نمونه سئوالات فصل دوم کتاب بودجه ریزی در ایران به همراه پاسخ آنها

1.-بودجه ریزی در بخش عمومی ناظر برپیش بینی منابع ومصارف مالی برای انجام ..........ووظایف دولت است:

 

الف)تعاریف               ب)ساختارها           ج)ماموریت ها              د)حاکمیتها

 

2-بودجه در تعریف کلی ،ابزاری با ساختارهای .........و..........خاص برای بررسی وانتخاب است:

 

الف)دولتی-فنی            ب)سیاسی و دولتی           ج)فنی و اجتماعی             د)سیاسی و فنی

 

3-باتوجه به سوال قبل کدام گزینه درست است :

 

الف)طرح مبانی نظری بودجه و بودجه ریزی مستلزم شناخت تعاریف ،ساختارهاو ماموریت های آن است:

 

ب)بودجه ریزی در ایران به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی،ابزاری کارامداست

 

ج)بودجه شامل فرایند بررسی و تحلیل کارکردهای مدیریت بخش عمومی،گزینش منابع و انجام هزینه ها نمیشود.

 

د)برای کشورهایی که در اداره امور خود از برنامه ریزی های اقتصادی-اجتماعی استفاده می کتتد.نظام های بودجه ریزی معنی ندارد.

 

4-کدام تعریف از بودجه صحیح نمی باشد؟

 

الف)بودجه وبودجه ریزی انتخاب هایی بین گزینه های ممکن است .

 

ب)بودجه و بودجه ریزی انتخاب هایی بین گزینه های ممکن است که با استفاده از قواعد و اصول معین به عمل می اید.

 

ج)بودجه کل کشوربرنامه مالی یک ساله دولت است که درامدهاوسایرمنابع تامین اعتباررا پیش بینی میکند.

 

د)بودجه هزینه های انجام عملیاتی را که منجربه تحقق سیاست  هاوهدفهای قانونی میشود براورد نمیکند.

 

5-در ساختارهای سیاسی-حقوقی کنونی و در اکثرکشورهای جهان مدیریت مالیه عمومی و هدایت فرایندهای بودجه ای از مسئولیت های اصلی ..................است؟

 

الف)دولت ها          ب)شهروندان             ج)سیاست مداران                  د)مدیران اجرایی

 

6-کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟

 

الف)فرایندهای انتخاب و اتخاذ تصمیم های بودجه ای بر پایه مفهوم ذهنی . اغلب ناشناخت هایی به نام نفع عموم توجیه میشود.

 

ب)انبساط دامنه مسئولیت های دولت به دلیل وجود اختلال در ساختار سیاسی یا عدم تعادل در روابط کارگذاران سیاست های بودجه ای را ساده تر میکند.

 

ج)در برنامه اصلاحات بودجه ای نخست باید اصول و قواعد حاکم بر انتخاب را برگزیند

 

د)حدود مشروعیت سیاسی،ویژگی های اجتماعی و تلقی های  متداول عموم را به عنوان ابعاد فنی در نظر میگیریم.

 

7-...............را میتوان مجموعه پیوست هایی در نظر گرفت که کاردهای خود دارای هماهنگی ،انسجام و هم نهادی در بین عوامل باشند.؟

 

الف)ماموریت ها        ب)ساختارها          ج)تصمیم گیری ها               د)تعاریف

 

8-تحلیل ساختارهای بودجه ای مستلزم بررسی و شناسایی حدود همسازی و انسجام..................است ؟

 

الف)ابعاد سیاسی و فنی        ب)ابعاداجتماعی و فنی        ج)ابعادفرهنگی و سیاسی     د)ابعاد فنی و ترتیبی

 

9-فرایندهای انتخاب بودجه ای به رغم حاکمیت محدودیت های مالی، فیزیکی وزمانی همواره تحت تاثیر رفتارها و روابط اجتماعی طیف.............است ؟

 

الف)سیاست مداران          ب)کارگزاران        ج)کارشناسان          د)شهروندان

 

10-نخستین زمینه موثردر فرایندانتخاب و تصمیم گیری های بودجه ای کدام مورد است ؟

 

الف)وجود تفاوت در دیدگاه های سیاست مداران و کارشناسان 

 

ب)چگونگی سازماندهی ومدیریت فرایندانتخاب

 

ج)حوزه روابط قوای قانون گذاری و اجرایی 

 

د)سیاست ها و شیوه های دستیابی به منابع

 

11-کدام یک ازموارد زیر در ظهور ابعاد سیاسی  بودجه ریزی نقش دارد؟

 

الف)تاثیرگروههای ذی نفوذ و علائق یا تلقی های بودجه ریزان از حقوق بودجه . برخورداری از منابع عمومی

 

ب)سیاست ها و شیوه های دستیابی به منابع سطوح قابل قبول هزینه ها

 

ج)حوزه روابط قوای قانون  گذاری و اجرایی

 

د)همه موارد

 

12-کدام یک از موارد زیر مربوط به چهارمین  زمینه در بررسی ویژگی های ساختاری بودجه و بودجه ریزی نمی باشد؟

 

الف)تصمیم گیری های مالی بر سر موازنه      ب)تشخیص اولویت های اجرایی 

 

ج)سطوح قابل قبول هزینه ها      د)حوزه روابط قوای قانون گذاری و اجرایی

 

13-فرایندهای انتخاب بودجه ای تحت تاثیر چه عواملی شکل می گیرد؟

 

الف)محدودیت های مالی       ب)محدودیت های فیزیکی         

 

ج)رفتارها و روابط اجتماعی طیف کارگزاران        د)همه موارد

 

14-بودجه از ان جهت فنی است که اعتبارات لازم را دربخش های........و...........پیش بینی می کند؟

 

الف)دریافت ها-بدهی ها       ب)بدهی ها – پرداخت ها       ج)هزینه ها-دریافت ها      د)دریافت ها-پرداخت ها

 

15-این تعبیر قدیمی که وزیر بودن به مثابه مامورهزینه یودن است بر گرفته از کدام قاعده است؟

 

الف)سازوکاربررسی و تاثیر نیازهای اعتباری دستگاه ها و اختصاص منابع به آنها

 

ب)ضرورت اجتماع تمامی اطلاعات و اعتبارات مربوط به گزینه های انتخابی

 

ج)اعتبار و جایگاه عوامل ودستگاه های اجرایی در فرایند بودجه و بازشناسی حدود مسئولیت هاو اختیارات آنها در در دریافتها و انجام هزینه ها و قاعده تفکیک منابع و مصارف

 

د)قاعده تقدم درامدها بر هزینه ها

 

16-اصل............مبنای بودجه نویسی کلاسیک بود؟

 

الف)انعطاف پذیری           ب)اصل برآوردی بودن درآمدها     

 

ج)تقدم درامدها بر هزینه ها             د)هیچ کدام

 

17-اطلاعات بودجه ای بایدبه گونه ای باشد که نمایانگر رجحان های .............در اموراجرایی و تایید سیاست های مالیاتی توسط آنها باشد ؟

 

الف)شهروندان         ب)دولت           ج)سیاست مداران     د)کارشناسان

 

18-نظام اطلاعاتی بودجه باید بازتاب گزینه هایی باشدکه دولت برای تامین هدفهای ..........و........و......... یا خواسته های گسترده مردم اتخاذ کرده است؟

 

الف)ملی-مالی-عمومی        ب)ملی-منطقه ای-محلی         ج)محلی-عمومی-مالی    د)ملی-عمومی-منطقه ای

 

19-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 

الف)بودجه نمایانگر ساختار سازمانی و مدیریت بخش عمومی است   

    

ب)اطلاعات بودجه ای باید مبین چگونگی هدایت جامعه به سوی تعمیم عدالت و تامین اجتماعی باشد .

ج)ماموریت های بودجه ای سرانجام به سمت حوزه قانون گذاری نیز کشیده میشود

د)سازماندهای و مدیریت نیروهای دفاعی جز هدف های محلی است.

 

20-اصلاح نظام های بودجه ریزی عمدتا متضمن تلاش هایی برای نارسایی ساختاری در زمینه های.......و ابعاد........وتعدیل روابط ما بین کارگزاران است ؟

 

الف)سیاسی-فنی         ب)سیاسی –مالی      ج)فنی – اجتماعی        د)اجتماعی- فنی

 

21-هدایت فرایند بودجه از وظایف کدام است ؟

 

الف)قوه ی مقننه        ب)قوه مجریه            ج)قوه قضاییه             د)رئیس سازمان

 

22-در کدام مکتب  دخالت دولت  در امور بودجه کمتر بوده است؟

 

الف)دموکراسی          ب)سوسیالیست             ج)کلاسیک         د)کمونیسم

 

23-عنصراصلی تعریف بودجه به عنوان فرایند انتخاب بین کزینه های ممکن کدام است ؟

 

الف)وجود گزینه های مهم و مفید    ب)مشخص بودن درامد و هزینه 

 

ج)گزینش و تحلیل امکان               د)هیچ کدام

 

24-عامل موثر برای سنجش امکان و انتخاب  از طریق ابزار بودجه ای کدام است ؟

 

الف)عملیات ا جرایی و مواضع سیاسی دولت      ب)شرایط و فضای اجتماعی  

 

  ج)اتخاذ سیاستهای توسط سیاست گذاران       د)همه موارد

 

25-کدام مورد ابزاری برای تشخیص و گزینش مجزا از عملیات اجرایی و موانع سیاسی دولت است ؟

 

الف)قانون گزاری       ب)حمایت مردم         ج)همراهی فنی و سیاسی        د)بودجه ریزی

 

26-ابعاد برنامه اصلاحات بودجه ای کدام است ؟

 

الف)متغیرو قابل سیاست گذاری      ب)فاقد انعطاف و فنی  

 

 ج)متغیرو فاقد انعطاف     د)فنی و غیر قایل سیاست گذاری

 

27-ویژگی اصلی ساختارها............؟

 

الف)هماهنگی انسجام و همسازی در  بین عوامل      ب)هماهنگی بین بخشهای همکار

 

ج)همسازی عوامل دورنی و بیرونی             د)آرایش منظم

 

پاسخ صحیح سئوالات

1-ج   2-الف   3-الف   4 -د    5-الف     6-الف    7 -ب    8-الف     9-ب   10-الف

 11-د   12 –د    13-د     14-د     15-ج    16-ج   17-الف    18 -ب      19-د 

20-الف     21-ب     22 –ج   23-ب     24-د    25  -ج   26 – الف      27- الف

/ 1 نظر / 99 بازدید
mehrnaz

سلام خیلی خیلی از شما متشکریم نمونه سوالاتتون عالی بود