نمونه سئوالات امتحانی بودجه ریزی عملیاتی

پاسخ سئوالات در جلسه دوشنبه مورخ ١٣٨٩/١٠/١٣ ارائه خواهد شد . بخش اول سئوالات شامل ٢۵ سئوال می باشد .

١– برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد مربوط به کدام نوع از انواع بودجه ریزی است ؟

الف بودجه ریزی افزایشی      ب بودجه ریزی برنامه ای  

 ج بودجه ریزی عملیاتی   د بودجه ریزی بر مبنای صفر

 2 کدامیک از انواع بودجه ریزی های زیر با بودجه ریزی عملیاتی بیشتر تطابق دارد و معمولااز نظر اصطلاحی در کنار هم مورد استفاده قرار می گیرد ؟

الف بودجه ریزی برمبنای هزینه فعالیت ها       ب بودجه ریزی بر اساس عملکرد

ج بودجه ریزی بر مبنای صفر                         د هیچکدام

3 بودجه ریزی عملیاتی در طی فرآیند خود متکی بر کدامیک از محورهای اصلی زیر است ؟

الف بهبود کارآیی      ب بهبود اثربخشی     ج بهبود کارایی و بهبود اثر بخشی    د هیچکدام

4 ایجاد سیستم اطلاعات و حسابداری قیمت تمام شده مربوط به کدامیک از انواع بودجه ریزی است ؟

الف بودجه ریزی عملیاتی             ب بودجه ریزی افزایشی 

   ج بودجه ریزی برمبنای صفر      د - بودجه ریزی برنامه ای

5 کدامیک از شاخص ها بر نحوه استفاده از منابع بدون توجه ویژه به مقدار  الزامات ارائه شده در

 مقایسه    با مقدار منابع به کار رفته تاکید دارد ؟

الف هزینه نصب هر دستگاه کنترل ترافیک       ب تعداد چراغ های راهنمایی نصب شده

ج تعداد درحواستهای بررسی شده در مورد ایجاد پارکینگ عمومی  

د- میانگین مرگ و میر در بزرگراهها

6 تعداد چراغ های راهنمایی نصب شده یک نوع

الف شاخص اثر بخشی    ب شاخص کارآیی     ج شاخص حجم کار        د شاخص اثر بخشی و کارآیی

7 هزینه  تصفیه هر میلیون بشکه نفت خام یک نوع

الف شاخص اثر بخشی    ب شاخص کارآیی     ج شاخص حجم کار        د شاخص اثر بخشی و کارآیی

8 وظیفه قانونی سازمان چیست ؟

الف رسالت     ب آرمان    ج هدف    د

/ 0 نظر / 151 بازدید