نومنه سئوالات فصل سوم کتاب بودجه ریزی در ایران همراه با پاسخ

نمونه سئوالات فصل سوم بودجه ریزی در ایران

صفحه : 98         پارگراف : 2

1-         باتوجه به نشریه  دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول بودجه سالانه چه وضعیتی باید داشته باشد ؟

الف : در چارچوب کلان اقتصادی و بصورت کیفی و جامع و هماهنگ ارائه شود

ب: در چارچوب کلان اقتصادی و بصورت کمی وکیفی و جامع و هماهنگ ارائه شود

ج:    در چارچوب کلان اقتصادی و بصورت کمی و هماهنگ ارائه شود

د: در چارچوب کلان اقتصادی و بصورت کمی و جامع و هماهنگ ارائه شود

صفحه : 98         پارگراف : 3

2-         در طرح اصلاح نظام بودجه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی چه الزامی مطرح شده است ؟

الف : عدم هماهنگی شاخص های مالی دولت با حساب های ملی

ب : هماهنگی شاخص های مالی کلان دولت با حسابهای کلان ملی

ج: هماهنگی شاخص های مالی دولت با شاخص های حساب های ملی

د: هیچکدام

صفحه : 99         پارگراف : 2

3-         پیش بینی درآمد و هزینه های دولت  در ایران به چه متغیرهایی بستگی دارد؟

الف : تولید ناخالص داخلی        ب : صادرات

ج:    وارادت                       د : همه موارد

صفحه : 99         پارگراف : 1و2و3

4-         تعریف بودجه اقتصادی در کدام گزینه آمده است ؟

الف : بررسی اثرواقعی اصلاح یا رفورم  – بررسی اثرات متغیرهای بودجه بخش عمومی – گنجاندن بودجه هزینه و درآمد دولت در حساب های ملی

ب: بررسی متغیرهای بودجه ای در بخش خصوصی – بررسی اثر موضعی تورم- گنجاندن بودجه در هزینه و در آمد دولت

ج : عدم بررسی متغیرهای اقتصادی – بررسی اثر تورم برمتغیرهای کلان اقتصادو بودجه بندی هزینه های مالی دولت

د : بررسی متغیرهای خرد و کلان و عدم تاثیر گذاری متغیرهای خرد برروی بودجه

صفحه : 100       پارگراف : 2

5-         برای تهیه بودجه اقتصادی استفاده از کدام الگو الزامی نمی باشد؟

الف: الگوی رفتاری                                   ب: الگوی مالیات و مزایا

ج : الگوی شبیه سازی و ریز شبیه سازی           د: الگوی ریاضی

صفحه : 101       پارگراف : 2

6-         تهیه بودجه اقتصادی امروزه به کمک چه الگوهایی انجام می پذیرد؟

الف : الگوهای میان مدت                       ب: الگوهای بلند مدت

ج:     الگوهای میان  مدت و بلند مدت       د: الگوهای کوتاه مدت

صفحه : 102       پارگراف : 2

7-         مزیت الگوی دکا به  الگوی زوگل در فرانسه در چیست ؟

الف : یکپارچگی الگو                     ب : پویا بودن

ج – یکپارچگی و پویا بودن               د: هیچکدام

صفحه : 102       پارگراف : 2

8-         با استفاده از الگوی استار در فرانسه چه بخشهایی یکپارچه شدند ؟

الف: بخش های واقعی و مالی اقتصاد              ب: بخشهای تولید و مصرف واقعی

ج: بخشهای ظاهری و واقعی اقتصاد               د: گزینه الف و ج

صفحه : 103       پارگراف : 1

9-         در الگوی کشور ما کدام متغیرها بودجه دولت را تشکیل می دهند ؟

الف : کل در آمد های دولت                 ب: کسری بودجه دولت و خالص بدهی دولت

ج  : هزینه های جاری و عمرانی         د: همه موارد

صفحه : 104       پارگراف : 2

10-       لازمه بودجه اقتصادی در کدام گزینه آمده است ؟

الف : افزایش معادله ها و متغیرهای الگو                ب: ظرافت و دقت در الگو سازی

ج : ظرافت و دقت در متغیرها و معادله های الگو      د: کاستن حجم الگو

صفحه : 106       پارگراف : 2

11-       در چه زمانی امکان تهیه بودجه اقتصادی کامل تر و سودمند تر است ؟

الف : هرچه حسابهای ملی و مالی کامل تر باشند             ب: هرچه تفصیل حسابهای دولت  بیشتر باشد

ج: هرچه تفصیل و پیوستگی حساب های ملی بیشتر باشد    د: هیچکدام

صفحه : 107       پارگراف : 1

12-       هزینه ناخالص مالی در قسمت خصوصی شامل کدام گزینه است ؟

الف :  هزینه مصرف نهایی خانوارها و موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها

ب:  هزینه های دولتی و مصرف نهایی خانوارها

ج  : هزینه های موسسات غیر انتفاعی

د : هزینه های موسسات غیر انتفاعی و هزینه های دولتی و مصرف نهایی خانوارها

صفحه :108        پارگراف : 2

13-       منابع حساب بهره برداری و مانده این حساب به ترتیب کدام گزینه می باشد؟

الف  : منابع  دستمزد ناخالص و مالیات غیر مستقیم

ب: ارزش افزوده و یارانه تولید - ناخالص بهره برداری      ج : مالیات های مستقیم وغیر مستقیم - منابع دستمزد ناخالص

د: ارزش افزوده ناخالص - خالص بهره برداری

صفحه : 108       پارگراف : 2

14-       در جدول اقتصادی فرانسوی ها حساب تخصیص مربوط به کدام عملیات است ؟

الف : عملیات مالی

ب: عملیات توزیع   ج : عملیات تشکیل و مصرف درآمدها

د: عملیات تقسیم درآمد و بهره برداری

صفحه : 108       پارگراف : 3

15-       حساب تخصیص مربوط به کدام گزینه می باشد؟

الف : مربوط به هزینه ها و درآمدهاست

ب : مربوط به مصارف مالیات و پس اندازاست    ج : مربوط به همه منابع و مصارف آنها می باشد

د: مربوط به عملیات تشکیل و مصرف در آمدها است

صفحه : 108       پارگراف : 3

16-       در جدول اقتصادی فرانسوی  حساب سرمایه چه چیزی را نشان می دهد؟

الف : همه در آمدها و هزینه های جاری

ب : تقسیم درآمد بهره ای      ج: پس انداز ناخالص حساب تخصیص است

د: تغییرات دارایی هر یک از کارگزاران است

صفحه : 109       پارگراف : 1

17-       شرح تغییرات مطالبات و تعهدات مالی کارگزاران مربوط به کدام  حساب می باشد ؟

الف : حساب سرمایه

ب: حساب مالی      ج: حساب تخصیص

د: حساب بهره برداری

صفحه : 110       پارگراف : 1

18-       پرداخت های اجتماعی و انتقالی و بیمه در کدام تقسیمات عملیات قرار می گیرند ؟

الف : تقسیمات عملیات مالی

ب: تقسیمات عملیات مالی و توزیع       ج: تقسیمات عملیات توزیع

د : هیچکدام

صفحه : 113       پارگراف : 2

19-       کدام گزینه در تکمیل داده های آماری نقش دارد؟

الف : جداول محاسباتی

ب : جدول جریان وجوه        ج: دارایی سرمایه

د: گزینه ب و ج

صفحه : 115       پارگراف : 3

20-       هدفهای مهم بودجه اقتصادی در کدام گزینه آمده است ؟

الف بررسی دریافت ها و پرداخت ها در بخش عمومی توسط دولت

ب: پیش بینی و تبیین و بررسی  و سنجش اثر داده های مالی  و مالیاتی

ج : بررسی داده های مالی و مالیاتی

د: گزینه الف و چ

صفحه :  117      پارگراف : 4

21-       مشکل اساسی در تهیه بودجه اقتصادی کدام گزینه است ؟

الف : عدم داشتن آمار سالانه حساب های ملی

ب: فقدان تحلیل آمارها ی درست ومعین             ج : فقدان آمارهای سه ماهه حساب های ملی

د: فقدان آمارهای ماهانه ، سه ماهه و سالانه حساب های ملی

صفحه : 119       پارگراف : 3

22-       نظام آمار مالی دولت در بخش عمومی به چه صورت طبقه بندی شده است ؟

الف : دولت عمومی و شرکت های عمومی

ب : دولت مرکزی و دولت های ایالتی   ج: دولت عمومی و شرکت های مالی و پولی

د: دولت عمومی و شرکت های غیر پولی

صفحه : 119       پارگراف :4 

23-       در طبقه بندی SNA93  مالیات ها به چه صورت طبقه بندی می شوند ؟

الف: مالیات های تولیدو واردات ، مالیات های جاری درآمد, ثروت و غیره  ، مالیات های سرمایه ای

ب : مالیات  تولید صادرات ، مالیات بر درآمدهای جاری ، مالیات های بر حقوق و دستمزد

ج  : مالیات  بر کالاها و خدمات ، مالیات بر دارائی ها، مالیات بر ارث

د : مالیات تولید و واردات ، مالیات بر بازرگانی  ، مالیات های سرمایه ای

صفحه : 120       پارگراف :

24-       سیستم طبقه بندی GFS  برچه پایه استوار است ؟

الف  : نرخ مالیاتی     ب: پایه مالیاتی   ج: هر دو    د: هیچکدام 

صفحه : 122       پارگراف : 1

25-       الگو سازی چگونه فعالیتی است ؟

الف : فعالیتی متمرکز و دائمی           ب : فعالیتی مستمر و غیر متمرکز دائمی           

ج : فعالیتی پیوسته و متمرکز دائمی      د: فعالیتی مستمر و دائمی

صفحه : 100       پارگراف : 1

26-       در انگلستا ن پیش بینی ها با استفاده از دو الگوی رفتاری از نوع الگوهای بزرگ اقتصاد سنجی کوتاه مدت و دیگری الگوی موسوم به مالیات و مزایا  انجام گرفته است الگوی موسوم به مالیات و مزایا با استفاده از :

الف : سری زمانی حداکثر یک ساله    ب : سری زمانی بیش از 3 ماهه          ج : مطالعات مقطعی   د: هیچکدام 

صفحه : 100       پارگراف : 1

27-       در انگلستا ن پیش بینی ها با استفاده از دو الگوی رفتاری از نوع الگوهای بزرگ اقتصاد سنجی کوتاه مدت و دیگری الگوی موسوم به مالیات و مزایا  انجام گرفته است الگوی رفتاری از نوع الگوهای بزرگ اقتصاد سنجی کوتاه مدت  با استفاده از :

الف : سری زمانی حداکثر سالانه   ب : سری زمانی بیش از 3 ماهه              ج : مطالعات مقطعی     د: الف و ب 

صفحه :117        پارگراف : 2

28-       سازماندهی کدام نظام آماری روش نسبتا کم هزینه و بسیار سودمندی برای تحلیل بودجه اقتصادی است ؟

الف : نظام آماری سرشماری        ب : نظام آماری نمونه گیری       ج : نظام آماری ثبتی      د: الف و ب 

صفحه : 118       پارگراف : 1و2و3

29-       کدام جمله در مورد داده های 3 ماهه درست است ؟

الف : داده های 3 ماهه نسبت به داده های سالانه مشاهدات بیشتری را برای تحلیل ها ارائه می دهند .  

ب : ارتباط بین متغیرها با داده های 3 ماهه بیشتر نشان داده می شود .

ج : داده های 3 ماهه باعث می شوند که سریعتر این داده ها به داده های سالانه تبدیل شوند . 

د: الف و ب  و ج

صفحه 119         پاراگراف : 3

30-       در نظام آماری دولت بانک مرکزی یک:           

الف – شرکت غیر پولی        ب- شرکت پولی    ج – شرکت غیر مالی      د- هیچکدام

 

سئوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

*

2

 

 

*

 

3

 

 

 

*

4

*

 

 

 

5

 

 

 

*

6

 

 

 

*

7

 

*

 

 

8

*

 

 

 

9

 

 

 

*

10

 

*

 

 

11

 

 

*

 

12

*

 

 

 

13

 

*

 

 

14

 

 

*

 

15

 

 

*

 

16

 

 

 

*

17

 

*

 

 

18

 

 

*

 

19

 

 

 

*

20

 

*

 

 

21

 

 

*

 

22

*

 

 

 

23

*

 

 

 

24

 

*

 

 

25

 

 

 

**

26

 

 

*

 

27

 

 

 

*

28

 

 

*

 

29

 

 

 

*

30

 

*

 

 

/ 2 نظر / 178 بازدید
ho0ti

سلام ... بنده از وبلاگ شما ديدن كردم ... شما از وب ما ديدن كنيد ... با ... مطالب . عکس . آهنگ . فیلم . نرم افزار . بازی ... جالب ... دیدنی ... آموزنده... ... www.ho0ti.blogfa.com ... به دوستانتان معرفی کنید ... با عضویت از جدیدترین مطالب بهره مند شود ... اشتراک گذاری ساده در! ... Facebook ... Twitter ... Messenger &... ... جدید ترین ها را اینجا بیابید ... ( شهر دانلود) ... Www.ho0ti.blogfa.com ... منتظرتان هستیم... ... لطفا ما را با نام (شهر دانلود ) لینک کنيد ... با کليک بر روي +1 ما را در گوگل محبوب کنيد ... با تشکر

پرتال تبلت ايران

با سلام به شما دوست عزیز بنده مدیر "پرتال جامع تبلت ایران هستم"، سایت ما تبلیغات بزرگی روی اینترنت داره و هدفمون این هست که یک منبع بزرگ و کامل از برنامه های اندروید، اپل و سیستم عامل ویندوز موبایل رو داشته باشیم. بنده به وبلاگ شما سر زدم و دیدم که شما هم به خوبی فعالیت می کنید. خواستم تا بدین وسیله ازتون دعوت کنم ببیاید و در سایت به همکاری با هم بپردازیم. ما تالارگفتمان سایت را شروع کردیم و برای آغاز می خواهیم تعدادی مدیر فعال جذب کنیم. در صورتی که تمایل داشته باشید می تونیم اونجا با هم فعالیت کنیم. ما در اختیار شما یه هاست هم قرار خواهیم داد تا بتونید برنامه های خودتون رو آپلود کنید و دیگه لینک دانلود ها از بین نره.همچنین در صورت تمایل یک ایمیل هم از دامنه سایت به شما داده می شه تا به عنوان یک عضو رسمی از سایت شناخته بشید. در آینده به مدیران و کاربران برتر امتیازات بسیار بیشتری داده خواهد شد. سایت ما : www.TabletIR.com آیدی بنده در یاهو : Invisible.Sasan ایمیل بنده : Admin@TabletIR.com