نمونه سئوالات فصل ششم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

 بسمه تعالی

 

نام درس : نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

نام کتاب : بودجه ریزی عملیاتی ( در نظریه و عمل )

نام فصل : فصل ششم کتاب

استاد گرامی : جناب آقای احمد نجاری مقدم

نام و نام خانوادگی ارائه دهندگان: زکیه هاشمی منصوره بصیری حمیده کریمی ( گروه 15 )

 

 

1- فرایند اصلاح نظام بودجه ریزی ................ است و نظام های بودجه در این فرایند مراحل ............... را پشت سر               می گذارند. ( صفحه 149 پاراگراف 1 )

الف) تدریجی- به هم پیوسته        ب) متمایز- تدریجی          ج) تکاملی – کاملا متمایز          د) تکاملی – پیوسته

2- روند تکاملی بودجه چگونه است؟ ( صفحه 149 پاراگراف 1 )

الف) تدریجی است           ب) گسسته است                   ج) یکباره است                         د) تعدیل شده است

3- در نظام های بودجه ریزی سنتی که بر اطمینان از کنترل دقیق مخارج تاکید می شود این تاکید در تدوین چه بودجه ای است؟ ( صفحه 149 پاراگراف 2 )

الف) بودجه افزایشی           ب) بودجه ریزی سنتی          ج) بودجه ریزی عملیاتی        د) بودجه برنامه ای

4- نظام بودجه ریزی سنتی بیشتر بر پایه کدامیک از الزامات مهم بودجه مدرن تاکید دارد ؟ ( صفحه 149 پاراگراف 6 )

الف) کمک به تثبیت اقتصادی از طریق انجام تعهدات

ب) حصول اطمینان از کنترل مخارج و مطابقت آن با قوانین مربوطه

ج) کمک به ارتقاء سطح کارآیی فنی

د) رویه هایی که انگیزه مناسب برای بهبود بهره وری ایجاد کند

5- سه شرط مهم مهم یک نظام بودجه ای مطلوب کدامند؟ ( صفحه 150 پاراگراف 3 )

الف) انعطاف پذیری و کنترل و فشار برای عملکرد بهتر

ب) انعطاف پذیری و آزادی عمل مدیران بدون اعمال فشار برای کارآیی

ج) انعطاف پذیری و تثبیت و کارآیی

د) آزادی عمل و انعطاف پذیری و کارآیی

6- امروزه اکثر کشورهای جهان برآنند که نظام بودجه خود را به ابزاری برای ............... تبدیل کنند؟                            ( صفحه 150 پاراگراف 3)

الف) کنترل اقتصاد کلان            ب) مدیریت بودجه انعطاف پذیر         ج) مدیریت بودجه            د) مدیریت عملکرد

7- دیدگاه نظام بودجه ریزی سنتی چگونه است ؟ ( صفحه 150 پاراگراف 4 )

الف) دیدگاه کوتاه مدت مبتنی بر کنترل تفصیلی و جزبه جزء خروجیها

ب) دیدگاه بلند مدت مبتنی بر کنترل تفصیلی و جز به جزء ورودیها

ج) دیدگاه کوتاه مدت مبتنی بر کنترل تفصیلی و جز به جزء ورودیها

د) دیدگاه بلند مدت مبتنی بر کنترل تفصیلی و جز به جزء خروجیها

8- در فرآیند استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی ابزاری که برای بهبود عملکرد برای رسیدن به اهداف وجود دارد کدامند؟

( صفحه 151 پاراگراف 1 )

الف) تعارض                     ب) رقابت                       ج) انعطاف پذیری                      د) کارآیی

9- هر کشوری برای رسیدن به .................. باید به سطح مشخصی از کنترل بودجه و تثبیت اقتصاد کلان دست یافته باشد.

( صفحه 151 پاراگراف 3 )

الف) بودجه افزایشی             ب) بودجه عملیاتی                   ج) بودجه آبشاری                       د) بودجه سنتی

10) یکی از معروف ترین روش های تجویز شده برای یک مدیریت تغییر موفق توسط چه کسی ارائه شده است؟              ( صفحه 152 پاراگراف 2 )

الف) جویس                   ب) وانی و لینچ                         ج) اسبورن                            د) کاتر

11- در روند نظام بودجه اهدافی که باید بطور هماهنگ کنترل شوند کدامند؟ ( صفحه 152 پاراگراف 1 )

الف) کنترل،تثبیت،عملکرد                                            ب) کنترل،تثبیت،کرآیی

ج) تثبیت،کارآیی،انعطاف پذیری                                     د) کنترل،تثبیت،رقابت

12- جنبه ای از فرایند اصلاحات نظام بودجه ای که به معنی شناخت مولفه های ضروری یک تغییر که می باید آنها را به ترتیب منطقی به اجراء گذاشت؟ ( صفحه 152 پاراگراف 3 )

الف) تحول نهادی            ب) تشخیص ضرورت       ج) متدولوژی مدیریت تغییر        د) انتصاب رهبر تغییرات

13- از عناصر استراتژی بودجه ریزی عملیاتی کدام یک از موارد زیر است؟ ( صفحه 152 پاراگراف 3 )

الف) تشکیل ائتلاف برای پشتیبانی از تغییرات                                 ب) تشخیص ضرورت ایجاد تغییر

ج) انصاب رهبر تغییرات                                                           د) همه موارد

14- .................... از عناصر استراتژی استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد؟ ( صفحه 153 پاراگراف 1 )

الف) استفاده از جو روانی مثبت         ب) عدم تشخیص ضرورت تغییر        ج) انتصاب رهبر تغییرات       د) همه موارد

15- در کدام نظام بودجه ای تصور بر این است که لزوماً تغییرات باید از بالا به پایین باشد؟ ( صفحه 153 پاراگراف 3 )

الف) نظام بودجه غیرمتمرکز         ب) نظام شدیدا متمرکزو سنتی             ج) نظام عملیاتی       د) نظام سنتی

 

 

16- نهادینه کردن تغییرات به چه معنایی است؟ ( صفحه 153 پاراگراف 4 )

الف) چشم انداز و تصویر مطلوبی از سازمان پس از تغییر رسم کرده و آن را به دیگران منتقل کند

ب) وضعیت و شرایط جدید به جزئی از فرهنگ سازمان تبدیل شود

ج) ایجاد انگیزه برای بر عهده گرفتن مسئولیت فرایند اصلاحات

د) برداشتن موانع از سرراه فرایند تغییرات

17- هر گونه تحولی در اجرای استراتژی مبتنی بر چه عنصری است؟ ( صفحه 153 پاراگراف 5 )

الف) عنصر زمان           ب) عنصر انسان                ج) عنصر مالی                د) عنصر مالی و انسانی

18- یکی از علت های مقاومت در برابر تغییر چیست؟ ( صفحه 153 پاراگراف 6 )

الف) ترس از حرکت بسوی ناشناخته ها                                        ب) ترس از مواجه شدن با شکست مالی

ج) ترس از حیف و میل شدن منابع مالی و فساد مالی                         د) گزینه های الف و ج صحیح است

19- سیستمهای سنتی بودجه بر استفاده صحیح از ............. تمرکز دارند؟ ( صفحه 154 پاراگراف 1 )

الف) ورودیها                      ب) خروجیها                       ج) بازخور                   د) ترکیب ورودیها

20- کدام یک از سیستمهای بودجه بر استفاده صحیح از ورودیها تمرکز دارند و متوجه اتلاف های حاصل در خروجی ها نمی شوند؟ ( صفحه 154 پاراگراف 2 )

الف) سیستم های سنتی بودجه    ب) سیستم غیر سنتی بودجه     ج) سیستم های عملیاتی     د) سیستم های برنامه ای 

21- در شرکتهای خصوصی مدیریت تغییر چگونه فعالیتی است؟ ( صفحه 155 پاراگراف 2 )

الف) فعالیت عملیاتی        ب) فعالیت اصلاحی            ج) فعالیت زیربنایی                 د) فعالیت اجرایی

22) مدیر بخش دولتی در این نظام خود را موظف می داند که از قوانین مقررات و البته از محدودیت های بودجه ای تبعیت کند، در عین حال در قبال نتیجه کار خود هم غالبا مسئولیت چندانی ندارد. ( صفحه 155 پاراگراف 3 )

الف) نظام بودجه ریزی سنتی  ب) نظام بودجه ریزی عملیاتی  ج) نظام بودجه ریزی افزایشی  د) نظام بودجه ریزی آبشاری 

23- وظیفه دستگاههای اجرایی تغییر چیست؟ ( صفحه 156 پاراگراف 1 )

الف) توزیع منابع مالی             ب) مدیریت مالی            ج) توزیع منابع انسانی            د) مدیریت انسانی

24- برخی از کشورها مانند تایلند چه ابزاری را به عنوان راه حلی برای بهبود ظرفیت های مدیریتی مورد استفاده          قرار داده اند؟ ( صفحه 157 پاراگراف 1 )

الف)مدیریت فرایند تدارکات          ب) مدیریت داراییها         ج) توافقنامه منابع             د) حسابرسی داخلی

25- کدام کشور توافقنامه منابع را به عنوان راه حلی برای بهبود ظرفیت های مدیریتی مورد استفاده قرارداد؟                    ( صفحه 157 پاراگراف 1 )

الف) بولیوی                     ب) تایلند                    ج) انگلیس                       د) زلاندنو

 

26- کدام کشورها بر جنبه تاکید بر اهداف و مقاصد به عنوان یکی از جنبه های اصلاحات تاکید ویژه ای داشتند؟              ( صفحه 158 پاراگراف 3 )

الف) تایلند و بولیوی              ب) بولیوی و استرالیا                 ج) زلاندنو و استرالیا                   د) زلاندونو و تایلند

27- روشها و ابزارهای مدیریت فرایند کدامند؟ ( صفحه 158 پاراگراف 3 )

الف) تاکید بر اهداف و مقاصد- حفظ تمرکز دست اندرکاران اصلاحات- ارزیابی عملکرد- ارتقا و به روز آوری سیستم حسابداری

ب) تاکید بر اهداف و مقاصد- تشویق و پاداش به ازاء عملکرد خوب- ارزیابی عملکرد- نگهداری سیستم حسابداری

ج) تاکید بر اهداف و مقاصد- حفظ تمرکز دست اندرکاران اصلاحات- ارزیابی عملکرد- تنبیه در ازاء عملکرد بد

د) حفظ تمرکز دست اندرکاران اصلاحات- ارزیابی عملکرد- نگهداری سیستم حسابداری- تشویق و پاداش به ازاء عملکرد خوب

28- در بخش تاکید بر اهداف و مقاصد ( از روشهای مدیریت فرایند ) کلید موفقیت چیست؟ ( صفحه 158 پاراگراف 3 )

الف) بهبود فرایند مدیریتی بودجه ، سهولت و آزادی عمل                 ب) بهبود فرایند مدیریتی اهداف اولیه بودجه

ج) تمرکز بر اهداف دست اندرکاران بودجه                                  د) تمرکز بر اهداف و مقاصد اولیه بودجه

29- یکی از راه های ایجاد انگیزه و وارد آوردن فشار سازنده در تلاش برای دستیابی به اهداف چیست؟                       ( صفحه 158 پاراگراف4 )

الف) ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد                      ب) تمرکز بر اهداف و مقاصد

ج) حفظ تمرکز دست اندرکاران اصلاحات بر اهداف و مقاصد                     د) تشویق و پاداش در ازاء عملکرد خوب

30- ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری برای ...............  باید کم هزینه باشد.( صفحه 159 پاراگراف 2 )

الف) افزایش عملکرد                 ب) بازخورد                   ج) بهبود عملکرد                      د) ایجاد عملکرد

31- کدام یک از موارد زیر از منافع سازمان ها در رابطه با توافق نامه رسمی عملکرد کشورهای امریکای لاتین می باشد؟

( صفحه 160 پاراگراف 2 )

الف) سهولت در به کارگیری نیروی انسانی                                 ب) آزادی بیشتر برای مدیران ارشد

ج) بهبود فرایند های مدیریتی                                                   د) همه موارد

32- پیش شرط لازم برای توسعه سیستم بودجه ریزی ، تبدیل سیستم حسابداری به چه سیستمی است؟                         ( صفحه 160 پاراگراف 3 )

الف) حسابداری مالی         ب) حسابداری تعهدی        ج) حسابداری دولتی         د) حسابداری مالی و تعهدی

33- کدام یک از عوامل زیر محرکی برای انجام اصلاحات می باشد؟ ( صفحه 161 پاراگراف 2)

الف) کمبود منابع                       ب) بحران مالی                       ج) مشکلات اقتصادی           د) گزینه الف و ب

34- کدام یک از کشورهای زیر هم زمان با شروع اصلاحات بودجه ای تلاش گسترده ای را برای تقویت بنیه مالی دولت آغاز کردند؟ ( صفحه 161 پاراگراف 2 )

الف) SAFCO                       ب) OECD                        ج) FMIS                          د) IRAN

35- زمانی که بحران مالی شدید و اوضاع خطرناک باشد مسئولان بودجه برای از سر گذراندن بحران به چه راه حل هایی می اندیشند؟ ( صفحه 162 پاراگراف 1 )

الف) راه حل های درازمدت        ب) راه حل های ضربتی       ج) راه حل های کوتاه مدت     د) گزینه ب و ج

36- شدت بحران مالی عامل تعیین کننده در اجرای اصلاحات است اگر بحران شدید باشد باعث ................... می شود.      ( صفحه 162 پاراگراف 2 )

الف) مانع اصلاحات         ب) ایجاد اصلاحات                ج) تشدید بحران            د) مشکلات اقتصادی

37- اگر سیستمی دارای ثبات کافی باشد آثار منفی بحران چگونه است؟ ( صفحه 162 پاراگراف 3 )

الف) افزایش می یابد             ب) تاثیری ندارد             ج) حداقل می شود          د) در درازمدت کم می شود

38- از آنجا که نیروی انسانی ماهر برای اجراء اصلاحات کمیاب بوده و تربیت کارشناسان و مدیران زبده نیاز به زمان دارد لذا پیاده کردن اصلاحات از چه رویکردی تبعیت می کند؟ ( صفحه 163 پاراگراف 1 )

الف) تدریجی            ب) گام به گام                     ج) یکباره                      د) گزینه الف و ب

39- افزایش شفافیت در مدیریت مالیه دولت یکی از اهداف اساسی این چارچوب قانونی بود. ( صفحه 164 پاراگراف 1 )

الف) منشور صداقت بودجه       ب) قانون مسئولیت بودجه ای     ج) آئین نامه ثبات مالی         د) قانون مسئولیت مالی

40- در این قانون اصول (( مدیریت مسئولانه امور مالی )) در بخش دولتی تعیین شده که چارچوب تعیین کننده رویه ها ، اهداف مالی و الزامات گزارش دهی است. ( صفحه 164 پاراگراف 1 )

الف) قانون مسئولیت مالی      ب) منشور صداقت بودجه       ج) قانون مسئولیت بودجه ای       د) آئین نامه ثبات مالی        

41- قانون مسئولیت مالی در کدام کشور به تصویب رسیده است؟ ( صفحه 164 پاراگراف 3 )

الف) استرالیا                               ب) انگلستان                          ج) برزیل                     د) زلاندنو

42- در کشور استرالیا کدام قانون به تصویب رسیده است؟ ( صفحه 164 پاراگراف 3 )

الف) قانون مسئولیت مالی     ب) منشور صداقت بودجه      ج) قانون مسئولیت بودجه ای       د) آئین نامه ثبات مالی

43- در کشور انگلستان کدام رویکرد اتخاذ شده است؟ ( صفحه 164 پاراگراف 3 )

الف) منشور صداقت بودجه     ب) قانون مسئولیت بودجه ای     ج) قانون مسئولیت مالی     د) آئین نامه ثبات مالی        

 

 

 

 

 

 

 

 

کـلید سـوالات

شماره سوال

الف

ب

ج

د

شماره سوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

*

 

23

*

 

 

 

2

*

 

 

 

24

 

 

*

 

3

*

 

 

 

25

 

*

 

 

4

 

*

 

 

26

 

 

*

 

5

*

 

 

 

27

*

 

 

 

6

 

 

 

*

28

 

 

 

*

7

 

 

*

 

29

*

 

 

 

8

 

 

*

 

30

 

 

*

 

9

 

*

 

 

31

 

 

 

*

10

 

 

 

*

32

 

*

 

 

11

*

 

 

 

33

 

*

 

 

12

 

 

*

 

34

 

*

 

 

13

 

 

 

*

35

 

 

*

 

14

*

 

 

 

36

*

/ 1 نظر / 163 بازدید