مدرس دوره بودجه ریزی و پیش بینی شناور (2)

- این دوره، دوره آموزشی نسبتا جدیدی است که  برای مدیران و کارشناسان بویژه کسانی که در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و بنگاهها و شرکتهای بخش خصوصی که در زمینه بودجه ریزی ، برنامه ریزی بویژه برنامه ریزی استراتژیک و حسابداران مالی و حسابداران مدیریت شاغل می تواند مفید و موثر باشد .دوره به شکل کوتاه مدت برگزار می گردد .

سرفصلهای مربوط به دوره :

-ضرورت تغییر نظام بودجه ریزی سنتی به پیش بینی شناور

- بررسی نقش بودجه در سازمانها

- ابزارها و روش های مدیریتی نوین برای گذر از روش های سنتی بودجه ریزی

- حرکت به سمت اجرای فراسوی بودجه ریزی

- روش های نوین هدف گذاری و ارزیابی عملکرد

-بررسی عوامل اثرگذار در بهبود پیش بینی

- بررسی روش های پیش بینی

- تطبیق دوره های زمانی پیش بینی شناور با دوره های زمانی فعالیت در سازمانها

- روش های آماده سازی و طراحی روش پیش بینی شناور

- برقراری پیوند بین بودجه ریزی بر مبنای فعالیت (ABB)و فرآیند پیش بینی شناور

- برقراری پیوند بین پیش بینی شناور و برنامه ریزی راهبردی

- مدیریت و کنترل اجرای روش پیش بینی شناور

- برقراری پیوند بین پیش بینی شناور و گزارش دهی مالی

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با آدرس الکترونیکی anmoghaddam@gmail.com  و یا با شماره همراه 09153581898 تماس حاصل فرمایید .

/ 0 نظر / 106 بازدید