامه ریزی راهبردی      ج) آموزش مستمر        د) تامین آموزش های لازم

 

33-  کدام گزینه می تواند چارچوب بلندمدتی برای تصمیمات بودجه سالیانه ایجاد می کند؟

(صفحه 81 پاراگراف اول)

الف) برنامه ریزی راهبردی    ب) تدوین دستور العمل ها   ج) تنظیم برنامه زمانی برای اجرا      د) ارزیابی عملکرد

34- کدام گزینه نمایانگر هزیه اجرا برنامه راهبردی آن در سال آینده می باشد. (صفحه 81 پاراگراف 2)

الف) بودجه ریزی بر مبنای صفر  ب) بودجه ریزی برنامه ای   ج)بودجه ریزی عملیاتی   د) پیشنهاد بودجه هر سازمان

35-  رایج ترین شیوه در نگهداری سیستم های حسابداری دوگانه کدام گزینه میباشد؟
(صفحه 83 پاراگراف 3)

الف) شیوه حسابداری نقدی                                              ب) شیوه حسابداری عملیاتی          

ج) شیوه حسابداری قیمت تمام شده                                د) شیوه حسابداری بر مبنای ارزش افزوده

36- به کدام یک از دلایل ززیر تعیین هزینه بر مبنای فعالیت دست کم در سیستم های اداری عمومی نسبتا پیچیده می تواند رویکرد مناسبی برای این کار باشد . (صفحه 83 پاراگراف 5)

الف) پیچیدگی سیستم های حسابداری مدیریت             ب) گوناگونی فعالیت های در حال انجام در سازمان

ج) افزایش یا کاهش غیر قابل پیش بینی هزینه ها             د) افزایش اطمینان و آسودگی خاطر برای مدیریت

37- کدام یک از موارد زیر تکنیکی است برای شناسایی هزینه های » کامل« عرضه یک کالا که شامل هزینه های نیروی انسانی، مواد و سایر هزینه های سربار است . (صفحه 83 پاراگراف 6)

الف) حسابداری به قیمت تمام شده                           ب) حسابداری نقدی

ج) تعیین هزینه بر مبنای فعالیت                                د) آموزش مستمر

38- تعیین اولویت راهبردها براساس هزینه ها مربوط به کدام یک ازسیستم های زیر می باشد؟
 (صفحه 84 پاراگراف 1)

الف) سیستم حسابداری قیمت تمام شده                              ب) سیستم حسابداری نقدی

ج) تنظیم بودجه زمانی برای اجرا                                  د) سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 

39-  کدام یک از گزینه های زیر مربوط به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می باشد؟
 (صفحه 83 پاراگراف اول)

الف)  سنجش عملکرد                           ب) پیوند فعالیت ها با نتایج عملکرد

ج) مدیریت عملکرد                             د) تدوین دستورالعمل ها و رهنمودهای بودجه ای

 

40- برای مطلع شدن از ثمربخش بودن فعالیت های هر برنامه پس از اجرا بودجه کدام گزینه استفاده می شود ؟

( صفحه 84 پاراگراف دوم )

الف) شناسایی هزینه های اجرا فعالیت ها یا راهبردهای ویژه

ب) فراهم کردن زمینه های مدیریتی

ج) تحلیل اطلاعات عملکردی

د) سنجش عملکرد

41- اجرای کدام یک از گزینه های زیر در مورد فراهم کردن زمینه های مدیریتی مستلزم واگذاری برخی اختیارات مدیریتی است. ( صفحه 85  پاراگراف دوم )

الف) رفع ابهام در اهداف مورد انتظار                        ب) افزایش ظرفیت های لازم برای اجرا

ج) پرورش قابلیت ها                                                د) اجرای بودجه ریزی عملیاتی

42- فقدان کدام یک از موارد زیر مدیریت نمی تواند وقوع خطاها یا تخطی از قوانین را در سازمان تشخیص دهد؟

الف) شناسایی هزینه های اجرا                                ب) اجرای سیستم سنتی مدیریت

ج) آموزش مستمر                                                  د) کنترل موثر داخلی

43- مواردی  از قبیل پرداخت حقوق و مزایا و عملیات خرید سازمان های دولتی از کدام گروه از مشکلات زیر می باشد؟

الف) مشکلات مالی      ب) مشکلات برنامه ریزی   ج) مشکلات بودجه بندی     د) مشکلات کنترل داخلی

 

44- کدام یک از موارد زیر برای کارکرد یک سیستم کنترل داخلی موثر، مفید می باشد؟

الف) یک سیستم اطلاعات مدیریت کارآمد                    ب) نظارت کافی

ج) پیوند فعالیت ها با نتایج عملکرد                                 د) ارزیابی عملکردهای سازمان

 

45- برای تشویق سازمان ها با استفاده از اطلاعات عملکرد جهت بهبود ارائه خدمات ازکدام گزینه استفاده می شود؟

الف) محرک های انگیزشی       ب) نظارت کافی          ج) تامین آموزش های لازم             د) اقدامات نهایی

 

46- کدام گزینه زیر جزو پاداش های اقدامات نهایی مراحل بودجه ریزی عملیاتی می باشد؟

الف) دستور بازرسی مدیریتی                  ب) حذف مسئولیت های سازمانی 

ج) حذف منبع های سازمان                    د) معافیت سازمان از برخی الزامات گزارش دهی

 

47-  عبارت « گاه در سازمان اهداف متعارض با یکدیگر هستند » جزو کدام مشکلات هستند؟

الف) مشکلات اجرایی                                       ب) مشکلات ساختاری          

ج) محدودیت های تحلیل هزینه                      د) متمرکز شدن فرایند بودجه

 

48- تاکید بیش از حد بر کارایی در اهداف برنامه مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) مشکلات ساختاری        ب) مشکلات اجرایی   ج) محدودیت های تحلیل هزینه        د) مشکلات نهایی

 

49- B نمایانگر چه چیزی است؟ ( صفحه 71 پاراگراف دوم)

الف) نمایانگر نوع تامین بودجه بر مبنای سنجش نتایج است.

ب) نمایانگر نوع عملکرد فرایند بودجه ریزی است

ج) نمایانگر کل منابع مالی بودجه است

د) همه موارد

50- بین پرداخت در ازاء نتیجه قطعی از یک سو و تامین اعتبار بر مبنای نتایج مورد انتظار از دیگر سو چه رابطه ای وجود دارد؟ (صفحه 71- پاراگراف 4)

الف) شباهت                      ب) تفاوت             ج) مکمل یکدیگرند             د) متقابل

 

51- سیستم بودجه ریزی بر مبنای خروجی معمولا به دنبال این هستند که با استفاده از ....................... خروجی ها به عنوان مبنایی برای .................... بودجه ای اصل پرداخت در ازاء نتایج و تامین مالی بر مبنای نتایج مورد انتظار را هم زمان به کار برند . (صفحه 72 پاراگراف اول

/ 0 نظر / 308 بازدید