تاریخ امتحان میان ترم درس بودجه

گروه 1 نظری روز پنج شنبه مورخ 24 آذرماه 90 ساعت 18-16

گروه 2 نظری روز پنج شنبه مورخ 24 آذر ماه90 ساعت 20-18

لازم به ذکر است دانشجویان محترم میتوانند در صورت وجود مشکل در گروه خود ‘ میتوانند بدلخواه در یکی از دوساعت تعیین شده در امتحان میان ترم شرکت نمایند .

/ 0 نظر / 31 بازدید